Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

25 tkincOt 1940 CUMHURIYET S Majjino dogru..; Şoförterin talebi Bir türlii halledilmiyen plâka resmi derdi, tekrar canlanmaya başladı Taksî şoförleri evvelce Belediyeye müracaatle plâka resmi olarak verdikleri 12 liranın kendilerine fazla geldiğini, bu paranın benzine zam suretile alınmasının kendileri için daha elverişli olduğunu ileri sürmüşlerdi. Şoförler, eski iddalarında ısrar ederek Belediyeye tekrar müracaatte bulunmuşlardır. Bu müracaat tetkik edilecek, icab eden teşebbüslere girişiletkincikânun 1939 cektir. ( Yazan; ÇELÂLEDDİN EZİNE ^ Venedtk Lausanne arası Dolmuş şeklinde yapılan nakliyatın ltalya hududunu altı saat teahhurla edişinde görmenin nekadar doğru olabi pek muntazam cereyan etmediği, şoföıgeçtik. Yugoslavyada kar fırtınasımn leceğini bilmem. Eğer Versailles muahe lerin, Belediyenin tayin ettiği paradan şiddetinden trenimiz işliyemedi. Vagon desi olmasaydı, Hitler meydana gelmi fazla para istemeleri yüzünden bazı gürültü ve yolsuzluklar olduğu anlaşılmışlann camlan hâlâ puslu, dışarısını göre yecek miydi? Şüphesiz gelecekti. Hitler bir isimdir. Bu isim Herr Müller tır. Dolmuş şeklinde Yenişehir Eminömiyoruz. Fakat soğuk dalgasının şidde de olabilir, Herr Meyer de olabilirdi. nü, Eminönü Edirnekapı ve Topkapı, tini nispeten kaybettiği hissolunuyor. İtalyaya girerken, bilhassa Türk pasa Harbin sebeblerini Hitler'in zuhurunda, Beşiktaş ve Taksim arasında nakliyat icportuna karşı gösterilen nezaket ve ihti nazizma'nın genişlemesinde değil, fakat rası için de müracaatler yapılmaktadır. mamı kaydetmek isterim. Gümrük me doğrudan doğruya Büyük Frederik PrusOtobüs komisyonu önümüzdeki çarmurlarınm ve polislerin memleketimiz yasına kadar giden kökte aramahyız. şamba günü toplanarak bütün bu işler hakkında izhar ettiklerı dostluk ve mu Nasıl ki, Umumî Harbin esası da ora hakkında kat'î karannı verecektir. da idi. habbet samimî ve candandı. Fakat Büyük Frederik kurnaz bir a Bu hâdise bana ecnebi devletlere karşı müspet veya menfı müfrit hislerimızi damdı. Vâzıh siyasetten kaçınmağı, gizli Emniyet umum müdürü Antahlile sevketti. Eskiden devlet adamla taarruz zamanını ölçmeği, istilâlarına mükaraya avdet etti rımız, şimdi de bazı muharrirlerimiz ara lâyim bir cephe vermesini bildi. Prusya Almanya bu sene bi'* r huvvetini Bayram dolayısile şehrimizde bulunDört ayda batırılan gemiler sında cari fena bir usulü hatırladım. Ab megaloideasinin temel taşını atan bu hüsarfedecekmiş makta olan Emniyet umum müdürü Ali dikleri şüphesizdir. Çünkü izah ve bedülhamid devrinde, Alman dostu bir kümdar, bağırmadan konuştu. Muvaffa yandan varestedir ki, ticarî işlerde forStokholm, 24 (a.a.) Son dört ay Rıza Çevik, dün akşamki trenle AnkaWeimar, 24 (a.a.) D. N. B. Al zarfında cem'an 52,000 tonluk 26 Isveç sadrıazamla İngiliz muhibbi bir başvekil kiyetlerinin başlıca sırrı buradadır. Ha malitenin en hurda teferrüatı dahi eksemekik dokuyup duruyorlardı. Meselâ yatmda sade şiddeti tatbik ettiği halde; raya dönmüş, istasyonda Emniyet mü riya en ön plânda gelen esaslardan mii. manya Dahiliye Nazırı Frick bundan on v~*">"iu batmı<! ve 109 e;emi'"i ölmüstür. sene evvel Shuringen Dahiliye NazırlığıKâmil Paşa iktidar mevkiine gelince, bi guya şiddete karşı beslediği husumeti is dürile Vali muavinleri tarafından teşyi himdir. Windsor Dükünün yeni vazifesi na tayini münasebetile yapılan bir toplirdik ki dış politikamız İngiliz nüfuzuna pat etmek için, Makiavel'in «Prens» ini edilmiştir. Hariciye Umumî Kâtibimiz Londra ve lantıda söylediği nutukta demiştir ki: Londra, 24 (a.a.) Duc de Windtâbi olacaktır. Abdülhamidin kırk sene tenkid emelile yazdığı «AntiMakiaveb Paris müzakereleri sonunda akdolunan Petrol Limited şirketi « Bugün, milletimizin mukadderatı sor'a Fransada İngiliz yüksek kumandanisimli eseri bunun en bariz delilidir. Ma evvelki şark kurnazhğı, son zamanlarda anlaşmaların esaslarını şöyle hulâsa edi mevzuu bahsolduğu bir savaş karşısında lığı nezdinde yeni bir vazife verildiği bazı yazıcılarımızda da belirdi. Gene bi kiavel hükümdarlık sıfatına örnek olarak Petrol limited şirketinin teşkiline aid yor: söylenmektedir. bulunuyoruz. Fakat Almanya bugün Hitliyoruz ki şu İngiliz muhibbidir, bu Fran Sezar Borcia'yı göstermişti. Borcia kuv formalite ilerlemektedir. lhtikâra mâni o1 25 milyon ingiliz liralık teslihat ler'in ve hükumetin etrafında olduğu kaİngilteredeki Çekler sız dostu, öbürü rusofil, diğeri Alman vetin, kudretin ve şiddetin timsalidi. lacak ve nâzımlık vazifesini görecek olan Londra, 24 (a.a.) Millî ÇekoSlodar asla müttehid bulunmamıştı. Fransa «AntiMakiavel» kitabında ise, hüküm bu şirketin sermayesine Belediye on bin kredisi, düşmanıdır. Bu hal insana Mütareke dev2 15 milyon İngiliz liralık istikraz ve İngiltere harbi istiyorlar. Buna sonuna vak komitesi, tngilterede bulunan Çekler rindeki mandacılan d a hatırlatıyor. dar, bilâkis, dahilde halim, şefik; harice lira ile iştirak edecektir. Sermayenin bir mukabili altının hükumetimize tevdii, kadar nail olacaklardır. Fafner ejderi gi arasında gönüllü toplamağa başlamıştır. Frenkten gelen devlet kuvveti, ırk tema karşı müstevli olmıyan, milletlere hayat kısmını Ticaret Bankası koyacak, hüku 3 3,5 milyon liralık ticarî mahiyet bi, Ingiltere bütün dünyanın zenginlikle Bunlar Fransadaki CekoSlovak ordusuhakkını bahşeden idareci olarak gösteri met de bu şirkete geniş kredi açacaktır. yülü, hars nüfuzu; ne olursa olsun; bizim teki istikraz mukaveleleri ve bunların rini muhafaza ediyor. Siegried gibi Al na gönderilecektir. Bu münasebetle eski ya hayranlığımızı yahud husumetimizi lir. Buna rağmen Prusya Almanlığı en müzeyyelâtı.... man milleti Fafner'e karşı mücadele edi CekoSlovak Reisicumhuru Beneş neşrettahrik ediyor. Hislerimizde bitaraf deği büyük istilâ devrini ikinci Frederik'in zaMes'ud bir doğum Bunun haricinde Öğrendiklerımiz: İs yor. Hiç şüphe yok ki Siegfried Fafner'i tiği beyannamede diyor ki: manında yaşadı. Onun için o, Renesans ın liz. ikisi arası olamayışımız, soğukkanlılı«Ecnebi memleketlerdeki Çekler için, ğımızın zâfına delâlet eder. Ifrata varan ikiyüzlülüğünü, gene Renesans'ın en kur Galatasaraylılar cemiyeti reisi ve Inhi tikraz karşılığının mühim miktarı tütün yenecektir. Bu dünya servetinin adilâne hayranlığımız frenklerin Camplexe cCinfe naz politika nazariyecisi diye şöhret bu sarlar Fabrikalar müdürü Saim Gözenin olmak üzere ihrac mallarımızla ödeneceği bir tarzda yeniden tevziini istemek Al zaferi ÇekoSlovak milletinin kurtuluşunu riorite dedikleri; kendimizi başkalarına lan Floransa'hdan daha iyi anladı ve tat bir oğlu dünyaya gelmiştir. Yavruya sıh ve ayrıca Ingiltere ile Fransanın üzüm, man milletinin hakkıdır. Garb demokra temin edecek olan lneiliz ve Fransız asincir ve fındık gibi başlıca üç ihrac mad. silerinin istediği ikinci bir Versailles'dir. kerlerinin vanında harbetmek insanî, ahmuhtac ve başkalarından dun görmek bik etti. Şayed o vaktin Prusya Krallığı hat ve uzun ömürler dileriz. demizden senede on milyon liralık al 1648 deki Munster muahedesidir. Harbi /âkî ve mîllî bir vazifedir.» zihniyetinden ileri geliyor, sanırım. Bu bugünün kudretli Almanyası olmuş ol mağı taahhüd etmekte oluşlarıdır. Ga zaferle bitirmek için Alman milletinin haleti ruhiyenin bizi bazan ne feci akı saydı, belki başına cihangirlik tacını da Bir tsveç vapuru battı den çekinmeyelim. Belki cemiyette pren zetelere, on milyon Türk lirası gibi akse müttehid ve muazzam kudretini ortaya betlere sürükleyebileceğine şu bir misal giyecekti. Oslo, 24 (a.a.) Haugesund limasipler ahlâkın doğruluğuna işarettir. Fa den bu miktar hakikatte on milyon İngi koyacağız. Biz bir Alman sulhu istiyoruz, kâfi: Dostlarımdan biri anlatmıştı, Umunına bağlı 4 bin tonluk Sydfold vapuru Hitler'in hatası elinde bütün eleman kat politikada vasıtalar değil, maksad İngiliz sulhu değil.» liz lirasıdır. mî Harbin başlangıcında, Enver Paşa, lar olduğu halde zorba sopasını tercih etIskocya sahilleri açığında bir mayine çarvardır.» Yirmi senede itfa edilmek üzere yapılmeclisi vükelâda, Almanya ile ittifakımı mesinde oldu. Kültürü yoktu, Münih'teki Bir harbi idare için en fena malî usu parak veya torpillenerek batmıştır. MüGene ayni sene içinde Başvekil Beth mış olan 25 milyon liralık teslihat krezı tesri için şöyle bağırmış: «Hâlâ kavra muvarfakiyetinin daimî olacağını sandı mannHolweg, Rayiştag kürsüsünden: disi burada bahsimiz haricindedir. Bu lün inflasyon olduğunu ve Almanyada rettebatından 1 9 kişi diğer bir Norveç vamıyor musunuz? Almanya devleti mu demek, kâfi bir mazeret teşkil etmez. «Maksada vâsıl olmak için her vasıta nun haricinde bulunan 15 milyon İngi yeni bir inflasyon yapılmayacağını söyle puru tarafından kurtanlmıştır. Beş kişi azzaması bize elini uzatıyor da siz tered Ondan çok evvel, hatta klâsik kültüre samakbuldür.» demişti. Fakat en insanî ve liz liralık istikraz mukabili altının vazi yen Dr. Frick sözlerini şöyle bitirmiştir: kaybolmuştur. düd ediyorsunuz!» hib Almanlar, Büyük Frederik mefkure cizeyi Roma büyük elçisi Bülow'un ağ « Almanya, zaferi kazanmak için Fransız tebligi yeti tam manasile aydınlatılmamış ol Frenge karşı husumet ve yaygaracılı sini yanlış anlamış olmak hatasına düştü zından işittik: «Yaeadığımız bu toprağın bu sene bütün kuvvetini sarfedecettir.» Paris, 24 (a.a.) 24/1 sabah teblimakla beraber bu meblâğın anlaşmala ğımıza gelince; etrafı ve vaziyeti tartıp ler. Bu biraz paradoksal görünür. Fakat üstünde ya örs ya çekiç olmalı; Almanya gi: Lavter üzerindeki karakollanmızdan Bir muhrib mayine çarptı rın doğuracağı tabiî ve zarurî vaziyetten anlamadan karar verişimizde yahud ma işte müverrih Treitschke gibi beynelmilel için başka çare yoktur.» biri, kendilerile temasa geçen düşman undolayı Türk parasinın stabilitesine tahsis Londra, 24 (a.a.) Amirallık makahalle külhanbeyi gibi çatmak heveskâr bir âlim Cermen hegemonyasını şöyle Felâketin bütün müsebbibi nazizme olunacağı kuvvetle tahmin olunabilir. Bu mı tarafından zayi olduğu bildirilen 1475 surlarını tardetmiştir. lığımızda aramahyız. Muharebenin ba§ müjdeliyor; geçen asrın ortalarına doğru hareketidir, Almanların bu işte suçu yoksuretle, üç memleket ticarî münasebat ve tonluk Exmouth ismindeki torpido muhAlman tebliği langıcmda şu İtalyaya az mı çattık! A Çek ihtilâlini bastırmak için Avusturya tur demek dünün Alman ideolojisini inmübadelâtınm doğuracağı malî durumda ribi 1 75 zabit ve bahriyeliden mürekkeb Berlin, 24 (a.a.) Alman kumanleyhlerinde az mı makale, risale, kitab lılar Prag'ıfcombardtmarretmişrertli. O kâr etmiş olmak olur. bir tevazün husule gelecektir. olan bütün mürettebatile beraber batmış danliğının tebliği: İngiliz «Exmouth» desneşrettik! Sonra belki yarın Balkanlarda, zaman Treitschke üniversite kürsüsünden Nazizma'nın Propaganda Nazırı GoebBu anlaşmaları Türk . İngiliz Fransız tır. Muhrib, 4,5 inclik beş top ve daha troyeri tahrib edilmiştir. Bunun haricinde bu ltalya ile omuz omuza müşterek menfa bağırnıaktan çekinmiyor: «Demjr devrini ^b lg. daha on beş güp evvel,bir nutkunda ticarî münasebatırKİa çoktanberi t>«klo lcüçük çapta altı topla mücehhezdi. Har kaydedilecek rnöhîrn bir hâdise yoktur. atlerimizi müdafaa edeceğiz. Soğukkanh yaşıyoruz. Zamanımız harb zamanıdır. şöyle söylüyordu: «Almanya dünyaya nen inkişafı doğuracak başlıca âmiller oolabilmek herhalde siyasî muharririn bi Muharebe, kuvvetin ve kudretin alemi hâkim olmalı; başkalarının hegemonya larak kabul etmek lâzımdır. rinci vasfıdır. Hükümlerimizde gayrişahsî dir. Büyük medeniyetleri, büyük muha devresi bitmiştir. Sıra bizimdir. Ya mu Biraz geç kalmış olduğunu itiraf et olabildiğimiz gün, frenkleri daha iyi an rib devletler kurdu. Kuvvete ram olan vaffak oluruz, ya ismimiz büyük devletmekliğimiz de lüzumlu olan bu inkişafın layacağımıza şüphe etmeyelim. zayıf milletin, iptidaî insandan farkı yok ler listesinden silinir!» şümul ve mahiyeti evvelemirde Londrada Bu düşünceler bana, kendimi gözönü tur. Ona yaşamak hakkını vermek beyBu sözlerin elli sene, yirmi beş sene kararlaştmlmakta olan teferrüatın şek ne getirdi. Siyasî muharrir olmakhğım hude bir hediyedir. Hayvanlarda olduğu evvelkilerden ne farkı vardır? Birkaç keline ve sonra üç tarafm göstereceği karitibarile değil; hâşâ, böyle bir iddia ser gibi, kuvvetlinin zayıfa hükmetmesi in limenin yer değiştirmiş olması mı? şılıklı hüsnüniyete bağlıdır. Bunda en büdetmeği hiçbir zaman aklımdan geçirme sanlarda da kanundur.» Hayır, mesele nazizma hareketinde yük vazifenin Türk, İngiliz ve Fransız dim. Edebiyata gönül vermiş adam, poliBüyük Frederik Avusturyaya karşı değildir. O yıkıldığı gün yerine başka bir tacirlerine terettüb ettiği şüphesizdir. tika yazılarına tabiatile uzaktır. Fakat taharbetmiş adamdı. Bilâkis Treitschke A hareketin geçeceğine şüphe etmeyelim. Türk tacirlerinin dost iki memleketle lih beni muharib bir devletin nezdine vusturya Prusya müşareketini ilân edi Hitler orijinal bir ideoloji meydana koy ticaTÎ münasebet tesis ve inkişafına nesevkediyor. lstemesem de, vakayi, yazıyor. Bu mübeşşir için, Prusyamn vâhidi madı. Eski elbisenin tersini yüzüne çevir kadar arzukes olduklarını burada zikret. larıma politika çeşnisini verecek. Böyle kıyasiiiği mevzuubahs bile değildir. Sa di. Fakat, İkinci Frederik'in tasavvur et meği bir borc biliriz. Dostlarımızın da ayolacağını düşünerek; yanıma ne Alman dece büyük Almanya mevcuddur. lstik tiği, Treitshke'nin düşündüğü, Bismark' ın ni alâkavı gö«rermesi üç memleket dostdürbünü, ne Fransız gözlüğü, ne de inbalin Cermen dünyası, ayni dili konuşan. kısmen muvafık olduğu mefkureyi ta luğunu iktısadî sahada da takviye ede giliz kalemi aldım. Alman muhibbi, İn ayni harsa istinad eden, ayni an'aneye mamladı. Alman merkeziyetini ademi cektir. giliz düşmanı, Fransız dostu değilim. Samerkeziyet sisteminden kurtararak ta sahib bütün Almanlıktır. F. G. dece Türküm. Gezebileceğim, görebile Fakat şunu da Treitschke'nin lehine o mamıle Berline bağladı. Hitler'in yeniliceğim ve anlayabileceğim; yerleri, vazilarak kaydetmeliyiz. Avrupayı, büyük ve ği buradadır. Ve bunu pek az kimse anMevaddı iptidaiye tenzilât yetleri, tahassüsleri ve fikirleri kâğıda küçük devletler diye ikiye ayırdığı za ladı. geçirmek için kullanacağım kalemi, Çak»** listesi man; bunların sade nüfus kesretini, saha makçılar yokuşunda, askerlik çağında, bir Işıklı bir gara giriyoruz. Kırmızı kas 1939 senesi sanayi mevaddı iptidaiye genişliğini değil, ayni zamanda zekâ kavatan çocuğunun işportasından aldım. biliyetlerini ve medeniyet ölçülerini de ketli bir adam bağırıyor: «Milâno!... Mi tenzilât listesi neşrolunmuş ve dün alâkaO kalemle yazacağım. görüyor. Treitschke'nin fikirleri otuz sene lânol...» Hemen dışarı fırladım. lki gün dar makamlara tebliğ olunmuştur. Yeni *** sonra hakikat sahasına girdiği zaman şek dür gazete okuyamamıştım. Burada fran liste ile mevcud miktarlar üzerinde esasBir ölüme sebeb olan 3165 numaralı otobüs ve vaziyeti tespit eden jen heyeti Hava kararmağa başladı. Vagonlarda lini değiştirdi. Çünkü iktidar mevkiinde sızca bir gazete bulacağımı ümid ediyor lı tebeddüller ve vergi tenzilâtı yapılmış ışık o kadar az ki, kondüktöre şikâyetten bulunan ve bu mefkurenin bir kısmını dum. Hakikaten de öyle oldu. bulunmaktadır. Evvelki tasnifler de esaslı Dün sabah saat onda Perapalas oteli minde bir çocuk çıkmış, şoför her ne kaFakat keşke inmeseydim; keşke tren bir değişikliğe uğramış, şekil hemen hebaşka çarem kalmıyor. O tekrar: kuvveden fiile çıkaracak olan Bismark nin arkasında Tozkoparan caddesinde bir dar fren yapmak istemişse de muvaffak Fakat muharebe var mösyö, diyor. 1866 da Avusturyalılan mağlub etmişti. Milâno'ya ulaşamasaydı. İlk açtığım ga men tamamen değişmiştir. Bu itibarla yeolamıyarak çocuk arabanın altına girmişyüzüme ni mevaddı iptidaiye tenzilât listesi mua çocuğun ölümile neticelenen feci bir oto tir. Araba durdurulup çocuk altından çıArtık sinirlendim: Tabiatile bir Avusturya Prusya konfe zetenin iri puntulu serlevhası Elektrik kablolan da harb meyda derasionu düşünemezdi. Büyük Frede serpilmiş biber acısı gibi gözlerimi yaktı. mele vergisile mükellef bulunan fabrika büs kazası olmuştur. Maçka Beyazıd karıldığı zaman zavallının ezilmiş oldunmdan gelmiyor a!.. rik'in tasavvurlarına avdet etti. Prusya Erzincan zelzelesi felâketini burada ha törler arasında büyük bir alâka ile karşı hattında sefer yapan şoför Alinin idare ğu görülmüştür. Müddeiumumilik hâdiFakat o bir keçi kadar muannid, başı merkeziyetinin etrafına yer yer dağınık ber aldım. Başım dönüyor. Trenin kapı lanmış ve bazı noktalarda itirazlar uyan sindeki otobüs, Tozkoparan caddesine seye vaz'ıyed etmiştir. Tahkikat yapılnı sallıyor. Artık anladım; onda muhare Alman devletlerini topladı. Fakat Alman smın önüne çöküyorum. Şimdi aklımda ne dırmıştır. Dün bir kısım sanayiciler, şeh geldiği sırada önüne birdenbire Yani is maktadır. be bir fikrisabit haline gelmiştir. Mantığı lmparatorluğunun ilânı dünya hegemon Hitler, ne muharebe var. Harb dört ay rimizde bulunan lktısad Vekili Hüsnü Çabile körleten bu fikrisabite itiraz etmek yası yolunda ancak bir adımdı. İkinci a danberi devam ettiği halde Fransızların kıra müracaat etmeğe karar vermişlerbeyhude olacak. Bu kör ışıkla kitab oku dımı açıkdenizler hakimiyeti ve müstem kaybettikleri insan yekunu iki bin kişiyi dir. Öğrendiğimize göre, fabrikatörler aRumanya petrolleri yabilmenin ihtimali yok. İster istemez leke siyasetine başlamasiledir. (1870) geçmedi. Sulh içinde yaşayan bizim ba ralarında bu yeni vaziyet üzerinde görüşLondra 24 (a.a.) Reuter ajansının (Baş taraft 1 inct sahifede) kendimle karşı karşıya kaldım. Kondük inhizamındanberi Fransa ehemmiyetini şımıza inen bu inhidam nedir? 1939 se mek üzere Millî Sanayi Birliğinde grup diplomatik muharriri yazıyor: ayın otuz birinde tekrar şehrimize gelerek nesinin sonuna erişiyoruz. Zihnen bu bir grup toplanacaklardır. Sanayi Birliği yetörden bana da sirayet etti galiba. Mu kaybetmişti. Fakat bu sefer karşısrna Rumen petrol endüstrisinin Almanya ayni gün Belgrada gideceği haber alın * harebe mütemadiyen zihnimi çeliyor. Ka düşmandan daha muannid bir rakib çık yılın bilânçosunu yapıyorum. O bizim ni liste ile değişen listenin muhteviyatıiçin artık ne Majino hattı, ne Bahrimu nı karşılaştırıp sanayi erbabına tevzi et tarafından idaresi hususunda Rumanya mıştır. famın içine yerleşti. Kendimi ondan kur tı; bu rakib lngilteredir. hitte batan dört gemiyi ifade eder. Bi mek üzere hazırlatmaktadır. tarmak istedikçe bataklığa saplanmış bir ile Almanya arasında hasıl olan yeni anŞükrü Saracoğlu Sofyada bir müddel 1871 den bugüne kadar Fransa Al zim bilânçomuzda sade Erzincan zelzeleadam gibi derine doğru kayıyorum. laşmaların Almanyaya mühim miktarda tevakkuf ederek Bulgar Başvekili Kösemanya için tehlikesiz bir düşman, lngil Millî piyango keşideleri si var. ivanof'la görüşecek, yolda Yunan BaşveDüşünüyorum; buraları daha harb ol tere tehlikeli bir rakib vaziyetinde kaldıŞimdiye kadar ayın on birinde çekil Rumen petrol mubayaasına imkân verip kili General Metaksas'a mülâki olacaklır. madan, harbin ıstırabını çekiyor. Ya ya lar. Almanya müstemlekecilik ve denizŞu yirmi sene içinde üç büyük felâket vermediğini anlamak üzere Ingillere hü rın o hercümerce girerlerse, ne olacak! lerde faikiyet politikasına başlıyahdan geçirdik. Umumî Harbin akabinde mem mekte olan Millî Piyangonun keşidesi, Belgrad elçisi Tevfik Kâmil bugünlerkumeti bazı tedbirlere tevessül etmiştir. Bu topraklar ki büyük Hegemonya mu beri daima karşısında bu rakibi gördü; leket işgal olundu. Geçen sene Atatürk bundan sonra her ayın yedisinde yapılade şehrimize gelerek Hariciye Vekilimize Bu hususta Bükreş nezdinde henüz hiç harebelerine daima sahne oldular. On bir imhasını düşündü. Bu politikaya Bismark öldü ve bu sene binlerce vatandaş heder caktır. refakat edecek, Blgrad seyahatinde hebir teşebbüste bulunu'mamışsa da bu asır evvel Almanya, Avrupaya hâkim ol zamanında Mitteleuvopa, Umumî Harb oluyor. Ayni zamanda ne garib bir tesayeti murahhasamızla birlikte Hariciye V emaksadla icab eden vesaik Londrada Fakir çocukları giydiren manm tadını bu topraklarda tattı. Mu esnasında Drang nach Osten dediler. Bu düf, bu üç felâket de senelerin son üç akâleti daire reislerinden ve kâtiblerinden toplanılmaktadır. kaddes Cermen Roma lmparatorluğu günkü Almanlar Hayat Sahası diyorlar. yına tesadüf ediyor. mürekkeb bir heyet de bulıınacaktır. müessese Baltık denizinden Bahrisefide kadar uza Ismini üç defa değiştirdiler, fakat makBaşım göğsüme düştü. Kompartimana İngiliz Fransız ticaret Ticaret Vekili Anadoluhisarı 34 üncü ilkmekteb fakir nan bir keser gibi buralardan geçti. Av sadları birdir. Bu politika bir yoldur. Fa döndüm. Elektriği tamamile söndürdüm. talebelerinden yirmi sekiz çocuğun hi Beş gündenberi şehrimizde bulunan rupayı garb ve şark diye ikiye ayıran ilk kat feyezan eden bir nehir gibi etrafına Kendimle bile karşı karşıya kalmaktan anlaşması maye cemiyeti reisi Ibrahim A n m tara Ticaret Vekili Nazmi Topçoğlu dün de mihverdir. O zamandanberi, beş büyük taşan bir yol. Orta Avrupadan çekiniyorum. Bir sızı kalbimden kafama Paris, 24 (a.a.) Fernand Gentier'in I Takas Limited şirketiııde meşgul olmuşgeçer, lbrahim Avrupa hegemonyasında müessir rol oy Balkanlar ve Türkiyede en geniş hayat doğru kayıyor. Kondüktörün sesini işiti fından giydirildiğini yazmıştık. Anm bize müracaat ederek bu yardımın Londrayı ziyareti münasebetile neşredi'en tur. Vekil, saat 1 7 de Ticaret müdüıidnayamamış olmanın acısını bugün çıkar sahasını bulduktan sonra Bağdada ulaşır yorum: kendisinin mensub olduğu Kendir ve Ke bir tebliğde Fransız Ticaret Nazırmın İn ğünde tetkikat yapmış ve akşam trenile mak istiyor. Hitler belki bu hıncla ikinci Artık ondan sonra Hind denizi bir Al Niçin karanhkta oturuyorsunuz, ten Sanayii Türk Anonim şirketinin Ana giliz makamlarile Ingiltere ile Fransayı aAnkaraya hareket etmiştir. bir Cermen Roma lmparatorluğunun ih man okyanusu demektir. mösyö? doluhisarındaki ip ve halat fabrikası ta lâkadar eden iktısadî meseleleri görüştüyasını tahayyül etti. Vakıâ İkinci Frederik Maliye Vekili Ne söyleyeyim? Söylesem anlayacak rafından yapıldığını söylemiştir. Almanya Umumî Harb esnasında: ğü kaydedilmektedir. Görüşmeler esnazamanının Prusyası, Avusturyaya, PolonBayramı şehrimizde geçirmek üzere mı? Frenk memleketinde, frenğin trenin«Kahrolsun Fransa!» diye bağırmadı. sında her iki memleketin ticarî mübade gelmiş olan Maliye Vekili Fuad Ağralı, yaya, Iskandinav memleketlerine kadar Çarpışma Fakat: «Tanrı İngiltereyi kahretsin!» di de, Erzincanın ıstırabını duyan yapayallelerinin inkişafı ve diğer milletlerle iktı dün akşamki Ankara ekspresine Pendıkhakimiyetini nüfuz ettiren bir devlet kuye kinini haykırdı. Bugünün Alman mat nız benim. Ve bu ıstırabı kimse ile payİçinde Emniyet müşaviri Ahmed Ri sadî münasebetleri hakkında iki taraf aruluşu idi. Fakat Beşinci Şarl'in, Ondörten binerek şehrimizden ayrılmıştır. laşamamak azabını çekiyorum. buatında ayni sesleri işitiyoruz. fatın bulunduğu 4 plâka numaralı ve müdüncü Lüi'nin, Kanunî Süleymanın, Fran Niçin karanhkta oturuyorsunuz, hendis Recai oğluna aid tenezzüh oto rasında tam bir itilâf mevcud olduğu müİktısad Vekili Hitler İngiliz hegemonyasını imha et sız birinci imparatorluğu ve bugünkü Bümeği istihdaf ederken, dünya prensipleri mösyö? Sualin bu kadar feciini az işit mobili, Avcılar köyü ile Küçükçekmece şahede edilmiştir. lki memleket arasında Şehrimizde bulunan lktısad Vekili yük Britanyanın hegemonyalan gibi ci ni yıkıyor, diyoruz. Fakat bu yeni birşey tim. Söylesem, çırpınsam, ağlasam; duy arasında asfalt yol üzerinde meçhul bir mütekabil bir anlaşma mevcud olduğunu Hüsnü Çakır, dün muhtelif iktısadî miihangir olamadı. değil ki, Umumî Harb esnasında Harici duklarımı bu frenk kondüktör duyabile kamyona çarpmıştır. Otomobil hendeğe ispat eden pratik tedbirlerin ittihazı için esseselerde tetkiklerde bulunmuştur. Bugünkü harbin sebeblerini, Versailles ye Nazın Kühlmann da Hitler gibi ba cek mi.... Vekil, bugün de tetkiklerine devam devrilmiş, fakat içindekilere hiçbir şey derhal teknik müzakerelere başlanacakmuahedesinin yanlış prensiplere istinad ğırdı: «Prensipleri imha edici mücadeletır. edecektir. ÇELÂLEDDİN EZİNE1 olmamıştır. Almanya için düşman Fransa değil tngilteredir IKTISADI NOTLAR Uç tarafh anlaşma ıngilterenîn kararı (Baş tarafı 1 inct sahifede) Hitler bugün dünyaya yeni bir ideoloji getirmedi: Bir eski elbisenin tersini yüzüne çevirdi bin başlangıcındanberi batan diğer IngîBir İngiliz meb'usuna göre Alman. liz muhribleri şunlardır: Duchess, 1 30 ölü, Gypsy, 31 ölü, ya nasıl mağlub edilebilir? Blanche, 2 ölü, Grenville, 8 ölü, 75 yaLondra, 24 (a.a.) Eski Dominyon ralı. Türkiye ile Ingiltere ve Fransa ara Nazırı meb'us Amery dün Londrada söyCUMHURIYET Battığı bildirilen sında yeni bir takım anlaşmaların akdi lediği bir nutukta Almanyayı yenmek için Exmouth muhribi 1934 de yapılmıştır. için Londra ve bilâhare Pariste cereyan en iyi yolun Almanyayı derhal harbe 1475 ton büyüklüğünde, filotillâ lideri eden müzakerelerde heyetimize riyaset emecbur etmek olduğu mütaleasında bu denilen sınıftandı. 5 tane 120 lik top, 8 ta den Hariciye Umumî Kâtibi Numan Me. lunmuştur. Amery'ye göre, iktısadî harb ne hava defi makineli tüfeği, 8 tane 5 3 3 nemencioğlu memlekete döndü. Malum ol tek başına asla Almanyanın mağlubiye lük torpido kovanile mücehhezdi. Sarnıcduğu üzere Londra ve Paris müzakere tini intac edemiyecektir. Ve müttefiklerin lan 490 ton yağ alır ve bu kadar mahruleri esaslarında geçen hafta üç taraf kat'î açlıkla Almanyayı teslim olmağa mecbur katla 1 5 mil sür'atle 6000 mil katedebilirbir anlaşmaya varmış ve itilâfname imzaedeceklerini zannetmek bir ha\aldır. Hal di. Boyu 103 metre, eni 10,40 metre, çek lanmıştır. Fakat derhal şunu da ilâve ebuki Almanya üzerine yapılacak hava tiği su 2,60 metre idi. Mürettebatı 1 75 kidelim ki, teferrüata aid noktalar ve bilhücumları Almanların Hitler'e olan iti şidir. Makineleri 38,000 beygir kuvvetinhassa ticarî anlaşmanın tatbikatına mütemadını sarsacak ve Alman millî hayaün de olup sür'ati 36 mildir. Bu gemi, Inallik mesail üzerinde Londrada el'an miida karışıklıklar çıkaracaktır ki, bu, mugilizlerin bu harbde kaybettikleri 5 inci zakerelere devam olunmaktadiT. Sümer harebe meydanında kazanılan mütead muhribdir. Batan geminin bir eşi olan InBankın yeni umum müdürü Bürhan Sadid zaferlere muadildir. Filhakika, hava glefield iki yıl evvel, bir İngiliz filosile nus ve Merkez Bankasının ötedenberi tihücumları Almanyayı kendini müdafaa beraber İstpnbul limanına gelmi'sti. caret anlaşmaları müzakerelerinde mu için mevcud mayi mahruk stoklarını ve vaffakiyetile tanıdığımız müdürlerinden Alman tahtelbahirlerine karşı tayyarelerini kullanmağa mecbur edeceCabir Selek, Londrada bulunmaktadır. ği gibi, mukabele bilmisil hareketlerini taarruz Türkiye Ingiltere Fransa arasında tiintac eder ki, o zaman Almanya harb Paris, 24 (a.a.) Dün Alman tahcarî kısmı alâkadar ederek imzalanmış malzemesini daha mühim miktarda sar telbahirlerine karşı iki defa taarruza geolan iki anlaşma ile bütün esaslarda mufetmek mecburiyetinde kalır ve bu da çilmiştir. Salâhiyettar deniz mahfillerinde tabık kalınmış olmakla beraber, bu işin tngiliz milletinin mukavemet azmini kuv söylendiğine göre, bu taarruzlardan biri tatbikatile yakından ilgilenenlerin, her üç vetlendirir. Fransız vapurları, diğeri de İngiliz vamemleket tüccarının asıl bu Londra mü:: purlsrı tarafından yapılmıştır. zakerelerinin neticesine ehemmiyet ver. c Feci bir otobüs kazası oldu Vekillerimiz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog