Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 25 Ikîncîkânun 1940 ACI DERS Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü Isviçrede Zürih şehrinde oturan Bay 6 lstanbul Bölgesi tarafından Dolmabahçe40 70 Isv'Te Bloesch ve zevcesi Bayan Azize, Erzin Riga 24 (a.a.) Stefani ajansı bil de Hasahırların bulunduğu mahalde yap! 9 Ihracat primleri % 100 kıymet can felâketzedelerine sarfedilmek üzere diriyor: tırılacak olan stadyom proje ve fennî evlo Uzerlncfen hesab edllmlştir. lstanbul Kızılayına gazetemiz vasıtasıle II Riga'nm diplomatik mahfillerinde do rakı Nafıa Vekâletince tasdik edilerek şeh 250 lira teberru etmişlerdir. Bu hamiyet1ı laşan bir habere göre, General Stenıe rimize gelmiştir. ı r\rpr rif^e h~ aretle te«pkkür ederız. DP Binanın tahmin edilen fiatı, denıir ve Zayi 938 senesi lstanbul Erkek liStalin'in tamamile gözünden düşmüştür. Millî Şefe Erzincanlıların şükran Bunun sebebi geçenlerde Stalin'in Tİya tesisat haric, 755,000 liradır. lnşaata !ü Soldan sağa: sesi orta kısmından aldığım diplomayı 1 Yeni günün başlangıcı (mürekkeb seti altında Sovyet ordu kumandanları zumu olan betonarme demiri Bölge tara kelime). 2 Daima <alât» tan sonra ge zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin telgrafı fından müteahhide verilecektir. lir (cemi), ters çevirirserıiz uçucu bir madŞehrimizde bulunan Halk Partisi Er nın Moskova'da akdettikleri içtima esnaHikmet Başar Yazan: SEDAD ÇETİNTAŞ Keşifte ecnebi memleket menşeli in de olur. 3 Eski askeri kıt'alardan, cere hükmü yoktur. sında generalin tarzı hareketidir. Söj lenzincan idare heyeti reisile diğer Erzincanşaat malzemesinde ileride hasıl olacak te yan ederek. 4 Ters çeviriraeniz meşhur Son büyük felâketten aldığımız aeı Iılar tarafından dün Cumhur Reisimize diğine göre bu toplantıda General Sterne reffüler de nazan itibara alınmıştır. bir şaırimiz olur, birile yarı$an kadın. 5 dersten sonra muhakkak ki, çalışan Tür bir telgraf çekilerek hükumetin gösterdiği ilkbahara kadar Finlandiya cephesindeki Operatör Inşaat 26 ikincikânundan itibaren 45 Kibarane. 6 Bir sayı, bir renk, Trakyada kiye, kendi topraklarının jeolojik husu yüksek himave ve muavenete karşı derin piyade kıt'aları faaliyetinin durdurulması gün müddetle ihaleye çıkarılacak, 194! bir kaza. 7 Resim, bir edat. 8 «Merve ileri mevzilerdeki kıt'aların geri ahnsiyetlerine göre bir inşa sistemi bulup tat şükran hisleri arzedilmiştir. senesi sonbaharında tamamlanmış ola hamet etme» nin tersi, fena değil. 9 Renması lüzumunda ısrar etmiştir. bik edecektir. gi kaçıp solan, müstesna. 10 Diş geçiren caktır. Buııa iman etmiş olan kafamda şu suDünkü hava taarruzu Dojfrım v« kadın hastalıklan Stadyom 75 X 105 eb'admda bir fut allaha ısmarladık deme. l l Bir nal edaal yükseliyor: tı, meze ve yemiş. mütehassuı Gümüşanede Helsinki 24 (a.a.) Merkezî Finlan bol sahasını, 7 kulvarlı 400 metre koşu Yukarıdan aşağıya: . ^ . Yaratıldığı gündenberi sarsıla, sarsıla Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddesi Gümüşane 24 (a.a.) Dün gece bu diyada Nurmes'e karşı Rus tayyarelerinin pistini, uzun, yüksek, sırıkla atlamalar, 1 Evlenen kadının hücresi (mürekkeb yaşamakta olan bu yurda zelzeleye mu rada biri çok şiddetli ve diğer ikİ9İ hafif dün yaptığı taarruzda bir bombanın bir cirid, disk ve gülle atma mahallerini ihNo. 22, Mavi yapı kavim en lojik ve fennî bir inşa sistemi olmak üzere üç defa zelzele olmuştur. sığınakta infilâkı üzerine 19 kişi ölmüş ve tiva etmektedir. Ayrıca bina kısmında kelime). 2 Büyük muharrlrlere yakışır Telefon: 22683 bir tarzda, söz dinlemeyip karşı gelen. 3 bulup da onu tatbik etmek istesek, aca Evvelki zelzelelerde bazı binalarda bu birçok kişi de yaralanmıştır. 10 X 20 eb'adında iki büyük jimnastik Yapılma^ma müsaade vermeklik, lmamlaba bunu hangi vasıtalarla ve hangi ellerle 9ule gelen çatlaklıklar artmıstır. 28 biEstonyadaki üslerin bombardımanı salonile 6 X 1 0 eb'adında iki küçük ek rın başlanna sardıkları. 4 Cam ve portatbik edebiliriz? Haydar Rifatın rincikânundanberi şehrimizde her gün yer zersiz salonunu, bu salonlann servisleriri, selen kablar, delil teşkü edecek işaret. 5 Helsinki 24 (a.a.) Fin tayyareleri dört futbol ekipi için soyunma ve duş Hayret edatı, zorla ters tarafa büken. 6 Bugün dünya tababetini düşündüren sarsıntıları v"';ı> bulrp^ktar'iT. eserlerinden kanser için, basit bir tedavi usulü bulunnin Estonyadaki Sovyet hava üslerini mahallerini, hakemler, antrenörler, spor Fırlatarak, ya^amamızı temin eden. 7 Ş. Karahisarda îşler Tıkınnda Gidiyor 35 Kr. muş olsa, onu tatbik edecek el; muhak bombardıman ettiklerıne dair clolaşnn cular, stadyom idaresi, federasyon, gaze Vücudümüzdeki renkli su, misafirhane. Ş. Karahisar 24 (a.a.) Son 24 saat kak ki, ya bir doktor elidir, yahud dokşayiaları Estonya makamatı tekzib et teciler için müteaddid oda ve salonları, 8 TJzak hane (iki kelime), bir edat. 9 Ksdırı Kalbi 30 zarfında 4 hafif zelzele olmuştur. Hasar torun nezareti altında çalışan ellerdir. mektedir. Diğer cihetten Fin makamatı Riyaseti Cumhur loca ve istirahat salo Hızh, çifter. 10 Ters çevirirseniz bir cihet Kadın Aşkı 60 yoktur. Fin tayyarelerinin Kronştad ve Estonya nunu, denizden 53 metre irtifaında bir olur, fazla. 11 Oburlar (cemi), fazla ikNasıl ki hepimiz bu noktada müttefikAşk Peşinde 100 sek gene beşeri, hayatı ve cemiyeti korudaki Sovyet hava üslerini bombardıman maraton kulesini ve 30 kişilik bir orkes ram etme. Karagömlekliler Lhtilâli 100 Evvelki bulmacanın halledîlmiş şekli yan yapı işi de böyledir. Bu ilmin müteettiklerine dair dolaşan şayiaları teyid el tra mahallini havidir. F^rüsk Vazosu 20 0 hassıslarına mimar diyoruz. memektedirler. ıo ıı Manisaya giden kafile Stadyom Dolmabahçe meydanına açı ÜR A§k 50 Garb memleketlerinde sayısı bini geSovyet tebliği Manisa 24 (a.a.) Dün gece zelzele Ian bir büyük kapı ile 19 Mayıs gibi çentliçin ölümü 50 A NİUİNİUİSİA N çen mimarları tek başına bağrında top felâketzedelerinden bir kafile daha şehEfendi île 'Tşak 40 Moskova 24 (a.a.) «Resmî teb liklerde resmî geçid ve toplanü mahaili lamış şehirler görüyoruz. Bu hakikat kar rimize gelmiştir. Felâketzedeler istasyonZİUİGİE N şeklinde de kullanılabilecektir. Vıkontun ölümü 30 şısında dönüp kendimize bakarsak yur da Vali Faik Kurelle alâkalı memurlar liğ» L'kta ve Repola mıntakalarında ke V EİDİA Reisicumhur, yüksek davetliler, spor İN şif kolu faaliyeti olmuştur. Petrozavotak rklimler 100 dumuzu bomboş buluruz. Bütün sayısı tarafından karşılanarak kendileri için hamıntakasında bazı piyade müfrezeleri fa cular, gazeteciler, hakemler, ve idareci A L R EİCİE B * Ölüier Evi 125 M iki yüz sularında bulunan Türk mimarları zırNıan otellere ye'le^irilmişlerdir. aliyette bulunmuşlardır. Kareli'de topçu ler, birinci, ikinci ve üçüncü sınıf seyirciFelsefe ' 35 ancak Ankara ve Istanbulda tekâsüf et A L Y T L A F Ezineye gb'nderilen malzeme ve keşif kolu faaliyeti olmuştur. Sovyet ler stadyomdan ayn antrelerden girecekKüçük hikâyeleı 100 miştir, birkaç tanesi Izmirde ve bir iki A Amasya 24 (a.a.) Dün, Ezine na hava kuvvetleri keşif ve bombardıman ler ve kendilerine mahsus tribünlere çı E K İİL E N $ E kadarı da Bursada hayatlarını kazarunakMev'ud Toprak 125 kacaklardır. Bu tribünler normal ahvatde hiyesine felâketzedelere berayi tevzi uçuşları yapmışlardır. Y la meşguldürler. •I5İAİKİAİD A N Stalin 150 2 3 2 5 bin kişi alabilecektir. Stadyom in3000 kilo tuzla felâketzedeler icin yap «Almanlar geliyor!..y> Kazalarımızdan vazgeçtik; diğer bü tmlmakta olan zeminliklerde kullanılmak Lenin Mezhebi 75 hA R F ! NİO L A R • şaatı projeyi hazırlayan yüksek mimar tün şehirlerimizde mimar bulmak ancak üzere ' 5 0 küo civi pö"rl'i1rv,iqtJ , Kopenhag 24 (a.a.) «Poliliken» Fazıl Aysu, yüksek mimar Şinasi Şahin Tarih Felseiesi 125 1 r N İ SİA N M A bir tesadüf eseridir. Orduları sevk ve idagazetesinin Berlin muhabirine göre, Rus giray ve ltalyan mimarı Yetti Viyoli'den Farmasonluk 100 16 yetim çocuk Malatyada • Y İ A R IİM A Y re eden zabit ve kumandanlar, tedrisat N ların hoparlörlerle Finlandiyalılara «Al müteşekkil komisyon tarafından kontıol Anarsizm 60 Malatya 24 (a.a.) Erbaadan Ma manlar geliyor» diye hitab etmeleri Ber işini yürüten muallimler, insan hayatını edilecektir. T £ P E L E N N koruyan doktorlar, cemiyetin ve hüku latya Himayeietfal cemiyetine gönderi linde hiddet u^andırmaktadır. Stadyomun üzerinde kurulacağı arazimetin mukadderatını idare eden diplo len 16 yetim çocuk bueün şehrimize gelAlmanya, küçük çocuklara umacı ol nin bir kısmı halen Gaz şirketine aid olmatlar ve idareciler gibi, sığınıp daima miş ve istasyonda Vali Fahri Özen ve re mak İ8tememektedir. duğundan bu şirketin esas idare binasile içinde yaşadlğımız binalan yaparken mü fikaları, Belediye reisi, Emniyet müdürü, Amerikalı tayyareciler bir kömür deposu ve civarı istimlâk editehassıs el aramayışımız akla hayret ve Himnyeietfal cemiyeti ba.«kanı tarafın • leceklir. Gaz girketinin diğer arazisi bilâFinlandiyada rici bir dalgınhk değil midir? hare istimlâk edilerek bu kısımda 3 adecî tskenderun limantna gelen İnşa sistemi ne olursa olsun, kerpiçten Helsinki 24 (a.a.) lyi bir mem antrenman sahası, tenis kortları ve diğer de olsa onun mutlaka bir mimar elinden badan öğrenildiğine göre 6 Amerikan sportif tesisler yapılacaktır. lngiliz eşyan çıkmış olması binanın şüphesiz ki azamî tayyarecisi Finlandiyaya gitmiştir. Ankara 24 (Telefonla) Fel^ketzelstanbul Valisi ve Beden Terbiyesi mukavemetini kâfildır. Uzak gorme Teşkilâtlandırma Kumanda de mıntakaya gönderilmek üzere tsken Sovyet tayyarelerinin bombaladtğı Bölge başkanı Vali Lutfi Kırdarm lstan Gerçi tabiat kuvveti muhakkak herşe derun li"ianına teslim edilen lngiliz e1» bula Lir hcdiyesi olacak olan Dolmabahhastane Ahenkli düzen birliği Kontrol. yin fevkindedir. O, demirleri büker, be YeA\>.ft^\ kjjmite emrine verilmistir. JLqçe stadyomu bütün olimpik oyunlarm ic Bugün idare usuîö rjîr ilimdir."'Bu ifflı'e vaSf'olanlardır ki idaresi •Helsinki','24 (a.a.) Suomisalmi cıtonları kül eder. Fakat, eger buğtinkü ya arasında müh'm miktarda seker, un, rasına tamamile müsaid olmakla berabcr başında bulunduğu işi rnuvaffakîyetle başarabilir, azamî randıman alır. felâket sahasındaki evler, mimarlar elin süt hulâfası, çay, kakao, tur«ıu, kireç kay varındaki Hyrynsalmi hastanesinin bomve mevkii ve kapasitesı itibarile bir ma • den çıkmış olsaydı, şüpho»i*tlı ki, »on o ma5ır Vıbbî <ecJ!a*rTe bfr^miktar Bu«*itab beş kişiden başhyarafc be? oaMsöı ktftyi idare ve kumanda jan&on bardımanı iki doktorun ve dokuz haata, rıalle itadyomudur. janstan öğrendığimiz yirmi üç bin küsur vardır. edenlerin rehberidir Bütün ticarî, sınaî müessese sahiblerine, küçük ve bakıcının ölümüne sebeb olmuştur. RusBüyük şehir stadyomu ileride jehir plâölü mıktarı dörtte biri geçmezdi. büyük fabrikatorlara, ticarethane sahiblerine mülkî ve askerî bütün lar bundan sonra sokaklar üzerinde al nına göre intihab edilecek spor mahallemüdürlere, bankalara, mekteb müdürlerine, i$ başlarında bulunan âmirlere çaktan uçarak halkı mitralyöz ateşine tut sinde inşa edilecektir. Bu noklayı tebarüz ettirmek isteyişimhasılı idareye mütevakkıf olan is sahiblerinin cümlesine lâzım bir eserdir. den anlaşılıyor ki memlekete kuvvetli bir muşlardır. Rus tayyareleri 450 bomba atMektebler lik maçları mimar ordusu yetiştirmek lüzumu vardır. (Baftarafı 1 inci sahijede) Bu kıymetli eseri vazan kurduğu idare usulümin sahibi Henri Fayol'dur. mış, 10 bina tahrib etmişlerdir. Finleı Evet, bu kuvvetli orduyu yetigtirmek kardeslerimize hürriyetlerini iade edecek dokuz bombardıman tayyaresi düşürmüşTürkçeye çeviren Bay Asım Çahkoğludur. İki eşkalli haritayı havi olarak Mektebler arasında yapılan lik maç mecburiyetindeyiz. Yetiştirdikten sonra tir. Memleketimizin felâketleri bizim için lerdir. lsveç gönüllüleri harekâta geniş larına cumartesi günü Taksim ve Şeref fiatı 100 kuruştur. Satış yeri: Hilmi Kitabevidir. da efradını doğuda, batıda, her istediği bir ders teşkil etmelidir. Demokrasi i'e mikyasta iştirak etmektedir. stadlarında devam edilecektir. miz kaza ve köyde muntazaman çalıj thüstekar ve kuvvetli bir hükumeti teüf Taksim stadında: Istiklâl Erkek MuLadoga gölü civarında şiddetli tırmak imkânını hazırlamağa da mecbu edecek bir siyasî rejim bulmalıyız.» allim, saat 13,30, Işık Darüşşafaka saat ruz. muharebeler devam ediyor Millî Polonya meclisi aşağıdaki nokta 14,40. Hakem: Ahmed Adem. Memleketimiz endüstriyel bir memleket olmaktadır. Resmî ve sınaî Bugünkü mahdud sayıdaki mimarlar lan tebarüz ettiren gu takrirleri kabul etHelsinki, 24 (a.a.) 24 kânunusani Şeref stadında: Haydarpaşa Ticaret müesseselerimiz çoğalmaktadır. Bu müesseselerde en mühim iş ve vazife en çok para kazanacak iki gehirde çalısı mijtir: akşam Fin tebliği: Kareli berzahmda iki saat 13,30. Hakem: Tarık. muhasebedir. Bu muhasebe usulü de herkesin bildiği gibi değildir. Bu yorlar. Gerek serbest ve gerek resmî va1 Polonyanm istiklâlini müdafaa Rus hücumu püskürtülmüştür. Ladoga göSan'at lstanbul erkek saat 14,30. mühim vazifeyi güzel bir kitab içinde toplayan ve kolaylaştıran Izmir zifeyi buralarda kabul ediyorlar; lstan hususundaki sarsılmaz azmi, lünün doğu şimalinde dün bütün gün şid Hakem: Necdet Gezen. Tecım Lisesi Direktörü Bay Nail Esindir. Koyduğu usullerle en zor bir bul ve Ankara dururken hangi mimarı 2 Hak ve adalet yolunda açılan detli muharebeler vuku bulmuş, Ruslar aMektebler arasındaki voleybol maçlaişi en kolay bir şekle sokmuştur. Uzun bir çalışma mahsulü, bu kitab 125 gidip Niksarda çahgmağa icbar edebili • müsterek mücadelede Polonyanm Fransa ğır zayiatla tardedilmişlerdir. Ruslardan rı da cumartesi günü Beyoğlu Halkevinkuruş fiatla Hilmi Kitabvinde satılmaktadır. riz?. ve lngiltere ile ittifakına sadık kalmak yedi hücum arabası zaptedilmiştir. Diğeı de yapılacaktır. Oemek ki, biz, iki mühim noktayı dü hususundaki azmi, Hayriye Kabataş saat 13,30, Takaimbölgelerde mühim bir şey olmamıştır. şünüp başarmak mecburiyetindeyiz: 3 Papa'nın son tamimindeki ünıid Sovyet tayyareleri mahdud faaliyet gös Yüce Ulkü saat 1 4, Boğaziçi Vefa saat 1 Her »ene yüzlerce mimar yetij verici aözler ve Polonyaya komşu olan termiş, faaliyetleri bilhassa hastanelere 4,30. (No. 27 28) inci nüshası tirmek. milletler larafından Polonya mültecileri karşı olmuştur. 21 sivil ölmüş ve 22 sivil çıkmıştır. Mühim makaleleri ne karjı yapılan muavenetten dolayı Po yaralanmıştır. Finlandiya hava kuvvet Mısır sporcularile müsabaka2 Bu mimarları yurda dağıtıp kaza ve ayrıca Türk dilinin tahlili metodunu havidir. Fiatı 60 kuruş. lar yapılacak ve köylerimizde çalıgtırmak ve umumi lonyanın şükranı. leri muvaffakiyetli bombardımanlar yapMillî meclis ayni zamanda Finlandija mıştır. yetle yapı işlerini mimarlar eline vermek. (No. 29 30) ilmî ve pek Atletizm Federasyonu, ilkbaharda Mıdeğerli makaleleri havidir. Bu iki noktanın birincisini Mimar mek nın müsterek düşmanı mağlub etmesi tesır ve Filistinde geçen sene olduğu gibi tebinin bugünkü teşkilâtile temin etmek mennisini izhar etmiştir. Meclis Polonyamuhteüf müsabakalar yapmak üzere teYeni çıkmıştır. Fiatı 60 kuruştur. imkânı yoktur. Çünkü mekteb niharidir. nm tehdid ve cebirle Polonya milletinden şebbüse geçmiştir. Müsabaka şartlarım (No. 33 Millî Yas Sayısı) Mimarhk tahsili, gerek masrafı ve gerek kopanlan bir kararı hiçbir zaman tanımıhazırlamak üzere bir murahhas Mısıra Yeni çıkmıştır. Bu sayı yacağını, yağma ve tahrib cürümlerinden tahsil müddeti itibarile, kolay olmadığı gönderilmiştir. Atatürke aiddir. Ebedî Şef hakkında pek değerli yazılar, hatıralar, menmes'ul olanların cezalandırılacağım be için bu mesleğin müdavimi olan talebe Macar takımı antrenörü kıbeler vardır. Belletenin içinde hiç görülmedik pek nefis ve nadir resimancak Istanbulun hali vakti yerinde aile yan etmistir. ler vardır. Fiatı 30 kuruştur. Başvekilin beyanatı lerinin heves ve istidadlı genclerine münkonferans verecek Hüseyin Namık Arkun tahasır kalabiliyor. Bu suretle her seneki Başvekil Sikorski, Fransadaki Polonya Macarlann Hungarya takımı antrenörü rafından yazılmış pek âlimezun miktarı, altı, yedi ve nihayet on, ordusu mevcudunun 100 bine çıkacağını Feldman cuma akşamı altıda Galatasaray mane ve kıymetli bir eserin ikinci cildidir. T. D. kurumu tarafından resimon ikiden ibaret kalabiliyor. bildirmiş ve demiştir ki: kulübünde bir konferans verecektir. lerle; şekillerle pek nefis bir tarzda basılmıştır. Fiatı 150 kuruştur. « Polonyanın bu kadar sür'atle Konfcransın mevzuu Türkiye futbolunda Avrupa mekteblerinin program ve teşBu kitablar İstanbulda Ankara caddesinde Hilmi Kitabevinde satılgördüğü noksanlar ve umumî bir malukilât çerçevesi içine sıkışıp kalmıyarak mağlub olmasına sebeb memîeketin birmaktadır. Dil Kurumuna aid diğer neşriyattan mevcud olanlar gene bu mat olacaktır. biraz da bu memîeketin hususiyet ve ıh çok bakımdan tamamile demokratlaştı kitabevinde bulunmaktadır. tiyacına göre kuvvetli hamleleri göze al rılamamış olmasıdır. Yeni hükumetin vaBu maksadla alâkadar kulüblerin o mak, yüksek mimar mektebi olan Aka zifesi kat'iyyen demokrat bir Polonya yuncuları ve idarecileri bu toplantıya dademi Mimarî şubesini derhal leylî yapmak nın esaslannı kurmaktır. •» vet edileceklerdir. mecburiyeti vardır. O vakit Anadolu şeRumanyada millî kayak hir ve kasabalarında okuyup civar lise Bıçakladı lerden birisinden diplomasını almış. birkampları Şahkulu mahallesinde Küçükhendek Hocapaşa Maliye 5"besi mükelleflerinden Karaki mahallesl Nöbethane caddesi 6 No. çok yüksek istidadh ye kabiliyetli genc sokağında oturan kunduracı Ismail oğlu Son harblerde kayakçılığın oynadığı da kahveci Dursuna: Ticaretgâh ve ikametgâhınızda bulunamamış VG tebellüğe salâlerimiz tereddüdsüz İstanbula gelip Mi Yusuf, Galibdede caddesinden geçerken büyük rolü gözönünde tutan Rumanya hiytlli bir kimse de göstermemiş olmanız dolayısile 931 malî yılı verginizin 96 lira icar mar mektebine girebilirler. hükumeti bu hususta mühim bir karar kazancı Ömer oğlu Ahmed tarafından bedell üzerinden hesablanması hakkındaki 28/12/939 gün ve 55800 sayılı ttiraz Komisvermiştir. Rumanyanın kış sporlarına en İkinci nokta da şudur: Bir taraftan bıçaklanmış, suçlu bıçağile beraber yakayonu kararı 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddeleri mucibince tebliğ yerine geçmek müsaid bir yerinde millî bir ski kampı memlekete ihtiyac nispetinde mimar ye lanarak Adliyeye teslim edilmiş, yaralı uzere ilân olunur. (585) tesis edilecektir. Bütün mekteb talebeleıi, tiştirmeğe çalışırken diğer taraftan da si Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır. kulüb mensubları ve ordunun avcı alayvil teşkilâtımızda mimarlara yer vermek Yüksek Mühendis mektebinarının bir kısmı bu kampta muayyen bir lâzımdır. Meselâ bugün yalnız vilâyetlede bugün bir konferans müddet zarfında kayak antrenrnanları rimizde değil, kazalarımızda belediye yapmağa mecbur tutulacaklardır. Yenipostane caddesinde eski Tayyare Piyango müdürlüğü bina. doktoru gibi bir de yüksek mimar istihverilecek damını mecburiyet haline getirmeğe ça sının altında bulunan mağaza; 1 veya ayrı ayrı 2 mağaza halinde îngiltere Iskoçya maçı Betonarme profesörü İhsan Inan taralışmalıyız. Hem o mimar, yalnız belediye fından bugün saat 17,30 da Yüksek Mülngiltere Iskoçya millî takımları, hakiraya verilecektir. tstiyenlerin şartları öğrenmek üzere karşısınÇamhca Lisesi Voleybol taktmı nin resmî işlerile değil, tıpkı muhtac aile hendis mektebinde zelzeleye mukavim bisılatı Kızılhaça verilmek üzere 1 1 mayısdaki Mercanof hanında bulunan YUNİŞ İstanbul deposuna mülerin hastalarına koşan belediye doktoru na inşaatı hakkında bir konferans veri Kız mektebleri arasındaki voleybol ta Iskoçyanm meşhur Hampden Park gibi halkın işlerile uğraşmalıdır. Memle lecektir. racaatleri. maçları dün Kız Muallim mektebinde ya stadında ikinci defa karşılaşacaklardır. kete binWce mimar yetiştirerek mülkî pılmıştır. Müsabakalar çok heyecanh ve Güneş kulübünün kongresi teşkilâtımızda bunlara yer vermek ve Japon diplomatlarının güzel olmuştur. lstanbul Maarif müdürü Günes kulübünden: binnetice yapı işlerini diplomalı mimarTevfik Kut, muavini Vahyi Oktay ve biriçtimaı Reisimizin vefatı dolayısile yeni idare lara tahsis etmek memîeketin umumî imaBudapeşte, 24 (a.a.) Muhtelif hü çok seyirciler bulunmuştur. heyetini secmek üzere 28/1/940 pazar n ve millî hayatın sigortası bakımından Hocapaşa Maliye Şubegi mükelleflerinden Emir mahallesi Sanasaryan hanında 7 No.da Müsabakalarda alınan neticeler şun günü saat 10,30 da kongremiz toplana Kjzade Şevki ve Şürekâsı Kollektif Şirketine: elzem olduğu gibi bunun kültürel bakım kumet merkezlerinde bulunan birkaç Ja lardır: 926 malî yılı verginizin 61045 31 lira matrah üzerinden hesablanması hakkındaki Vergiler caktır. dan da büyük bir kalkınma yaratacağı pon diplomatı hafta sonunda burada toplanarak elde ettikleri haberler hakkında Kız Muallim mektebi iki sette lstiklâli, Temyiz Komisyonunun Birinci dairesinin 27/10/939 gün ve 7966 sayılı kararı ticaret ve Sayın azanın mezkur gün ve saatte Ismuhakkak tır. bir mükayese yapmışlar ve beynelmilel Cumhuriyet lisesi Şişli Terakki lisesini, tinyede lstinye caddesinde 27 sayılı ku ikamet adreslerinde bulunamamış ve tebellüğe salâhiyetli bir kimse de göstermemiş Mimar vaziyet hakkında teatii efkârda bulun Çamhca lisesi de lstanbul Kız lisesini lüb merkezini teşrifleri rica olunur. olmanız dolayısile 3692 sayıh kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine SEDAD ÇETİNTAŞ muşlardır. (584) mağlub etmişlerdir. Ruzname: Yeni idare heyeti intihabı. ı geçmek üzere ilân olunur. Memtehette bir mimar ordusu yetiştiriimelidir Helsinki 24 (a.a.) Sovyetler Biriiğinin Estonyadan SovyetFin ihtilâfmda tavassutta bulunmasmı ve Finlandiyaya (Baştaraft l inci saJıitede) Sovyet sulh tekliflerini bildirmesini taleb de 9985 lirayı bulmuştur. Teberru edilen ettiği diplomatik mahfillerde söylenmektedir. Fakat resmî Fin mahfillerinde bu eşya yekun'i 25,189 parçadır. haber tekzib edilmektedir. Erzincandan dün de yîrmi sekiz felâketzede geldi Hamiyetperver çift Sovyetler sulh mu istiyorlar? GÜNÜN BULMACASI ı ÜNÜ 1 1 2 8 4 8 9 Takas primleri lakasın nev'ı Entersanjabl 10 11 Dolmabahçe stadı Yeni stadyomun inşaatı münakasaya konuyor 2 3 4 6 6 1 • 1 •• | m • 1 !• [ • i Ithaıhrscaı )ât Hazır Aııvre 56 4 ! 40 7 41 bu 4 ıne'l * re Br ç<ka 1 ;o 0 t6 3 Sh 3< mm • m m 1 46 40 48 41 Moia. da 1 Isvec Franaa Sovyet ricali arasında ihtilâflar • • m Memîeketin biitün köşelerinde bu yapıcı askerlere şiddetle ihtiyac var • 1 1 RIZA ÜNVER olvılu • 1 I \\m\ 1 $ • İK t • lulp Kh • » • • • m m m t ş • ç t / SINAÎ ve UMUMÎ İŞLERDE ^ İ D A RE Polonya millî konseyi ENDÜSTRİ MUHASEBE TÜRK DİL KURUMU YENİ NEŞRİYATI TÜRK DİLİ BELLETENİ: TURK DILI BELLETENİ Kiz mektebleri arasındaki voleybol maçları TÜRK DİLİ BELLETENİ ESKİ TÜRK YAZILARI. II lstanbul Defterdarlığından: KİRALIK MAĞAZA lstanbul Defterdarlığından:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog