Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

20 tkincikânun 1940 CUMHURÎYET Majino'ya cloğru.». Yirmi dört yıl evvelki Anafartaları düşündüm J ALMANYANIN HEDEFi (Baş tarafı 1 inci sahifede) BEYNELMİLEL Londrada icab eden tahkikatta bulunmaktadır. Fransız tebliği Londra, 19 (a.a.) Daily Telegraph Paris, 19 (a.a.) Umumî karargâhın Sovyetlerin Finlandıyayı istilâ teşeb gazetesi yazıyor: J8 ikincikânun tarihli akşam tebliği: Vosbüslerile Mareşal Baron Gustav MannerAlman radyosu her smıf deniz efradı ges mmtakasında bir ileri karakolumuz bir heim in ismi kendi memleketi haricinde nın silâh altına çağırıldığını bildirmiştir. düşman müfrezesinin taarruzunu tardet ve bahusus Fin işlerile alâkadar asker ve Meçhul bir hedef için olan bu celb, iki fi miştir. Düşmandan birkaç esir almmıştır. siviller arasında da şöhret bulmuştur. lonun kuvvetlerindeki bu nispetsizlik doAlman tebliği Mareşal, geçen Umumi Harbin en nazık layısile lngiltereye karşı bir deniz taarruBerlin, 19 (a.a.) Alman umumî anlarında dahi son derecede büyük muzu yapmak için olamaz. karargâhı bildiriyor: Hiçbir hâdise cere vaffakiyetler kazanmıştı. Lâkin parlayan Bundan başka ayni gazete, Hamburg bu yıldız harbden sonraki Avrupayı boğyan etmemiştir. Birincikânun sonu 1939 muş olan hesabsız meşgaleler içinde sönYazan: CELÂLEDDİN EZİNE ) ve Bremen radyolarının bu gece bir sebeb îngiliz amelesi Fransız müş, yalnız Mannerheim hürmete şayan göstermeden neşrettiği neşriyatı tatil etmiş Edirne Belgrad arast bir isim olarak kalmıştı. Tardıeu der ki: «Boğazlan Türklerde olduklanm bildirmektedir. fabrikalarında Sofyaya yaklaşıyoruz. rekabetidir. Sabahtanberi kar mütemadiyen yağı bırakan büyük devletlerin Fakat şimdi bu isim tekrar dillerde doLondra, 19 (a.a.) Dün bildirilen Mahrem mesai yor. Camlann üstü buz tuttu. Cenab Şe Hatta Türkiyeye bile, Boğazların ehemlngiliz Fransız endüstriyel işbirliğinin tek laşmağa başladı ve bugünkü ahval ve şeLondra, 19 (a.a.) Koordinasyon habeddin şu karı nereden bulup da «eşini miyeti dolayısile, büyük devlet çeşnisini rait muharib milletleri dahi Mannerheim Nazın Lord Chatfield Lordlar kamarasın sifini mevzuu bahseden .Veı\s Chronicle veren gene bu rekabettir.» arıyan kelebeklere» benzetmiş, bir türlü gazetesi bazı Fransız fabrikalarının lngiliz ismi dzerinde uzunuzaaıya düşünmeğe Osmanlı Imparatorluğunun elim dev da bir istizaha cevab vererek ezcümle de seferî kuvvetlerinin emrine âmade bulun vakit ve fırsat vermiştir. aklım ermiyor. Balkanlann soğuğuna rasgelmemiş olacak galiba. «Avrupa mek relerine aid olan bu mülâhaza yerindedir. miştir ki: durulacağını ve bu fabrikalarda büyük bir Finler için Mannerheim yirmi seneden« lngiltere binlerce âlimini seferber tubları» nı yazdığı zaman, buralardan ya Yüz sene evvel Mısır ordusu Anadoluyu ihtimalle lngiliz amelesi çalıştırılacağmı beri millî bir kahramandır. Kendisile yazın geçmiş mutlak. Hele hiç tevakkuf et tehdid ettiği zaman, bizi ne Tanzimat, ne etmiştir. Bunlardan birçoğu meşhur âlim yazmaktadır. kından temasta bulunan her ecnebi de mediği halde Bulgaristana dört kocaman Rus neferi, ne de Ingiliz gemisi kurtardı. lerdir. Halen yapılmakta olan mahrem Finlerin takdir ve hürmetine hak vermişCenubî Afrikalı bir meb'us sahife tahsis etmiş olmasına için için gülü Halâsımızı bu rekabete borcluyuz. Fakat mesai hakkında bir şey söyleyemiyeceğim. tir. Gencliğinde son derecede yakışıklı harbden bıkmış! yorum. Ahmed Haşim Bulgaristanı dört ondan sonra Anafartalar, Inönü, Sakarya Bununla beraber şunu^bildireyim ki, şimbir çar zabıti olan bugünkü Mareşalin si vaziyetin ümidsiz olmasına rağmen daha diye kadar yapılan şey takdir ve hayransatırla çizer. Ve bu dört satır Cenabın gibi isimler var. Bu isimler M. TardieuCapetown 19 (a.a.) «Reuter» ması daima sevimlidir ve gayet kibar gi ziyade bekleyemiyeceğini de anlamıştı. lık celbedecek derecededir ve bugünkü Mecliste bir içtima esnasında General dört sahifesinden güzeldir: «Bulgar me nün coğrafya kitabında yok galiba! yinmeği bilir. Hücuma geçerek Rus garnizonlarını bi • deniyeti daha istasyonlara gelmemiş olaBoğazlan, büyük devletlerin rekabetle usullerimiz sayesinde büyük bir sür'atle Hertzog, aşağıdaki takriri vereceğini bilLâkin bu zahirî şatafatın arkasmda rer birer mağlub etmiş, muvaffakiyet üzecak...» diyen Haşim, nekadar doğrudur. ri sayesinde bize bağışlanmasından ilk başarılmıştır. Fransız ve lngiliz mütehas dirmiştir: saldıran ve aynı zamanda soğukkanlı ve rine muvaffakiyet kazanmıştı. Poturlu ve silindir şapkalı bu medeniyet ilk kurtaran Anafartalardır. Anafartalar sısları arasında çok mühim ilmî meseleler «Meclis, Almanya ile harb haline ni saklıdır. hakkında doğrudan doğruya temas mev hayet verilerek barışın tekrar tesisi za hesabî bir asker kafası daima Mannerheim artık bol bol silâh temin yanlış nota çalan bir musiki müptedisi ka ve orada bir Adam... Bir asker olduğu kadar akıllı ve ıhtiyatlı ediyordu. Ruslar şarki Botni'de mağlub dar zavallıdır. Hayır, daha Avrupada deŞimdi yirmi dört yıl evvelki Anafar cudduT. Ve iki memleket âlimleri arasın manının geldiği kanaatindedir.» bir muşavir, istikbali gören bir devlet a edildikten sonra Rus ordusu büsbütün inğiliz. Fakat şarkta da değil. Şarkın ve gar taları düşünüyorum. Gözlerimin önünde daki bu teması genişletmek niyetindeyiz.» Bir îngiliz vapuru battı damıdır. hilâle yüztutmuştu. Meşhur bir hâdisedir bın itiyadlarına şahid oluyoruz; buna rağ bir kahraman beliriyor. Düşmanı Suvla İsviçre gazetelerinin mütaleaları Londra 19 (a.a.) Ingilterenin cebiri Mannerheim 1867 tarihinde doğmuş ki Mannerheim'in arkadaşlarından men harslarını benimsiyememiş bir acekörfezinden denize döken bu kahraman, Bern, 19 (a.a.) Bugünkü Belçika nubu şarkî sahili açığında 9456 tcnluk tur. Mensub bulunduğu ailede hem lsveçli bir Rus bataryasını bir tngiliz lirası mu milik de gözümüzden kaçmıyor. lngilizler; Osmanlı tarihinin son iki yüz senelik yüz Holanda vaziyeti hakkında tefsiratta bu lngiliz Inverdalge petrol gemisinde vuku hem de Fin kanı vardır. Rusların hâkim kabilinde satın almıştır. iki muharib ordunun işgal edemediği, karasını sildi. Onun dört ismi vardır: lunan Bund gazetesi diyor ik: bulan infilâk neticesinde mürettebattan bulunduğu devrin her genci gibi pek sevLâkin bu sırada cenubî Finlandiyada aralarındaki boş sahaya Noman's Land Anası, Mustafa, koydu; hocası, Kemali, «Holanda ve Belçika hükumetlerinin 14 kişinin kaybolduğu bildirilmektedir. mese de Rus ordusuna girip yükselmeği bir bolşevik isyanı vuku buldu ve yeni derler; sahibsiz toprak... Türkiye hudu ilâve etti; bir millet. Atatürk, dedi; tarih: aldığı malumatın istinad ettiği vakıaların Vapurun bir tahtelbahir tarafından tor tasmim etmiştir. 1904 te vuku bulan Ja Fin hükumeti merkezi bırakıp şimale iltidundan ltalyaya kadar uzayan bu Bal «Beni üç sene geriye atan, istıkamegerçek mi, yoksa bir Alman manevrası pillendiği zannedilmektedir. pon Rus harbinde Mannerheim yarar ca etti. Mannerheim karargâhında kalmışkan yanmadası da şark ve garb kültürle timi değiştiren Adam!» diyecek. Ondokumı olduğu merak edilmeğe lâyık görüllığile temayüz eylediğinden Rus umumî tı. Telâşa düşen Fin hükumeti, Manner Yardım istiyen gemi rinin sahibsiz toprağıdır. Son büyük me zuncu fırkanın yumruğunu yediği gün mektedir. İsviçre müşahedeleri, Almanyaerkânıharbiyesi tarafından Ortaasyanın heim e danışmaksızın Almanyadan im « deniyeti Sultanselim camiile Edirnede bı Avrupa anladı ki bitmek üzere olan BüNevyork 19 (a.a.) Fideltas adınnın adeti olduğu veçhile, tahrik edilmiş gayrimekşuf havalisinde tetkik seyahati raktık. lkinci büyük medeniyet Dogeler yük Harb daha üç sene sürecektir. Kanudaki Italyan karkosu, istimdad işaretleri yapmağa memur edilmişti. Bu seyahatte dad istemişti. Halbuki Mannerheim ha • olduğunu göstermeden Belçika ve Holansarayı ve Milano kilisesile ltalyada başlı nî Süleymanın üçyüz bin Yeniçeri ve üç ricin yardımına hacet kalmaksızın hem daya taarnız yapmak istemiyeceği kana vermektedir. Bu vapur, Hatteras burnun Mannerheim 9000 mil mesafe katetmiş yacak. yüz topla Niş durağmda konaklandığını da bulunmaktadır. ve butün şarkî Türkistanı ve ahalisi müs bolşevik Finlerin hem de bunların Rus atindedirler. öyle görülüyor ki, Almanyahaber alahdanberi Avrupa bu kadar ürkgelebileceği Tren tıkabasa dolu. Ben bilâkis kimseBir Yunan gemisi torpillendi lüman olan Kansu ve Kuku Nor eyalet müttefiklerinin hakkından nın hedefi bu iki memlekette panik zuhumemişti. kanaatinde idi. 1918 senesi martında Alnin bu zamanda seyahate çıkmıyacağını Londra 19 (a.a.) Torpillenmiş o erini ve şimalî Çindeki Şansi ve Sensi runa sebeb olmaktır. Ve bu suretle mütteAnafartalar olmasındı; 1917 de Ke fikleri bitaraflara zannetmiştim. Halbuki Avrupanm nekaPekin'e man kuvvetlerinin karaya çıkmak üzere yardıma sevkederek lan Asteria adındaki Yunan vapurunun eyaletlerini at sırtında gezerek olduğunu haber alan Mannerheim, daha dar müşterisi varmış; hele bizim memle rensky ihtilâli olmıyacaktı. Ve Boğazlar bunu bir tahrik mahiyetinde telâkki ede yirmi dört kişiden ibaret olan müjette kadar gitmiştir. çoktan Çar Rusyasmın idi. Anafartalar cektir. Diğer taraftan umumî intıba şudur batından on üçü ölmüş ve sekizi yaralanevvel kat'î bir zafer kazanmağı tasmim ketten! Erkânıharbiyenin kendisine verdiği va etmişti. Hakiakten Alman ordusu 6 ni Yemek vagonunda, karşımdaki masaya dan sonra İstanbulun Bizans hırdavatları ki, geçen hafta Belçikaya inen Alman mıştır. zife askerî tetkik ve haritacılıktı. Lâkin sanda Hangö'de karaya çıktığı gün Mangarib iki insan tesadüf etti. Biri kadın di bitpazan eşyası oldu. Artık bizce kıymet tayyaresinde bulunan vesikalar kasden Asteria vapurundaki 24 kişiden 1 3 üleri yoktur. Sade coğrafî vaziyetimize ve tayyarede bırakılmıştır. Ve bu vesikalan nün kaybolduğu ve sekizinin yaralandığı Mannerheim bunların haricinde bu Türk nerheim Tampere'de yaptığı büyük ve çeğeri erkek. Erkek; sarışın kadının etrafınve müslüman memleketlerinde güzel san tin muharebeyi kazanmıştır. Bu muhareda dört dönüyor. Hardal şişesi, tuz kabı, devletlerin rekabetlerine değil, kendı nef bulanı Alman tehdidinin şümulü hakkın sabit olmuştur. atlar, âsarıatika ve etnoğrafî noktasından bede 25,000 kişilik bir Rus ordusu da ekmek tabağı, ne varsa, önüne yığdı. E simize itimad etmenin tadını çoktan tat da yanlış yola sevketmek gayesi takib Karaya oturan vapur da birçok araştırmalar yapmış ve zengin ğıtılmıştır. Ruslar 1 3,000 maktul ve esir tık. linden gelse bizim masadakileri de toplaedilmi«tir.» Londra 19 (a.a.) G o o d w i n kumlu bir kolleksiyonla memleketine dönmüş *** vermişlerdir. yacak. Bu iltifatlardan anlıyorum ki daha ğu civannda karaya oturan Italyan ban tür. Şimdi bu eşya Fin müzelerinde teşhir Hava Nazırının beyanatı Kış gününün kısır aydmlığı soldu. Dar evli değiller. Yoksa!... Almanlar memleketin büyük tahribata dıralı Premuda vapuru yüzdürülmüş ve edilmektedir. Mareşal, bu uzun ve faydalı Londra, 19 (a.a.) Dün akşam LonÖnce aralarında almanca konuşuyor kompartimana perde perde karanlık initamir edilmek üzere bir limana çekilmiş seyahate aid tetkik ve hatıralanm ingıliz uğramaksızın harbin bir an evvel nihayet lardı. Sonra etraflarına bir bakındılar. yor. İçime hüzün çöktü. Sırbistan hududu drada bir nutuk söyleyen Hava Nazın Sir tir. ce olarak yazmakta idi. Harbin ortaya bulması hususunda faydalı olmamışlardır. Galiba Fransız yolcularının ekseriyeti on nu geçtik. Niş'e doğru yollanıyoruz. is Kingsley Wood, Kanada hava kuvvetlegirmesi bu eserın neşrine mâni olmuştur. General von der Golç'un ordusu büsbü Kurtarılan mürettebat ları ikaz etti. Mükâlemeyi fransızcaya çe tasyonlar sıklaştı. Fakat ne sessiz istas rinin pek yakında Avrupa harekâtındaki 1914 1918 harbinde Mannerheim tün garazsız ve ivazsız hareket etmedığınBerlin 19 (a.a.) Resmî kaynaktan virdiler. Erkek Alman değil galibtt^dittw> yoataerbunlar... K*labalık bw »okmk gibi lollerini ifaya başlayacaklarını bildifHÜşdert •Mannerheirn'e'muşkülât çıkarmışlarbildirildiğine göre, lngilterenin Seaîıorse, Çar'ın dostluğile himaye bulan kendisi dır. Ancak sonbaharda bunlardan kur günce bir fransızca konuşuyor. Fakat ka hareketli bir istasyon da zinde bir ınsanı tir. nin askerî meharet ve kabiliyeti sayesınUndine ve Starfish denizaltıları mürettetulmuştur. dın etraftan işitilsin dife, bağıra trtğıra, batarlatır. Halbuki bu geçtiğimiz .garlajda Fransız Mühimmat Naztrı döndü batından şimdiye kadar 4 zabît ve 2t> nrf» ide çok yükselmiştir. Harbin iptidasında hasta odasınm sükutu var. Tre'nin her öyle bir fransızca icad etti ki, Flaubert ve Bundan sonraki imar ve tanzim devri hassa süvari livasının kumandanı iken Londra, 19 (a.a.) Fransız Mühim fer kurtarılabilmiştir. Stendhal namına utanıyorum. Bir aralık duruşunda bu sükutu dinliyorum. Konu mat Nazın Dautry maiyetile beraber bu harbin sonunda Rumanyadaki süvari kol» başlamıştır. Fakat bu devirde dahi ManNasıl kurtuldular? kadın diğer masalara doğru döndü; şim şan sükut kadar korkunc şey var mıdır? sabah Londradan Parise hareket etmiştir. ordusu kumandanlığına yükselmişti. nerhaim harb zamanmdaki kadar zorlukYer yer Balkan garlanna yayılan bu süBern 19 (a.a.) Besler Nachnchtcn di hepimize hitab ediyor. lstanbulda ziyaNazır hareketinden evvel lngiliz meslek gazetesinin Berlin muhabiri yazıyor: Rusyadaki bolşevik inkılâbından sonra İarla karşılaşmışttr. Herşeyden evvel mütret ettiği Ka'riye camiini anlatıyor: «Bi kun yarın bir tabutu taşıyacakmış kadar taşile iki devletin müşterek harb imalât tefiklerin şüphelerini teskin etmeğe çalış«Alman deniz eksperlerinin kanaatine asıl vatanı Finlandiyaya dönmüştü. Asrızanstan kalma iki mabeddir bunlar, di hüzünlü... Şimalden gelen sessiz bir ta meselesi hakkında uzun bir görüşmede mıştır. Çünkü lngiltere ve Fransa ve mütgöre geçenlerde lngiliz amiralhk makamı hazırın iptidasında Finlandiyada Ruslaşyor, Ka'riye ve Ayasofya... Türkler son but; bir kültür, bir mefkure, bir vatan bulunmuştur. taraftan tırmak politikası şiddetle tatbik edilmiş tefikleri Finlandiyayı Alman tarafından kaybolduklan bildirilen üç lnradan camie kalbetmişler.» Içimden: tabutu belki buradan da geçecek. Bu haolması Finlerde Ruslara karşı derin bir saymakta idiler. Mannerheim müttefik Müttefiklerin sulh şartları giliz tahtelbahri torpillenmemiş ve ma«Ya siz, kiliseleri kapattınız, havraları reketsiz garlardan arasıra bir ses yükseligayız ve kin uyandırmış ve hürrıyet ve leri Finlandiya hükumetini tanımağa ve pislettinizb diyeceğim geliyor. Fakat su yor. Meskun olmıyan bir evdeki eşyanın Paris, 19 (a.a.) Muhtemel 3ulh tek yinlere de çarpmamıştır. Bu gemiler Al istiklâl aşkını doğurmuştu. Rusya hüku hatta memleketi kahtugalâdan kurtaracak kÖTfezi methalinde yakalanmışlarsuyorum. Kulaklarımın zarını tırmalıyan tahta gıcırtısı gibi. Bu gıcırtıyı bazan ya lifleri meselesile yeniden meşgul olan man meti Finlere mahsus orduyu da dağıtmış yardımlarda bulunmağa ikna etmiştir. bu garib lehçeye o kadar sinirlendim ki, tak odalanmızda da duyarız. Bilhassa ge Figaro gazetesi müphem şerait altında sul dır.» olduğundan Finler ayrı bir varlık olarak Londra ve Parise yaptığı seyahatlerde Muhabir şunları ilâve eylemiştir: yemeğin sonunu beklemeden komparti celeri daha barizdir. El ayak çekildıkten hun avdetine imkân tasavvur edilemiyecesonra... Bu hasta tahtamn, ölü eşyanın ğini yazmaktadır. Fransa ile Ingilterenin muvaffak olduğundan Finlandiyada bir «Işin bu suretle cereyan etmiş olması harbe iştirak etmemiştı. manıma fırlıyorum. Finler millî istiklâlin askersiz ve silâh niyabet kurmuştur. Bu niyabeti zamanıngıcırtısı karanlığı sever. silâhları terketmek için ileri sürdükleri mürettebattan bazılarınm hususî bir kurKondüktörden camlann pusunu giderkanunuesasisi Yukanda, şimalde; Balkan garlarınm başlıca şartlar herkesçe malumdur. Bu tarma aleti vasıtasile suyun sathma ne sız alınamayacağını anladıklarından millî da Finlandiyanın şimdiki menin çaresini sordum: «Onun usulü varsessizliği gibi patırdısız, gürültüsüz bir sartlar tahakkuk ettiği takdirde Fransa ile suretle çıkmış olduklanm izah etmekte ordunun zabitan nüvesini yaratmak üzere kurulmuştur. dır, dedi, ıslak bir bezle biraz sildiniz mi. 1915 senesinde Almanyaya 2000 gene dir.» Kanunuesasî işini tamamladıktan sonra açılır....» Dediği gibi yaptım. Fakat on harb oluyor. Hiçbir muharebe bu kadar Ingiltere lüzumunda bir gün bile fazla göndermişlerdi. Bu Finli gene vatanper Mannerheim istirahate çekilmiştir. Ancak tehlikesiz ve bu kadar tehlikeli olmadı. muharebe etmiyecekler, fakat bu şartlar Batan vapur dakika sürmeden gene buz tutu. Nihayet verlerden Almanya yirmi yedinci Prusya 1931 senesinde vuku bulan davet üzeriLondra, 19 (a.a.) 9456 tonluk Ingözlerime göre uydurduğum yanm bir Haykıran, bağıran adamdan korkulmaz; yerine getirilmedikçe de vaktinden bir gün o çoktan hiddetini yenmiştir. En feci yan evvel bile silâhları ellerinden bırakmıya verdagle sarnıç vapurunun mürettebatm avcı taburunu teşkil etmiştir. Finli gencler ne müdafaa meclisi riyasetini deruhde etdaireyi mütemadiyen hohlayıp dışansını Almanlardan mükemmel askerî talim ve gının kundakçısı sakin adamdır. Ondan caklardır. Halihazırda Londra ile Parisi dan seyrediyorum. 46 kişiye kaybolmuş gözile bakıl terbiye gördükten sonra tatbikat yapmak miştir. çekinmeli. meşgul eden ve etmesi lâzım gelen bir tek maktadır. Dublin'de kayıdlı olan bu va üzere şark cephesinde dahi bazı hizmetBu vazifede yaptığı hazırlıkların nekaDışanda yanm metro kar var. Tektük Tren o kadar soğudu ki, kalem elim mesele mevcuddur: Ihtilâfı müttefiklerin pur gemide zuhur eden bir infilâk netidar mükemmel olduğunu şimdiki harbde ılerde bulunmuşlardır. beliren ağaclar gelinlik elbisesine büründen düşüyor. Parmaklarım sertleşti. Ka arzu ettikleri şekildeki neticeye isal etmek. cesinde batmıştır. görüyoruz. Yeni Fin ordusunun teşkılinde müş kırkındaki kızlar gibi kuru. Kar ve Finlandiya istiklâl harbine başladığı za Mannerheim'e lngiliz Generali Kirke kıyloriferi yokluyorum; buz gibi. Kondükgüneş gözümüzün uzun zaman bakmağa man bu iki bin gene Finli Mannerheim'in mettar yardım ve vesayada bulunmuştur. töre şikâyetten başka çare yok. Fakat otahammül edemediği, tabiatin iki aksi iszabitan kadrosunu teşkil etmişti. Şimdiki Bundan herhangi mühim meselede Mannun cevabı kat'î tikametidir. San Fransisco yolunda Coloharbde de bu zabitlerden hayatta olan nerheim' le istişare edilmekte ihmal gös« Ben ne yapayım, bu vagonlar iki rado çölünün kızgın güneşi gözlerimi kalar Mareşalin ümerasını teşkil ediyorlar. terilmemiştir. türlü ısınır; lokomotiften gelen istim yatarafı 1 incı sahijede) maştırmıştı. Şimdi karın beyaz aydınlığı Almanyanın Finlandiyaya yaptığı ilk hizhud bizim kalorifer ocağına atacağımız nebi artist ve müzisyenler tarafından Rusyanın Finlandiyaya yaptığı taleb « gözkapaklarımı uyuşturuyor. met bu zabitleri yetiştirmek olmuştur. kömürle... Borular dondu, istim gelmi Fransız tiyatrosunda zengin bir müsamere lere verilecek cevabda dahi şüphesiz MaAlkıma demin Alman kadınının söyle yor. Biliyor musunuz, dışarısı tahtessıfır verilecektir. tnkılâbdan sonra Rusya Finlandiyanın reşalin fikri sorulmuştur. Yaptığı vesaya dikleri geliyor. Bu bahse dair en hazin yirmi! istiklâlini tanımıştı. Mannerheim Botni mutedil olduğu kadar memleketin istikFelâket yerine gönderilen eşya yazıyı Paleologue yazmıştır. Garib değil Kalorifere kömür atsanıza... körfezinin şark sahilinde Naasa'da üssül lâl ve şerefine uygun olduğuna şüphe yokAnkara 19 (a.a.) M a l i y e Vekâlstanbul Muavenet Komitesi vasıtasile mi, bir Bizans imparatorunun ismıııi taşı Kömürümüz kalmadı; anlarsınız ya, harekesini tesis ettiği zaman bu teşebbüsü tur. Finlandiya yeni felâketle karşılaştığı letinden tebliğ edilmektedir: Tokada 74299, Orduya 29334, Giresuna yan bu Fransız büyük elçisi Umumî Harb muharebe var... çok ümidsiz görünüyordu. Ruslar ade zaman faik kuvvetlere karşı kazandığı esZelzele mahallelerindeki Malsan30423, Sivasa 5940 parça giyecek eşya, esnasında Petersburgda Fransayı temsil Burada da muharebe yok ya... den faik ve esliha ve teçhizatı mükemmel ki zaferleri temsil eden siması o zamanki dıklarından tekaüd ve yerim maaşı ediyordu. Hatıralanm neşretti. Bir yerin Asıl burada muharebe var mösyö, Tokada 235 3, Orduya 2800, Giresuna da di. Halbuki Mannerheim'in elinde efrad kadar ağır basmıştır. Seneleri geçkin olalanlara: de şöyle der: «Ruslar Mazür göllerinin burada... Yoksuzluk muharebesi... Nere 2500 parça yatacak eşya, Tokada 4717, olarak yalnız küçük bir köylü kütlesi var masına rağmen bedenen ve aklen gene Maaşınızı bugün bulunduğunuz yersularında boğuldular. Hindenburg altmış den geçtikse tek adama rasgeldiniz mi? Orduya 2499, Giresuna 3335 çift ayakdı. Bunların da silâhları av tüfekleri idi. ve zinde olan Mareşalin bugün de orduden almak isterseniz, bu yerin bağlı kabı gönderilmiştir. bin esir aldı. Rennenkampf ordusu muz Herkes inlerine büzülmüş gibi... Rus ordusunun manevî kuvveti de sarsıl nun başında bulunuşu Fin milleti için ilolduğu Malmüdürlüğüne müracaat emahil, perişan Varşova istikametine doğBaşka çare yok; paltomu giyiyorum. mış gcrünmüyordu. Fakat Mannerheim ham membaı bulunmaktadır. derek maasınızın nakil muamelesini ru kaçıyor. Galiçyada elde edilen birkaç Ve yatağıma paltom, boyun atkım, elbiyaptırınız. Bu muamelenin mayıs ve zafer bu ağır mağlubiyeti tahfif edecek selerimle giriyorum. Başka çare yok, soAmerikadaki Rumların yardımı tesrinisani aylan beklenmeksizin vakadar mühim değil. Ben bu yıldınm ha ğuk var, yoksuzluk var, muharebe var... Tütün almak için bir İngiliz tngiliz barut fabrikasında Amerikadan alınan haberlere nazaran pılması Mal memurlarına tamim edilberinin Petersburgu alakbullak edeceğini Fakat en fecii gözlerimin önünde şimaloradaki Türk ve Yunan tebaası Rumlarla miştir. heyeti geliyor zannetmiştim. Halbuki payitaht mütte den gelen bir tabut ve kulaklarımda tahinfilâk Nevyorktaki Rum piskoposu ve Nevyorkfiklerin Çanakkale Boğazına taarruzunu tasının gıcırtısı var. Londra, 19 (a.a.) Dün sabah inLondra, 19 (a.a,) R e u t e r ajansı bilta rumca intişar eden Atlantik isimli gates'id ediyor. Çanlar çalıyor ve papazlar Bu sessiz gıcırtıyı trenin gürültüsü bile zete, Anadolu zelzele felâketzedelerine toplanan para ile birlikte iki millet ara filâk vuku bulan fabrikanın, Londranın şi diriyor: Ticaret Müsteşarı Avam KamaraÇanakkajenin sukutu için kiliselerde dua malinde bulunan Waltham Abbey barut sında yaptığı beyanatta bir lngiliz heyetiörtemiyor. yardım edilmesi lehinde fevkalâde mesai smdaki bu kardeşlik tezahürünün bir haediyorlar. Halk, en ufağından en büyütırası olarak Türkiyeye gönderilecektir. fabrikası olduğu bildirilmektedir. öğrenil nin Türk tütünü mübayaası hakkında müCELÂLEDDİN EZİNE sarfetmektedirler. ğüne kadar Panslavizma megalo ideasının More, Tsalya, Makedonya ve garbî diğine göre hükumet makamları Waltham zakerede bulunmak üzere pek yakında Yunanistanda açılan yardım tahakkuku için harbettiğine kaildir. HeTrakyanın muhtelif şehirlerinde de yarAbbey patlayıcı maddeler fabrikasında Türkiyeye gideceğini bildirmiştir. MüsteYalan bir haber defleri İstanbulun fethi ve Ayasofya cadün vuku bulan infilâkin bir suikasd eseri şar bu vesile ile, lngiliz hükumetinin Türlisteleri dım listeleri açılacaktır. Yeni Delhi 19 (a.a.) «Reuter» miidir. Akşam bir ziyafette rasladığım olduğunu zannelmektedirler. Bu fabrika kiyeden mühim miktarda tütün satın alaAtina 19 (a.a.) Atina ajan Rasputin'e, ordunun mağlubiyetini alnat Hind hükumeti, Hindistanın bazı yerle sı bildiriyor: Atina vilâyetine Memleket haricindeki Türklerin nın tahribi için evvelce iki defa teşebbüs cağı hakkında Başvekil tarafından evvelbağl; tım ve fikrini sordum. Bana cevaben, sa rinde mühim ihtilâller çıktığı hakkmda belediye ve nahiyelerin reis ve mii te bulunulduğu anlaşılmıştır. Hükumet, ce yanılan beya^ıtı hatırlatmıstır. yardımları dece: «Tanrı Çar'a Istanbulu bağışlasm!» Alman ve Sovyet kaynaklarından yapı dürleri bu hafta zarfmda toplanarak halaraştırmalara faaliyetle devam etmekteAnkara 19 (a.a.) Üsküb başkon dir. İnfilâk mahalline hiç kimse yaklaşadedi. Rasputin'in sesi, kütlenin sesi de lan şayialan kat'î olarak yalanlamıştır. kın Anadolu zelzele ve tuğyanında felâDanimarkanm vaziyeti Burhanpur'da dinî bir merasim esna kete uğrıyanlara kütle halinde yardımda solosluğumuzdan bildirildiğine göre, ha mamaktadır. mektir. Fakat resmî mehafil de başka Kopenhag 19 (a.a.) Parlamento • türlü düşünmüyor. Ziyaret ettiğim Harici sında basit bir hâdise çıkmış ve halk bir bulunıılması meselesinı tanzime karaı reketiarz felâketzedelerı için Üskübde Bamecusiyi öldürerek 1 2 kişiyi yararlamıştır. vermişlerdir. yan Lâtife Koryeiviç 1 30, Bayan Perver Amerikanın sattığı benzin nun muhtelif siyasî partilerinin mümesye Nazın Sazanof Rennenkampf ordulaBugün vaziyet orada da normaldir. Dirinda 60 lira teberru etmişlerdir. rının inhizamından bahsetmeğe bile lüNevyork 19 (a a.) New V ork Times silleri, komiteler ve nasyonalistler müsBu nahiyeler ahalisinin büyük bir kıszum görmedi: «Müttefikler Çanakkaleyi Kıbrıs konsolosluğumuzdan alınan ma gazetesinin Vaşington muhabiri yazıyor: tesna olmak üzere bir karar sureti tevdi Londrada bir yangın mı Türkiyeden gelen muhacirlerdir. alırlarsa, tstanbulu hemen bize teslım edeSovyetler Birliği, Avrupa hmbinin bi etmişlerdir. Bu karar suretinde denili » Londra 19 (a.a.) Londra civannda Büyük caddelerle meydanların muhte lumata göre de, Baf kazası Türkleri felâcekler değil mi? Hükumetinizden resmen Enfield'de elektrik aletleri imal eden bir lif noktalannda bayanlar bekliyecek ve ketzedeler için 50 lngiliz lirası teberru et dayetindenberi Amerikadan bir milypn yor ki: Danimarkanın bitaraflığının muhafaza bunun teyidini bekliyoruz.» dedi.* üç yüz bin varil benzin satın almiftır. fabrîkada bu sabah çıkan yangının se geçenler iki drahmiden aşağı olmamak mişlerdir. Salâhiyettar mahfiller, bu ben?inin bü edileceğini ve memleket istiklâline riayet Paleologue'un hatıratı böylece devam bebleri hakkında polisçe tahkikat yapıl üzere yapacaklan yardımı hususî bir lis Gene Kıbrıs Türklerinden Muharrem eder. Fakat ben bir kısmını aldım. Bu ha maktadır. Bu yangının da bir suikasd ese teye kaydedeceklerdir. Bu listeler sonra Sıtkı 10, Limasol şer'iye hâkimi Esad 2, yük bir kısmının, FinlandiyayA karşı ha ettirmek için her türlü vasıtaya müracaat tırat bana diğer bir devlet adamınm, ri olduğu zannedilmektedir. Yangın sön dan bir araya toplanarak ciltlenecek ve Ahmed Kurdaş da bir lngiliz lirası teber rekâtta Sovyet ordusu tarafından kulla edilmesi lâzım geldiğini beyan hususunda Danimarka milleti müttehiddir. nıldığı kanaatindedirler. Tardieu'nün bir yazısım hatırlattı. Orada dürülmüşse de hasarat mühimdir. bu suretle teşekkül edecek büyük ciltler ruda bulunmuşlardır. Gözlerimin önünde bir kahraman beliriyor Bu kahraman Os nanlı tarihinin son iki yüz senelik yüzkarasını sildi Almanya deniz efradını silâh altına çağırdı bah Paris, 19 (a.a.) 19 kânunusani satebliği: Kayda değer hiçbir hâdise olmamıştır. *** Mannerheim Fin Mareşah PORTRELER i Felâketzedelere yardım Maliye Vekâletinin tebliği Ecnebi vardımları J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog