Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

Yeni yüın en mühim fikir ve san'at hâdisesi olan aylık mecmua İNANÇ Bir Dönüm Noktasıdır Cumhur Reisimlzîn beyannamesi Bugünlerin en az sarsıntı ile biteceğine ve her zorluktan milletimizin yeni bir kudretle çıkacağma imanıtnız vardır Dün Turhal, Tokad ve Niksarı gezen Millî Şefimiz alâkadarlardan zayiat etrafında geniş izahat aldı Sakarya nehrinin suları da Bilecik ovasını istilâ etti M. Kemalpaşa kasabasında 300 evi sular götürdü, ölenlerîn miktari 600 den fazladır. Adapazarı ve Geyve sular altında bulunuyor Bursa, 1 (Hususî muhabirimiz telefonla bildinyor) M. Kemalpaşa, Susığırlık, Manyas ve Karacabey ovalarındaki seylâb devam ediyor. Ancak M. Kemalpaşadaki tahribat ve nüfus zayiatı heı mıntakadan daha fazla olmuştur. M. Kemalpaşada 300 den fazla ev yıkılarak sular tarafından sürüklenmiş, içindekilerin IIIHIIIIItlllimiimillllllllllllll ISTANBUL CAĞALOGLD Vll SSVir 5 6 | 9 Telgraf ve meîrtub adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 Telefon: Başmuharrlr: 22366. Tahrir heyeti: 24298. îdare ve Matbaa fasmı 24299 24290 umhuri İŞ BAŞARMAK Yazan K A R N E C I Nakleden: ÖMER RIZA Salı 2 ikincikânun 1940 400 sahife 125, Cildlisi 150 Kr. Ahmed Halid Kitabevi Seylâb felâketi Stvasta civar köylerden gelen yaralı felâketzedeleri tedavi için haztrlanan çadırlar kısmı âzamı boğularak ölmüştür. ölüleTİn sayısı Kenüz hakikî şekilde tespit edilememekle beraber yekunun altı yüzü geç. tiği kuvvetle tahmin olunmaktadır. Yalnız bugün 19 ölü bulunmuştur. Elliden fazla yaralı da dispansere yatınlmıştır. Vali Refik, M. Kemalpaşaya giderek vaziyeti mahallinde tetkik etmiştır. Başı llllllllllllllllll bir ağaca takılarak, vücudü sellerin cereyan sür'atile kopmuş bulunan rnüteaddid olülere raslanımştır. Seylâbı haber alan Karacabey harası erkânı, hususî vasıtalarile imdada yetişmişler<ür. Valimiz, M. Kemalpaşaya âcilen yard*m edilmesini devlet merkezinden ve (Arkası Sa, 3 sütun 3 te) HlltllIIIIIMIIHIIIIIlllltllllllMlllllHlimillfll Cumhur Reisimızin lllllllllllllllllllllllllllinillllllllllinninulllU lllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllJIIIIIIIIIII|ll|l|ll|l|||||||||||||>||||||||| ziyareti çok hazîn oldu Reşadiye ile Niksarda heyelân başladı BEYANNAME Tokad 1 (a.a.) Reîsicumhur İsmet İnönü, Türk milletine hitaben Tokaddan aşağıdaki beyannameyi neşir buyurmuşlardır: Zelzele felâketine uğrayan mıntakalarımızdan bütün Türk milletine yeni yıl için yürekten temennilerimi takdİTi ederim. Yakın ve uzak medenî milletlerin ve insaniyet âleminin adımız için gösterdiği sempatiye, Türk milletinin yürekten teşekkürlerini ifade etmek isterim. Felâket mıntakasındaki vatandaşlar, memleketimizin her tarafmdan gösterilen alâkadan mütehassis ve müteşekkirdirler. Vatanın muhtelif kısımları arasında göze çarpan yakın ve sağlan tesanüdle bir büyük milletin sevinc ve acıda nasıl yekpare bir aile olduğunu göstermiş oluyoruz. Milletimiz içindeki bu beraberlik sayesinde bu günlerin en az sarsıntı ile biteceğine ve her zorluktan milletimizin yeni bir kudretle çıkacağına sarsılmaz imanım vardır. Ferdleri arasında karşılıkh vazife hissi ve bütün cemiyette vatana karşı fedakârlık duvgusu sağlam milletBnizin iyi ve geniş çünler görece&i muhakkaktır. Reisicumhur İSMET İNÖNÜ Felâketzede kardeşlerimiz, güzel bahçelerinin birer kabristan haline geldiğini söyleyerek başka yere nakledilmelerini istediler Hıyanet Zelzelesine karşı emleket felâketinîn teferruatını bildiren haberler hergün çoklaşıyor. Bunları kulaktan kulağa, radyodan radyoya, gazeteden gazeteye kovahyoruz. Fecaat sahnelerinin acıklı manzaraları korkuncdur. Elemlerimizin tahmin kadrolanmızdan taşarak, hayalimize yepyeni çerçeveler içinde göründüğüne şüphe yok. Ancak ilk günlerdeki azmimiz hiç soğumamıştu. Kendimiz içimizden ağlayacağız; zira asıl vazifemiz bedbaht gözlerdeki yaşlan silmektir ve ıstırabımız kuru, iptidaî ve verimsiz bir yeis manzarası gösteremez! Gerçi biliyoruz; tabiatin bütün fecaat unsurlan aleyhimizde elbirliği etmiş görünüyor. Bir taraftan viraneler altında kalmış yurddaşların yardımına koşarken öbür taraftan yağmurların, feyezanların zulmile ezilen yeni felâket kurbanlarından feryadlar işitiyoruz. Bizim gönüllerimiz de tıpkı bedbaht yurddaşlanmızın ocaklarına döndü. Çünkü artık onlar da elem zelzeleleri, keder selleri altında ezilmiş bulunuyor. Lâkin hergün dedığimi gene tekrarlarım: rCendimiz teessürden donsak bile vazife duygularımız ateş gibidir. Acıdan yere dahi serilmiş olsak azmimiz ayakta duracaktır. Tıpkı karlar, tipiler ortasında hududlarımızı bekleyen askerlerimiz gibi! Bugün tekmil yurdda yalnız bir manzaraya tahammül edemeyiz: Kayıdsızlık ve atalet! En küçüğümüz de en büyugumüz de ** S\vasta zelzeleden yıkılan btr ev FELÂKETZEDELERE YARDIM Zelzele felâketzedelerine yardım için tında yapılan bu toplantıda iane ve yar« Vilâyette teşekkül eden komite dün ak dım temini işlerinin genişletilmesi ve sürşam saat 15,30 da Vilâyette bir toplantı atlendirilmesi için mühim kararlar veril1 *i tfM {Arkası Sa. 5 sütun 5 te) yapmıştır. Vali Lutfi Kırdarın riyaseti alnnııııııııııınrııınııınııııcııiMiMiıııııiMiıııiMiııııııııııııııııııvııııınıııımıııııııııııııııcııııııııııııııııııiMiııııııııııııııııııııımıınıııııııııııııııııııı Zelzele sahasında bulunan arkadaşlarımızm telgrafları Sıvas 1 Dün akşam Erzincanaan ayrılan Cumhur Reisimiz İnönü, bu sa bah Sıvasa muvasalat etmiştir. Kısa bir tevakkuftan sonra Tokada hareket eden Millî Şefimizin Erzincanda yaptığı tetkikler ve ziyaretler, çok müheyyic olmuştur. Koca şehir, taş toprak yığınlan haline gelmişti. Enkazın altından ya ralılann kurtanlmasına çalışılıyor, a ğır yaralılar, trenlerle sevkolunuyor du. Kasabada ölenlerin sayısı, olduk ça mühim bir yekun tutmaktadır. Doktor General Fethi, ağır yaralı olarak trene nakledilirken vefat etmiştir. Zelzele esnasında çıkan yangınlann dumanı, enkaz arasından hâlâ tütüyor. Cumhur Reisimiz, bir harabezare dönen şehri baştan başa gezmiştir. Felâketzedeler: « ömrün çok olsun, yüzünü gördük kuvvet bulduk» diye bağnşıyorlardı. Bir lArkası Sa. 5 sütun 1 de) Cumhuriyet muharrirleri Zelzele sahasında 4 Dünkü maçta Istanbul muhtelitile Macar F. T. C. takımı (2 2) berabere kaldılar TAFSİLÂTINI 6 NCI SAHÎFEMİZDE OKUYUNUZ Stvatta jelâket mmtakahmtM yardtm İçin fianriamn fcomvonlor yola gıkarthyor Fazd Ahmed Sa 5 Sütun 3 te) AYKAÇ Bu harita Anadolunun zelzele felâketine uğrayan vilâyetlerine sureti mahsusada giden muharrir arkadaşlarımızın 'bulundukları verleri gösteriyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog