Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Şarabl UTUK Şarapların en iyisidir. Galata Necatı caddesı No. 238 Tel : 40899 umhuri 5638 tSTANBUL CAĞALOGLU Teigraî ve mefctub adresl. Cumhurıyet, Istanbul Posta frutusn: tstanbul No 246 Telelon Başmuharrir. 22366 Tahrır heyeti: 24298 Idare ve Matbaa fcısmı 2429924290 E N i MECMUA Her hafta en tanınrmş imzaların en guzel yazılarını neşreder. Bugun çıkan sayısını mutlaka okuyunuz En çok seveceğınız hıkâye, röportaj ve istifadeli mevzuları daima YENI MECMUAda bulacağınızı unutmayınız. \ Vekiîlerimizin tetkikleri Faik Oztrak, Ali Fuad Cebesoy ve Nazmi Topçoğlu gazetemize dün mühim beyanatta bulundular Ticaret Vekılı Nazmx Topçoğlu Nafta Vekılı Fuad Cebesoy Dahuıye Vekılı Faık Öztrak Tinlerin SovyeÜerden ıgtınam ettıkleri malzeme dolrı arabalar karla örtulu ormanlar arasından cephe geris\ne naMedvhj/or Ticaret Vekiti diyor hi: Nafta Vehiii diyor hi: «Zelzelede yıkılan şehirlerimizin inşası işini Vekâletimiz deruhde etmiştir. îlkbaharda faaliyete geçeceğiz. Yeni bina tiplerini tespit ettik.» «Almanya ile şimdilik 7,5 milyon liralık bir anlaşma üzerinde mutabık kaldık. Yakında imzalanacak olan anlaşma müddetle tahdid edilmemiştir.» Kanh muharebeler oluyor Dahiliye Vekili de açıkta kalan felâketzedelerin tedavi ve iskân işlerile uğraşıldığını söyledi Sovyetler Finlandiyada büyük bir taarruza geçtiler Cöğüs göğüse cereyan eden muharebeler' den sonra Kızılordu geri çehilmeğe baştadt Helsinki 23 (a.a.) Ladoga gölüKartajalı General Annibal de esaser Cannes'da ayni tabiyeyi kullanmıştı. Al man tabiyesinın de klâsik usulü budur. şimalinde, ormanlann ve kayalıklaBalkan Antantı nün arkasında mevzi alan Finlandiyalılar, rın dün gecedenberi Rusların mütemadiyen Konseyinin içtimaı yaptıklan taarruzlara mukavemet etmektedir. Belgradda Balkan andlaşması içtimaı Jnümüzdeki ayın ıkisinde Balkan 'Antantına dahil devletlerin Belgradda yapacakları konsey toplantısı, Avrupanın ve hatta dolayısıle biitün dünyamn geçırmekte olduğu buhran sebebile bu yıl büyük bir ehemmiyeti haiz olacaktır. Balkanlar haricindeki devletler bu toplantıya bu ehemmiyeti atfetmekte olduklan gibi binnefis Balkan devletleri dahi onun rasgele ölçüye sığmayacak kadar büyük olan kıymelini hakkile takdir ediyor görünüyorlar. Avrupa şimalini kaplayan kanlı buhran Balkanlara doğru dalbudak salmak tehdidlerile homurdanıyor .Vaziyet, Tuna havzası ve Balkanlar sahalanndaki milletler için ölüm dirim mahiyet ve vahametini haizdir. Antanta dahil ve gayridahil bu çevre devletlerinin kendi selâmetlerini temin edecek tedbirlerde azamî hassasiyetle alâkadar olmalanndan daha tabiî ne olabilir? Balkan Andlaşmasının hedefi yarımada üzerindeki devletler arasında statükoyu ve sulhu korumaktan ibaret olduğu malumdur. Ancak Avrupa vaziyetinin şimdi arzetmekte olduğu inkişaf ve ihtimal şekillerine göre Balkanlann selâmeti haricden gelecek taarruz ve tazyik tehdidlerile sarsılmakta olduğundan Antant devletlerinin gene Balkanlar sulhunu muhafaza etmek endişesile şimdıki vaziyetin gösterdiği icablar dairesinde tedbirler düşünmelerini zarurî görmemek imkânı var mıdır? Hariciye Vekilimizin bir Yunan gazetesine vaki beyanatında söylediği veçhile Balkan Antantı yeni vaziyette Balkanlar sahasının harb harici kalması gayesini gözönünde tutan çahşmalarile temayüz edecek ve Belgrad içtımaının bu bakımdan müspet ve müessır neticelerde karar kılacağma şimdiden kat'ıyetle hükmetmek mümkün bulunacaktır. Fılhakika Balkan Antantı konseyinin bu defa Belgradda toplanacak konseyine takaddüm eden günlerin çok sıkı mesaisi bu yoldaki umudları çok haklı gösterecek kadar ciddî ve kuvvetlidır, ve bu mesai Balkan Antantı çerçevesini aşan bir genislikte devam etmiştir ve etmektedir. Bbylelikle Balkanlar bugün dünya sulh nizamının en ehemmiyetli parçalarından biri sayılacak bir hale gelmiş bulunmaktadır. Balkanlara hangi devletler taarruz edebilirler? Hakikatte bu taarruz belki hiç vuku bulmayacaktır. Fakat Avrupa BayrBimn birinci günü beraberinde Dış Istanbul şubesi müdürü Nuri Orak bu • Ticaret daiıesi reisi ve Teşkılâtlandırma lunmuşlardır. müdiir vekili Servet Berkin olduğu halde Bu meyanda, yeni birlik ve limited şirşehrimize gelen Ticaret Vekili Nazmi ketlerin faaliyetlerıni tanzim için nizam Topçoğlu bayramın dört gününde de Ti name ve talımatname projeleri hazırlancaret Vekâletine taalluk eden işlerle a'â mış, döviz işleri üzerinde yeni kararlar kadar olmuştur. verilmiştir. Nazmi Topçoğlu, bilhassa yeni teşek Ticaret Vekilimiz, bayramın ikinci ve üçünciı gunlerinde Türbedekı Esnaf ce kul edecek limited şirketlerle meşgul o miyetlerinde birlikleT ve limited şırket larak bunlan teşkıl edecek gruplarla gölerin kuruluşu ve çalışma tarzları üzerinde ruşmüştür. Ticaret Vekilimiz, şehrimizde millî ikmeşgul olmuştur. Bugunler içinde lımıted şirketlerle birliklerin mudıir ve meclis a tısadı koruma kanunu tatbikatile de meşzalarının iştiraklerile müteaddid toplan gul olmuştur. Şehrimizde, bu kanunun tılar yapılmış, bu toplantıların hepsinde tatbikatına aid talimatnameler hazırlan Dış Ticaret dairesi reisi Servet Berkin, mıştır Bilhassa kanunla hükumete ve Teşkilâtlandırma başkontrolörü Hakkı rilmiş olan salâhiyetlerin kullanılmasm (Arkast Sa 5 sütun 1 de) Nezihi Erkson, Toprak Mahsulleri Ofisi Göğiis göğüse muharebeler Helsinki 23 (a.a.) Finlandiyalılar, göğüs göğüse yapmış olduklan şiddetli bir muharebeden sonra Sovyetleri Mar kajarvi etrafındaki ormanlardan atmağa muvaffak olmuşlardır. Sovyet kıtaatı, bu kasabayı da alelâ • » cele tahliye etmeğe mecbur olmuşlardır. Finlandiyalılar, birçok esir ve mühim miktarda harb malzemesi almışlardır. Ruslar, şimale doğru çekilmişlerdir. (Arkası Sa. 3 sütun 1 de) IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlHI Hariciye Vekilimiz «biz Balkan sulhu için çalışıyoruz» dedi Belçikanm atlattığı tehlike Bir Alman tayyaresinde bulunan gizli vesikalar bazı esrarı ifşa etti Portekiz açıklarında bir Alman tahtelbahri tarafından 8,100 tonluk bir Yunan vapuru batırıldı Atina 23 (a.a.) Belgrad'da toplanacak Balkan Antantı konferansına iştirak edecek Turk heyetine riyaset eyleyecek olan Türkiye Hariciye Vekili Saracoğlu Proia gazetesine beyanatta bulunarak antantm bu konferanstan kuvvetlenmiş olduğu halde çıkacağı kanaatini ızhar etmiş ve Balkan Antantının muhariblere karşı vaziyeti meselesi hakkındakı bir suale cevaben şöyle demiştir: Bu mıntakada cephe 80 kilometreden fazladır. öyle anlaşılıyor ki, Finlandiyalılar burada da Suomosalmi'de tatbik ettikleri tabiyeyi kullanıyorlar. Ruslar kütle halinde, ağır topçularile ve tanklarıle ilerlerken Finlandiyalılar yanlanndan Rus lan vurarak gerileyorlar ve Ruslann geri münakalâtını kesmeğe çalışıyorlar. Vakti gelince Finlandiyalılar mukabil taarruza geçerek Rus kuvvetlerini imhaya çalışacaklardır. llltlllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMMII I Felâketxedelere yardtm « Biz Balkan sulhu için çalışıyoruz. Biz, Balkanlann sulhu için çalışıyoruz. Fakat sulh yolunda dığer devletlere hizmet etmek için zuhur edecek hiç bir fırsatı kaçırmıyoruz.» Turkiye Hariciye Vekili başka bir suale cevaben ve ilâveten şöyle demiştir: < Bulgaristanın hali hazırda bir karışıklık amili olmadığmı zannediyorum.» Saracoğlunun beyanatı, yakında Bulgar Başvekili Köseivanofla bir görüşme yapacağı hissini vermektedır. Saracoğlu sözlerine, Türkiye ile Yunanistan arasında tam bir anlaşma bulunduğunu söylemek suretile hitam vermiştir. Samsun ve Amasyada yeni zelzeleler oluyor Erzincan ve havalisinden gelen mekteb talebeleri, bulundukları şehirlerin mekteblerine bekletilmeden kabul edilecekler Rumen gazetelerinin neşriyatı Bukreş 23 (a.a.) Jurnalul'an diplomasi muharriri yazıyor: «Belgrad'da in'ıkad edecek olan Balkan Antantı konferansı, buyuk bir ehemmiyeti haiz olacaktır. Zrra bu antantı teşkil eden devletlerin mnslihane ve bitarafane bir hattı hareket takibi arzusunda olduklan bir kere daha teyid edilmiş olacaktır.» Gafenko Markoviç mülâkatt Bükreş 23 (a.a.) Gafenko, Markovitch'le göruştükten sonra dün payitahta dönmüştür. Resmî hiç bir tebliğ neşredilmemiştir. Garb cephesme gelen, Ka.na.dali askerler posta guvercınlennı uçuja hazırhyorlar YUNUS NADÎ (Arkası Sa, 3 sutun 4 te) Londra 23 (a.a.) Daily Telegraph ıı hakkında bir etüd de mevcuddur. Alman başkumandanlığı bilhassa gazetesinin hususî muhabirine göıe, Belçıka makamları, Belçıkanın istılâsı hak Meuse şehrini Liege tahkimatı ile Namur kında bir Alman tayyaresinde bulunan arasından geçmenin nıspeten kolay olacagizli plânın tayyareye kasden konulduğu ğını kaydetmektedir. Belçika resmî mahfilleri bu vesikalann nazariyesinı kat'î olarak reddetmişlerdir. Bu vesika pek yakında bir istilâya aıd çok ehemmiyetini artık inkâr etmemekte ve teferruatlı bir plândı ve ihtiva ettiği ma hatta, gazeteler Alman taarruzunun hangı lumat arasında Belçika kıtaatının muhay tarihte başlayacağını bildirmiş olmamakla beraber, 1 3 kânunusani cumartesi güyel vaziyetleri de gözükmekte ıdi. Dosyada, gizlıce batıya gbnderilmiş nü Belçıkanın istilâ tehlikesini pek yakınolan fırkalann mevzılerinden başka Bel dan atlattığını bıldirmektedirler. (Arkası Şa. 5 sütun 5 te) çika müdafaa hatlannın en zayıf noktala BUGÜN 3 üncü sahifede Fatsada feci gekOde yere serilen Dispcmser binası İçtimaı tetkikler Harb lâzım mı, değil mi? Yazan: ALİ KÂMİ Ankara 23 (a.a.) Haber aldığımı Odasından verilen liste üzerine şehrimizza göre Samsunda 21 ikincikânun akşa deki birinci sınıf iş sahiblerini davetle tamı saat 23 te, 22 ikincikânun akşamı da ahhüd ve teberrulannı kaydetmişti. Bunsaat 22,19 d a birer yer sarsmtısı olmuş dan sonra da emlâk sahiblerinin teberru tur. i* * ve taahhüdleri kaydedilecektir. Amasyada ve Şarkî KarahisafSa da 22 ıstanbul komitesi şimdiye kadar 911 akşamı birbirini müteakıb hafif iki ve bin küsür liralık bir teberru temin etmişEzine nahiyesinde bir zelzele olmuştur. tir. Bu hafta zarfında yapılacak yeni bil hamle ile bu miktann bir milyonu geçe» Millî Komitenin çalışmaları AKYÜZ Mıllî Yardım komitesi, bugün de Vılâ ceği muhakkak addediliyor. Komite, Etıbba Odasile Baro tarafıı* yette toplanarak teberru kaydına devam edecektir. Komite şimdiye kadar Ticaret (Arkası Sa. 5 sütun 3 te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog