Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 25 İkincikânun 1940 Şehrin içinden Ç Şehir ve Memleket Haberlerl ) Halkın şikâyetleri Sultanahmedde Kabasakal ma hallesi sakinlerinden aldığımız bir mektubda deniliyor kj: «Sultanahmed park ve camiine muttasıl mezbelelik arasında bir takım kemerler mevcuddur. Bu kemerlerin bazılarında hüviyetleri gayrimalum bir takım eşhas oturmaktadır. Çarşamba pazan kurulan bu mahalde pazar günlerinde birçok esnaf ve müşteriler de dolaşmaktadır. Geçenlerde, yağan yağmurlardan çok müteessir olan bu kemerlerden iki tanesi birdenbire yıkıldı. Bütün mahalle halkını feci bir korku içinde bırakan bu inhidam birçok hayata mal olabilirdi! Hiçbir kıymeti olmadığı belli olan bu kemerleıin kaldırılması için acaba ne bekleniyor? Bu kemerlerin bir kısmı halen yıkılmak tehlikesine maruz dur. Muhakkak bir felâketin vukuunu beklemeden Belediye bunları kaldırırsa o civar halkına büyük bir hizmet etmiş olacaktır.» Binbirdirek ! Asırlardanberi yaşayan bu sarayda Binbirgece masalının gözalıcı meraklı sahnelerini canlandırmak neden mümkiin olmasın Bir idam karan Evvelce 19 sene ağır hapse nıahkum edîlen katil Nazım, ölüm cezasma çarptırılacak Siyasî icmal Japonya İngiltere D ngiltere, Almanyanın denizaşırı memM leketlerle her türlü muvasalasını kesmek için almış olduğu abluka tedbirlerini hem şiddetlendirmiş, hem de genişletmiştir. İngiltere Büyük Britanya sahillerini taciz ederek deniz muvasalasım sekteye uğratmağa çalışan Alman denizaltı gemilerinin bu neticesiz faaliyetine karşı kendi denizaltı gemilerini Alman körfezi denilen Heligoland adasmın bulunduğu Şimal denizi koluna sevketmiş bulunduğu, ahiren bunlardan üçünün nasılsa batarak mürettebatından bir kısmının Almanlar tarafından esir edilmiş olmalarından anlaşıhyor. İngiltere, Alman denizaltı gemilerini kendi yuvalarında kapatmak istiyor demektir. Istanbul birinci Ağırceza mahkemesi; dün saat on sekizde bir idam kararı feildirdi. Asılmasına karar verilen, 28 Yazan: SALÂHADDİN GÜNGöİP) haziran 1939 da ayni mahkemece 19 sene ağır hapse mah kum edilen Nazım Yolaldır. Temyiz; o kararı aleyhe olarak bozmuş, bozmaya Diğer taraftan Ingiliz harb gemileri uymayla yeniden şimdiye kadar Akdenizde ve Atlas Okyamuhakeme sonunda, nusunda, bütün bitaraf gemileri tevkif dünkü karar veriledip araştırmakta idiler; şimdi de, Büyük miştir. Okyanusta, Amerika kıt'asile Asya araDava mevzuunu sındaki deniz yollarında faaliyete baş teşkil eden hâdise, lamışlardır. 1937 yılı şubat ayıEvvelâ Ingiliz müstahkem mevkii nın 7 sinde, Dizda*** Hong Kong önünde Ingilz harb gemileriyede Fazhpaşada ri bir Rus vapurunu tevkif ettiler. Bu hâDarhan 'okağmda Yağmurdan müteessir olan, tadise pek gürültü uyandırmamıştı. Fakat polis Hasân Basri rihî ve turistik bir kıymeti bulunmaahiren Ingiliz harb gemileri Amerikadan nin evinde olmuştur. yan bu molozları lemizlerken dikkat gelmekte olan Asama Maru ismindeki Tahkikata göre; o edilecek diğer bir nokta da taksi Japon transatlantiğini tevkif edip yolcuakşam 1 9 No. lı evin otomobil durağından başlayarak haPolıs Hasan Basriyi öldurmek suçüe idama mahkum edilen ları arasında bulunan askerlik çağındaki ikinci kat pencere mamın önünden bu sahaya kadar Nazım, karan dinlerfcen... Almanlan tevkif etmişlerdir. Arkadan isine çıkan ve penolan kısmı da çamurdan kurtarmakArkadagtmız, Mimar Sedad Çetinta§la beraber br. Burada ne yol, ne de kaldınm cereyi perger denilen aletle açan Nazım madığı, maktulün kansınm çantadan pa çinde gene Alman yolcusu bulunan başka vardır. Yolal, girdiği odada Hasan Basrinin ka rası çalındığına dair bir ifadesi mevcud Japon transatlantikleri dahi geliyor. Muhtemel tayyare hücumlanna karşı lleride, burada bir de küçük bahçe vürısı Nadirenin sandığını karıştırırken, olmadığı» kaydile, sadece kurtulmağı göAmerika limanlarına iltica eden yahud yer yer nüraune sığınakları kazıldığı §u sı cude getirilecektir. Bu eski Bizans eserini Muhit hallnnın gece ve gündüz Hasan Basri oda kapısında görünmüş, a zeterek ika edilmiş bir fiil sayılmıştı; bu bu sularda kendi kendisini batıran Al , ralarda elimizin altında en az beş bin in herhalde bütün gösterişile meydana çızahmet ve ıstırab çektiği muhakrada bir boğuşmayı müteakıb, Basri kar cihetten verilen 1 9 sene ağır hapis cezası man vapurlarınm mürettebatı Japon va.sanı, bir tehlike anında barındırabilecek karmak lâzım... Birkaç ev var ki, samıcın kak hr. Belediyemîzden binlerce aüeyoladan, yastığm altındaki tabancasını al temyizce kâfi görülmemiş, Nazımın işle purlarile Rusyaya ve oradan da Almankadar geniş bir sığınağımız olduğunu u tam üzerindedirler. Bunların istimlâki, yi sinesinde toplayan bu semtin de mış, Namıza «davranma, dur! Eller yu diği çalmak cürmünden dolayı ele geçyaya gidiyorlar. Almanya, ayni yol ile nutmayalım. Binbirdirek sarnıcı! Bu sar büyük bir masrafa ihtiyac göstermese gederdlerini dinleyip ihtiyaclannı tatkan!» diye seslenmiştir. Nazım, ellerini mek endişesine dayanan firar maksadile Amerika ticaretini devam ettirmektedir. nıcın hikâyesini, tarihin ağzından herkes rek... İstimlâki müteakıb, toprağın içine min etmesini istiyoruz. gibi ben de dinledim: Kostantin, payitah gömülen sarnıcı meydana çıkarmağa sıra kaldmr gibi yapmış, bu aralık polis, dı öldurmek fiilini ika ettiği tebarüz ettiri İngiltere Almanyaya bu yolu da kapatlerek, o karar, bu cihete işaretle bozul mağı tasmim etmiştir. tını Bizansa naklettiği zaman âyandan on gelecektir. Bunun için de birkaç metroluk şarıdan işitsinler de imdada gelsinler dimuş bulunuyordu. iki kişi de kendisile birlikte gelmişti. yeri kazmak ve toprağı tesviye etmek kâye havaya bir el kurşun sıkmış ve Nazım Son zamanlarda İngiltere, Çin meseleGeçenlerde nakza uyan mahkemenin sinde, Japonyanın her dediğini yaptığı Filoksenos bunların arasında idi. Haş fidir. .Şimdilik bu ameliyeyi yapmağa imda, namlunun üzerinden, yukan çevrılmetlu imparatorun bu debdebelu veziri, kân olmasa bile ihtiyac halinde, sarnıcı mesini fırsat bilerek, ev sahibinin üstüne dün verdiği karar; ceza kanununun 450 halde Ingiliz harb gemilerinin, velevki nci maddesinin «bir cürmü gizlemek ve Alman yolcularını ve malını aramak için denizi pek seviyordu. Oturduğu yerden, bir sığınak olarak kullanmak pekâlâ atılmıştır. Ceketinin yeninden çıkardığı ya delil ve emarelerini ortadan kaldırmak olsa da Japon ticaret gemilerini durdurdenizi seyredebilmek için şimdiki Binbir mümkündür. Fennî şartları haiz olma bir bıçakla, polis Basrinin gırtlağım kesveya kendisinin veyahud başkasının ce muş olması; Japon milletine ve devletine direk mevkiinde bir saray inşa etmeğe makla beraber, burası herhangi sıkışık bir miştir. Ağır surette yaralı polis yere düzadan kurtarılmasını temin etmek maksakarar verdi. Ancak o tarihlerde, Binbir vaziyette, azçok işe yarar.» şünce, evden fırlamış, sokakta karşılaştı dile vukua getirilirse, fail, ölüm cezasına karşı hakaret telâkki edilerek Japonyada direğin bulunduğu yerde, daha bir çok Direkler arasında dolaşırken Şehzağı polis Nevzadı, bekçi Hasanla Şük mahkum edilir» mealindeki 9 uncu ben fırtına kopardı. vezir sarayları vardı. Bunlar, yaptıracağı debaşının merhum Direklerarası değil tarüyü de yaraladıktan sonra, kaçmış, buna dine uygundur. Bütün Japon matbuatı, lngiltereye hüsarayın nezaretine mâni olacaklardı. Fi bii kulağıma bir su şıpırtısı geldi. Sedad rağmen çok geçmeden yakalanmıştır. cum ederek harb gemilerini Japon sulaNazım Yolal, kararı sükunetle dinledi. loksenos, sarayının seviyesini yükseltmeği Çetintaşa: İhracat birliklerinin mal tevziatı hakHasan Basri Cerrahpaşa hastanesine gö Jandarmalar arasında salondan çıkarılır rından uzaklaştırmasını istedi. Siyasî pardüşündü. Bunun için de binanın altında Bir yerden su akıyor galiba.. dedim. kında konulan esaslar dün Mıntaka Ti türüldüğü sırada ölmüştür. ken de, koridordan geçirilirken de görü tiler, Çin sularındaki Ingiliz gemilerinin toprak sathından görünebilecek şekilde caret müdürlüğüne bildirilmiştir. lktısadî lçini çekti: muazzam bir su sarnıcı vücude getirerek Maktulün evde bulunan karısı Nadire, nüşte ?i':in haldeydi. Arkasından siyahlı seyrüseferden menedilmelerini taleb ettimehafilde büyük bir alâka ile karşılanan Keşki su olsa... Çirkef.. Çirkef.. ler. Parlamentonun fevkalâde toplanması sarayını bunun üzerine oturttu. bu yeni esaslara göre alelumum tevzi işi üvey oğlu Rıdvan, Melâhat ve daha bazı bir kadın, sessiz sadasız, gölgeymiş gibi istenildi. Ve ilâve etti: birliklere bırakılmaktadır. Umumî suret şahidlerin ifadelerile sabit olan öldurmek yürüyordu. Bu kadmm, ölüm cezasına Nice Bizans eserlerile birlikte hâk ile Maatteessüf, civardaki bütün ev te, muayyen memleketlere muayyen par cürmü; ilk kararda «Nazımın Hasan Bas çarpılan adamın annesi olduğu öğrenildi. Japonyanın yeni Hariciye Nazm Geneyeksan olan saraym yerinde şimdi yeller lerin gerizleri ve bulaşık suları hep buratiler için tevzi yapılabilecektir. Yalnız, ri tarafından teşebbüs esnasında yakalan Dava dosyası, yeniden Temyiz mahke ral Arita tevkif olunan Almanlann derhal esiyor. Fakat tırnağını toprağın etine gö ya akar... tahliye edilmesini ve bir daha Japon vaZiraat Bankalarile kooperatifler ve ziraî dığı, binaenaleyh çalmağa zaman bula mesine yollanacaktır. men bu eski su sarayı, tepe pencerelerin Önüne geçmenin çaresi?.. birlikler muayyen talimatname ahkâmı lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllll purlarının lngilizler tarafından durdurulden sızan küflii ziya kırıntılarile asırlar Tek çaresi var. Binbirdireğin üstüne n.a^tâb.1 pjaçaktır, mamasını pjrotesto notasile Ingiltereden M %MMdanberi yaşamaktadır. . ince bir asfalt kaplamak! lleride beHsi bu ECNEBt MEHAFİLDE ^ KÜLTÜR İŞLERİ istemiştir. Yoldaki Japon vapurlarınm hiYeni esaslara göre tüccarlar beş smıfa Dün, bu eski Bizans makzenini, merak da yapılır! mayesi için de Japon harb gemilerinin ayrılmış bulunmaktadırîar. Birinci sınıfı lı bir dostumun delâletile ziyaret ettim. Nemli topraklarda arada bir ayağımjz 3 J Bükreşe giden RumanyalıLar Elezazyan lisesinden açıkta göqdeıjlme«»jgibi tedbirler alınacagı Meraklı dostumun kim oltruğurra da •ha "kayarak, dîrek dibTerine tutuna tutuna Ziraat Bankası, birlikler ve satış kooperabir meseŞehrimizdeki Rumanyalılardan bir kıskalan talebelerin vaziyeti söyleniyor. JaponyaFakatmillî şeref de huber vereyim: Mimar Sedad Çetintaş.. ilerlemeğe çalışırken üstadımız Hüseyin tifleri teşkil etmektedir. Bunlar dahil ve lesi yapmış oluyor. İngiltere Ölii kandili gibi yanan iki zavallı ampu Rahminin meşhur bir romanındaki iplik haricde hususî şartlara göre satış yapan mı askerlik vazifesini ifa etmek üzere Bir müddet evvel Maarif Vekâleti ta kuku düvel kaidelerine tevfikan pek haklı lün yardımile taş merdivenlerden ağır eğirici Ermeni delikanlıları gözlerimin ö teşekküllerdir. lkinci sınıfı birinci sınıfın Rumen hükumeti tarafından davet edil rafından lâğvedilen Bakırköy Bezezyan olarak Japon gemilerindeki Almanlan ağır indik. Seslerimizi direk direk dolaştı nüne geldi. Ve sonra, daha eski günlerin yapacağı işleri taahhüd eden müessese mişlerdir. 50 kişilik bir kafile Bükreşe Ermeni lisesinin lise kısmı talebelerinin tevkife salâhiyetini iddia etmektedir. hareket etmiştir. rarak gene bize iade eden ihtiyar tonoz izleri üzerinde yürüyerek, Binbirdireğin ler teşkil etmektedir. Uçüncü sınıfta, üç vaziyeti hakkmda vaki olan müracaatler Garibdir ki Japonya ile Ingilterenin lar, bu ağır karanlığın tozlarmı zerre zer batakhanelerile şöhret aldığı korkunc senedenberi bilâfasıla ihracat yapan firŞehrimize gelen Macar üzerine talebelerin hepsine mecburî tas malar bulunmaktadır. Uç seneyi henüz arası açıhrken Japonyanın Amerika ile re yutarak bin altı yüz yılın yükünü sırt demleri hatırladım. dikname verilmesi bildirilmiştir. Burada ticaret heyeti doldurmıyan firmalar dördüncü ve yeni lannda taşıdıkları halde henüz yorulmuşa okuyan talebeler istedikleri mekteblere münasebatı salâha yüz tutar gibi olmuşBu servet mezbahasmda sahiblerile kurulacak ihracat müesseseleri de beşinbenzemiyorlardı. Kalın duvarlann bazı Dünkü Semplon ekspresile Macaristan yazılabileceklerdir. Yalnız Iisenin resmî tur. Ticaret mukavelesinin feshinden sonyerlerini sular, bir burgu gibi oymuşlar birlikte boğazlanan altın, elmas ve inci ci sınıfı teşkil edeceklerdir. Tevziat, bir dan şehrimize beş kişilik bir Macar tica liselere muadil olmadığı anlaşıldığmdan ra iki taraf birbirlerinin malına alelâde liklerce bu sınıflara göre her firmanın va ret heyeti gelmiştir. Heyet, Macar Merkez gümrük tarifelerini tatbik edeceklerdir. dı. Bizans işi pembe tuğlaların arasından lerin hikâyesini az mı dinlemiştik! Şimdi, çok şükür o belâlı günlerden u ziyeti gözönünde tutularak yapılacaktır. bankası müdürü Kont Bethlen, Ziraat gerek resmî ve gerekse hususî mekteblekaya sertliği almış harçlar, parça parça re devam edecek talebelerin behemehal Muharrem Feyzi TOGAY zaktayız. Binbirdireğin hiçbir korkunc ta Bu esasların vaz'iyle ihracatçılar şimdiye Nezareti müşaviri Mudruy, Ticaret Ne göriinüyordu. rafı kalmadı. Hatta, normal sulh zaman kadar müphem kalan en mühim noktayı zareti umumî kâtibi Keşerin, orta Avrupa resmî mekteblerde imtihana tâbi tutulaÇetintaş izahat verdi: caklardır. lan için turistleri buraya bir takım Curiotakas şirketi erkânından Bama'dan mü « Üzerimizdeki toprak yığınının ka siteler göstererek, celbetmek de mümkün öğrenmiş olmaktadırlar. Fransız rejisinin tütün Mekteblerin ihtiyacları rekkebdir. Macar ofisi umumî kâtibi Balınlığı, en kesif noktalarda bile üç met dür. mübayaatı ŞEHİR İŞLERİ tarfi de bugün şehrimize gelerek kendi Maarif Vekâleti mekteblerde görülen royu bulmaz. Yakın zamanlara kadar içi İçi temizlenmiş, şark usulü kumaşlarla Ierine iltihak edecek ve heyet bu akşam noksanların zamanında izalesi için yeni Türkiye ile İngiltere ve Fransa arasıntaş dolu kamyonlar, bütün ağırlıklarını taraf taraf döşenmiş bir yeraltı sarayını Seyrüsefer levhaları Ankaraya gidecektir. Ankarada hükume bir karar vermiştir. daki kredi anlaşmasından sonra bu memvererek bu ince toprağın üzerinden gümdüşününüz: Her direğin altında bir ayrı Beynelmilel seyrüsefer işaretlerini gös timizle temas edilerek Macaristanla arabür giimbür geçerlerdi. Belediye Reisimiz Bundan sonra mekteb idareleri her ay leketlerle olan ticaret münasebatımızda efsaneler âlemi!.. «Binbirdirek» te bin teren 50 levha yaptırılmıştır. Bunlar iki mızda mübadele olunacak eşyanın cins Lutfi Kırdar, sarnıcm tarihî ve turistik zarfında mekteblerinin bütün ihtiyaclannı görülen inkişaf bayramdan sonra daha bir gece masalınm gözalıcı sahnelerini güne kadar yolların muhtelif yerlerine ve miktarı tayin edilecektir. kıymetini gözönünde tutarak, herhangi tespit edecekler, ay sonunda Maarif mii bariz olarak müşahede edilmeğe başlacanlandırmak neden mümkiin olamasın konulacaktır. mıştır. Dün, bilhassa Fransız Rejisinin tübir çbküntüye mâni olmak için yüklü aradürlüğünde mekteb müdürlerinin iştiraBir Çinli mümessil sanki?.. tün mübayaatı nazarı dikkati celbetmekbaların Binbirdirek üzerinden geçmesini Yeni işaret kuleleri kile yapılacak umumî toplantıda teklifler Bir müddettenberi Avrupada tetki teydi. Muhtelif firmalardan muhtelif paryasak etti. SALÂHADDİN GVNGÖR Ingiliz sefaretile Şişhane yokuşu önle kat yapmakta olan Çinin ipekli kumaş gözden geçirilecek, tespit edilecek ihti tiler halinde yapılan bu mübayaat devam rine koydurulan iki işaret kulesinden ma fabrikalan mümessillerinden Vu Sin yaclar Vekâlete ve diğer aid olduğu ma etmektedir. Fransaya bundan başka heada şehrin diğer mahallerine daha on dünkü konvansiyonelle şehrimize gel kamlara bildirilecektir. İstanbul mekteb men her nevî ihrac maddelerimizden fazmüdürleri ilk toplantılarım bu ay sonunda tane kule konulacaktır. Buralarda renkli miştir. la miktarda ihracat yapılmaktadır. lngilyapacaklardır. işaretler bulunacağı gibi teshin için de tereye yapılan ihracatın başında tiftik gelhususî tesisat vücude getirilecektir. ADIİYEDE DENİZ ÎSLERİ mektedir. Tiftik ihracatçıları bu satışlardan memnundurlar. Dün de lngiltereye Vazife kurbanı itfaiyeci dün Bir tavuk hırsızı tiftik üzerinde yeni satışlar yapılmıştır. Fırtına tekrar başlıyor Sultanahmedde darı serperek tavuk defnedildi Karadenizde karayel, Ege ve Marmaİngiliz malları ithalâtı Bayramın ikinci günü Bostancıda çı avlamağa teşebbüs etmekten suçlu Seyfi hakkmda, Sultanahmed Birinci Sulh Ce ra denizlerinde de lodos fırtması baslaGümrüklerde bulunan Ingiliz mallankan bir yangından dönerken Kadıköy itması muhtemeldir. Vaziyet, seferde bu nın takasla olanlarının ithali için emir faiye arabalanndan birisi kazaen devril za mahkemesince tevkif müzekkeresi kelunan gemilere ve ayrıca limanlara bil gelmiştir. Bu emir üzerine mal çekenler silmiştir. miş; bu kaza neticesinde yedi kişi yaradirilmiştir. görülmüştür. Fakat daha ziyade kleringlanmıştı. Ağır yaralılardan 221 sicil nuTevkif edildi le yapılacak ithalâtın beklendiği görülUmum müdür muavini maralı Hasan tedavide bulunduğu HaySirkecide bir otelde oda arkadaşnHadarpaşa nümune hastanesinde ölmüştür. cı Timin elbisesini çaldığı iddia olunan Bazı idarî işler etrafında Vekâletle te mektedir. Bu fedakâr vazife kurbanmm cenazesi Mehmed, Sultanahmed Birinci Sulh Ce maslarda bulunmak üzere Ankaraya gitHava vaziyeti dün sabah hastaneden kaldırılarak Üs za Mahkemesinde sorguya çekilmiş, tev miş olan Denizyolları umum müdür muavini Yusuf Ziya şehrimize dönmüştür. küdara getirilmiş; oradan da bir motörle kif edilmiştir. Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan Sirkeciye geçirilmiştir. Namazı Beyazıd aldığımız malumata göre, dün hava yur«Tırhan» Fethiyede Altı gün hapis! camiinde kılındıktan sonra, cenaze, şehidKısa ve muvakkat bir tamiri müteakıb dun Trakya ve Kocaeli kısımlannda kaÇemberlitaşta Ilmiye isminde bir kalikteki ebedî istirahatgâhına bırakıl uştır. Alanyadan ağır bir yolla Alemdar tahli pah, doğu bölgelerde ve Karadeniz kıCenaze merasiminde Vali ve Belediye dını dövdüğü iddiasile mahkemeye gön siye gemisinin refakatinde hareket eden yılarında bulutlu, orta Anadolu ile AkTarihî sarayın içmden bir görünüş deniz kıyılarında ve Egede az bulutlu Reisi Doktor Lutfi Kırdar, Vali muavini derilen Osmanın, Sultanahmed Birinci Tırhan vapuru Fethiyeye gelmiştir. Haluk, Vilâyet ve Belediye erkânı, itfa Sulh Cezada muhakemesi yapılmış, altı Tırhan, Fethiyeden kömür ve su aldık geçmiş, rüzgârlar Karadeniz kıyılannda Meydana çıkarılan bir esrar Kurduğu tuzağa kendisi iye bandosu, asker ve polis müfrezeleri gün hapsine, yirmi bir lira ödemesine ka tan sonra hareket ederek pazar günü li cenubdan, Trakya, Kocaeli ve Egede tekkesi rar verilmiştir. düşen eroinci hazır bulunmuştur. manımıza gelecektir. Gemi limana gelir şarktan, diğer bölgelerde de şimalden Emniyet memurları, dün Yedikulede Dün, Ali oğlu Ismail isminde birisi gelmez derhal havuza alınacak ve esaslı orta kuvvette esmiştir. Yağmur borularına göz sabıkah Hasan isminde bir adamı esrar zabıtaya müracaat ederek eroin satıcısı Çikolâtaların içinden çıkan Istanbulda hava çok bulutlu geçmişbir tamir görecektir. satarken suç üstü yakalamışlardır. Hasa bir adamı yakalatmak üzere Emniyet mekoyan hırsız tir. Rüzgâr saniyede 4 6 metre hızla yazılar kontfol edilecek nın, sattığı uyuşturucu maddeyi esrar tekDün gelen eşya esmiştir. Hararet derecesi en çok 10,2, Resmî bir binanın yağmur borularını Bazı çikolata ve karamelâların içinden murlarını Kadıköyüne davet etmiştir. Mekesi işleten Karabaş Ahmedin adamı TeDün, Rumanya bandırah Transilva en az 5,6 santigrad olarak kaydolunçıkan bazı yazılann çocuklar üzerinde çaldığı iddia edilen Mustafa, Sultanahmurlar Ismaille kararlaştırdıklan yere melden aldığmı söylemesi üzerine eline menfi tesir uyandıracak mahiyette olduğu med Birinci Sulh Ceza mahkemesinde üç nia vapuru ile parafin, çuval; Sovyet muştur. para verilerek bu para ile tekrar gidip vaktinde gidip beklemeğe başlamışlar, görülmüş, bu hususta icab eden tedbir buçuk ay hagse mahkum olmuş, derhal bandırah Stavetia ile sulfat damonyak; tekkeden esrar alması istenmiş, sabıkah bununla beraber vaziyetinden şüphelen ler alınmıştır. Bunlar sıkı bir kontrola tâbi tevkifi de karar altına alınmıştır. İtalyan bandırah Cita di Bari vapurile o Millî Sanayi Birliği kongresi giderek verdiği paraya mukabil 15 gram dikleri bu adamı da ayrıca sivil bir me tutulacaktır. tomobil iç ve dış lâstiği, elektrik malze Millî Sanayi Birliği Kongresi pazartesî Tevkif edilen eroinciler esrar alıp getirmiştir. Bunun üzerine anî murla takib ettirmeği ihmal etmemişler mesi, tıbbî ve kimyevî ecza, yünlü eşya günü saat 15 te yapılacaktır. ÜNlVERStTEDE Eroin satıcılığı yapmaktan maznun olarak tekke basılmıştır. Esrar içmekte dir. İsmail, memurlarla sözleştikleri yere ve yünlü mensucat gelmiştir. Balatlı katil Ahmedle arkadaşlan Angeolan İhsan ve Adille tekke sahibi Ahmed gideceğine başka bir semte gitmiş, oraKan verme enstitüsü los, Hasalamkov ve İhsan Sezer dün mevİNHÎSARLARDA ve adamı Temel yakalanmışlardır. da eroin satmağa teşebbüs ettiği bir sıraIstanbul Üniversitesi Tıp fakültesine cuden beşinci ceza mahkemesine veril Takas tetkik komisyonlarının da kendisini takib eden memurlar tara bağlı olmak üzere bir «kan verme ensti mişler, yapılan duruşmaları neticesinde Müfettiş muavinliği imtihanı Nüshası 5 kurustur. fından yakalanmıştır. Yapılan araştırma vaziyeti Inhisarlar idaresi münhal bulunan müsonunda üzerinde 12 paket eroin bulun tüsü» teşkiline karar verilmiştir. Bu teş Ahmedle Angelos tevkif edilmişlerdir. fettiş muavinlikleri için Hukuk, Mülkiye, Takas tetkik komisyonlarının lâğvi muştur. Bir yerde rahatça satış yapabil kilât sayesinde fazla kan kaybeden hasYüksek Ticaret ve Iktısad mektebi me Senelik hakkındaki kararnamenin bugünlerde teb mek için zabıtayı şaşırtıp başka taraflar talara kan vermek ameliyesi bugünkü ba1450 Kr. 2700 Kr, Münakalât Vekili Ali Çetinkayanm ya zunlan arasında imtihan açacaktır. Bu Altı ayhk liği beklenilmektedir. Şehrimizdeki ko da oyalamak isteyen eroinci bu suretle sit tarzından çıkarılarak ıslah edilecektir. 750 » 1450 » Yeni teşkilâtın yakmda faaliyete geçme, kında şehrimize geleceği haber alınmış imtihan 15 mart cuma günü saat 10 da Üç ayhk misyonda tasfiye faaliyeti baslamıstır. 400 * 800 » kurduğu tuzağa kendisi düşmüştür. si için hazırlıklar yapılmaktadır. yapılacaktır. .""» Yoktor Bir aylık İhracat birliklerinin mal tevziatı Yeni esaslar, dün Ticaret Müdürlüğüne bildirildi CUMHURIYET MünakafâTvekili Abone şeraiti j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog