Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

s V Yeni Şiir nüshası çıktı E S n iı ı Diri neslin en kuvvetli imzalan Nazım Hıkmet, Necib Fazıl, Bedri Rahmi, Said Faık, Asaf Halet, Ihsan Berk, Cahid Saffet ve saire. J Onaltıncı yıl s a y ı : 5 6 3 7 um r««» Telefon: Başmuharrir: 22366 Tahrlr heyetl: 24298 Idare ve Matbaa kısmı 2429924290 reiCTar ve mektub adresi: cumhunyet. istanbuı. Posta îratusu: fstanbui NO 246 ÎSTANBUL CAĞALOf.LU Cumartesı 20 ıkıncıkanun 1940 * Bugün, çok hoşunuza gidecek bir fBAYRAM sayısı çıkardı. Bayiinizden bir YEDİGÜN istemeyi unutmayınız. YEOİGUN Dost Yunanistanda teherrular için büyük iane listeleri açılıyor AMERİKADAKİ RUMLARIN ÇALIŞMALARI Dün istanbulda Kızılay veznelerine 18,411 lira yatırıldı. Umumî teberru 911 bin lirayı geçti Tuna havzasında ve Balkanlarda ekoSlovak yıkıhşım takiben merkezî Avrupanın bilhassa Balkanlara doğru muvazenesi tehlıkeli surette bozulduğu zaman Türkiyenin aldığı emniyet tedbirleri bazı muhitlerde ve hatta binnefis bazı Balkan merkezlerinde yersiz, fazla veya ihtiyatsız sayılmak gibi garabetler görülmüştü. Zaman çok derin bir hassasiyetle Türkiyenin o zaman aldığı tedbirlerdeki isabeti bütiin an'anesile ispat etmiş bulunuyor. Hatta yalnız Balkanlılar nazannda değil, bazı büyük devletlere bile. Bu meselenin inkişafında ibretle temaşa olunacak safhalar tevali eylemiştir. Türkiye, Akdenizin emnîyeti ve Balkanlar statükosunun mahfuziyeti kayıdlarile aldığı tedbirleri kendi Başbuğu Millî Şefinin en salâhiyetli ağzı ve en pürüzsüz ifadesile kendi milletine ve bütün dünyaya ilân ederken Balkanlarda biz Felâketzedelere yardım ALMANYÂ1THEDEFİ Berlin hükumeti Belçika ve Holandada panik uyandırmak istiyormuş! Londradan verilen bir habere göre, Almanyanın Holandaya tecavüz edeceği Lâhey'e bildirildi Londra, 19 (a.a.) Daily Express ga kerk vapurunun torpillenmesi münasebetizetesi, Holandanın pek yakında istilâya le Almanyaya gönderilecek protesto notauğrayacağına dair Brüksel ve La Haye hu sı hakkında mutabık kalmıslardır. kumetlerine haberler geldiğini yazmakta Holanda üzerinde uçan tayyareler ve dün Holandada yapılan kabine topLa Haye, 19 (a.a.) Reuter bildirilantısının bu haberlerle alâkadar olması yor: lâzım geldiğini ilâve etmektedir. Bu gazeResmen bildirildiğine göre, ecnebi tay* te Londrada bu haberlere inanılrnadığını yareleri çok yuksekten şimali şarkî istika» kaydeylemektedir. metinde uçmuşlardır. Bu tayyareler mü« Holandanın protestosu şahede edilir edilmez, hava defi toplan La Haye. 19 (a.a.) .. Holanda ka ateş açmıştır. Bunlann Ingiliz tayyareleri . binesi dün hususî bir toplantı yapmıştır. oldukları zannediliyor. Holanda hükumeti (Arkası Sa. 5 sütun 3 te) Verilen malumata göre, kabine ArendsIIIIUIIIIIIMIMIIIIIIIIinillllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllHlııl 1IIIIIIIIIIIIIII IIIMIIlllHIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIlIllltmiMIIIIIMIII» İngıltz Mustemlekât Nazm Eden, Kanadalı bir askerin sigarasmı yakıyor Kızılayın lstanbul merkezine kaza vezneBu hassasiyetin bize biraz da imparator lerine yatınlan para miktarı 1841 I liraluk devri hayatımızdan mevrus tarihî bir dır. Bu miktar evvelki yekuna ilâve edilşuura dayandığını ilk defa olarak bugün diği takdirde Istanbulun umumî tevdiat burada zikredebiliriz. îstanbulda Şarkî Romayı istihlâf eden Türklerin Tuna yukarılarına çıkan bir hududa itina etmeleri sadece fütuhat emellerini tatmin etmek kaygılanna dayanıyor değildi. Merkezi îstanbulda olan bir imparatorluğun başka hiçbir sebeb olmasa yalnız tedafüî bir zaruretle Karpatlara ve Macar ovalarına kadar uzanan geniş bir hinterlanda malik olması lâzımdı. Bu imparatorluk altı asırlık hayatını bu hinterland üzerindeki mücadelelerinde geçirmiştir. Bu imparatorluğun tasfiyesinden doğan memleketlerin hepsile bugün adeta kardeş hislerile mütehassis dostlar halinde bulunuyoruz. imparatorluğun tasfiyesinden doğan memleketlerden biri de bizzat kendimiziz. Tarih, kendi idaresindeki bütün milIetlerin millî varlıklanna ve kültürel hayatlanna hürmet eden Osmanlı Türk împaratorluğunun bu liberal bakımdan eski ve yeni bir eşini daha kaydetmemiştir de(Arkast Sa. 3 sutun 4 te) Tamamen ytkdan bir evin enkazt câtından çıkardan eşya ve felâketzede bir aile den ötedeki devletlere vuku bulacak taarruzlar, nihayet onları yıkaMillî Yardım Komitesi dün toplanma yekunu 911,802 liraya baliğ olmaktadır. Dün gelen aileler rak müteakıben bize geleceği için mış, ancak büro kısmı faaliyetine devam Dün kazalardaki teberruat miktan §uDün de Erzincandan dort aile gelmiş, daha ilk adımlarında tıpkı bize vu etmiştir. Dün yatırılan para miktarile Is dur: bunlar Millî Komitece hazırlanmış olan Merkez veznesine 6190,95, Fatih vez binalarda i^kân edilmişlerdir. ku bulmuş taarruzlar gibi sayılmak tanbulun teberruatı, dokuz yüz bin lirayı geçmiş, bir milyona yaklaşmıştır. Dün nesine 538,87, Beykoz veznesine 446,31, Zengin müsamere lâzım geldiğini açık ve kat'î söylemişti. Silivri veznesine 140,80, Beyoğlu vezneZelzele felâketzedeleri menfaatine 23 sine 7221,56, Eminönü veznesine 2932, kânunusani salı günü saat 1 5 te bütün ecBeşiktaş veznesine 355,94, Kadıköy vez(Arkası Sa. 5 sütun 3 te) nesine I 38,25 lira... Tramvay biletteri Yeni idareden oluz mcmur çıkanldı j Kurban Bavramı Bu mubarek gün münasebetile aziz okuyucularımıza saadetler temenni ederiz. «Cumhuriyet» pazar, pazartesi ve salı günleri intişar etmiyecektir. nilllllllt IinilllHIMIMMIIIItlllllllllllllllHIIIIIIIIMIIIinilllllKrillllI Şebekede, Devlet Demiryollarında olduğu gibi ücretli seyahat kartları ihdası da düşünülüyor İ Ç Sovyetlerin yaptığı tahkimat Fin kuvvetlerinin tazyikı üzerine Kızılordu çekiliyor YUNUS NAD1 BUGÜN Sinci SAHİFEDE OTOBÜS SARTNAMESİ HAZIR a Majinoya Doğru Yazan: Celâleddin Ezine ve Beynelmilel portreler Mareşal Mannerheim Altıncı sahifede ÇOCUK SAHIFESİNDE Hediye kazananlar lstanbul Tramvay ve Elektrik idaresi hat kartları ihdasıdır. Muayyen bir ücret müdüru muhendıs Hulkı bayramertesi Be mukabihnde ahnacak bu resimli kartlarla lediye riyasetine takdim edılmek üzere muayyen bir ay zarfında istenilen hatta yapılacak işlere dair muhim bir pıoje ha serbestçe seyahat edilecektir. Bu kartların zırlamıştır. Bu proje mucıbince evvelce de bir ve üç avhk olması muhtemeldir. yazdığımız gıbı bılet ucretlerındeki kusurat 30 memur çıkanldı kaldırılacak, 1 mıntakada birinci mevki 6, Elektrik ve Tram\ay idaresınde yapıikinci mevkı 3, birden fazla mıntakada ise lan türkçe imtihanında muvaffak olamıbirinci mevki 8, ikinci mevki 5 kuruş ola yan 30 memur, birer aylık maaş tazminacaktır. Subayların bılet ucreti 5 kuruşa f,U icfen <î''Tr''mı«lardır. tenzil edilmektedır. Kezalik talebe bilet Elektrik fabrikasının yeni kazanı leri de beş buçuk kuruştan beş kuruşa Sılâhtarağa Elektrik fabrıkasına konulındirilecektv. Lise ve ortamekteb talebemakta olan kazanın vaz'ı işi iki gune kadar leri evvelce aldıklan biletlerle yalnız evlerile mekteb arasındaki mıntakada seya ıkmal edilecektir. Kazanlar yerlerine kohat edebilmekte idıler. Şimdi bu biletlerle nulduktan sonra lstanbul Elektrik idaresi, bütün şebekede seyahat edebileceklerdir. eskisine nazaran, daha emin bir tarzda 70 Bundan maada, idare, sktarma bıletler ih bin kilovat elektrik cereyanı verebilecekdas etmektedir. Bu biletler 2nci mevki için tir. Otobüs şartnameleri 8, birinci mevki için on kuruş olacak, bunların hükmü ya o hattın nihayetinde ve Tramvay ve Elektrik idaresinin mubayahud o hattı kateden diğer bir hattın yaa edeceği 35 otobüsün mubayaasına aid mebdeinde muteber sayılacaktır. Düşünü şartnameyi almak üzere idareye şimdiye len en mühim şeylerden biri de Devlet kadar yirmi otuz firma müracaat etmişDemiryollarında olduğu gibi ücretli seyaj lir. Finler tarafından esir edilen Sovyet askerlerinden bir grup (Yazısı 3 üncü sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog