Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

MUkemmel blr eser maydana getirdl. Fehml Oyman'ın çlzdlğl bu harita 95 X 1.80 cesametindedir. Memleketin limanlarını, demıryollarını, tabiî, iktısadî, adli ve siyasî taksimatını ruzuhla gösteımektedır. Flatl 1 llradir. » y Mufassal Tlirkiye Haritası İKBAL KITABEVt Tzkssr MIKYASINDA Onaltıncı yıl s a y ı : 5 6 3 9 Teigrat ve mewub adresi: cumüuriyet.^Stanbuı Posta kutusu: fetanbui NO. 248 Perşembe 2 5 ikîncikânun 1 9 4 0 Teleîon: Başmuharrir: 22366. Tahrlr heyett: 24298. İdare ve Matbaa tasmı 24299 24290 umhuri EŞHUR ADAMLARIN ECHUL TARAFLARl Karneci den Omer Rıza Tanesi: 75, cildli: 100 kuruş. Ahmed Halid Kitabevi Almanya, Roma hükumetine ingilterenin kararı mühim bir muhtıra gönderdi Belçika, Alman taarruzuna maruz Berlinin harb hedeflerini izah eden muhtırada, Italyanın Balkanlardaki menfaatlerinin daima gözönünde tutulacağı bildirilmektedir huyularım Harbin genişlemesî Rumanyadahi petrol alttna aldt hühumet hontroî ihtimali karşısında kaldığı takdirde müttefikler derhal yardım a koşacaklar Alman Dahiliye Nazırı da «Zaferi kazanmak için bu sene bütün kuvvetimizi sarfedeceğiz!» diyor lup olmadığını sorma Londra, 24 (a. sı üzerine, Çember» a.) Avam Kamalayn, hükumetin bu rasında Henderson meseleyi büyük bir i» Stewart, Belçika bir tina ile tetkik ve \nu ıhtimal, ikide bir nükseden bir hücuma maruz kalgilterenin icabında ta hastahk gıbi ortaya çıkıyor, bir dığı takdirde Ingilizahhüdlerini ne suretle müddet alâkadar muhitleri canFransız garantisinin yerine getirebileceğiyardım suretile tathevlıle irkilme şeklinde hummalı faaliyetni mütalea etmekte bik edileceği haklere sevkediyor, sonra tavsayor. Düne kaolduğu cevabmı ver< kında Başkumandan miştir. Bunun üzeridar bir ıki defa Holanda ve Belçikanın Lord Gort tarafından ne Stewart, aşağıda» istilâsına teşebbüs rivayetleri vardı. İsyapılan beyanatın Înki suali sormuştur: kandinav memleketleri örsle çekiç aragiltere hükumetinin noktai nazarmı ifade < Taarruz nasj sında bir vazıyet arzediyorlar. Şimdi de edip etmediğini Çem tesbit edilecektir > tekrar Balkanlara saldınlacağı düşünceberlayn'den sormuşTehdidi takib eden lerini farzettiren yeni hareketler karşısıntur. Başvekil bu suataarruzlar rnı lâzım? da bulunuyoruz. le, 1925 de akd ve İcabında hakikaten 1936 da Londrada bir taarruz mevcud Dört beş aydır yekdiğerini takib eden teyid edilen LokarDİup olmadığı hakbütün bu ihtimallerin bir gün bir tarafta no muahedesile Inkında kim karar ve« veya ayni zamanda muhtehf taraflarda giliz Fransız deklerecek ? » tahakkuk edeceğini farzederken vaziyeti rasyonunu ve Briik' Çemberlayn bu su» soğukkanlılıkla mütalea etmek ıçin harbin seldeki lngiliz büyük ale hükumetin karar Rumanyanm sıyost ve iktısadi cazıyeti uzennde muhim btr rol oynıyan B\r hafta evvel Belçıkada yen\ sınıflan sılâh alttna davet eden beyannameler elçisinin 27 ağustos sıklet merkezinin daima garb cephesinde, vermek hakkını mu» petrol kuyulanndan bıri halk tarafından okunuyor 1939 tarihinde Belhafaza edeceği cevayani Almanya ile îngiltere ve Fransa Paris, 24 (a.a.) Petit Parisien gamanyanın şimali garbî Avrupasında Bal çika Krahna verdiği izahatı zikretmek su1 verilen garantinin tatbikını temin edecek bını vermiştir. arasında tekâsüf ettiğini gözönünde buzetesi, Berlinden aldığı bazı malumata is tık, Holanda ve Danimarka istikametin retile cevab vermiştir. Stewart, Belçikaya I askerî plânlann şimdiden hazırlanmış o(Arkast Sa. 5 sutun 5 te) lundurmağa mecburuz. Olsa olsa Alman inaden diyor ki: de melhuz bir hareketine gelince, Alman ya harbi genişletecek yeni hareketlere «1 6 kânunusanide, Von Ribbentrop muhtırası lngıltereyi felce uğratmak luSovyetlerin de iştirakini temine çalışabî ve Hess Mussolini'ye göndenlmek üzere zumunda ısrar etmekte ve bu plânın ltallir. Bugün Finlandiyada tesadüf ettiği bir muhtıra projesini Hitler'e tevdi etmiş yan muhalefetine maruz kalmıyacağı ümidini izhar eylemektedir. Bu muhtıra zorluklarla yakapaça uğrasan Sovyetler lerdir. Italya, Almanyadan hiçbir tavzih istememiş olmakla, Alman hükumeti harb 1 7 kânunusanide alelâde diplomatik yolCumhuriyetinin daha büyük mikyaslı yehedefleri ve harbin ortaya çıkardığı muh larla ltalyan hükumetine gönderilmiştir.» ni maceralara girişmek isteyip istemiyece telif enternasyonal meseleler hakkındaki Balkanlarda harb çıktığı takdirde.. gi e i meseledir, ki onun müspet şekline vaziyetini izah lüzumünu hissetmektedir. f>r Pans 24 (a.a.) Populaire gazete sadık bir müttefik sinde Almanya tarafından halıhazırda ihtimal vermek o kadar kolay değildir. Berlin, Almanyanm Paris 24 (a.a.) Polonya millî konGarb cephesinden tasarruf olunarak yeni kaldığına ltalyayı ikna etmeğe çalışmak Balkanlar üzerine yapılan tazyıkı mevzuseyi, dün Polonya büyük elçiliğinde ilk tadır. Bu muhtırada, eğer harb icabatı o ubahseden Blüm şöyle yazmaktadır: defa olarak toplanmıştır. hareketlere sevkolunacak Alman kuvvetarak emniyet ve umumî tahaffuz bakı«Bu tazyikın mahiyetine ve manasına Bütün siyasî gruplara mensub yüksek lerinde ise Almanyayı harbin en bellibaş mından Balkanlarda bazı hareketler yagelince, öyle zannediyorum ki Hitler şahsiyetlerden mürekkeb bulunan millî lı sahasında zayıflatmak neticesi vardır. pılsa bile Alman Sovyet siyasetinin Ital Balkanları Alman hayat sahasının bir konsey, Reisicumhurun ve hükumetin yaÇünkü kâfi zannile ilk tasarruf olunacak yan menfaatlerini gözönünde tutacağım cüz'ü addediyor ve şimdiki halde Balkannında istişare heyeti ve umumî millî sekuvvetlerle işe girişildıkten sonra yeni göstermeği istihdaf eden mütalealar ileri lara karşı arazi emelleri beslemiyor. Alçim imkânı bulununcıya kadar bir nevi sürülmektedir. Bu muhtıra kat'iyyen te manyanın hakikî hedefi muhtelif Balkan parlamento vazifesi görmektedir. cephelerde bu kuvvetlerin kifayetsizliği min ediyor ki, Rusya Alman mukaveme devletlerile akdettiği itilâfların krndisine Polonya ordusu başpapazının riyaset anlaşılmca onları takviye etmek mecburi tine maruz kalmaksızın asla ltalyan Matemin ettiği iktısadî menfaatleri tarsin etettiği âyinden sonra, Reisicumhur bir küyetile harbin esasını zâfa düşürmek tehli car menafiini ihlâle teşebbüs edemez. Al(Arkast Sa, 3 sütun 1 de) şad nutku söylemiş ve buna Paderevski kesi zarurî olarak artık kendiliğinden cevab verdikten sonra Başvekil Sikorski gelmiş olacaktır. konseyin vazifesini ve toplantının hedeflerini anlatmıştır. Kaldı ki harbin genişletilmesi ihtimaliPaderevski, heyet azasının şiddetli al ne karşı sebebsiz olarak taamıza makışlan arasında konsey reisi seçilmiş ve nız kalmış olacak memleketler münferinihayet gerek Paderevski gerek konseyin den ve müştereken kendilerini müdafaa diğer azası yemin etmiştir. edeceklerinden yangını etrafa sirayet etPaderetvski'nin nutku Millî Polonya meclisi dün Polonya setirenlerin yalnız etrafı yakmakla kalmafaretinde akdedilen resmî bir içtima ile yarak bu yeni yangınlar arasında kendi mesaisine başlamıştır. ellerini ayaklarını yakmaları ihtimali de Rackievicz mesajında Polonyanm şimPolonyanm ilfc Cumfıur Reisi . Harinye Vekilimiz Şukrü Saracoğlu yok değildir, bilâkis bu ihtimal çok daha di yaşayacak ve sulh içinde çalışacak biı Pa&ereinski kuvvetlidir. Şimdiki halde bitaraf veya Şehrimizde bulunmakta olan Hariciye hale gelmesi lâzım geldiğini söylemiştir. harb harici memleketlere sebebsiz olaVekili Şükrü Saracoğlu dün bazı ziyaret Sikorski, Polonya hükumetinin Polonya kudretli bir silâh olacağım ilâve etmiştİT] için âdil ve disiplinli hakikî bir demokra Paderevski şöyle demiştir: ler yapmıştır. rak taarruz edecek olanlar, şayed bu ci« Polonya ölmez. Biz onu kurtanp Hariciye Vekilinin yann ve yahud cu sinin sağlam esaslannı hazırlayacağını nayeti işlemeğe cür'et ederlerse karşılarınmartesi günü Ankaraya hareket edeceği, söylemiş ve teşekkül etmekte olan Polon ihya edeceğiz. Ordumuz gadre uğrayan da elleri kollan bağh koyun sürüleri bu(Arkast Sa. 6 sütun 2 de) (Arkası Sa. 5 sütun 6 da) ya ordusunun Polonyanın kurtuluşu için lacak değillerdir. Hacmi itibarile küçük, nminillllllllllllllllMllllllllllll llllllllll IIIIIHIIIIMIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIinillllllllllllllllllllllMIIMIIIIIinillllllllllllllllllllllllllllll MII1IIIIIIIIIIIIIII1MIII llllllll lllll fakat cevheri itibarile kahramanlığın en yüksek derecelerine malik olan Finlandiya millî hürriyet ve istiklâllere vuku bulacak taarruzlarm göreceği mukabelenin mahiyet ve dehsetinden pek parlak bir nümune vermektedir. VekMerimiz Nazmi Topçoğlu Ankaraya gitti Polonya millî konseyi Paderewski'nin riyasetinde içtima eden millî konseyde mühim kararlar verildi Hariciye ve İktısad Vekilleri dün şehrimizde bazı ziyaretlerde bulundular Erzincandan dün de yirmi sekiz felaketzede geldi Gümüşane ve Şebin Karahisarda hafif ve şiddetli zelzeleler oldu, şehrimizde iskân edilenler Millî Şefimize minnet ve şükranlarını bildirdiler Bu türlü sebebsiz ve haksız taarruzların bütün dünya efkânnı müteamzlar aleyhine toplamakta olması da mütearrızları düşündürmek ve korkutmak lâ Sovyetler sulh mu istiyorlar? YUNUS NAD1 (Arkast Sa 3 sutun 3 te) Yeni harbde yeni silâhlar Millî Yardım komitesi, dün de top Yardım komitelerine intikal etmiştir. Valanmıştır. Komite evvelce davet edilip tandaşlann bu komitelere müracaatle teÜcüncü sahifede de şimdiye kadar gelmemiş olanlarm te bernılarını yapmaların; rica ederim.» berrulannı kaydetmiştir. Dün Kızılay merkez veznesile kaza vezMaliye tahsıl şubeleri, emlâk sahible nelerine tevdi edilen teberru listesi şu rinin listesini komiteye vermiştir. dur: Dün Kızılay kaza veznelerine 23,25 7 Kızılay merkezine 9430,50, Beyoğlu Bu suretle İsYazan: ABID1N DAVER lira 75 kuruş yatınlmıştır.yatırdığı paıa veznesine 9329,31, Beykoz veznesıne tanbulun şimdiye kadar \ 45, Fatih veznesine 733,20, Beşiktaş vezyekunu 935,059 lira 86 kuruşa baliğ ol nesine 368,42, Eyüb veznesine 212,27, muştur. Üsküdar veznesine 250,05, Kadıköy vezBeşinci sahifede nesine 193, Eminönü veznesine 2696 Valinin beyanatt lira... Istanbul Vali ve Belediye Reisi dok Gelen felâketzedeler tor Lutfi Kırdar bir muharririmize şu beyanatta bulunmuştur: Dün Erzincan ve havalisinden şehri € Zelzele felâketi dolayısile vilâyet, mize 28 felaketzede daha gelmiş, evlere kaza ve nahiyelerimizde teşekkül eden iskân edilmişlerdir. Millî Yardım komitelerinin bugüne kadar Mekteblerde temin ettikleri teberru yekunu bir milyon Mekteblerde felâketzedelere yardım liraya yaklaşmaktadır. Teberru hususunYazan: CELÂLEDD1N EZÎNE da bir kolaylık olmak üzere aynca teşki' faaliyeti devam etmektedir. Düne kadar edilen tâli komitelerin vazifeleri bugün muallimlerin tebemıu 8624, talebelerinki İArkası Sa, g sütm g te\ den itibaren merkez ve kazalardaki Millî BUGÜN Fatsada yıkılan Halkevi bmast Majino'ya doğru Almanya için düşman, Fransa değil, İngilteredir Suomisalmi'de imha edilen 44 ünçü Sovyet fvrkannın erir zabitleri, üsera karargâhtna sevkediliyor (Yazın 6 ncı sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog