Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

8 CUMHURİYET 20 İkincikânan 1940 TUNGSRAM KRIPTON ampullan bu asrî fabrikada imal edilmektedir • TUNGSRAM KRIPTON parlak yilfcsefr lâmbalannı ve beyaz ısılr randımanlı lle İUİU femaytiz ettlren burada vazedllen hususf maklneler Istlhsall kabll ve afâtı daklke olmuştur. TUNGSRAM BOUflLfl SAATİNÎN KIYMETtNDEN FAZLA DEĞERİ VARDIR. Ayni fiata bir A R L O N saati almak kabil iken başka saat aratnağa hacet yoktur. En az parava En bol aydınlık Kl TAKSIM fliflflDffiLEfl Majik Saç Eksiri İSTANBUL ANKARA İZMİR 1 A RL O N Güzel bir hediye sunmak isterseniz Altın • Plâtin ve elmaslı Saatlerini takdim ediniz. Satış deposu: İstanbul, Sultanhanam Camcıbaşı han 1 inci kat. ARLON Saçlannızı dökülmekten, kepeklen mekten korumak için muhakkak Majik saç eksirini kullanınız. Derhal tesirini görürsünüz. Saçlan büyütür, köklere yeni hayat verir. Bir tecrübeden sonra netice. ye hayret edeceksiniz. N A C A R loaHorMim «n hotıat t*r» gelmlştlr Vopuro, tr«ı* voltında y«tf»m«k v* lıolunuzdo N A C A R loal. olmoMır. 0 l a ' n . dayanıklı Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 1 Kapalı zarfla eksiltmede bulunan beher adedi 77 lira 50 kuruş muhammen bedelle 140 aded eğer takımına talib çıkmadığından tekrar kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 2 Muvakkat teminatı 813 lira 75 kuruştur. Eksiltme 25 ikincikânun 940 perşembe gunü saat 15 te Galatada Mumhane caddesinde İbrahim Rifat han ikinci kattaki Komisyonda yapılacaktır. 3 İsteklilerin eksiltme saatinden bir saat evveline kadar teminat makbuzile kanunî belgelerini ieklif mektubile beraber Komisyona getinniş bulunmaları. 4 Evsaf ve şeraiti görmek îstiyenlerin hergün Komisyona müracaatleri. (114) K R E M PERTEV sürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar ve akmasına mâni olur. Yağb ve yağsız olan tüp ve vazolan vardır. Tuvaletinizi yaparken Pudra altma daima Şark Merkez Ecza Türk Anonim sosyetesinden EKZAMiN B Yara ve çıbanlarda kuilanılır. Heı eczanede kutusu 50 kunıştar. ^ Ekzamınne ilâcıdır. Hayvan Sağlık Memurları ve Nalband Mektebi Müdürlüğünden: Mahn cinsi Ekmek (1 inei) Miktarı Azı Çoğu 6000 8000 Tahminî fiatı 10 nark Tutarı Lira 800 nk teminat Lira 60 Eksiltmenin Günü Saati 26/1/940 cuma 14,5 Mektebin 939 malî yılı .ekmek ihtiyacı eksiltmesi açık olarak yukarıda yazüı gün ve saatte Istanbulda Cağaloğlunda Yüksek Mektebler Muhasebecilığinde toplanan Komisyonda yapılacağından vericilerin muayyen saatten evvel teminatlannı vezneye yatırarak Komisyona gelmelerL (180) Bir müflise aid olup paraya çevTİlmesi Ticaret kanununun 361 inci maddesile kararlaşan 4 yaşında alnı akıtmalı yarım dahilî nizamnamesinin hükümlerine tevfi kan İngiliz bir kısrak satılacaktır. îstiyenkan Şark Merkez Ecza Türk Anonim şir lerin Üsküdarda Bağlarbaşında Atpazaketi hissedarlar heyeti umumiyesi aşağı rında 26/1 /940 cuma günü saat 12,10 da hazır bulunmaları idare kararile ilân oluda yazılı ruzname mucibince müzakerede nur. (23635) bulunmak üzere 29 şubat 1940 peTşembe günü saat 1 4 te Sirkecide Horasancı Haseki hastanesi yan hanında şirketin idare merkezinde Dahiliye Mütehassıslarından adi surette içtima edeceğinden 25 hisse senedine sahib olanların hâmil oldukları Akşamlan 17 19 a kadar hisse senedlerini yahut malî müesseseler Lâlell Ordu caddesl Lutuf apartunan tarafından bu hususta verilmiş vesikaları No. 3. Telefon : 22459. ticaret kanununun 371 inci maddesi mucibince içtima gününden en az bir hafta DOKTOR evvel şirketin idare merkezine tevdi et ORHAN TOROS meleri rica olunur. Kulak, boğaz, burun mütehassısı idaTe Meclisi Taksim Geyik Apart. TeJ. 40070 Davet ilânı İstanbul ikinci iflâs memurluğundan: Dr. Hüsejrin Usman SADEDDÎN KAYNAK'm son eserlerini SAFlYEden dinleyiniz. LADANYÎ Macar Kadın Orkestrası, Balet ve varyete numaraları. BAYRAM GÜNLERÎNDE saat üç buçuktan yediye kadar Matine Konsomasyon 25 kuruştur. IIBBİ Umumi Cerıahî, ( Dimagf, Sınır, Estetık ) ve kadın doğum Miitehassısı bir nci sınıf Operatttr Dr. Cafer Tayyar Kankat ŞiŞLi CERRAHÎ KLİNiGi Erkek, kadın amelıyatlan, " Mıde, göğüs, apandısit, idrar yolu, dımağ, este tik: ( Yuz buruşukluğu, meme, karın sarkıklığı, amelıyatlan ) ve doğum Şişli meydanı 201, fel 80093, Sabahları 8 den 9 a kadar MECCANEN BAYAS MOBİLYA EVİ Beyoğlunda Altmcı daire karşısında Müellif Cad. 6/8 No. Maruf BAYAS Ticarethanesi Beyoğlu, Altıncıdaire, Şimal sokak Konservatuvar yanında 4 No. ya ^M*mWmW.n#aa<g Stf'SmM •^•«#C»f?»lFI»^»»f% A. BAYAS ve A. PSALTİ müessesesinden mobilyası olanlar mezkur mahalle müracaatleri rica olunur. Telefon: 41055 Çanakkale Belediyesinden: 1 Çanakkale kasabasımn meskun ve gayrimeskun 225 hektarlık sahasmın halihazır haritasile bunu çevreleyen 40 hektarla 265 hektara varan sahanın 1/4000 mıkyash münhanili lakeometrelık haritasının yeniden alımı işi bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkanlmıştır. 2 İşin maktu bedeli 4500 liradır. 3 Muvakkat teminatı 337 lira 50 kuruştur. 4 Eksiltme 7/S940 çarşamba günü saat 15 te Çanakkale Belediye binasında Eksiltme Komısyonu tarafından yapılacaktır. E Eksiltmiye iştirak edeceklerin Belediyeler Imar Heyetinden iştirak vesikası almaları ve bunu teklif mektublarına koymaları lâzımdır. Şartnameler Çanakkale Belediyesinden ve Ankarada Belediyeler Imar Heyeti Fen Şefliğinden parasız alınabilir. Teklif mektublannın tayın edilen günde saat 14 e kadar Çanakkale Belediye Reisliğine verilmesi veyahud posta ile bu saatten evvel gönderilmiş bulunması lâTimHır, (308) Alaturka ve alafranga 1 Idare meclisinin ve murakıbın mükemmel 1939 senesine aid raporlan okunarak müzakere ve karara bağlanması. 2 939 senesi 31 birincikânun tarihinde kapanan yıllık hesablann (bilânço, Pastalar kitabı kâr ve zarar ve mevcudat hesablannın) Yazan: FAHRİYE NEDİM tasdikile idare meclisinin ibrası. Her eve lâzım olan bu kitab, 3 İdare meclisi azalığından istifa ebine yakın yemek, tatlı, pastalar pi den Bay Ahmed Karanın yerine idare şirmesini kolay surette tarif eder. Fiah: 100, cildlisi 125 kuru». meclisi azalığına intihab edilen şirket müSatış yeri: dürü Bay Kemal Atabaya aid muamelenin tasdikı. lstanbul înkılâb Kitabevi 4 Nizamî müddetlerini bitirmiş olan idare meclisinden iki azanın yerlerine yeANAPİYOJEN nilerinin seçilmesi. Dr. Ihsan Sami 5 940 senesi için murakıb seçilmesi îstreptokok, istafüokok, pnömove buna verilecek ücretin tayini. kok, koli, piyosiyaniklerin yaptığ: 6 İdare meclisine verilecek huzur çıban, yara, akıntı ve cild hastahk ücretinin tayini. lanna karşı çok tesirli taze aşıdır 7 Şirket müdürüne verilecek ücretin tayini hususunda idare meclisine salâ Sahib ve Başmuharrin: Yunu» Nadi hiyet verilmesi. Dmumi neşriyatı idare eden yazı işleri 8 İdare meclisi azalannın şirketl Müdüru: Hihmet Münif Olgen ticarî muamelede bulunmalarına salâhiyet verilmesi. Cumhuriyet Matbaası RUZNAME Havadar hususî hastane Bursa Yenişehir Belediye Riyasetinden: YEMEK, TATLI Belediyenin 500 dönüm arazisine çeltik ektirileceğinden 10/1/940 gününden ıtibaren 15 gün arttırmıya konulmuştur. Ihale 24/1/940 çarşamba günü saat 16 dadır. (402) No. 27 8O blmaslı ve 8 Pırtantalı 2 0 0 Lira 27/A 1O8 „ „ 8 ,, 23O „ EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR Adres: SİNGER SAAT MAĞAZASI İstanbul Eminönu cad. 8 SiNGER Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Heyetinden: 1 Kapalı zarf usulile «kırk bin» litre benzin abnacaktır. 2 Şartnamesi Meclis Daire Müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir. 3 EksüLnfe 2 şubat 1940 cuma gunü saat 15 te Büyük Millet Meclisi Idare Amirleri Heyeti odasında icra kılmacaktır. 4 Muvakkat teminat miktarı «üç yüz altmış» liradır. 5 Kapalı zarflarm ihale günü saat 14 e kadar Idare Heyetine makbuz mukabUind» tevdi edıJmesı lâzımdır. 6 Talibler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları birlikte ( 4 5 1 ) getireceklerdir. «259»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog