Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 20 Ikincîkânun 1940 Şehrin içlnden f Şehir ve Memieket Haberleri j PETROL LIMITED yadan mubayaatta bulunacak ve memieket ihtiyacına uygun büyük stoklar yapacak Siyasî icmal FeEâketzeâeterin yeni yuvalarında "Öz ağlamayınca göz ağlamaz" İhtiyar aile reisi: «Bundan fazlasını, bundan iyisini nerede bulurduk ki... Allah, devlete, millete zeval vermesin» diyordu Yazan: SALÂHADD1N Pasif korunma için FAYDASIZJÇTIMALAR! İran ve Kafkas petrolları vrupada harb, kuvvetlerin müEsnaf cemiyetlerinin heyeti Yeni kurulan şirket, Rumanyeni mesai savi olmasmdan ve mevsimin umumiye toplantıları başladı, Üsküdar ve Adalar kursları faaliyete geçti fakat eskisi gibi ekseriyet bulunmuyor hem de Ingilizlerle Fransızların istediklerine artık şüphe kalmamıştır. Çünkü bunların nimresmî matbuatı ve salâhiyettar mehafili böyle düşünüldüğünü artık gizli tutmuyorlar. ltalyan gazetelerinin öğrenDanimarkalı bir seyyahın dolandırıci diklerine göre «Alman mehafili aıtık aslık iddiasile muhakemesi dün bitmiştir. kerî harekâtın yakında Karadeniz havzaKarl Nordfors ismindekı bu seyyahın; İs sına, Kafkasyaya, İran ve hatta bütün tanbulda müracaat ettiği bazı kimseler Arabistan yarımadasına yayılacağı kanaDemir Limitedde den, kendılerini Avrupadaki Beynelmilel atine gelmişlerdir.» Gene ltalyanlann ve Fransızların haMatbuat Birliğine aza yazdıracağı ve başYeni kurulan limited şirketlerden Dekaca menfaatler göstereceği vadile para ber aldıklanna nazaran Almanya ile Rusmir Limited Şirketi, dün ilk döviz tevziçektiği iddia olunuyordu. İstanbul seki ya Kızılordunun Irak ve İran petrol havatını yapmış ve ilk sipariş dün Amerikaya zinci asliye ceza mahkemesi, seyyahın bir zalarına hareket eylemesi hakkında harverilmistir. Lâkin buçuk ay hapsedilmesine ve 25 lira para bin ilk gününde anlaşmışlardır. Ticaret Vekilinin seyahati cezası ödemesine karar vermiştir. Kaıl Finlerin kahramanca müdafaaları üzeriBugün şehrimize gelmesi beklenen TiNordfors, bir ay, yedi gündenberi mev • ne İran ve Irak seferi tehir edilmiştir. caret Vekili Nazmi Topçoğlu yeni Millî kuf bulunduğundan, bir hafta sonra serFakat bu plân tekrar canlandınlmıştır. iktısadı koruma kanunu hazırlıklan dolabest kalacaktır. Almanlar, arazinin ve iklimin müsaadesinyısile bu seyahatini tehir etmiştir. Vekilin den dolayı Kızılordunun yeni sahada Finbayramertesi şehrimize gelmesi beklenlandiyaya nazaran daha iyi harekâtta bumektedir. Sultanahmedde bir çift tavuk aşır lunabileceğine emin bulunmaktadırlar. maktan Sultanahmed birinci sulh ceza Almanlarla Ruslann bu kanaate göre Eroin satıcılarından Ahmed, tarassud mahkemesinde dün sorguya çekilen Fat hazırhk yapmakta olduklanna şüphe yok•Yeni yuvalannda istikbal için en kuvvetli ümidler besleyen felâketzede bir aile edilmekte iken sabıkalı eroin satıcıların ma kadın hakkında tevkif müzekkeresı tur. Şüphesiz Almanya, İran ve îrak petdan sigaracı İhsanın Ahmedin evi etra kesilmiştir. Muhakemeye bayramdan son rollerini ele geçirmekten ziyade Kafkas Onların, mahalle aralannda kiralanan se, bizim öteki kadını da, uğraşa uğraşa Ders zamanı dışarıda gezen veya kah fında dolaştığı görülerek yakalanmıştır. ra devam olunarak; şahidler dinlenile petrollerinden istifadeden kendileri mahevlere yerleştirildiklerini herkes gibi ben kurtarmışlar. Hamdolsun evdekilerin hep vehanelerde oyun oynayan talebelerin ce Sabıkalının üzeri aranmış, I 5 gramlık bir cek, karar bildirilecektir. rum kalmamak için Ruslan teşvik ettikde biliyordum. Fakat ne yalan söyleyeyim, sini tamam buldum. Yalnız hısımdan ak zalandırılmasına karar verilmişti. Bu iş paket eroin bulunmuş, musadere edilmişleri aşikârdır. Her halde Fransanın ve rabadan otuzdan fazla insanımız kayboldu için her mektebden tavzif edilen muallim tir. ihsan verdiği ifadesinde bu eroin pakafamın içinde; kökü eski muhaceret günAksarayda Tütüncü sokağında 9 nu ingilterenin Suriye ve Pilistinde yaptıklerle polis memurları talebeleri takibe baş ketini Balatlı Katil Ahmedden aldığını lerine kadar dayanan iğneli bir burgu var efendi... maralı evde oturan terzi Âdile, halı silk ları hazırhk Ruslann ve Almanların hu Şimdi burada rahat mısınız bari?. lamışlardır. Sokaklarda, kahvehane ve si söylemiştir. Balatlı Ahmedin üzeri arandı. Bu burgunun rahatsızlığından ileri gezurunu kaçırmıştır. Suriyede Fransanın Mangalın üstünde kaynayan fasulye nemalarda yakalanan talebelere mekteb dığı zaman üç büyük paket eroin ile bir mek üzere balkona çıkarken, balkon kalen bir fikir saplanışile hep acı şeyler düpısı eşiğinde düşmüş, kalb sektesinden şimdiden yarım milyon asker topladığı şünüyor, acıklı manzaralar tahayyül edi tenceresi, ahenkli tıkırtılarile lâfımı yarıda inzibat meclislerince ağır cezalar veril günlük satış bedeli olduğu anlaşılan 75 gizli tutulmamakta ve bunu iki milyona kesti. Üstüste yığılan pufla yataklar, üs mektedir. Uygunsuz halleri tekerrür eden lira ve bulaşıklı bir çakı bulunmuştur. Ka ölmüştür. Adliye doktorluğunca muaye yordum. nesi yapılmış, gömülmesine ruhsat veril çıkaracağı söylenmektedir. tngilizlerin daDün, Erzincan felâketzedelerinden bir tü başı giyinik çocuklar, kundağı içinde talebelere verilecek cezalar daha şiddetli til Ahmed de polise verdiği ifadesinde e miştir. hi İran yollarına bakan Bozdağda kararkaç ailenin barındırıldığı yeri bana göater emziğini emen kırk günliik yavru, sualimin olacaktır. Alâkadar makamlar kahvehane roinleri Haralambos ve Angelos'tan alıp gâh kurdukları ve Irakın cenubda anahdikleri zaman adeta gözlerime inanama cevabını ayrı ayn verdiler. Fakat, ben onu lere, talebe giremiyeceğine dair levhalar sattığını söylemiş, onlar da yakalanarak tan bulunan lngiltere himayesindeki Küdım: Burası, Nurosmaniyenin en şerefli bir gurbet diyarmda, rahatın bu derece astırmışlardır. Aynca bu emre muhalif dün akşam geç vakit Emniyet Müdürlüveyt Emareti arazisinde geniş mikyasta yerinde, asfalt yol üzerine bakan bir koca sini bulan bir aile babasının ağzından da hareket edecek müessese sahibleri de ce ğüne getirilmişlerdir. «Babacığım» lâkabını taşıyan Adapa tahkimat yaptıklan da haber verilmekdinlemek istiyordum. zalandmlacaktır. konaktı. zarlı Celâl oğlu Sabrinin, Bahkesir hapi tedir. Şimdiki hal ve harekete göre harMuhatabım ise, cevab verecek yerde, lçi külle dolu bir mangalın etrafında sanesinden çıktıktan sonra Bursaya gel bin Ortaşarka yayılacağına şüphe kalmıgözlerine toplanan yaşları silmekle meşaçhktan nefesleri kokan yarı çıplak yavdiği, kömürcü Ahmedin 297 lirasım aşır yor. Filvaki bugün buralarda askerî harucaklar göreceğime ihtimal verdiğim o guldü. Böyle bir müddet, tatlı tatlı gözdığı ve lstanbula kaçtığı Bursadan bildi rekât yoktur. Lâkin yarın olabilecektir. Maarif Vekâleti ilkmekteblerde okutulİzmir, 19 (a.a.) Yağmur dün ve bu rilmiş; kendisinin yakalanarak oraya göndada, yepyeni bir saç soba gürül gürül ya yaşı döktükten sonra derin bir göğüs gemakta olan okuma kitablarının yeniden gece de ara sıra gökgürültüsü ve saikalar derilmesi istenilmiştir. Bu iş'ar üzerine açirişi arasında söylendi: Muharrem Feyzi TOGAY nıyordu. Bundan fazlasını biz nerede bulur yazılması için alâkadarlar arasında bir mü la karışık olarak devam etmiştir. Rüzgâr ranan adam olduğu kaydile MüddeiumuBir eski kilimi yere sermekle meşgul sabaka açmıştı. Müsabaka neticesinde, cenubdan esmekte ve hava mütemadiyen mjliğe gdnderilen maznun SultanaJımed olan ortayaşlı bir adama şüphemi def için duk ki... Allah, devlete millete zeval ver gönderilen kitabları tetkik etmek üzere ısınmaktadır. Son günlerde şehre düşen biıinci sulh ceza raahkemesinde dün sormesin!.. sormapa merVmr «Unm. Bu soz, artık beylik bir dua değildi. İsmaıl Hakkı Daltacıoğlunun riyaseti al yağmurların parklarda ve yollarda kana guya çekilmiş, kendisinin Adapazarlı Ce Siz Erzincanh mısınız?.. Öz ağlamayınca göz ağlamaz derler. Kar Unda toplanan komisyon Ankarada ça lizasyon tesisatında yaptığı tahribat Bele lâl oğlu Sabri olduğunu kabul etmekle Adamcağız içini çekerek, bana odanm şımda duran, Erzincan felâketzedesinin lışmalarına başlamıştır. Gönderilen kitab diyeye 125 bin lira zarara baliğ olmuştur. beraber, şunları söylemiştir: birer köşesine ilişen üç çocuğu ve iki ka şu dakikada, hem özii, hem de gözü ağ ların sayısı 12 dir. Komisyon, bilhassa Mülhakatta bilhassa Ödemişin Bilgi nahi Bana «Babacığım» demezler, o rısile emziği dudakları arasında, mışıl ml layordu! evvelki kitablardan çok noksan bulunan yesinde Küçük Menderesin taşması yüzünİngiltere ve Fransa ile olan ticarî münaSabri herhalde başka bir Sabridir. Zaten şıl uyuyan kırk günliik kızını gösterdi: Türk devletine ve Türk milletine kar hayat bilgisi ünitelerile alâkalı okuma par den 800 dekarlık mezru arazi su altında ben Bursaya hiç ayak basmadım. Beni sebatımızdaki inkişaf gittikçe mütebariz Koca Erzincandan bana bunlar kal şı felâketlerin en feciine uğramış bir Tiir çalarını arayacaktır. Esasen muallimlerin dır. Foçanın Gerenköy ve Bayrasi ovalan isimden, resimden benzetiyorlar! Mahke bir şekil almaktadır. Dün gerek Ingiltereye dı işte!. Hele küçüğün kurtuluşuna; durup kiin ağzından çıkan bu dilek, yalnız şük müşkülât çektikleri noktalar da bu ünite tamamen su altında kalmıştır. Bir çok köy me, Sabrinin mevkufen Bursaya götürül gerekse Fransaya büyük partiler ihrac odurup şaşıyorum. Tam yedi saat, toprak ran ve minnet hislerinin ifadesinden iba parçalarıdır. Yeni kitabların terbiye, pe evlerinin içine sular hücum etmiş ve zarar mesine karar vermiştir. Tahkikata orada lunmuştur. Ingiltereye ihrac olunmak üzedagoji ve üslub bakımından tam bir mü yapmıştır. Karaburunda bu yüzden iki ev altında kaldı şu gördüğün yavrucak!. re satılan tiftik partilerinin yekunu 200 ret sayılamazdı. Bu dökülen sıcak yaşlardevam olunacaktır. kemmeliyette olmalarına çalışılacaktır. Peki... Nasıl oldu da kurtu'du?. yıkılmıştır. Nüfus zayiatı yoksa da bir bin lirayı, Fransaya satılan tütünlerin de da herşey vardı: Teselli, gurur, birlik, be Onu biz bilmeyiz ki... Allah öyle is raberlik, herşey! miktar hayvan telef olmuştur. kıymet tutarı 50 bin lirayı geçmiştir. Bürtedi! Günü bitmemiş demek... Yoksa, Memnu silâh satmak mevzulu bir dava haniye vapurundan sonra, Kalkavanlann Size, ne kadar ekmek veriyorlar?. parmak kadar çocuk, yedi saat, bunca aya, Sultanahmed ikinci sulh ceza mahke Nâzım şilepi de Fransaya ihrac olunacak Başını salladı: ğırlığm altında kalabilir miydi?. Taşların mesinde bakılmaktadır. Arif ve Akif adlı ticaret eşyası için kiralanmıştır. lngiltere Orta tedrisat müesseselerindeki mual Dündenberi ekmek yerine para verarasından çıkardığımız zaman; uyanma meğe başladılar. Nüfus başına dokuz lira... lim ve talebelerin dinlenmeleri için biriniki kişi muhakeme ediliyor. Kendileri; ve Fransa ile ticarî münasebatta başlayan Kızılırmak vapuru felâketzedelerinin mıştı bile... Analarını buluşum da bir ay Ben, altı kişilik bir aile olduğum için tam ci yazılı yoklamalardan sonra bir hafta böyle bir satış yapmadıklan müdafaasın bu inkişafın bayramdan sonra daha fazla aileleri için toplanan iane listesi 1275 lira rı hikâyedir ya... Ben, arada bir, Erzin elli dört lira aldım... sömestr tatili yapılmıştı. Bu tatilleıin mu olmuştur. Dün, bu yardıma iştirak eden dadırlar. Tahkikata göre, polisçe böyle bir genişleyeceği muhakkak görülmektedir. candan yağ toplayıp lstanbula götürürallim ve talebelere çok faydalı olduğu an lerin isimlerini neşrediyoruz. Bu felâket satış yapıldığından şüphelenilmiş, Kâmil Ve tekrar ayni dua: diim. Allah devlete, millete zeval verme laşıldığından, ikinci yoklamalardan sonra zedelere yardım etmek isteyenlerin Gala adlı sivil bir memur, Anadoludan gelmiş da bir hafta tatil verilmesi için tetkikat tada İktısad hanında beşinci katta yar bir silâh alıcısı imiş gibi dükkâna gitmiş, Zelzeleden iki gün evvel, gene trene bi sin! yapılmaktadır. Bu suretle, esasen on beş dım komitesine müracaat etmeleri lâzım modeller görmüş, pazarlık ettikten sonra nip lstanbula geliyordum. Izmitte, felâEvvelki gün İtalyadan gelen Çita di dönmüştür. Bundan sonra tertibat alına Bari vapurundan çıkan yolcular arasında gün olarak kabul edilen sömestr tatili iki dır. keti haber alınca, tersyüzüne HaydarpaO, böyle söylerken, artık karşımdakinrak arama yapılmışsa da, aramada memşadan döndüm. Bir de Erzincana vardım den bir felâketzede hali görmemeğe baş devreye ayrılmış olacaktır. Lira nu silâh ele geçmemiştir. Bununla bera Gülsina Norizayan isminde bir kadmın ki, şehri koydunsa bul! Mahalleler, hep ladım. Evvelki yekun 1085 ber, tahkikatla tespit edilen bazı cihetlere vaziyeti şüpheli görülmüş, Emniyet mebiribirine karışmış. İki saat ortada dönüp Misafir kabul etmez olan Erzincan dağTaviloğlu Mustafa ve biraderleri 100 istinad edilerek takibat açılmıştır. Dünkü murları üzerini aTamışlardır. Kadmın üdurdum. Evin yerini bir türlü bulamadım! ları, yaptıklarından utansınlar!.. ErzincanŞevket Manioğlu 50 celsede Birinci şube müdürü Edible mü zerinden bir kilo ağırlığında iki kat ediO bağınşanları, çağmşanları hiç sorma lı, dün yalnız Erzincanındı. Bugün hepimiEdebiyat Fakültesinde yeni talimatna Müteahhid Emin Özler lerek kombinezon şekline getirilmiş yün15 hele... Mahşer meydanı canım, adeta bir zin misafiridir. menin tatbikına başlanmıştır. Tedrisat Jbrahim, İnhisarlar Tuz işleri müdüıü 15 dür muavini Zeki ve daha bazı memurlar lü kumaş ve çantasından da bir ipekli dinlenilmış, Birinci şubece yapılan tahkimahşer meydanı olmuş Erzincan!. YıkınMüşterek felâkete uğradıktan sonra, talimatnamede kabul edilen lisans usu Lokantacı Andon Kolaro 5 katın sonradan ikinci şubeye havale olun muşamba ile yarım kilo ağırlığında kaçak tıların arasında, şaşkın şaşkın dolaşırken, herks, biraz Erzincanh, biraz Niksarlı ve lüne göre yapılmaktadır. Yeni talimat Fotografçı Agopyan 3 duğu, çünkü yapılan tahkikatta alelâde keten kumaş çıkmış, eşyalar musadere ebizim kadınlardan birinin sesi kulağıma biraz Reşadiyeli oldu. Büyük darbelerin namenin mer'iyete girmesinden sonra, Lutfiye ve Zeyyad Selimoğlu 2 memnu silâh satmak vaziyetile karşılaşıl dilerek kaçakçı hakkında tahkikata bajgeldi. Şöyle bir başımı kaldırayım dedim. sikletini aralannda taksim etmesini bilen bilhassa 3 4 sömestr talebelerinin vazilanmıstır. dığı öğrenilmiştir. Mahkeme, ele geçmiş Baktım. Yıkık bir evin kapısı öniine bir milletlere ne mutlu... Ve bu bakımdan da yeti nazik bir hal almıştır. Bu müşkülü silâh mevcud olup olmadığının beyanı, (palaz) atmış, oturuyorlar. Hemen ora ne mutlu Türküm diyene... halletmek için talimatnamenin intikal Sayın yurddaş; varsa mahkemeye gönderilmesi zımnında çıkta sarmaş dolaş olduk. Onlar ağlaşır, Sözümü bitirirken ehm bir noktaya işa devresine mahsus olmak üzere yeni bir Kurban bayramınız kutlu olsun. Müddeiumumilikçe evvelce yazılmıs olan ben ağlaşınm! ret etmekten kendimi alamıyorum: Türk karar verilmiştir. Bu sömestrde bulunan Bayram günlerinde kestireceginiz müzekkerelerin ehemmiyetle tekidi ve talebelerin vaziyeti Fakülte meclisince İstanbul Manifaturacılar Birliğinden kurbanın iki katlı hayırlı olmasını diYa, şu iki ortağa ne dersin efendi! Biri milleti içinde, bir altın bileziğe tama edeEmniyet müdürlüğündeki bir dosya getir dün şu mektubu aldık: «Muhterem gazelerseniz, postunun iyi bir şekilde çıkakurtulunca ötekini aramağa başlamış. Be rek bilek kesecek hainlerin bulunabilece tayin ettirilecektir. Hiçbir talebenin mağ. tilerek tahkikatın ikmali kararile; muha tenizin 19/1/1940 tarih ve 5636 sayıh rümasına, deriler üstündeki yapağılarm nim küçiik, kendi annesini bulduktan son ği ihtimaline, kustuklan türlü yalanlarla dur olmaması için Fakülte dekanı profekemenin devamını bayramdan sonraya bı nüshasımn ikinci sahifesinin 4 ve 5 inci kırpümamasına, barsaklarm zedelensör Hâmid yakından alâkadar olmaktara, gene de avaz avaz: bir takım safdilleri inandırmağa yeltenen rakmıştır. memasine bizzat nezaret edersiniz. Bu dır. Talebe, münferiden veya toplu ola sütunlanndaki tstanbul manifatura tüc Öteki annem toprak altında kaldı... kötü niyetli insanlar, acaba üveyanası için suretle harcıyacağınız birkaç dakika carlarının teşkil etmek üzere bulundukgözyaşı döken Türk çocuğile enkaz ara rak Dekanlığına müracaat ederek vazi Amanın onu da kurtann... diye haykınrçok sevdiğiniz yurdunuza büyük faydalan limited şirkete müteallik neşriyat tetsında ortağını aramağa çıkan asil Türk a yetlerini bildirmeğe baslamışlardır. mı.ş. lar temin edecek, Tutk Hava kurumu kik edildi. Keyfiyeti tavzih ediyoruz: nasından olsun utansalar bari... binlerle lira kazanacaktır. DENtZ tSLERÎ Böyle günde kim kimin yardımına koYüksek Ticaret Vekâletinin tensiblerile Son yangınlarda gösterdikleri faaliyetşabilir ki... Eceli gelen gidiyor. Hele neyBu güzel vatan topraklannda çoluSALÂHADD1N GÜNGÖR ten dolayı îstanbul İtfaiye âmir ve efra teşkiline teşebbüs edilen mevzuubahs liğunuz, çocuğunuzla huzur içinde yaşadından 30 kişi ikramiyelerle taltif edilmiş mited şirketin safahatı teşekkülü İstanbul mak başlıca emelinizdir. Türk h&valaMeteoroloji istasyonu, mıntaka liman lerdir. Bunlardan bir kısmına birer maaş Birinci Noterinin huzurunda mevcudu 66 rmın silâhJanması güzel yurdumuzu reisliğine Karadenizde karayelden, Marya baliğ olan manifatura ithalâtçılarından tehlikelerden uzak tutarak huzur içinnispetinde ikramiye verilmistir. mara ve Ege denizlerinde de lodostan 58 inın usulüne tevfikan vaki içtimala de yaşamamıza yol açacaktır. Canınızfırtına başlamasının muhtemel olduğunu rında yalnız, Halil Ali Bezmen ve İhsan dan aziz bildiğiniz yurdumuza karçı bildirmiştir. yapılması gereken vazifeleri seve seve Mermerci firmalarının muhalefet ve NeMıntaka liman reisliği bütün vapurları tereddüdsüz yapacağınıza şüphe yoktur. Belediye Daimî Encümeni ekmeğe ye sim Leon Sahan firmasının istinkâfına Bir ltalyan firması daha Belediyeye mii fırtınadan haberdar etmiştir. Bayram dolayısile birkaç gündenberi tiBayram sabahı kurban kesmek sureniden on para, francalaya da yirmi para karşı 55 rey gibi bir ekseriyeti kahire ile caret âleminde görülen hareket dün son racaatle süt fabrikası tesisi hakkında Betile sevab işlerken yukarıda dilediğimiz zam yapmıştır. Bu suretle ekmek on ku limited şirketin teşkili, müdiranın intihahaddine vâsıl olmuştur. Bu hareket, geniş lediyenin şartnamesini sormuştur. Beleditarzda nezaretinizle yalnız Hava kururuş on para, francala da on beş kuruşa bı, hissei iştirakin beşer yüz lira olarak mikyasta alış verişile küçük esnaf ve ta yenin şartnamesine göre, biri şehrin AnaBulgar bandıralı Bulgaria vapurile Filimuna değil ayni zamanda düşkünleıp tayini ve müdürler heyetine verilecek ücsatılacaktır. dolu, diğeri Istanbul tarafında olmak üze pin kaprası, Panama bandırah Progres yardıma koşan, yaraları saran Kızılaya, cirleri memnun ettiği gibi bayramm tatil Belediye, İstanbulda ekmek fiatlarınm retin de Ticaret Vekâleti tarafından sekimsesiz cocuklara şefkatle bakan Çogünlerinde yapılamıyacak olan ticarî mu re iki fabrika ü yapılacak, buralarda 8 saatte vapurile de beş yüz elli ton makine yağı 50 artmaması için Toprak Mahsulleri Ofi çilecek müdürün taayyününden sonra ge? ° ' İ ^ 6s t P a s t örize edilecektir. Süt gelmiştir. cuk Esirgeme kurumuna da yardım eliamelâtm bugünlere toplanmasından dolanizi uzatmış olacaksmız Bu nezaret. bu sinden verilen buğdayın değirmencilere ne heyeti umumiye tarafından tespiti kalerin kâğıd şişeler içinde tevzii muvafık yı piyasanm her sahasında da hararetli sadaha ucuza satılmasını istemişti. Ticaret rarlaştınlmıştır. Birlik hissedarları arasınitinayı sizin vatanseverliğinizden bekletışlar doğurmuştur. Hatta bu meyanda son görülmemiştir. Vekâleti buna imkân olmadığını bildir da bir ikilik mevzuubahs değildir.» riz. günlerde ihracat faaliyetinin arttığı dahi miştir. Dikkat: görülmüştür. Dün bilhassa Kapalıçarşı ile (Derileri Hava kurumunun makbuzu Ticaret Vekâleti teşkilâtında yeni tayin Mahmudpaşanın kalabalığı görülecek bir mukabilinde vermenizi rica ederiz.) ve nakiller başlamıştır. Henüz kat'î tamanzara teşkil ediyordu. Havanın kapalı Belediye İmar şubesi mühendislerinden Kurban derilerinin Kızılay menfaatine yinler bildirilmemiş olmakla beraber Isolmasına rağmen geç vakte kadar bu ka loplanılacağı hakkındaki haberler doğru Rükneddin, yarın aksam Bükreşe giderek Nüshası 5 kuruştur. labalık ahşverişe devam etmiştir. Şehrin değildir. Deriler ve barsaklar Hava Ku tanbul Mıntaka Ticaret müdürü Avni orada şehircilik işleri hakkında tetkikat 'ürkiye Harie umumî meydanlarında, cami avlularında rumu menfaatine Belediye teşkilâtı vası Sakman münhal bulunan Ticaret Vekâta bulunacaktır. için için leti Teşkilâtlandırma umum müdürlüğükurban alımsatımı da hararetli olmuştur. tasile toplanılacaktır. Kurum, toplanacak Sağlık içinde mes'ud bayramlar idrak Senelik 1450 Kr. 2700 Kr. ne, Dış Ticaret dairesi reis muavini CeSon gün dolayısile kurbanlık fiatlarında derilerin tanesini 101 kuruşa, barsaklann 750 » 1450 » mal Zivanın da İstanbul Mıntaka Ticaret etmekle bahtiyar ol. Günlerin şen olsun. Bayram münasebetile Üniversite ve bü Altı aylık biraz düşüklük görülmüş, bunun neticesi fanesini de 24 kuruş 16 paraya bir müteUç aylık 400 » 800 » müdürlüğüne tayin olunacağı anlaşıl > tün olarak da kurban satışları çoğalmıştır. M. Nuri Çapa tatil mektebler çarşamba sabahına kadar Bir aylık ahhide satmıjtır. 150 > Yoktur maktadır. yapacaklardır. Memleketin yüksek menfaatlerine uygun olarak ve İstanbul Belediyesinin de iştirakile teşekkülüne çalışılan Petrol Limited Şirketi teşkilâtını tamamlamış, Şirket Bahçekapıda Kutlu handa merkezini kurmuştur. Petrol Limited şirketıne eski Neft Sendikat tesisatını satın almak üzere yapılan müzakereler de sona ermiş ve tesisat satın alınmıştır. Bu tesisat Çubukludaki depolar, Kuruçeşmedeki tâli depolar ve sevk merkezile şehrin muhtelif yerlerinde bulunan tevzi santrallarıdır. Limited, bu tesisatı GÜNGÖR Petrol Limited, devir almağa başlamıştır. en yakın bulunması itibarile Rumanyadan petıol ve benzin tedarik edecektir. Fakat, başka merkezlerden de gerek petrol ve gerek benzin alınacaktır. Petrol limited, memieket ihtiyaclarına uygun bir şeiklde büyük stoklar vücude getirecektir. Şirketin direktörlüğüne Sedad Kantoğlu tayin edilmi«tir. ademi müsaadesinden dolayı yerinde sayıp durmaktadır. Fakat iki taraf da kat'î bir neticeye bir an evvel vanlmasını istemektedir. Bunun için bütün Esnaf cemiyetleri yeni sene heyeti umu alâkadarlar hem hareket harbi yapılmamiyelerini yapmaya baslamışlardır. İlk o sına hem de karşı tarafın can damarına Hava tehlikesine karşı pasif korunma mühlik darbeyi indirmeğe müsaid olan kanunu mucibince 45 46 yaşındaki va larak Otelciler Cemiyeti heyeti umumiye sahalarda hazırhk yapıyorlar. tandaşlardan her kazada birer sıhhî im si yapılmış, fakat toplantıda ekseriyet oldad, gaz toplama, itfaiye ve enkaz kal madığından içtima gelecek aya kalmıştır. Her iki cihetten de kat'î harekâta imdırma ekipleri teşkili lâzım gelmektedir. Çarşamba günü Berberler, Hamamcılar ve kân veren sahaların bellibaşlıcası RuslaŞimdiye kadar bu işlerde çalıştırılmak ü Ekmek yapıcılar cemiyetlerinin heyeti u rın petrol kuyulan bulunan şarkî Kafkaszere mezkur yaşlardaki vatandaşlar ara mumiyeleri yapılacaktır. Lâkin bu toplan ya ile Ingiltere ve Fransa sermayedarlasından 8000 kişi tefrik edilmiş, bunların tıların da ekseriyetsiz kalacağı muhakkak nnın alâkadar bulunduğu petrol kuyulasıhhî muayeneleri yapılmıştır. Diğer ta görülmektedir. Bütün cemiyetlerin heye ıının bulunduğu garbî İran ve şimalî raftan İstanbul ve Ankarada açılan muh ti umumiyelerinin gelecek ay yapılabile Iraktır. Harbin kat'î neticesini buralarda telif kurslarda bu ekiplere muallimlik ve ceği anlaşılmaktadır. istihsal etmeyi hem Ruslarla Almanların şeflik edecek mütehassıslar yetiştirilmiştir. Bu mütehassıslar, muhtelif kazalarda açılacak halk ekip kurslarında muallimlik edeceklerdir. Halk ekip kurslarmdan biri olan Üsküdar itfaiye kursu faaliyete başlamıştır. Kezalik Adalar itfaiye kursu da faaliyete geçmiştir. Be>oğlu hazırlığını bitirmiş, buraya devam edeceklerin listesini itfaiye kumandanlığına vermiştir. Diğer kazalar da defterleri hazırlamaktadırlar. 3800 vatandaş kurslarda itfaiyecilik öğreneceklerdir. Sıhhî muayeneleri yapılarak bu ekiplere ayrılmış olanlaı askerî mükellefiyet gibi kurslara devam etmek mecburiyetindedirler. Diğer taraftan gene Pasif korunma teşkilâtı için imaline karar verilmiş olan 1 10 rulumbamn yapılması bir aya kadar nihayet bulacaktır. Bunlar tekerlekli olacak, insan veya hayvan tarafından çekilebilecektir. A ADÜYEDE Danimarkalı seyyah mahkum oldu Tavuk hırsızı KÜLTÜR İŞLERİ Cezalandırılacak talebeler Yakalanan eroinciler Balkondan halı silkerken Mevkufen Bursaya götürülüyor llkmekteb okuma kitabları tetkik ediliyor Egede yağmurların yaptığı zararlar îngiltere ve Fransaya büyük partiler ihrac olunuyor tkinci yoklamalardan sonra da tatil verilecek mi? Kızılırmak vapuru felâketzedelerine yardım Memnu silâh mı satmışlar? Kaçakçı kadın Edebiyat Fakültesinin yeni talimatnamesi Manifatura tüccarları birliğinden aldığımız mektub SEHİR tSLERt Taltif edilen İtfaiyeciler Fırtına başlangıcı Bayram dolayısile piyasada dün görülen hareket Süt fabrikası için yeni bir müracaat Ekmek ve francala fiatlarına yapılan zam Dün gelen eşya Ticaret Vekâleti teşkilâtında yeni tayin ve nakiller Kurban derileri Hava kurumuna verilecek Bükreşte şehircilik tetkikatı CÜMHÜRIYET Aziz Türk Milleti! Abone şeraiti Mekteblerin tatili
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog