Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

25 İkincikânun 1940 CUMHURtYET Asipirol Necati yerli Aspirin değildir. •"• Türki.ve Cumhurîyetl Bahçekapı Salih Necatii Z İ R A Â T B A N K A S I Kuruluş tarihi : 1888 Sermayesi : 100,000,000 Türk lirasî Şube ve ajans adedi : 265 Ziraî ve ticarî her nevi banka muamele leri HERAYIN cr\ HERAYIN Para biriktirirken zengin olabilirsiniz. Keşideler 1 eylul, 1 birincikânun, 1 mart, 1 haziran tarihlerindedir. İkramiyelerin listesi : 4 tane 1000 lira 4 » 500 Turkiye Cudııuiyeti Ziraat Bankası para biriktiradere her yıl kor'a ile 28,800 lira ikraaiye veriyor. CEKILIRDİ NDE 4 40 100 120 160 » 250 » 100 » 50 » 40 » 20 » » Subatfan ifibarer» ÇEKİIKEK m Biçki dersleri * Şükrü Canalın eseridir. Hocasız kadın terziliğini mükemmel öğretlr. Her eve mutlak lâzımdır. 3 cildden mürekkebdir. Birind clldi iki, ikinci ve üçüncü clldleri ikişer buçuk llradır. Takım alanlara 3 cildl beş liraya verilir. Parası gönderlllrse posta I ile de gönderilir. Ayrıca posta ücretl alınmaz. Satış yeri Şükrü Canal. Beşiktaş Akaretler Dibek sokak numara 2/1 dlr. SlNDE Devlet Limanları İşletme U. M. İzmir Şubesi Müdürlüğünden: 1 1940 yılı mart ayının birinci gününden 1941 yıh şubat ayının son gününtt kadar şartnamede istisna edilenlerden maada Izmir limanına gelecek mazut veya kömürta içleyen vapurların yükleme, boşaltma ve aktarma işleri kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 I§ şekilleri şartnamededir. Bu şekillere göre muhammen bedel yüz kırk bin lira, muvakkat teminat sekiz bin iki yüz elli liradır. 3 Şartnameler Devlet Limanları İşletme U. M. Izmir Şubesi Müdürlüğündea üç yüz elli kuruş mukabilinde alınabilir. 4 Eksiltme 9 şubat cuma günü saat 11 de Devlet Limanları İşletmesi İzmir Şubesinde yapılacaktır. Teklif mektublarını havi zarflar kapalı olarak mezkur gün saat 10 da verilmiş bulunacaktır. 5 isteklilerin kanunî vesikalan ve teminatlarile birlikte eksiltme saatinde hazır ] bulunmalan lâzımdır. 6 Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günü saat onda gelmiş ve ların kanunî şekilde kapatılmış, olması lâzımdır. Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı İdare mes'uliyet kabul etmez. (5 Kur'aya ancak 50 lira biriktirmiş. olanlar girebîlir. Hesablanndaki para. lar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşmiyenler ikramiyelerini yüzde 20 fazlasile alırlar. TURKİYE CUMHURIYETI ZİRAAT BANKASI Her yaş Için En k«nsız düşmü» hutalarm a* fatnan zarlında iktUabl kuvvet etmelefi için her yemekden iotıra blr Likör, kadehı QUINİUM LABARRAQU£ almaları kâfidir. En muannit tıtma nöbetlerlneı karşı dahî gayet rtüesairdir. Zftyıf hastalıkdan sonra kuvvetsiz, fazla çalışmadan yorgun düşenlerin ve pek çabuk neşvünema bulmuş ^ençlerin, zahmetle inkişaf eden genç kızların Lohusalıkdan kalkan kadınların, ihtiyarlar, ve kansız» ların dahi tesiri mucerrep ve Paris Tıp akademisi tarafından kabul edilen Kuvvet ilâcı 1 KaiıkSy Vakıflar ilânları uımum 1 Kandilli Surp Arakelos Ermeni kilisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfı 4 Burgazadası Ayayorgi manastın vakfı 5 Büyükada Ayayorgi manastırı vakfı 6,7 Büyükada erkek ve Heybeliada kız Rum yetimhaneleri vakfı 11 Kuzguncuk Surp Lusavoriç Ermeni kilisesi vakfı 12 Kartal Surp Nişan Ermeni H1i«*H ve mektebi ve mezarlığı vakfı 14 Kınalıada Panaiya Rum kilisesi ve mezarlığı vakfı 15 Beykoz Surp Nigagos Ermeni kilisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfı 16 Haydarpaşa Kadıköy ve havalisi Musevi Sinagonu ve mektebi ve mezarlığı vakfı 24 Beykoz Ayaparaskevi Rum kilisesi ve mezarlığı vakfı 25 Paşabhaçe Ayakostantin Rum kilisesi ve ayazması ve mezarlığı vakfı 26 Heybeliada Rum ruhban mektebi vakfı 28 Heybeliada Panaiya namı diğer Çam manastırı vakh 29 Burgazadası Hiristoa manastırı vakfı 30 Kınalıada Hiristos manastırı vakfı 31 Heybeliada Ayatiryada namı diğer Tepe manastırı vakfı 32 Büyükada Hiristos manastırı vakfı 33 Büyükada Ayanikola manastırı vakfı Heyetlerce idare olunan vakıflardan semtleri ve isimlerl yukanda yazılı vakıflara 2762 No.lı vakıflar kanunu ile nlzamnamesine ve olbabdaki talimatname hükümlerine tevfikan tek mütevelli tayin edfleeeğinden isteldnerin 31/1/940 tarihine kadar Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne alelusul müracaatleri ilân olunur. (384) BAYAS MOBILYA EVI Beyoğlunda Altmcı daire karşısında Müellif Cad. 6/8 No. Maruf BAYAS Ticarethanesi I Devlet DeairyoUan işletae ü. Hmiürlügjanden: | Muhammen bedeli 940 lira 54 kuruş olup 6/2/1940 salı günü saat (10,30) da Haydarpaşada Gar binasındaki Komisyon tarafından taahhüdünü ifa edemiyen tnüteahhid nam ve hesabma açık eksiltme usulile satın almacağı ilân edilen 2542 aded kömür küfesine aid ilân görülen lüzuma binaen feshedilmiştir. Bu iş için yeniden eksiltme ilân edilecektir (601 ) Beyoğlu, Altıncıdaire, Şimal sokak Konservatuvar yanında 4 No. ya DERHAL^KESEFK Devlet Limanları İşletme U. M. İzmir Şubesi Müdürlüğünden: 1 1940 yılı mart ayının birinci gününden 1941 yılı şubat ayınm son gününe kadar sartnamede istisna edilenlerden maada Izmir limanına gelecek kömür Vapur ve »# motörlerinin boşaltılması ile vapurlara ihrakiye verilmesi veya ayni vapur ambar ve bonkerlerile iki vapur arasında yapılacak kömür aktarma işleri kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 İş şekilleri şartnamededir. Bu şekillere göre muhammen bedel (15) an beş bin lira. muvakkat teminat (1125) bin yüz yirmi beş liradır. 3 Şartnameler Devlet Limanlan İşletme Umum Müdürlüğü İzmir Şubesinden bilâ bedel alınır. 4 Eksiltme ö şubat cuma günü saat 17 de Devlet Limanlan İşletmesi İzmir Şubesinde yapılacaktır. Teklif mektublarını havi zarflar kapalı olarak mezkur gün saat 16 da verilmiş bulunacaktır. 5 İsteklilerin kanunî vesikalan ve teminatlarile birlikte eksiltme saatinde hazır bulunmalan lâzımdır. 6 Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günü saat 16 da gelmiş ve zarflarm kanunî şekilde kapatılmış olması lâzımdır. Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mes'uliyet kabul etmez. (583) Nakletmiştir. A. BAYAS ve A. PSALTİ müessescsinden mobilyası olanlar mezkuı mahalle müracaatleri rica olunur. Telefon: 41055 Ânkara Belediyesinden: Devlet Limanları Işletme U. M. Izmir Şubesi Müdürlüğünden: 1 1940 yılı mart ayınm birinci gününden 1941 yılı şubat ayının son gününe kadar şartnamede istisna edilenlerden maada Izmir limanına gelecek Devlet Denizyollan tşletmesine aid vapurlardaki hamulenin şartnamedeki esaslar dahilinde yükleme, boşltma, aktarma işleri kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 İş şekilleri şartnamededir. Bu şekillere göre muhammen bedel «20,000» yirmi bin lira muvakkat teminat «1500» bin beş yüz liradır. 3 Şartnameler Devlet Limanlan İşletme U. M. Izmir Şubesi Müdürlüğünden bilâ bedel alınır. 4 Eksiltme 9 şubat cuma günü saat 15 te Devlet Limanları İşletmesi Izmir subesinde yapılacaktır. Teklif mektublarını havi zarflar kapalı olarak mezkur gün saat 14 te verilmiş bulunacaktır. 5 İsteklilerin kanunî vesikalan ve teminatile biırlikte eksiltme saatinde hazır bulunmalan lâzımdır. 6 Posta ile gönderüen tekliflerin nihayet eksiltme günü saat 14 te gelmiş Ve zarflarm kanunî şekilde kapatıknış olması lâzundır. Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı İdare mes'uliyet kabul etmez (581) 1 Ankara mezbahasında kesilen ve kesilmiş olarak gelen hayvanatm et ve sakatat nakliyat işinin tarifesine göre yapılması 1 mart 940 tarihinden itibaren uç sene müddetle kapalı zarf usulile arttırmıya konulmuştur. 2 Muhammen bedeli 95,000 liradır. 3 Muvakkat teminat 6,000 liradır. 4 Şartname ve tarifesini 4.75 lira mukabilinde hergün Encümen kaleminden tedarik olunabilir. 5 İhalesi 6/2/940 salı günü saat 11 de yapılacağından isteklilerin usulü dairesinde teklif mektublarını zikredilen günde saat ona kadar Encümene vermeleri ilân olunur. «307» (545) M KUPONLU VADELİ MEVDUAT I Devlet Denizyollan işletae U. I 1 Istınye Dok fabrikası sahası dahilinde idareye m** mt V • • * ilâı ılan| aid dalyan voli mahalli 1 şubattan 31 mayıs 1940 tarihine kadar açık arttırma suretile kiraya verilecektir. 2 Muhammen kirası aylığı 8 lira 34 kuruş itibarile dört ay için 33 lira 36 kuruş olup muvakkat teminatı iki lira elli kuruştur. 3 Arttırma 1 şubat 1940 tarihine musadif perşembe günü saat 10,30 da Umum MüdürJük Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 4 İiteklilerin şartları öğrenmek üzere hergün ve arttırma için yazılı gün ve saatte Komisyona pelmeleri. (476) MODELCİ ve LOKOMOTİF TAMİRCİSİ AK4NIYOR Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: Birinci smıf iki modelci ile, bir tecrübeli lokomotif tamir postabaşısı alınacaktır. Tecrübe neticesinde gösterecekleri ehliyete göre 400 500 kuruş yevmiye verilecektir. İsteklilerin vesikalarile birlikte 1/2/1940 tarihine kadar Karabükteki Müessese Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. İLKO ESKI ve YENt ROMATÎZMA, LUMBAGO, SÎYAf ÎK, OMUZ, ARKA, BEL, DÎZ, KALÇA ve soğukalğınlıklarmdan ileri gelen şiddetli ağrılarım teskin ve izale eder. Zonguldak Belediyesinden: Yetmiş beş lira aylık ücretli Zonguldak Grup Ayar Memurluğu boştur. Ayar memurluğu ehliyeti olanların 27/1/940 tarihine kadar Belediye Riyasetine resmen nıür&caatleri (587) İnhisarlar Müfettiş Muavinliği Müsabaka İmtihanı İnhisarlar İdaresinde münhal 100 lira ücretli müfettiş muavinlikleri için 15 mart 940 cuma günü saat onda Sirkecideki Teftiş Şubesi binasında hukuk, mülkiye, yüksek ticaret ve iktısad mekteblerinden mezun talibler arasında bir müsabaka imtihanı yapılacak ve muvaffalî olanlardan lüzumu kadarı derece sırsile münhallere tayin edilecektir. Talıblerin 2 mart 940 cumartesi saat 13 e kadar bir istıda ile Umum Müdürlüğe müracaat etmeleri lâzımdır. Aranılan şartlar ve müracaat istidasına bağlanacak vesikalarla imtihan porgramı tafsilâtı müracaat müddeti zarfında Umum Müdürlükten şifahen ve posta ile tahriren isteneb<lir. (560) MEMUR ve DAKTİLO Zonguldakta bir kömür müessesesinde çalışmak üzere iyi fransızca bilen bir memur ile gene fransızca bilen ve seri yazan bir daktiloya ihtiyac vardır. Verilecek maaş baremin (8) inci derecesine kadardır. îsteklilerin hâmil bulundukları vesaik asıl veya suretlerile tercümeihal varakalarını en geç 5/2/940 tarihine kadar Zonguldak Posta kutusu (21) e göndermeleri ilân olunur. A R A NI Y O R
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog