Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

20 tkincikânım 1940 CUMHURİYET ODEON Yeni Çıkan Plâklar AYDA 300 ilâ 400 LİRA KAZANDIRAN Türkiyede bir tek olup, hiç rakibi olmıyan bir imalât işi, sahibinin harice gitmesi dolayısile acele satılıktır. Tekmil eşya ve tesisatile birlikte 4000 liraya devredilecektir. Eminönü, Tramvay caddesi, Selâmet han 7 numaraya müracsat. NAŞID GISESI Piyangodan kazanamamaktan şikâyet edenler, bir kere de talihinizi AYŞE KIZ GAZİANTEBÜ O 7 A 0 0 0 NJr» LIVOÖO l l ü . YAR ELİNDEN BİRKAÇ KADEH Beste: Kadri Şençalar. ü M B I T T İ M ŞU ESMERLEB , » » Ö L D İstanbul Ziraat Müdürlüğünden: Pazarlıkla alınacağı ilân kılman 10 ton goztaşımn mubayaasından sarfınazar nıuştur. olun(568) HASAN HÜSEYİN B A H Ç E L E R D E DAVKAN KIR ATIM DAVRAN OLUR S A Z Gazianteb havası Halk şarkısı Zara şarkısı Sıvas şarkısı ZÂRALI HALIL l^O. DOGAN ARAS SENİ BEN BİLİRİM ENDÜLÜS DÜZÜNE E S M E R t M Belediyesindetı: Harita Yaptırılacak NAŞİD GİŞESİNDEN Tecrübe ediniz. Sevimli San'atkâr Bay N A Ş İ D ' i n uğurlu elinden alacağımz bir hil*»t ERZİNCANLI ESAD ERTÜRK 270340 N o AKŞAMDAN DOĞUYOR GİDELÎM RUMELİNE Erzincan şarkısı Halk şarkısı Bayramiç Jandarma Ikinci Alay Satmalma Komisyonu Başkanlığından: Cinsi Sığır eti Ekmeklik un Sadeyağ Kuru fasulye Bulgur Pirinc Odun Kilosu 79000 441000 19000 40000 55000 35000 750000 Tutan Lira 22120 75330 19570 8000 8250 12250 6000 Teminatı Lira K. 1659 00 4299 00 1467 75 600 00 618 75 918 75 450 00 I H A L E N I N 5/2/940 6/2/940 7/2/940 8/2/940 9/2/940 12/2/940 14/2/940 Pazartesi Sah Çarşamba Perşembe Cuma Pazartesi Çarşamba 14 » > » » » » GUNU Kapalı zarf » > > > > » » » > » » * 1 Soke kazasınm halihazır tahminen 200 hektar meskun ve 100 hektar gayrimeskun kısmm takeometrik haritasile imar sahasını teşkil eden ve imar plânlarının tanzimi ışlerine aid umumî talimatnamenin altıncı maddesi mucibince yapılması gerekli avan projenin hazırlanması ve Nafıa Vekâletine tasdiki işi 11/1/940 tarihinden itibaren 31 giin müddetle açık eksiltmiye konmuştur. 2 Eksiltme 12/2/940 pazartesi günü saat 15 te Sökede Belediye Encümeni huzurunda yapılacakiır. 3 Halihazır harita alma işinin muhammen bedeli 6000 liradır. 4 Eksiltmiye gireceklerin yukanda bahsi geçen talimatnamenin beşinci maddesinde yazılı ehliyeti olmalan şarttır. 5 Bu işe aid proje. keşif, şartname ve mukavele suretleri Ankarada Belediyeler İmar Heyeti Fen İşleri Şefliğinde, îstanbul ve Izmirde Belediye Fen Heyetlerinde, Aydın da Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 6 İsteklilerin 450 liralık muvakkat teminat makbuzlarile uzak yerlerden iştirak edeceklerin teklif mektublannı ihaleden bir saat evvel göndermiş bulunmaları şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (558) Mutlaka sizi Sevindirecektir. ADRES: Beyazıd Meydanı Mahallebici yanı NAŞİD GIŞESİ Benzin ve Eksiltmesi Karacabey Harası Müdtirlüğünden : Hara ihtiyacı için elli bin litre motorin ile iki bin lıtre benzin kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. Eksiltme 22/1/940 tarihine raslıyan pazartesi günü saat on beşte Hara Merkezinde yapıJacaktır. Benzinin litresine on sekiz kuruş, motörinin litresine on iki buçuk kuruş kıymet tahmin olunmuştur. Bu işin muvakkat teminatı dört yüz doksan altı liradır. Şartnamesi Hara Muhasebesinden parasız olarak verilir. Isteklilerin bu babda hazırlıyacaklan teklif mektublannı 2490 numaralı kanun mucibince gerekli vesaikile birlikte eksiltme günü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Eksiltme Komisyonuna vermeleri ilân olunur. (10) Doktor Operatör Aranıyor Anadoludaki bir maden şirketinde çalışmak üzere, iyi şeraitle bir doktor operatör angaje edilecektir. İstiyenlerin hergün Galata Şarabiskelesi sokağında Muradiye hanının beşinci katındaki şirket merkezine müracaatleri. 1 Bayramiç Jandarma Ikinci Alay eratının senelik ihtiyaclan olan yukanda cinsleri, mıktarları. tutarlarile muvakkat teminatlan yazılı yedi kalem erazk kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltmeleri hizalannda yazılı gün ve saatlerde Bayramiç Askerî Kazinosunda Satınalma Komisyonu tarafından yapılacaktır. 3 Şartnameler Komisyonda her zaman gSrülebilir. 4 Teklif mektublarmm ihaleden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komlsyona verilmesi şarttır. 5 Taliblerin kanunun 23 üncü maddelerindeki şartlar dairesinde Komisyonuımıza müracaatlen ilân olunur. (309) Nafıa Vekâletinden: 2/3/940 tarihinde eumartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekâleti binası içinde Malzeme Müdürlüğü odasmda toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonunda cem'an «6600» lira muhammen bedelli Haydarpaşada cif teslim şartile band çarkile beraber 22 aded Mors tipi telgraf makinesinin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. Muvakkat teminat 495 liradır. İsteklilerin teklif mektublannı. muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla biılikte ayni gün saat 10 a kadar makbuz mukabilinde Komisyona vermeleri lâzımdır. «146» (338) Belgrad Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğinden: 1 İstanbul, Belgrad devlet ormanmm Kurtkemeri deposunda istif edilmiş (218) iki yüz on sekiz aded meşe traversi ve (68) altmış sekiz metre mikâb (989) desimetre mikâb mamul meşe kerestesi açık arttırma ile satılacaktır. 2 Travers ve keresteleri görmek için ormanın Kurtkemeri deposuna. şartnameyi görmek için de tatil günlerinden maada her gün İstanbul Orman müdürlüğüne ve Belgrad revir âmirliğine müracaat edilmesi. 3 Meşe traverslerinin beher adedinin faib (170) kuruş, mamul meşe kerestesinin beher metre mikâbı (17) on yedi lira tahmin edilmistir. 4 isteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçelerile 26/1/940 günü saat (11) de Büyükdere Bahçeköy Orman fakültesi binasındaki revir merkezine müracaatleri ilân olunur. (256) Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden: Toprak Mahsulleri Of isine lüzumu olan Portsaid veya Kalkütadan getirilecek yiiz bin orijinal Kalküta çuvalı için 25/1/ 1940 tarihinde saat 14 te Ankarada Çankaya caddesindeki Ofis binasında karşılıklı pazariık yapılacak ve Ofisin Istanbul, Izmir şubelerinde de ayni zamanda pazarlığa iştirak edilebilecektir. Akreditif Ofis tarafın dan açtırılacaktır. tsteklilerin fazla malumat için Ankarada Umum müdürlüğe, Istanbul ve fzmirde de Ofis şubelerine müracaat etmeleri lâzım. dır. (544) M O T O R O L A OTOMOBİL RADYOLARI Sesi berrak ve mükemmel alan, Amerikanın en yüksek ve en fazla tanınmış otomobil radyosudur. Taksim OTOKAR Müessesesi. Telefon: 41808 L Istanbnl Belediyesi ilânlan Orman Fakültesi Alım Satım Komisyonu Başkanlığından Miktan 91 Taknn Muvakkat teminatı : Tatbıkat ayakkabı 59 Çift .İskarpin « X Erzincan Maarif Yer sarsıntısı dolayısile Erzincandan ayrılan Erzincan ilkokul öğretmenlerinin yeniden vazifeye başlayıncaya kadar veya başka Vilâyetlere tayin edilinceye kadar mezun sayıldıklan Vekillikten büdirilmiştir. Erzincan ilkokul öğretmenleri, bulunduklan Vilâyetin en yüksek Maarif âmirine müracaatle. oçık adreslerini ve maaşlarını muntazam alabilmeleri için de Vilâyet merkezinde bir mütemed göstermeleri ve açık adreslerini dairemize bildirmeleri rica olunur. (559) Üsküdarda Tenbelhacunehmed mahallesinde Tenbelhacımehmed sokağında Fatma Meleğin 3 numaralı ve ayni mahalle ve sokakta Tabak Ali veresesi kardeşlerı Ahmed, Mehmed ve kızları Ulfet. Ferdane ve Mürvetin mutasarrıf oldukları 5 No.lı evler İstanbul Maarif Müdurluğu tarafından 22 nci ilk okul bahçesine kalbolunmak uzere menafıi umumıye namına istimlâkine karar verılmiş ve bunlardan 3 Noiı binaya maabahçe 1500, (5) No.lı bınaya da maabahçe 1600 lira kıymet takdir olunmuş obnakla 1295 tarihli istimlâk kararnamesinm 8 inci maddesine tevfikan keyfiyet ilân olunur. (571) Taksim bahçesinde yeniden yapılmıg olan Belediye kazino ve lokantası ile müştemilâtı teslim tarihinden itibaren ( Ü Ç ) sene müddetle kiraya verümek üzere kapalı zarf usulile arttırmıya konulmuştur. Yıllık kira bedeli muhammeni 10,000 on bin lıra ve ilk teminat miktan 2250 liradır. Şartname 150 kuruş mukabilinde Emlâk Müdurluğunden alınabilir. Ihale 31/1/940 çarşamba günü saat 15 te Daimî Encümende yapılacaktır. Taliblerin ımzalı şartname ile 940 yılı Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacaklan kapalı zarflarını ihale günü saat 14 e kadar Daımî Encümene vermeleri. . (298) ı Cinsi Elbise Muhammen Fi. 27 LL 185 Liradır. 850 Kr. Mu, Tutarı 2457 Li. 501 Li. 50 Kr. 1 2 3 4 1070 Li. 25 Kr, Muvakkat tejpffiâlf: * " ' " ", S"^ "Liradır. ' £ ' Büyükdere Bahçeköyde buîunan" Orman 'Fakültesi Talebesi için yukarida miktarları yazılı elbise ve ayakkabılar (2) şartname ile eksiltmiye çıkarılmışlardır. Eksiltme Maliye Vekâleti Beyoğlu Liseler Muhasebeciliği Dairesinde 26/1/1940 cuma günü saat (13) te toplanacak olan Fakülte Alım Satım Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Eksiltmiye girebilmek için yukarıda her flci kısmın altlarında yazrlı muvakkat teminat karşıhklannın mezkur Muhasiblik veznesine yatınldıklanna dair makbuz ibraz etmek ve yeni yıl Ticaret Odası kayıd vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı evsaflan haiz olmak elzemdir. Şartnameleri ve kumaş nümunelerini görmek ve yapılacak elbise ve ayakkablannm tarzı imal ve evsaflannı öğrenmek istiyenler tatil günleri haric hergün Büyükdere Bahçeköy Orman Fakültesi İdare Müdürlüğüne müracaatleri. (252) 1 Pevlet De«iryollan iflefe O. Midftrlpğttndea: [ Devlet Demiryollan Sıvas Âtelyesi için elektrikçi aranıyor D. D. Yollan Sıvas Cer atelyesinde çalıştırılmak üzere tecrübeli elektrikçi ustalarına acele ihtiyac vardır. Yüksek tevettür şebekesinde. motör montaj ve tamiratında, mütemadi ve mütenavib motör sargılarında çalışmış işçilerden talib olanlann H. Paşa garında birinci işletme müdürlüğüne müracaat etmeleri. (303) Muhammen bedeli 450 lira olan 2500 aded büyük hasır süpürge açık eksiltme usulile mubayaa edilecektir. Münakasa 2/2/940 cuma günü saat 11 de Sirkecide 9. İşletme binasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklUerin 33,75 lira teminat ve kanunî vesikalarile Komisyona müracaatleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Komisyondan verilmektedir. (504) İstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden: İstanbul Umumî Medisi Azasına İstanbul Umumî Meclisi 3 üncü intihab devresinin 2 nci yılı şubat içtimamın ük in'ikadını 1/2/940 tarihine raslıyan perşembe günü saat 14 te aktedeceğinden muhterem azanın o gün muayyen saatte Umum! Meclis salonunu teşrifleri rica olunur. R UZNA M E : 1 Konservatuann 936 yılı idare hasablannm tetkik ve tasdiki 2 Darülacezenin 836 yılı idare hesabmın tetkik ve tasdiki. 3 gehir tiyatrosunun 936 yılı idare hesabırun tetkik ve tasdiki. 4 Karaağacm 936 yılı idare hesabının tetkik ve tasdiki. 5 Beyoğlu Tahsil Şubesi tahakkukuna dahil olup müruru zamana uğrayan 17647 lira 40 kuruş mekteb vergisinin terkini hakkında teklif. (570) Ankara Belediyesindetı: 1 Ankara mezbahasında kesilen ve kesilmiş olarak gelen hayvanatın et ve sakatat nakliyat işinin tarifesine göre yapılması 1 mart 940 tarihinden itibaren üç sene müddetle kapalı zarf usulile arttırmıya konulmuştur. 2 Muhammen bedeli 95,000 liradır. 3 Muvakkat teminat 6,000 liradır. 4 Şartname ve tarifesini 4.75 lira mukabilinde hergün Encümen kaleminden tedarik olunabilir. 5 İhalesi 6/2/940 salı günü saat 11 de yapılacağından isteklilerin usulü dairesinde teklif mektublannı zikredilen günde saat ona kadar Encümene vermeleri ilân olunur. «307» (545) Dr. Y. Hallacyan 1940 senesine mahsus • Mide, Barsak ve Iç hastalıklan muayenehanesi Taksim (eski Talimhanede) Abdülhak Hâmid caddesi, Sabiha apart. No. 12, daire No. 4 CAZDAN ÂNLIYANLARA ALICE F A Y D E A N N A D U B B İ N F R E D A S T A I R E D O R O T H Y LAMOUR B I N G G R O S B Y A N D R E W S S I S T E R S A M B R O S E CHARLIE K U N Z Münhasıran B R U N S W I C K ' e m e n s u b bütün bu artistler, ORİJİNAL seslerile yalnız B R U N S W I C K p l â k l a n n a şarkı okurlar. İRADYO ALMANAGI M. Ragıb Ulug Orhan Salih Nur Her radyosu olanın bllmesi elzem kıymetli bahisleri, amelî bilgileri bütün dünya istasyonlannın tulü mevclerinl ve radyoya aid muhtelif haber ve hâdiseleri muhtevi olarak çıkmıştır. Ayrıca resimli mufassal bir RADYO LÛGATİ ile lâmba cetvelleri ve dünya saat farklarmı gösterir mükemmel bir harita ilâve edilmistir. 1939 nüshası pek kısa bir zamanda tamamen satıldığmdan tedarikinde istical edilmesi tavsiye olunur. Fiatı (60) kuruştur. Crip, Nezle, Nevralji, Baş, Diş, Kınkhk, Soğok algınbklan ve ağnlan teskin eder. Tiirklye Cmnhuriyeti BRUNSWICK plâklarındaki HONOLULU Z İ R A Â T B A N K Â S I her Şarkıları, musiki meraklılarının memnuniyetini mucib olmaktadır. Yegâne satış mahalli: BEYOĞLU, TÜNELBAŞI No. 1. Kuruluş tarihi : 1888 BRUNSWICK Pazarı Sermayesi : 100,000,000 Türk lirası I Eaiıkiy Vakıllar Dircktörlnği ilânlan 1 Kandilli Surp Arakelos Ermeni kilisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfı 4 Burgazadası Ayayorgi manastırı vakfı 5 Büyükada Ayayorgi manastın vakfı 6,7 Büyükada erkek ve Heybeliada kız Rum yetimhaneleri vakfı 11 Kuzguncuk Surp Lusavoriç Ermeni kilisesi vakfı 12 Kartal Surp Nişan Ermeni kilisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfı 14 Kınalıada Panaiya Rum kilisesi ve mezarlığı vakfı 15 Beykoz Surp Nigagos Ermeni kilisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfı 16 Haydarpaşa Kadıköy ve havalisi Musevi Sinagonu ve mektebi ve mezarlığı vakfı 24 Beykoz Ayaparaskevi Rum kilisesi ve mezarlığı vakfı 25 Paşabhaçe Ayakostantin Rum kilisesi ve ayazması ve mezarlığı vakfı 26 Heybeliada Rum ruhban mektebi vakfı 28 Heybeliada Panaiya namı dığer Çam manastın vakfı 29 Burgazadası Hiristos manastın vakfı 30 Kınalıada Hiristos manastın vakfı 31 Heybeliada Ayatiryada namı diğer Tepe manastın vakfı 32 Büyükada Hiristos manastın vakfı 33 Büyükada Ayanikola manastın vakfı | KANAAT Kitabevi Eyüb Sulh Hukıık Mahkemesinden: 940/145 tereke Eyüb, Defterdar, Abdülvedud mahallesi Çamuriskelesi sokağında 57 No. lı hanede oturmakta iken 24/10/939 tarihinde ölen Ference Salih ustanın terekesine mahkememizce vazıyed edilmistir. Mumaileyhe borclu olanlann ve ala cak iddia edenlerin tarihi ilândan itibaren bir ay zarfında mahkemeye müracaat ederek alacak ve borclannı bu hususta açılacak deftere kayıd ve tespit ettirmeleri. Ve kanunî mirasçılann da tarihi ilândan itibaren 3 ay zaıfında müracaat etmeleri, kanunî müddet zarfında müracaat etmiyenler hakkında kanunu medeninin 531, 534, 5<6I ve 564 üncü ve buna müteferri maddeleri tatbik olunacağı ilân olunur. (23646) Heyetlerce idare olunan vakıflardan semtleri ve isimleri yukanda yazılı vakıflara 2762 No lı vakıflar kanunu ile nlzamnamesine ve olbabdaki talimatname hükümlerine tevfıkan tek mütevelli tayin edileceğinden isteklilerin 31/1/940 tarihine kadar Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne alelusul müracaatleri ilân olunur. (384) Kandillide Derman sokağında 1/3 Nolı bahçeli evin tamamının mülkiyeti satılmak üzere açık arttırmıya çıkarılmıştır. İhalesi 31/1/940 günü saat 15 tedir. Taliblerin (659) lira (28) kuruş bedel kıymetinin % 7,5 pey akçesi olan (49) lira (45) kuruşla müracaatleri. (442) Para biriktirirken zengin olabilirsiniz. Keşideler 1 eylul, 1 birincikânun, 1 mart, 1 haziran tarihlerindedir. îkramiyelerin listesi : 4 tane 1000 lira 4 » 500 » 4 » 250 » 40 » 100 » 100 » 50 > 120 » 40 » 160 » 20 » Tirkiye Cudıııriyeti Ziraat Bankası para biriktirenlere yıl kor'a Ue 28,800 lira ikraniye veriyor. Şube ve ajans adedi : 265 Ziraî ve ticarî her nevi banka muameleleri Kur'aya ancak 50 lira biriktirmis olanlar girebilir. Hesablarındaki para. lar bir sene içinde 50 liradan asağı düşmiyenler ikramiyelerini yüzde 20 fazlasile alırlar. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog