Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 20 fkindkfimm 1940 KUçük hlkâye Daktilonun sırrı Kadın memurlar onu hiç sevmezlerdi. ediyordum. Vakit vakit onun işitebileceErkek memurlara gelınce müessesedekı ği tarzda birbirimize: Birincikânun çocuk bilmecesindeki kemevcudiyetinden haberdar bile değillerdı, Beni Seniha kadar soğuk ve kibirli dilerden soldakini ikinci yoldan doğru Fikrimce her iki grup da kendisine karşı mi sanıyoısun? şekilde fareyi tutmağa götüren küçük kaböyle bir vaziyet almakta pek haklıydılar. Diye bağırırdık. O, kat'iyyen aldır rilerimizin arasında birinci mükâfat 5 liÇünkü Scniha hakikaten çok mağrur ve maz, işitmemezliğe gelirdi. Bir gün mu rayı Haydarpaşa lisesi birinci sınıfında herkese yukarıdan bakan bir mahluktu. hasebede çalışan kiiçük Nahide: 1937 Mehmed Emin Göksu, ikinci müBir yerde altı ay çalışıp da arkadaşların Zavallı kızla, dedi, haksız yere a kâfat 2 lirayı Ankara 3 üncü orta okuMacarlann maruf takımlarından Hun dan hiçbirile samimî olmamak, züppeli lay ediyonız, bize hiçbir fenalığı dokun lunda 842 Müzeyyen Erdener, üçüncii garya dün sabah saat 9 da şehrimize gel ğe diyemiyeceğim ama, muhakkak kibiı madığı halde biçare ile eğlenmemiz re * mükâfat 1 lirayı da İstanbul 1 6 Mart Şeve istasyonda merasimle karçılanmışve azamete delâlet eder. Güzel bir şapka va mt ? hidleri caddesi 18 numarada Kemaled tır. Macar takımının başında meşhur fut giyersiniz farkına varmaz, yeni bir tay EveJ, çok doğru idi. Kimbilir, belki de din Evren kazandılar. bol idarecilerinden ve bizi pek yakından yör yaptırırsınız, aldırmaz.. Ya kıskanc büyük bir derdi vardı Müthiş bir felâketanıyan doktor Fodor bulunmaktadır. Birer sişe kolonya kazananlar lığından, yahud da sizi hakir gördüğün te uğramıştı. Onun için bu kadar durgun Çapa K.ız orta okuiunda 421 Mehlika Misafir takımı istasyonda futbol ajan: den.. ve sessizdi. Tahminimde hiç de yanılmaAlpay, Kadıköy Birinci ilk okuiunda I 62 avukat Abdullah, mıntaka namma Ke Ayni odada çahşıyoruz.. Sabahleyin mışım.. Geçen sabah çalışma odamıza mal Halim karşılamış, doktor Fodor'la daima vaktinde gelir, bir gün bile geç girdiğim vakit onu telefon başında bul Emin, Beşiktaş Gaziosmanpaşa ilk okuiunda 687 Bürhan, Taksım Talımhane kaleci Sabo'ya iki büket verilmiştir. kaldığı görülmemiştir. lçeriye girer gir dum. Vakıâ, pek kanlı canh birşey değilKafile reisi, Yunanistanda çok ma mez, lıafifçe bir baş işareti yapar, onun di ama, Senihayı şimdiye kadar o daki Topçu caddesi Birel apartımanı No. 4 nazarında akşama kadar olan mevcudiye kadaki kadar sararmış görmemiştim. U Haluk, Kadıköy 10 uncu ilk okuiunda yaptıklarını ve bir hayli de yorgun olduk timin tek manası sade budur. Vakıâ, ben zun uzun karşısındakinin sözlerini dinli 168 Şinasi, Yeşilköy Yeşilzeytin sokağı larını söyleyerek istirahat etmek üzere No. 15 Kemal Erman, Beşiktaş Kız orta doğru otele gitmişlerdir. geveze ve boşboğaz bir kadın değılim.. yor, arasıra da: okuiunda 658 Naciye Yamakalı, Kandilli Fakat zaman zaman, insanın, daima be Hungarya takımı bugün ilk maçın Evet.. Evet! raber bulunduğu birinin diinya vukuatı Diye cevab veriyordu. Benim kapıyı a Kız lisesinde 826 Sevim Erk, Beyoğlu Galatasarayla, yarın ikinci maçını Fener ve arkadaşlarının ahval ve harekâtı hak çıp kapadığımın farkında olmamıştı ga orta okuiunda 653 Niyazı Bınbay, Ba bahçeyle, pazartesi günü de son maçın: kındaki düşüncelerini öğrenmek arzusu, liba.. Oradaki mevcudiyetimden pek ha kırköy Erkek orta okuiunda 198 Ayhan, Beşiktaşla yapacaktır. Pazartesi günü Anadeta bir ihtiyac halini alıyor. Hatta ba berdar gibi görünmüyordu. Nihayet acı Beşiktaş Şairnedim caddeai No. 65 Ne\in karaya karşı çıkacak İstanbul muhi'elitine zan da yanınızda bulunan kimsenin size ve meyus bir sesle: Çiner, Eyüb orta okuiunda 96 Meded yedi oyuncu veren Galatasaraylılar biraz hiçbir şey söylemeden olduğu yerde mıh Çok rica ederim, istirham ederim Dalkıhc, Beyoğlu Birinci okulda 491 Nu daha dinlenme imkânlarını remin ri'aksalanıp oturması, mütemadiyen çekmece Pazar gününden evvel böyle birşey yap ran Sözügüzel, Topkapı Pazartekke sodile ilk maçı yapmak mecburiyetinde kalleri açıp kapaması, dosya yapraklarını mayınız.. Ne olur, pazara kadar bekleyi kağında No. 44 Muzaffer Vüm, Usküdar mışlardır. Macarlann kuvvetleri ve oyun karıştırıp çevirmesi sinirlendirici birşey niz! Dedi, harab ve bitkin âhueyi yerine Solaksinan mahallesinde Selâmi caddesi tarzları hakkında bugün esaslı bir roütaoluyor. koydu, sonra masasının üzerine dirsekle No. 139 Gülsevil, Beşiktaş thlamur No. lea yürütmek kabil olmadığı için ojunun Onun için, Senihaya adeta düşman ol rini dayayarak başını iki elinin arasına 34 Osman Mükerrem, Üsküdar lhsaniye en zorunu Galatasaray yapmış olacaktır. muştum. Vakıâ bu cins düşmanlıklar en aldı. Bir iki dakika geçmeden derin derin No. 55 Saniye Bekir, Sultanmahmudtürİki hafta evvel Macarların F. T.C. takiiçük bir iltifat ve nazikâne bir sözle ge hıçkırdığını işittim. ^ğlıyordu. besi Nudiye Yaşar, Hasköy Iskele cad kımina karşı muvaffakiyetli bir oyunla çip gider ama, aksi şekilde manasız hâÇok hazin birşey! Gözyaşı döktüren desi Cavid Oral, Pangaltı Valikonağı mukabele eden Galatasaraydan hiç de diseler üstüste binince de artar.. bir ıstıraba düşmek ve ayni müessesedek: caddesi Hurşid Elitez. ğilse ona yakın bir oyun beklenmektedir. Büroda başıma herhangi bir münase yirmiye yakın arkadaşının hiçbirinden tek Birer yüz havlusu kazananlar Hücum hattmdan ziyade müdafaatile lon betsiz vak'a gelirse, sanki sebebi ımış teselli kelimesi beklememek! Malatya lisesinde 223 Ahmed Kuş, zamanlarda bütün nazarlan üzerine çeken gibi hiddetleniyordum. Meselâ, o, bir Belki de fena bir muameleye maruz Kocaeli Ulugazi okuiunda sınıf 4 Etöz, Galatasarayın, yabancı takımlara karşı denbire kapıyı açınca Önümdeki kâğıd kalacaktım. Lâkin, heışeyi göze aldını, lar havalanıp uçmak istidadını göstermij, yanına yaklaştım. Böyle yapmakla ne ıyi İzmit Yenituran ilk okuiunda 330 Yüksel bir an'ane halini alan muvaffakiyetli odeğil mi? Ağzımdan fena bir söz kaçma etmişim bilseniz.. Biçare kadıncağız.. Mu Açıkalın, Maraş Sakarya ilk okuiunda 6 yunu için hücum hattının da müjterek meması için kendimi güçlükle zaptediyor kabele etmek mecburiyetinde kalırım da Necati, Ankara Yenişehir Selânik cadde saisi lâzımdır. Bugün isimleri Macar futdum. masraf olur, diye hiç kimse ile sıkıfıkı si No. 48 Coşkun Bicioğlu, Elâzığ vilâ bolunun başında bulunanlann teşkii ettiği la, sade bu kadarla kalsa gene iyi... dostluk tesis etmek, onların ikram ve da yeti Keban kazası ilk okulunda 24 Ab Hungarya maçlarında her biri ayn bir Odamızdaki telefon tabıatile müessesenin vetlerine icabet eylemek istemiyormuş. dullah Aydın, Develi Tomarza ilk oku zevk ve heyecan tasıyacaktır. Galatasaray santralına merbuttu. Faraza, bir numara Yalnız başına çıkıp hemen evine dönme lunda başöğretmen Kahraman oğlu Er takımı bugünkü maça şu kadro ile çıkayı ister.. Hattın bağlanmasını beklemek ğe çalışması bir an evvel yatalak babası kut Dincer, Samsun orta okulunda 1251 caktır: sabrını göseteremez. kalkar şefin odası nın hizmetine koşmak içinmiş.. Bütün in Türkân Hepgül, Bursa Birinci orta okulOsman Faruk, Adnan Musa, Enna imzalanacak kâğıdları götürür, ya ce sanlardan ihtiraz etmesı, ve münzevi ya da 967 Hilmi Gürsöz, lnebolu Yeniyol ver, Celâl Salâhaddin, Eşfak, Gündüz, vab vermek, yahud peşinden koşup onu şamaya karar vermesi kendi iradesinin okulunda 73 Vildan Tümoy, Ankara Boduri, Sarafim. aramak vazifeai bana düşerdi; haricinde birşeymiş. Yoksa herkesin is * Çankaya ilk okulunda 1 79 Erdoğan Anbal, Ankara Genelkurmay Başkam şofö Seniha, telefona!.. tihzasma ve nefretine hedef olacağını bizAnkara İstanbul gürej Teşekkür ederim, geliyorum! znt o da bilmiyor değilmiş. Fakat, başka rü kızı Yıldız, Boğaziçi lisesinde 1 1 3 Mumaçları Başka hiçbir özür dilemeğe lüzum gör türlü davranmasına imkân ve ihtimal var ammer, ismet Inönü okulunda 74 Iklil, Kayseri Curahuriyet ilk okulunda 337 Balkan oyunlanna hazırlık makgadile mez, konuşmaya başlardı. Bizim kadın mı? Şirketten aldığı aylığın üçte ikisini erkek bütün memurlar arasmda eıkı bir «Çerkezköyü» nde bir sütninenin yanına Mehmed Ünal, Unkapanı Yeşiltulumba yapılacak güreş maçları, maattessüf bekdostluk hüküm sürdüğü için tatil zaman bıraktığı ikiz çocuklarının bakılması uğ da No. 115 Ömer Kasım, Bebek Yalı lenen alâkayı uyandıracak mahiyetten ları ekseriya grup grup dışarıya çıkar, runa feda ediyormuş. Sütnine zaman kö boyu No. 33 Fatma lbrahim, Tarlabaşı çıkmış gibidir. tramvaya, otobüse beraber biner, cu tüleşti, herşeyin fiatı arttı diye, aylık üc Güneş apartımanı Hüseyin Kâzım, 1 akBalkan oyunları için hazırlık kampınm martesi, pazar günleri buluşup birlikte si* rete zammetmek arzusuna düşmüş. Ka sim meydanı eeki Osmanlı sokağı Fevzi açılmasına intizaren idmanlarına henüz nemaya, gezmeğe giderdik. O, bunlardan dını memnun etmek için parasının hepsi Dündar, Yerebatan Şengül sokağı Hayri lâzım olan ehemmiyet ve alâkayı gösterhiçbirine iştirak etmezdi. ni ona vermek lâzım. O vakit kendisini Isfendiyar. memiş olan güreşçilerimizden bir kısmı Seniha, daima şirketten yalnız başına ve nüzüllü ihtiyar babasını nasıl geçindiYarımşar düzine mendil bu müsabakalara girmek için icab eden ayrılıp uzaklaşırdı. Nakliye vasıtaların recek? nizamî kilolardan pek fazladırlar. kazananlar dan birinde kapıyoldaşlarından herhan Uzaktan çok temiz ve yeni görünen el.| , Küçük Hüseyin henüz hazır olmadıgmHeybeliada sanatoryumu yeni paviyongisine tesadüf edecek olursa aşinahk et bisesine baktım. Ötesinden, berisinden dan bu müsabakalara girmiyecektir. Yamez, tek lâkırdı söylemez, görmemezliğe muntazam ve mahirane yamanmıj. Bun da AIi Canyılmaz, İzmit Nafıa fen memunı kızı Gün»eli, Maçka Zekipasa apar ?V.Eıkaa. datt^kilg, Büyük Mıutaf»,, be? gelirdi. dan sonra sıkıntısı daha fazla artaeak? lcilo fazla olduklarından ve bu fazlalığın Çalışmasına diyecek yoktu. Temiz, Senihayı dinledikçe vicdan azabım zi tımanı No. 4 Perran Ozsunei, Cibali Kız da bu kadar kısa bir zaman içinde indimuntazam iş yapardı. Şefin sorduğu sual yadeleşti. Yaptıklarıma o kadar pişman orta okulunda 131 Halide Koç, Yerköy rilmesi büyük bir fedakârhğı mucib ola lere o meseleyi derinden tetkik ettiğini oldum ki »ormayın. Onunla birlikte ben polis memuru oğlu Yusuf özçelik, Şişli cağından isimleri geçen güreşçiler bu mürakki lisesinde ilk kısımda 235 Calibe gösteren kısa, fakat yerinde cevablar ve de ağlamaya koyuldum. sabakalarda Istanbulu temsil edemiye rirdi. Böyle dikkatli bir kadınm bu dereSonra birden ikimiz de sustuk. Gözyaş Gök, Aydın orta okulundd 558 Fatma ceklerdir. Evren, Bolu Yüzotuzbeşinci alay Onbice soğuk ve kibirli olmasına çok defa te larımızı kuruladık: essüf ederdim. Beni dinle Seniha, dedim, annem rinci bölük kumandanı oğlu Necdet, De Edirneli sporcular Bursaya gedikli Şimdi, pek iyice hatırlayamıyorum, ar Içerenköyünde babamdan kalma küçük mirköy Hudud alay karargâhı gidiyor ' kadaşlardan biri, onun kocasından genc köşkte oturuyor, çocuklarını alıp oraya başçavuşu Ismail oğlu Erdoğan, AntalEdirne sporcuları dün akşam Fikri yaşında ayrılmak bedbahtlığma uğramış gotürelim. Hani, vaktımiz halimiz müsaid ya Korkudeli ilk okulunda 396 Kaya Kabir kadın olduğunu »öylemişti. Senihanın olsa senden kat'iyyen beş para istemez ragözoğlu, Eskişehir Ülkü okulunda 250 Bakırcıoğlunun riyasetinde ve antrenör hususî hayatına dair bu kiiçük ipucunu dim. Sen, kendini, babanı sıkıntıya dü •Şükran, Üsküdar Hakimiyetimilliye cad Rasimin idaresinde 18 kişilik bir kafile nasıl olup da ele geçirdiğine şaştım, doğ şürmemek şartile nekadar verebilirsen, o desi No. 24 kahveci Remzi yanında Meh halinde şehrimize gelmiştir. Sporcular kadar ver, Annem yavrulanna kendi ev med Süngütak, Erenköy 38 inci ilk okul bugün Bursaya gidecektir. rusu! Edirneli sporcular, Bursalıların daveti Bizden daima kaçınması, ihtiraz etme ladlanmış gibi bakar, kat'iyyen merak et da 261 Zekâi Özalp, Bolu Feyzicumhuriyet ilk okulunda 1 31 Azmi Okşar, Ni üzerine Bursaya gitmişlerdir. Orada bir si, hepimizde ona karşı haklı bir nefret mel uyandırıyordu. Bunun için çok defa araTereddüd ettiğini görünce ısrar etmek şantaşı Erkek orta okulunda 31 3 Ccmal, futbol ve bir de voleybol maçı yapacakAksaray Horhor caddesi 22 Arif Kepez, lardır. Bundan başka bir de basketbol mızda Seniha bir dedikodu mevzuu teş mecburiyetinde kaldım. kil ederdi. Maamafih bu husustaki ilk a Ciddî söylüyorum, Seniha! Bana Tekfursarayı No. 66 Saime, Yenibahce maçı yapmaları muhtemeldir. dımı ben attım. Çünkü diğer kadın ve er inan... Eğer sen razı olmaz gibi görünür Ceçeciler 39 Saadet, Beykoz Şahinkayakek memurlar ona pek o kadar ehemmi sen ben gider, Çerkezköyünden çocukla da Hayreddin, Fatih Fevziçakmak caddesi Çevik Yılmaz. yet vermiyorlardı. O günden itibaren rını alır, Erenköyüne götürürüm. Türkiyenin en güzel ve en kuvvetli hareketlerile daha yakından alâkadar olBoynuma sanldı: Birer mürekkebli kalem spor mecmuası olan «Stad», Kurban baymaya başladılar. tnsafsızca ve müstehzi Sen ne iyî kızsın! ramında çok zengin bir şekilde intişar ekazananlar yane onu tenkid etmeğe koyuldular. Sık Cümlesini defalarca tekrar ederken decektir. Karilerimize tavsiye ederiz. sık bana: Üsküdar 22 nci okulda 160 Zeki. Kayanaklarından yuvarlanan yaşlar boynu Kuzum Hâdiye, Seniha otobüse na mu ıslatıyordu. Ancak o vakit vicdanıma dıköy Moda caddesi No. 21/1 Cemal Hendek Merkez ilk okulunda yükparmakkapı 10 Muhlis. aıl biniyor, kalemini kaybedince nasıl karşı kendimi affettirebildim ve insani Yüksel, 370 Nurten Polad, Mardin orta okulun Birer kutu boyalı kalem kazananlar dudaklannı kemiriyor, taklidini yapsana! vazifelerinden en buyüğünü yapmış bir da 325 Aydın Yıldınm, Burdur CumhuDiyorlardı. Ben de hemen bütün mu insanın ruhundaki ferahlığı duydum. Büyükçekmece yatı okulunda 156 Meriyet ilk okulunda sınıf 3 Nazife Çevik, lâhat, Eskişehir Necatibey okulunda 498 zibliğimi ele alarak onu, gülünc bir hale Nakleden: Yozgad lsmetpaşa ilk okulunda Güngör, Perihan, Boğaziçi Büyükdere Çayırbaşınkoyacak mubalâğalı jestlerle karikatürize Hadiye tclâl Boğaziçi Rumelikavağı ilk okulunda Yük da bakkal Şevki oğlu Hasan Bakır, Cağasel, Trabzon Uzunsokak No. 5 3 Sezer loğlu Erkek orta okulunda Kâmil VeniBu Eyüboğlu, Edremid orta okulunda 264 ce, Konya Kürkçü mahallesi Kadımürsel brahim Etem, Yakacık ilk okulunda 1 7 7 mesçidi sokağı 9 Bülend lhsan, Ittanbul Melih Ertuğ, Uşak Gazi okulunda 226 Erkek lisesi 1391 Mes'ud Ozeke, Islan50 senedenberi eşi görülraiyen bir film, kasırgası gibi dünyayı saran Neriman Tuğer, Zonguldak Gazi M. Ke bul Kız lisesi 948 Selma Elker. Edirne ordular, fırtına gibi ülkeler dolaşan alaylar, şanı göklere sığmıyacak... Hatırası bütün gönülleri kavrıyacak bir şaheser... mal okulunda 86 Sevim Aral, Beyoğlu orta okul Nermin Dağdeviren, Aydın T e T 45 inci ilk okulda 20 Ekrem Uygun, Ka Cumhuriyet okulu 183 Ali. lnegöl Birindıköy Kız San'at okulunda 442 Hayriye, ci ilk okul 339 Orhan Nurten. Hendek S Beşiktaş Kız orta okulunda 201 Rebia Merkez okulu dördüncü sınıf 3 üncü şuİNGİLİZ RUS KIRIM MUHAREBESI Alaybey, Cihangir Güneşli sokak 42 Nes be Şule lçöz, Beşiktaş Selaltı sokağı 27 Baş rollerde: EKROL FLYN OLİVİA DE HAVİLLAND rin Erksan, Kasımpaşa 9 uncu ilk mekteb Nigâr Fahreddin, Ortaköy Gaziosmanpaİlâveten: En yeni Paramunt dünya havadisleri MİCKEY MAUSE 522 Sühulet Uysaler, Eyüb 36 ncı ilk o şa orta okulu 466 Ahmed Şener, Anadove Erzincan felâketi filmi bütün teferrüatile kul 387 Abdülbaki Sağnak, Üsküdar İca luhisarı Şekercibaşı sokağı 28 Melâhat Seanslar: 5 • 7 ve 9 dadır. Telefon: 43143. diye 46 Ferhunde Şehid, Beyoğlu Bü Varış, Topkapı Kuruçeşme sokağı 8 Suad Altun, Boğaziçi liseleri 653 Salâhaddin Gedikli, Pamukova Merkez okulu Sineması 509 Bedreddin Baykan. Ankara Cebeci Sene önürme sokağı 20 Şermin Tekman, KasHERKESİN SEVDİĞ1 ALKIŞLADIĞI ve TEKRAR TEKRAR GÖRDÜĞÜ tamonu lisesi 588 Kenan Gönen, Hayriye lisesi 633 Handan Ilhan. Hediye kazananlar Macar takımı geldi Hungarya, bugün Galatasarayla karşılaşacak Üç gün evvel irtihal eden Bursa Va liliğinden mütekaid Azmi Akalınm cenaze merasiminde bulunmak ve telgraf, mektub ve çelenk göndermek ve bizzat gelmek suretile taziye eden akraba ve muhterem dostlarımızla merhumun arkadaşlanna ve kıymetli Valimize ve Galatasaray lisesine ve kendisini tedavi eden şefkatli doktorlara ayn ayn teşekkürlerimizi arzederîz. Eşi: Nayab Azmi Akalm, kardeşlerit Dr. Besim Ömer Akalm ve Agâh Ömer BERC R. DİLSİZ, tüccar, genc yasta Akalın, Macide Besim Tektaş. vefat etmiştir. Cenaze merasimi 21 ikincikânun 1940 YENİ ESERLER ") pazar günü saat 1 3 te Beyoğlu Balıkpazar ( Ermeni kilisesinde icra edilecek ve Şişli Genclik Ermeni mezarlığına defnedilecektir. •*» Perş«mbe günleri intişar etmekte olan bu Otuz senedenberi Pangaltıda Haylayf ateşli gazetenin otuz üç numaralı sayısı karşısında kasablıkla meşgul olan Bay müfid birçok makaleleri muhtevi olarak TOMA A. LAZARİDİS vefat etmiştir. dün Jntişar etmlştir. Bunların arasında Cenaze merasimi 20 sonkânun eumartesi Muharrem Feyzi Toğayın bir silsile halingünü »aat 14 te Feriköy Rum ortodoks de Türk birliğine dair yazmabta oldugu Dodeka Apostolos kilisesinde iera kılına makaielerin dördüncüsü Türlt seciyesi, 8ecağmdan bütün akraba ve dostlannm bu lim Turanın Resim serglsi, İhsan Altayın Nereye gWiyoruz? Orhan Metenin Disiplln hazin eenaze törenine iştirak etmelerini ve ahîâk makaleleri vardır. Tabı cihetln rica ederiz. den de nefis olan bu faydalı mecmuayı O" Zevcesi: Bayan Mağdalini Lazaridîs, kuyucularımıza tavsiye ederiz. Evlâdları: Bayan Eleni A. Andoniadu kocasile beraber, Bay Toma Mihailidis karısile ve çocukları, Bayan Agatoniki G. Çu çi kocasile ve çocukları, Bayan Efroaini Taka*ın IthaIhracat G. Tolle kocasile ve çocukları. 1 nev' ıtt rlacır Aüvre (Cenaze levazımatı P. Angelidis) | Enirrtanjab1 se 4S «4 Trabzonun asil ailelerinden, maruf ve muteber tüccarlarından namus ve ahlâk faziletlerile kendisini herkese »evdirmiş olan Trabzon Cumhuriyet Halk Partis sabık reisi Ruhi üral kısa bir hastalığ. müteakıb Alman hastanesinde vefat etmiştir. Cenazesi önümüzdeki 22 ikincikânun pazartesi günü Şişli Çocuk hastanesinden kaldırılacaktır. Kederdide ailesile dostlarma taziye eder, rnerhuma Al lahtan mağfiret dileriz. •*• C ÖLÜM ( TEŞEKKÜR ) Takas primleri •neilı r« 70 0 40 •7 3* 46 40 48 41 ona Saçlarınırı muhafaza Içln harlkOlade tesirlni ilk kullanısta görecekKİnlz. 3O Kuruştur Be ç'ha Holarda Isveç Fransa Isvlere 41 s 56 50 SAÇ SABUNU 70 40 39 ihracat prlmlerl % 100 kıymat Uzerlnden hesab edilmiştir. İstanbul ikinci iflâs memurluğrundan: Müflit Neapolidaki biraderler şirketile şürekâ Yorgi ve Vasil verese vekilî avukat Hristaki tarafından alacaklılara konkurdato teklif edilmiştir. Bu teklifin müzakeresi için alacaklılann 31/1/940 çarşamba günü saat 1 1 de dairede hazır buunmaları ilân olunur. (23634) Kiralık dükkân İstanbul Bahçekapı Şeyh Mehmed Geylân! Arpacılar caddesinde No. 23/25 dükkân 1 şubat 1940 tan itibaren kiralanacaktır. lsteklilerin Beyoğlunda Balıkpazarında Ermeni kilisesine mürataat etmeleu ilftn olunur. EKŞiNOZLU ALi HALiD Yoğurt mUşterllerlnin Bayramını kutlular. MEŞHUR YOĞURTÇU| T ERZ 1 Muhterem müşterilerinin Bayramını Kutlu'ar ve saadet!er diler. Beyofllu ı Istiklfll caddasl No. 201 Telafon • 43144 ŞEVKET MUSULUBAŞ Sevko Şişe kapsülü ımalâthanesi Sahlbl muhteram müştcrilerine Kurban Bayramını kutlu'ar ve saadetlerlnl dllar. BEŞİKTAŞ |\. AiLE KiLERi Sayın mUşterilerinln •ayramını kutlular MÜREFTE RAKISI \ Sahib ve amili sayın müşteıilerlnin Kurban Bayıamını candan kutlular. Stad Spor Mecmuası EvIŞmuĞ Suad Park sinemasında ALAYI ,S KEŞİF S° MELEK Her BAYRAM da En Güzel Filmini Gösterir İstanbul Belediyesinden: 20 '1/940 günü sabahından itibaren birinci nevi ekmeğin kilosuna konulan azaml fiat on kuruş on para ve francalanuı kllosu on beş kuruş olduğu ilân olunur. (573) Hediyeler önümüzdeki cuma gününden itibaren dağıtılmaya başlanacaktır. Istanbulda bulunanlann hüviyetlerini i»pat eder birer vesika ile lutfen gelip matbaamızdan almalarmı veya aldırmalannı rica ederiz. Başka yerde bulunanlann mükâfatlan bir ay zarfında tarafımızdan gönâerilecektir. Davas Belediyesinden: 1 Davas kasabası içme suyuna yeniden ilâve edilecek Kömürlü adındaki menba suyu İMİe hattının bir kıgmma çelik boru vaz ve ferşlyatı işi 10/1/940 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuîtur. 2 Bu ifin keşif b^eli (10045) Ura (23) kunıstur. S tstekliler eksiltme eartnamesini, mukavele projeılnl, genel ve fenn! jartnam«yi, kegii cctveli, fıat, metraj eetvellerile projeyi Davas Belediyesinde görebilirler. 4 Eksiltme 10/2/940 cuma günü saat 12 de Davas Belediye Encümeninde yapılacaktır. 5 Eksütmiye girebümek için isteklilerin (753) lira (39) kuruş muvakkat teminat vermesi ve bundan bafka taliblerden kanunda gösterilen şartlar ve bu işe benzer i$ yaptıklanna dair vesikalar aranmakla beraber 939 yılı Ticaret Odası vesikası da istenecektir. 6 Teklif mektublan dördüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Davaa Belediye Reisliğine getirilerek makbuz raukabilinde teslim edilecektir. 7 Posta ile gönderilecek zarflar tayin edilen saate kadar gelmiş olması ve zarflana mühür mumile iyice kapatılmış bulunması şarttır. 8 Pottada «lan gecikmeler kabul edllmez. 9 ti üzerine ihale ol«"«n müteahhid tarihi ihaleden itibaren yedi ay için de l«l bitlrmek mecburiyeündedir. «227» (398) TYRONE POWER ALİCE FAYE AL JOLSON Filme ilâve «larak FOKS JURNAL ve Renkli KIŞ MODALARI filmi Operatörı RIZA ÜNVER Doğum ve kadın hastalıklan mütehassuı Cağaloğlu, Nuruosmanîye caddesi No. 22, Mavi yapı Telefon: 22683 Dıkkat: Seanslar bugün ve yarm ve bayram günleri saat 11 de başlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog