Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

25 Ikincikânun 1940 CUMHURtYET 3 Hâdiseler arasında Istıfa kanunu önünde GUNUN MEVZULARI uharrir neslinin kurumasmdan endişe eden bir yazım üstüne, şahıslarını tanımadığım gene ve dost okuyuculardan mektublar aldım. Bi» keman akordu gibi nasıl çahnacağı bellisiz parçaların vadinden ibaret kalan bu emleketimizdeki Alman protıngırtılardan da anlayorum ki, bizden paganda teşkilâtı, durmadan sonraki neslin ön saftski istidadları, heçalışıyor. Şimdi de «Arkadaşın nüz konsere bajlamadan alkıs bekleyorE... V... Türk milliyetperveri» imzasile ilar; bunu göremeyince, sahneden miive daktilo ile yazılmış bir mektubu sirkünekkid localarma doğru yürüyerek, terYazan: ABİDIN DAVER ler gibi sağa sola göndermeğe başladı. biye derecelerine göre, sitem veya küfiir Bu fen ve teknik asnnın harblerinde, 500 metroya sokulmanın büyük bir mah Zaten bir müddettenberi, ya imzasız yayağdırıyorlar. silâh ve malzemenin ehemmiyeti büyük zuru vardır ki o da, torpili atan denizaltı hud da Öztürk gibi uydurma ımzalarla Bana gelen, çok şükür, sitemden ibalngilterenin ve belki de Türkiyenin yardı ret; ve bu sitemlerin de hulâsası şu: Mu tür. Onun içindir ki Büyük Harb yeni si gemisinin mevkii tespit edilerek üzerine muharrirlere gönderilen ve kimisi ağız (Baş tarafı 1 inci sahijede) mına güvenebilir. Ancak müttefiklerin barrir inhisan var. Yeniler yazı yazacak lâh ve malzeme icadı veya mevcudların su bombaları yağdırılmak suretıle yara dolusu küfürle, kimisi tehdidle dolu mek ve mümkünse inkişaf ettirmektir. Balkanlarda harb çıkacak olursa, Al zaferi kendisine emin bir istiklâl temin yer bulamayorlar. Ne yapsmlar, üstad, ne tekâmülü bakımından, büyük hamlelere lanması veya batırılmasıdır. Bize öyle bir mektublar, lâyık oldukları süprüntü sevesile olmusru. Meselâ tank ile zehirli torpil icad ediniz ki atıldığı zaman, hava petlerimizi doldurup durmaktadırlar. Bu manyaya yapılan petrol, hububat, hayvan edebilir.» yapsmlar ? gaz 1914 18 harbinin icadlandır. De kabarığı yapmasın ve düşmanın üstüne yeni sirküler mektub da, Türk milliyetve saire nakliyatı duracaktır. Bir abluka tngiltere ile Rumanya arasındaki Biliyorlarsa ben onlara ıstıfa kanununu perveri E. V. remzini taşımakla beraber, nizaltı ile tayyare de, o harbde tekâmül giderken de iz bırakmasın.» diğerine inzımam edecektir. Hitler'in karhatırlatacağım: İyi, kendi kendine yeten müzakereler Eski torpiller, denizaltı gemilerinin ko fena halde nazi kokuyor. Her Alman etmislerdir. sılaştığı yegâne müşkiil Besarabyayı yutLondra 24 (Hususî) Rumanyada kalite silâhlarile fenayı koğar. Bir çürük vanlarından tazyik edilmiş hava ile dışa propagandası gibi acemicedir, zekâ ve mak iateyen Stalin'e karşı giriştiği taahki petrol madenlerini teşkilâtlandırmak elmayla bir sağlam elmayı yanyana koyu Mıknatıslı mayin n atılırlardı ve torpili suya fırlatan hava, fatanetten mahrumdur. Bakınız bu düzhüdleri yerine getirmek fakat bunu yaüzere lngiltere ile Rumanya arasında mü nuz; çocuk veya büyük, derhal sağlamıru parknn de harbe meydan vermemektir. Yeni harbde de, yeni silâhlar icad edil denizin içinde büyük bir kabarık husule me Türk milliyetperveri ne diyor? zakereler cereyan etmektedir. Müzakere alır. İki kıymet ve iki kuvvet arasındaki getirir, bu da suyun yüzüne çıkarak torpiGaliçyanm Sovyetlerin elinde bulunan « Biz, Hitler'in namaglub yırtıcı karlerin mahiyeti hakkında azamî ketumiyet ftetsü rekabette bile zaferi daha kıymetli meğe baslanmıs. ve daha da edilecektir. lin atıldığı yerin tespit ve tayinine yararkısmına Alman kıt'alan ve teknikçileri ye ve daha kuvvetliye temin eden ıstıfa Bu, fen ve teknik bakımından yüksek dı. Sonra, bütün torpillerin muharrik tallannı unutup kahpe lngilterenin g,özkamuh^faza ediliyor. gönderilmesinden maksad Rumanyaya kanunu varken telâşa sebeb ne? Bir ga milletler arasındaki çarpıjmanın tabii bir kuvveti, tazyik edilmis hava idi. Bu ha maştırıcı donanmasına • Allah gibi güıe* Londrada neşredilen tebliğ karsı silâhlı bir tecavüz hazırlamak değil, zete «ahibi, ben edebiyattan değil, hep neticesidir. Almanlar, bu harbde, ilk nerek ebedi dostumuz büyük Alman milletiLondra 24 (a.a.) Rumanya ajansı, gazetelerden bahsediyorum iyi muharri icad olarak miknatıslı mayinler kullan va, torpilin içindeki makineyi haıekete Galiçya şimendiferlerile muslihane bir ne düşman olduk. Halbuki sevRİ ve saygı do* şekilde Rumen petrolunun transitini te Rumanyadaki petrol kuyularının tensil.i ri fenasına tercih etmemenin cezasını if mışlardır. Sığ sularda denizin dibine otur getirir, fakat, kendisi de torpilden dısarı lu sempatilerini yalnız Atatiirk Türkiyesine çıkarak denizin üstüne kadar yükselen hakkı bugün Londrada aşağıdaki tebliği lâsla ödeyeceğini bilen adamdır; bunu tulan ve üstünden bir demir gemi geçince min etmekten ibarettir. bembeyaz bir iz hasıl ederdi. Bu iz saye karşı izhar etmekle iftihar eden Almanlar, lngiliz gazeteleri Rumanyanın bütün neşretmiştir: bîlmiyorsa gazete, hiç değilse iyi gazete miknatısiyet tesirile faaliyete gelen ateşle sinde torpilin geldiği istikamet görülür ve bu ukalâca hareketimize hiçbir mana veremU Petrol ve müştaklan Rumanya ihraca tahibi olamaz. İşte bu kanun, gazetelerin me cihazının patlattığı bu mayinler, gemipetrol ve çelik istihsalâtım hükumetin yor. Gayet haklı olarak Türk efkârıumumi. kontrolu altına koyan yeni Rumen karar tının yüzde 62 sini teşkil ettiği cihetlc, sütunlarını, gazetecilik bakunından, yaş nin tam omurgası altında yaptıkları te bu belâll oyuncağın üstüne geldiğini gö yesini aydınlatmak maksadile her türlü çaren gemi zaman ve mesafe varsa, manevnamelerinden bahsettiler. Bu kararname Rumanyada kuyulann isjetilmesi, petro lının değil, sadece ehlıyetlinin inhisarına sirle çok vahim yaralar açmaktadırlar. reyi istimalden hâli kalmıyor. Bunları b'â* ler Rumen devletine petrolu tamamile lun dahilde istihlâki ve diğer memleket verir. Tekrar ediyorum: Bizden evvelki Altlarında miknatıslı mayinlerin patla ra yaparak onun isabetinden kendini kur tün Türk vatandaşları nefretle de&il, şük~ müsadere ederek imtiyazlı kumpanyalann lere ihracı işini telif ve tanzimle meşgul ve bizim nesil, otuz yaşından çok evvel, masına rağmen batmıyan pek mahdud tarırdı. Bu iz de, azçok torpilin atıldığı ranla karşılayor.» itirazlanna ve bu kumpanyalarla akdedi olmak üzere merkezî bir teşkilât ihdasına gazetelerde aradığı sütunlan buldu. Ga vapurlarda yapılan tetkikler, denizin di yeri ve istikameti ijaret ederdi. Sonra bu eşsiz Türk milliyetperveri^ Alman gemicilerinin yukarıda hulâsa len mukavelelere rağmen kime canı is lüzum hasıl olmuştur. Bu maksadla 15 zete sayuı gene bu kadardı, hatta gazete binde patlıyan bu mayinlerin yukarıya Alman radyosunu dinlememizi hararetle ettiğimiz taleblerinin manası şuydu: Bize, terse ona satmak imkânını vermektedir. kânunusani 1940 tarihinde kabul edilen sahiblerinin çoğu gene bugünkülerdi. doğru fırlattıklan su kütlesinin tesirile hava tazyikile atılan ve tazyik edilmiş ha tavsiye ediyor ve radyonun saat kaçta Bu kararnameler Rumen devletine Fran hususi bir kanun mucibince bir ofis teşkil Edebiyata ve güzel can'atlara gelelim. gemilerin belkemiği demek olan omurgava ile hedefine saldıran torpillerden baş türkçe konuştuğunu haber veriyor. Arka. BIZ, lngiliz, Belçika ve Amerikan serma edilmiştir. Kanun, mezkur ofise, evvelce şirket Yeni nesil dediğimiz kalabalığın zirve ha arının kırıldığı ve teknenin zelzeleye uğ ka türlü torpiller icab ediniz. Daha kısası sından bir sahife dolusu hezeyan ki hiçi yelerile i?letilen ve petrolu Almanyaya linde çıkıntı yapan istidadları, bu mem ramıs bir bina gibi, yer yer çatladığı, çökbir Türk milliyetperveri, bunları ağzına bunlar, görünmez torpiller istiyorlardı. satmak istemeyen yahud da evvelce pet lere verilen imtiyaz esası dairesinde ku lekette ve bu devirde olduğu kadar hiç tüğü ve ikiye ayrıldığı anlaşılmıştır. bile almaz. Bu mektub, tam bir Türk düşı rollannı lngiltere ve Fransaya satmış olan yuların inkifafını kontrol •alâhiyetini ver bir yerde ve hiçbir zaman tesvik görmeAlman denizaltı kumandanları ve zalngiliz ve Fransız âlimleri, mühendis bitlerinin istedikleri bu yeni sistem torpil, manı tarafından yazıldığını her satarındai kumpanyalann mukavemetini kırmak im mektedir. Petrol meselesi ve yeni bir petrol ofi mişlerdir. Ben çok defa gencliği şımart eri, teknik adamları ve denizcileri, mik bilmem, Umumî Harbde icad edilmiş mi bağıra bağıra anlatmaktadır. Onun içinkânını verecektir. Bundan sonra Rumen makla itham edildim. Halbuki, yazı hadevleti petrol kumpanyalarını Almanya sinin ihdası, Rumanya hükumetinin mil'î yatuna baslarken, benim yaşımdakilerin natıslı mayine karsı tedafüî ve taarruzî dir? Fakat yeni harb baslarken istenilen dir ki bütün Alman propagandası gibi ai cemi ve patavatsızdır. Yazılışı da öyle, istihsalâtın artırılmasını ve telif ve tanziıni vasıtalar aramağa' koyulmujlardır. Bunlaya mal satmağa icbar edebilecektir. büyüklerimizden nn bir kısmı malumdur amma bir kısmı şekilde yeni torpiller mevcud olduğunu dağıtıhşı da. Meselâ bizim gazetede Pei umumî hepsile beraber, daha Binaenaleyh> Almanya Rumen devletiyalnız küfiir duydum. Bir de, son resirn da gizli tutulmaktadır. Malum olanlan, biliyorum. Bu yeni torpiller, tazyik edil yami Safa gibi, aklı başında bir Türk^ miş hava ile atılırlarsa da tazyik edilmiş ni bu şekilde hareket etmek için tazyik plâna dahil bulunmaktadır. Halen maden endüstrileri için de buna sergileri için Akademi talebesine gösteri ngliiz sahillerinde mayin tarlaları vücude hava ile hareket etmezler, elektrikle sey münevverine gönderilen bu mektubun. edebilecektir. Bu tedbirlerin ancak Allen alâkayi düşününüz. getirerek miknatıslı mayin döken deniz rederler. Bu sayede atıldıktan sonra düş onun üzerinde ne tesiri olabilir? Ben Türk man tazyikı altında ittihaz edildiğini ilâ benzer bir ofis ihdas edilmek üzeredir. Bugün yeni bir nesi) davasınm çıgırt altı gemilerini batırmak, Şimal denizinde mana doğru giderken hava habbeciklerin milliyetperveri E. V. ye bu tesiri haber Bütün bu tedbirler münhasıran Rumanveye lüzum yoktur. kanlığını yapanlar, on senedenberi sark • vereyim. Peyami, mektubun «muhterem Kral Karol, bu tazyika süphesiz ki yanm dahilî ihtiyaclan sebebile alınmıştır garb ve Türk meseleleri üstünde verdi hava devriyeleri kullanarak mayin döken den mürekkeb bir iz bırakmazlar ve göve dışarıda başka türlü tefsir edilmesi için deniz tayyarelerile denizaltı gemilerine rünmezler; görünmedikleri için de seyir kardeşim» hitabile başlayan ilk satırını ve memnuniyetle boyun eğmemiştir. Fakat ğimiz konferansların, yazdığımız makale hücum etmek ve mayin dökücü Alman istikametleri belli olmaz, hedefleri olan imzasını okur okumaz: memleketinin kara hududlan üzerinde hiçb'r sebeb yoktur. lerin ve kitablann tıpatıp aynmı kekele vasıtalannın üslerine karşı hava taarruz gemi manevra yapıp kaçınmak imkânını Alman propagandası! Bulgar Yugoslav dostluğu her tarafmdan tehdid altında bulundu dikleri halde, adını sıraladıkları Divan Diye sepete fırlattı. Propaganda, prolan yapmaktır. Mayinleri taramak ve pat bulamaz. Belgrad 24 (a.a.) Bulgar Yugos şairlerinin tek mısraını anlamaktan âcizğunu hissettiği için tehlikeyi bertaraf ethalbuki bu Bu nevi torpillerin kovandan çıktıkları paganda kokmamalıdır; meğe çalışmıştır. Bununla beraber mu lav daimî dostluk paktı imzasının üçüncü dirler. Içlerinde Arab harfini sökemeyen latmak için de, ahşab tarak gemiler kulmektub en ağır sarmısak kokusundan davakkst bir zaman için yaptığım bu tahıni yıldönümü münasebetile Bulgaristan Baş ler de vardır. Şahıslarını yakından tanı lanıldığı gibi, gizli tutulan tedbir ve va zaman, büyük bir hava kabartısı yapıp ha baskın bir propaganda kokusile okunin hilâfına olarak Rumanya Almanya vekili ve Hariciye Nazın Köseivanof Yu nm. Noter huzurunda bir imtihana davet, sıtalara da müracaat edilmektedir. Şim kendilerini atan denizaltı gemisinin mevdiye kadar alınan tedbirler ve yeni keşfe kiini göstermemeleri için de kovanlarda yanın burnunu kırıyor. nın veya müştereken Almanya ile Rusya goslavyaya bir mesaj göndererek iki dost hepsini bucak bucak kaçırmağa bol bol Bunu yazıp gönderenler, Türk milletii nın bir taarruzuna uğrayacak olursa kim milletin simdi Utikbale emniyetle ve kâfi gelir! Bunlann arasında, kendilerini dilecek olan tedabir ve vesaitle «mikna bazı tertibat yapılmıştır. Torpil, kovannin akli seliminden, Şeflerine bağlılığınden yardım isteyecektir> ltalya Ruman imanla bakabileceğini kaydetmiştir. bu sahifede büyük ümidlerle halka tak ıslı mayin» de ancak miknatıssız mayin dan fırladıktan sonra, dahilî bir kapak, yaya bir Rus taarruzuna karşı yardım edeYugoslav Hariciye azın Markoviç de dim ettiğimiz istidadlar da bulunması, :adar zarar ika edebilecek hale getirile torpili atan tazyik ediimis. havayı kova dan, siyasî rüsdünden şüphe edenlerdir; cektir, fakat bir Alman taarruzu karşı beyanatta bulunarak bilhassa bu paktın bize bir tahmin hatasının utancından baş cektir. Esasen miknatıslı mayin, ancak nın içinde hapseder, dışarı çıkartmaz; bizi de kendileri gibi, her okuduğuna ina> sanıyorlar. Gafletleri böylece, denizde büyük hava kabartısı nacak alıklardan çok sığ sularda müessir olabilmektedir. •ında Rumanya ne yapacakör? Balkanlarda sulhun idamesine geniş ı hiçbir ısürab vermez. Fakat içine bol buradadır. hasıl olmaz. Bu iki icnA sav^sinde denizHakikatte Rumanya ancak Fransanm, ettiğini söylemiştir. miktarda liyakatsizliğin kerizi karıjmış bir Elektrikli torpil Bu imzasız mektub dahi, doğru yolda >M ıııııııııııılllımilUIUIUIIIHIIIUHIIIIIIIIIIIIIIIininnıııııuınmnuııu, altı gemilerinin attıkları torpil görünmedicurcuna deresinde intihara kalkan bir iki ği gibi, gemilerin atış esnasındaki mevki yürüdüğümözü ve düşmanların bizi idlâl Ajanslar sık sık şöyle bir haber getiridegerli imzavı kurtarmak için vakit çok ve ifsad için, her çareye başvurduğunu orlar: «Filân gemi batmıştır. Mayine mi lerini tayin etmek imkânı da çok azalgeçmiç değildir. maktadır. Denizaltı gemisi torpilini at ispat eden yeni bir vesikadır. Alman pro1 çarptığı, yoksa torpille mi batırıldığı anlapaganda teşkilâtı, arasıra, böyle gaflaı PEYAM1 SAFA ılamamıştır.» Nitekim en son batan lngi tıktan sonra görünmediği için üzerine hü yapmakta devam etsin; çünkü bunlardıt Kahire 24 (a.a.) Stefani Ajansı bilLondra 24 (a.a.) Memlekelin millî liz muhribi Exmouth (Egsmavs) ın neden cum edip bombalamak güçleşmektedir. ki, en muhakemesi kıt olanlanmıza bile diriyor: müdafaasını alâkadar eden bazı resimler battığı henüz meçhuldür. Mayin mi, tor Torpilin içindeki muharrik makineyi dostla düşmanı tefrik imkânını vermekBağdaddan El Misrî gazetesine bildiril çalınmıştır. Harbin bidayetindenberi vuişleten kuvvetin tazyik edilmiş hava yepil mi? suali, bu defa da sonılmaktadır. tedir. djğine göre Efganistan ve lran hükumet kubulan resim hırsızlıklannın on üçüncüsü Bazan da mayin bulunmadığı muhakkak rine küçük bir elektrik dinamosu olması leri son günlerde tekerrür eden Sovyet nü teşkil eden bu hâdise Middleses civaDost bir millet, böyle rezil ve ahmak olan çok derin sularda sefer halinde bu sayesinde torpil iz yapmamakta ve torpil propagandalara tenezzül eder mi hiç? tehdidlerine bir mukabele olmak üzere nnda vukubulmuştur. Tayyare aksamile imali de kolaylaşmakiadır. Denizaltı gelunan bir geminin gene şüpheli biı suret(Başmakaleden devam) Saadâbad Paktının askerî bir muahede bu resimleri ihtiva eden bir »andık esra misinin, hücumuna uğrayan gemi izle kajekline sokulmasmı Iraka teklif etmişler rengiz bir surette bir otomobilin içinden zım gelen ayn bir tehlikedir. Haksız ve te battığını okuyorsunuz. O zaman, mayin bartıyı görmeyince torpillenmiş olmaktan yerine sebebi bilinmiyen bir infilâktan dir. Bu gazeteye göre, bu teklifi tetkik et çalınmıştır. Tahkikat yapılmaktadır. sebebsiz yere gözlerine kestirdikleri her bahsedilerek jöyle deniliyor: «Falan ge ziyade, mayin ve infilâk neticesinde batmekte olan Bağdad hükumeti bu hususta Alman casuiları » tarafa taarruzu mubah sayanlar kendi ha mi, bir denizaltı gemisi tarafından tor tığına hükmediyor; böylece denizaltı geMes'ud bir nikâh müzakerelerde bulunmak üzere Kâbil ve misinin torpilini attıktan sonra kurtulması Londra 24 (a.a.) Evening Standard reketlerile kendi aleyhlerine bütün dünya pillenerek, yahud da sebebi meçhul bir mümkün olabiliyor. Emekli erkânıharb miralayı Kâzım Tahrana murahhaslar göndermeğe hazırgazetesinin yazdığma göre, lngiliz polisi milletlerinin kovalisyonunu davet ediyor infilâk neticesinde batmıştır.» lanmaktadır. Bu yeni silâha karşı elbette yeni müda Tuncun kızı Müveddetle emekli miralay mahkemelerin Alman tebaasına karşı Hakikati halde, bir çok gemiler «elek faa çareleri ve vasıtaları bulunacaktır. Sadeddin Günkutun oğlu erkânıharb yüzDahiliye ve Nafia Vekilleri gösterdiği müsamahaya muanz bulun lar ve edeceklerdir. başı Salâhaddinin nikâhlan 24/1/940 Şimdiye kadar şu garib vaziyet karşı trikli torpil» lerle batırılmaktadır. Bu da. Bugünlükı bizim bildiğimiz müdafaa va günü Kadıköy Belediyesinde akraba ve maktadır. Filhakika polisin kanaati şudur Ankarada yeni bir Alman icadıdır. Büyük Harbde, sıtası, günden güne tekâmül eden dinleAnkara 24 (Telefonla) Dahiliye ki şüpheli bir takım Almanlan serbest bı sında bulunuyoruz: Hep Almanyanın Alman denizaltı gemileri, müttefiklerin me cihazlarıdır ki bunlar dalmış denizaltı yakın dostları arasında akdedilmijtir, Vekili Faik öztrakla Nafıa Vekili Ali Fu rakmakla, hükumet, kendini vahim tehli veya Rusyanm yeni Avrupa harbi hari yeni yeni tedbirleri, silâhları ve vasıtaları gemilerinin mevkilerini gittikçe daha bü Çiftlere uzun saadetler dileriz. ad Cebeaoy. bu sabahki trenle şehrimize kelere maruz bırakıyor. cinde bulunan bitaraf memleketlere taar tarşısında acze düşmeğe başladıkları za yük sıhhatle tayine muvaffak olmaktadır. Polis şimdiye kadar mahkemeye mürageldiler. man, Alman Bahriye Nezaretinden ve Yeni silâhlara karşı yeni müdafaa aletleri, caat etmemi} olan 9233 Almanın ikamet ruzlan ihtimalinden bahsolunmakta ve bu Başkumandanlığından şu talebde bulun vasıtaları ve tedbirleri bulmak için çalı Garb cephesine davet edilen Yugoslavyadaki Alman gâhlannı tespit için Londrada ve diğer hal bu şeklile artık böyle olması tabiî gö muşlardı: Türk gazetecileri şanların elektrikli torpile karşı da birşeyşehirlerde tahkikata baslamıştır. rülen bir iş haline gelmiş bulunmaktadır. ekalliyetlerinin talebleri ler bulacaklan tabiidir. Her zehirin bir Ankara 24 (Telefonla) Fransa hü« Düşmanı torpillemek için ona fazBunlardan yarısmın lngiltereden çıkıp Almanya Holanda ve Belçikayı çiğneBelgrad, 24 (a.a.) «Havas» Yula yaklaşmağa mecbur oluyoruz. Çünkü panzehiri bulunduğu gibi her taarruzî si kumeti, Türk matbuatına ve edebiyat âgoslavyadaki Alman ekalliyeti hükumet gitmiş olması muhtemeldir. Ancak bunla meği düşünüyor, İsviçreden atlayabilir uzaktan attığımız torpillerin izi görülü lâha karşı da bir müdafaa vasıtası bulu lemine mensub altı kişile Ajans umura ten muhtelif isteklerde bulunmuştur. Al rın arasında bazı casuslann kalıp kalma deniliyor da îngiltere ve Fransanın bu yor ve düşman gemisi manevra yapıp tor nur. müdürü ve Matbuat umum müdürlüğünün man ekalliyeti senatoda kendisinin temsil dığı araştmhyor. Gene Almanların yeni bir nevi mermi bir mümessilinden mürekkeb sekiz kişilik. memleketlerden geçerek Almanyaya ta pili savuşturuyor. Düşmana yaklaşınca, edilmesini istemektedir. Alman münakalâtı azaldı arruz edebileceklerinden hiç bahsolunma hem nişan hatalannın azalması, hem de icad ettiklerini de duydumsa da henüz bir heyeti garb cephesini ziyarete davet Berlin 24 (a.a.) Dört senelik plân Baltıktaki Almanların düşmanm, torpilin izini gördükten sonra kâfi derecede malumat ve tafsilât topla etmiştir. ismini taşıyan mecmua istatistik rakamla yor. Niçin?.. Çünkü lngiltere ile Fransa kaçınacak mesafenin kısalığı ve zamanm yamadım; imkân bulursam, ondan da Bu heyette Basm Birliği reisi ve Ulus vaziyeti rına istinad ederek 1939 seneainin »on bu memleketlerin bitaraflıklarına hürmet darlığı yüzünden isabet ihtimali artmak ileride bahsedeceğim. gazetesi Başmuharriri Falih Rıfkı Atay, Riga 24 (a.a.) Tallin'den bildiril dört ayı zarfında Alman münakalâtının etmek şiarından aynlmayorlar ve aynlma tadır. Fakat düşman gemisine, meselâ Cumhuriyet Başmuharrirlerinden Nadir ABtDİN DAVER diğine göre, Eston Alman komisyonu gerek Baltıkta, gerekse Şimal denizinde Nadi, Yeni Sabah Başmuharriri Hüseyin larına da ihtimal verilmiyor da onun için. Berline Estonyadan Almanyaya nakle mahsus derecede azalmamış olduğunu Cahid, Anadolu Ajansı umum müdürü dilen Almanlara aid emlâkin tasfiyesine Acaba bu hal ilânihaye böyle devam kaydetmektedir. Muvaffak Menemencioğlu, Akşam BaşViyana Belediye reisi Balkanlararası matbuat aid müzakerelere başlamıştır. Komisyon Mecmua, Alman ticaret gemilerinin eder mi? Hepsinin hayatlan ayn ayn muharriri Necmeddin Sadak, Tan Başmuayni zamanda iki memleket arasındaki tiBükreşte toplantısı harriri Zekeriva Sertel, meb'us ve edib lsveç, Norveç, Holanda ve diğer bitaraf tazyik ve tehdidlere maruz bulunan bitacari münasebetlerin inkişafı için alınacak Ankara 24 (Telefonla) Balkan Mi Reşad Nuri, Matbuat umum müdürlüğü Bükreş 24 (a.a.) Havas: Viyana memleketler hesabına nakliyat yapmağa raf memleketlerin kendilerince muvafık tedbirleri tetkik etmektedir. Belediye reisi ve Almanya ile cenubu şar sakı içtimalarında vuku bulması âdet o müşavirlerinden Şekib Enginer buluna devam ettiklerini ilâve eylemektedir. sayılacak en müsaid bir zamanda harbe kî Avrupası arasındaki iktısadî münase lan Balkanlararası matbuat toplantısı, caktır. Rusya ile telefon muhaberatı Yeni sistem bir İtaly an iştirak etmeleri ihtimalini niçin derpiş et betleri inkişaf ettirmeğe memur komite Belgraddaki Balkan Misakı içtimaında kesildi Tokad Vali«i Vekâlet emrine memeli? Haksız ve sebebsiz olarak bü nin eski reisi Neuebauer'in Bükreşte bu yanılmıyacaktır. tayyaresi Riga 24 (a.a.) Sovyetler Birliğile Roma 24 (a.a.) Bir İtalyan tay tün dünyaya tevcih edilen tehdid bir had lunduğu malumdur. alındı Avrupadaki Japon elçileri ecnebi memleketler arasında yapılan huyare fabrikası yakında Ballila^ ismile yeni di bulmaktadır ki buna karşı ergeç bütün Bazı mehafilde kendisine Bükreşte daTokad 24 (Hususî muhabirimizden) susî telefon muhaberelerinin bugünden bir tayyare çıkaracaktır. Bu tayyarenin Peştede toplanıyor Tokad Valisi Salâhaddin Uneri Vekâlet dünyanın ayaklanacağını hesaba katmak imî bir komiserlik tesis etmek fikri atfeitibaren menedildiŞi bildirilmektedir. Budapeşte 24 (a.a.) Avrupa hüku ltalyada hava turizminin inkişafına yar dilmektedir. Bu komiserlik hususî mahiemrine alınmış ve yerine Siird Valisi lzdım edeceği ümid olunmaktadır. Tama lâzımdır. Bir tarafta mütearrız birkaç yetini muhafaza etmekle beraber Alman met merkezlerindeki muhtelif Japon elçi zeddin Çağpar tavin olunmuştur. Yeni Amerikada bir tayyare mile İtalyan malzemesile imal olunan bu devlet, diğer tarafta bütün dünya. îşte elçiliğile irtibat halinde çalışacak ve Al leri bu hafta sonunda Peştede bir konfe Vali Tokada gelmiş ve vazifesine baslakazası rans akdederek enternasyonal vaziyet tayyarenin 62 beygirlik bir motörü ola harbin genişlemesi demek bu demektir. manyanın Rumanyadan yapacağı müba hakkında noktai nazar teatilerihde bulu mıştır. Riverside 24 (a.a.) «Kaliforniya»: cak ve saatte vasatî 50 kilometre süratle Şiddetli bir fırtına esnasında Boxprings ucabilecektir. Tayyare 28 bin lirete sa Ve böyle bir vaziyetin neticesini şimdiden yaatla meşgul olacaktır. nacaklardır. tngiltere îtalya münasebatı kestirmek asla zor degildir. tepesine bir bombardıman tayyaresi düş tılacaktır. Londra 24 (a.a.) Avam Kamaramüş ve içinde bulunan 6 kişiden 4 ü ölBundan sonra haksız ve sebebsiz lerinin biri ve belki en müessiri düşmanı Kanadada ihracat kontrolu sında lngiltere ile ltalya arasındaki mii Japon Amerikan ticaret müş ve ikisi paraşütle athyarak kurtul Ottavva, 24 (a.a.) Kanada hükuolarak atılacak tek taarruz adımı, millî mağlub etmekte tahakkuk edebileceğini muştur. meti, düşman topraklarına veya düşman nasebat hakkında sorulan muhtelif sualmünasebatı takdir etmeyen millet yoktur. hürriyet ve istiklâllerin müdafaası hesaişgali ve kontrolu altında bulunan top lere cevap veren Çemberlayn ezcüm'e Vaşington 24 (a.a.) Ticaret müs Trablustaki ttalyan Biz kendi sahamıza taalluk eden kısım ıaklara bitişik bitaraf memleketlere ya demiştir ki: teşarı Berle dün Japon büyük elçisi Ho bına bütün dünya milletlerini ayaklankuvvetleri « İki hükumet, 1938 de akdedilen rinuşi'yi kabul ederek, şimdiki ticaret dırmak üzere artık kadehi taşıran damla da Tunaboylu ve Balkanlı memleketle pılacak ihracatı hükumet kontrolüne tâbi Binçazi 24 (a.a.) Mareşal Del Bo muahedesinin inkızasmdan sonra Ameri rolünü oynayacağından en kat'î surette rin haksız ve sebebsiz taarruzlara karşı tutan bir kararname neşretmiştir. Bilhas lngiliz italyan anlaşması mucibince icab no Tefakatinde Mareşal Balbo olduğu ka ile Japonya arasındaki ticaret münamünferid ve müşterek, tedafüî ve tecavü sa buğdaya tatbik edilecek olan bu ka eden askerî malumatı teati etmiş bulunuhalde şarkî Libya'daki kıt'alan teftişe sebetlerinin inkişafı, Japonyanm Çindeki emin olabiliriz. Ve harbin bu genişlemiş rarname Rusyaya ve oradan da Alman yorlar ve deniz ve hava kuvvetlerine aid baslamıştır. Mareşal, Bingazi ve civarın Amerikan menfaatlerine karşı alacağı va yeni şeklinin kendi varhklarını müdafaa zî harbin bütün icablarile mukabelede yaya gitmek üzere geçenlerde Winnipeg malumatı da kânunusani nihayetinden d'ki mıntakalirı teftiş etmiştir. edecek memleketler hesabına yalnız teda kusur etmiyeceklerinden en kat'î surette piyasasında satılan bir milyon ton buğda evvel bildirmis olacaklardır. ziyete bağlı olduğunu söylemiştir. emin bulunuyoruz, ve bu işte yalnız garb eylemektedir. Kanada hükultalya doğu Afrikasile lngiliz îngilterede iki tren çarpıştı Meriç ve Tuncanın suları füî bir harb olacağmı farzetmek hatadır. demokrasilerinin değil, hemen hemen bü yı istihdaf mübayaanın hakikî mahiyetini Sudanı, Kenya ve lngiliz Somalisi Mısa meti, bu arasınHaksız ve sebebsiz taarruzlara karsı aLondra 24 (a.a.) Liverpol civannçekiliyor tün dünyanın bizle beraber olduğunu anlar anlamaz derhal icab eden tedbirle daki hududun tahdidine gelince, bu meseie da Seaforth istasyonunda iki tren çar çılacak bayrak elbette tedafüî olduğu kare tevessül eyleraiştir. Binaenaleyh bu bir yeniden tetkik edilecektir. Zira ttalyan Edirne 24 (a.a.) Meriç ve Tunca pışmıstır. 70 yolcu hafifçe yaralanmıştır. dar taarruzî şekiller göstermekten de hâ pek iyi biliyoruz. milyon ton buğday Almanyaya gidemi hükumeti 1939 ilkbaharında kendisine yanehirlerinin suları 70 santim eksilmiştir. Trenlerin makinistleri ağırca yaralanmışli kalmayacaktır. Mağlub olmamak şekil, pılan teklifleri kabul edememiştir.» YUNUS NADt yecektir. Her iki nehir çekilmek üzeredir. 'ardır. Almanya, Roma hükumetine bir muhtıra gönderdi C Yeni harbde yeni siiahtar İHEM NALINA MIH1NA Berlinin harb hedeflerini izah eden muhtırada, Italyanm Balkanlardaki menfaatlerinin daima gözönünde tutulacağı bildirilmektedir Almanlar, mıknatıslı mayinden başka elektrikli torpil de icad ettiler Alman propagandasının bir gafı daha! I Saadâbad paktı askerî ittifak mı oluyor? îngilterede casuslann faaliyeti Harbin genişlemesi ihtimali karşısında
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog