Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET TS Ikîncîkânun 1940 Şe&er Hastalıklarına ve Diyabetlere ve Zayıflamak Istiyenlere HASAN GLUTEN NANULATI Tazelîği ve nefaseti ve san'at sahasındaki mevkiini bilhassa Glüten miktarının fazlalığı sebebile bütün piyasada ne kadar ecnebi Glüten mamulâtı varsa silip süpürmüştür. Meşhur Fransız ve Yunan marka Glüten mamulâtı Türkiyeye gelemez olmuşlar. Hasan Glüten Makarnası, Şehriyesi, Bsiküvit, Un vesa^r bütün müsteriler seve seve kullanmakta ve her şeye rasrmen mutlâka H A S A N markasmı tercîh etmektedirler. 360 altm madalya ve nişanlarla dünyada eşine tesadüf edilmiyen büyük mevkiler kazanan, birinciliği diplomalarla tasdik olunan HASAN DEPOSU: Yenî adresi, Bahçekapı Beyoğla tramvay durağı karşısmda Her yemekten sonra mutlaka günde 3 defa dîşleri niçiıt temizlemek lâzımdır ? Sabah, öğle ve akşam Güzellik reçetesini Tecrlibe ediniz. Ayni genc kıztn tedaviden evvel ve sonraki reMİmlerine ba kıntz. Bu basit ve kolay SİNGER No. 27 8O Elmaslı ve 8 Pırtantal 2 0 0 Lira NO. 27 A 1O8 „ „ 8 ,, 23O „ EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR Adres: SİNGER SAAT MAĞAZASI İstanbul Eminönü cad. 8 ÇÜNKÜ ÜNUTMAYINIZ Kİ: Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin bademcik, kızamık, enfloenza ve hat. ta zatürrieye yol açtıkları, iltihab yapan diş etlerile köklerinde mide humması, apandisit, nevrasteni, sıtma ve romatizma yaptığı fennen anlaşılmıştır. Temiz ağız ve sağlam dişler umumî vücud sağlığının en birinci şartı olmuştur. Binaenaleyh dişlerinizi her gün lâakal 3 defa (Radyolin) diş macunile fırçalıyarak sıhhatinizi garanti edebilirsiniz. Bu suretle mikrobları imha ederek dişlerinizi korumuş olursunuz. ARLON SAATİNtN KIYMETİNDEı^ FAZLA DEĞERİ VARDIR. Ayni fiata bir A R L O N saati almak kabil iken başka saat aramağa hacet yoktur. Bir Güzel bir hediye RADYOLİN sunmak isterseniz Altın Plâtin ve elmaslı Bntân tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa dişlerinizi ftrçalayınız. RADYOLİN Saatlerini takdim ediniz. Satış deposu: İstanbul, SultanhaTiam Camcıbaşı han 1 inci kat. ARLON Ziraat Vekâletinden: Orak makinesi, harman makinesi, traktör ve bileği makinesi alınacak 1 Ziraî kombinalar kurumu ihtiyacı için orak makinesi, harman makinesi, bileği makinesi ile traktör alınacaktır. 2 Bu tnakinelere aid fennî şartnameler Ziraî kombinalar kurumu müdürlüğünden parasız olarak verilir. 3 Isteklılerin şartname almak üzere Ankara Ziraî kombinalar kurumu müdürlüğüne d ü racaateıt c6351» (10322) Germencik Belediye Reisliğinden: 1 Kasabamızın fennî elektrik tesisatı şartname ve keşfî mucibince kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 2 Keşif bedeli «25901> lira «50» kuruş olup rauvakkat teminat 1942 lira 61 kuruştur. 3 Eksiltme 13 şubat 940 salı günü saat 16 da Germencik Belediye binasında ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 4 Şartname, plân ve keşifnameler beş lira mukabilinde Germencik Belediye Muhasebesinden alınır ve adreslerine gonderilir. 5 Isteklilerin mühürlü teklif mektublarını kanunî vesaikile birlikte % 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar «saat 15 e kadar» Belediye Riyasetıne makbuz mukabıli teslim edılmiş ve gönderilmiş bulunması lâzımdır (10475) İstanbnl Vaktflar Direktorlüğü İlânlan SEMTI Samatyada Topkapıda Samatyada Samatyada Fener Cibalide Kumkapıda Edimekapıda Samatyada Edimekapıda Langada Balatta Edimekapıda Edimekapı Tekfursaray Fenerde Altımermerde Eğrikapıda Samatyada Salmatomrukta Eyübde Samatyada Yeşilköyde Kumkapıda Topkapıda Samatyada Balatta VAKFIN ISMI Analipsis kılisesi Ayanikola kılisesi Ayanikola Rum kilisesi Ayayorgi kılisesi Rum Patrıkhanesi dahilinde Ayayorgi kilisesi Ayanikola kilisesi ve mektebi ve aşhanesi ve Ayaharalambos kilisesi ve ayazması Ayakiryaki ve Panaiya Elpida kilisesi ve mektebi Ayayorgi kilisesi Ayamina kilisesi Sarmaşıkta Ayadimitri kilisesi Ayatodori Rum ortodoks kilisesi ve ilk mektebi Rum Balino kilisesi Rum ilk muhtelit mektebi Hançerli Panaiya kılisesi Maraşlı Rum ilk mektebi Meryemana kilisesi Meryemana kilisesi Belgradda Meryemana Panaiya kilisesi Rum Panaiya kilisesi Ermeni Surp Asvazazin kilise ve mektebi ve mezarlığı Anarat Higütiüm Ermeni kilisesi Sürp Istepanos kilisesi ve Kapamacıyan mektebi ve mezarlığı Meryemana kilisesi Drasorleri Ermeni Sürp Nikogos kilisesi ve Leon Vartuhyan mektebi ve mezarlığı Narlıkapıda Sürp Ohannes kilisesi ofiu, HOIANTSE BAIf UNİNV Büyük Flrsatlar: SATILIK ARSA Şehzadebaşı Atatürk Bulvarı, metresi 6 liraya, elli metrelik cadde, köşebaşı, şehrin her tarafına yakın, sinema, garaj, fabrika, dükkân, apartıman yapmağa miisaid bin metre murabbaı çok kelepir. SATILIK ARDİYE Sürp Herştegabet Ermeni kilisesi ve Horanyan mektebi ve mezarlığı Salmatomrukta Musevî cemaati Edimekapı Tekfursaray Musevî cemaati Balatta : Selâniko ve Pulyaşon musevî cemaati HeyeÜerce idare olunan vakıflardan semtleri ve isimleri yukarıda yazılı vakıflara 2762 sayılı vakıflar kanunu ile nizamnamesine ve olbabdaki talmiatname hukumlerine tevfıkan tek mütevelli tayin edileceSiden alâkalı ısteklilerin 31/1'940 çarşamba sîunu akşamına kadar Çenberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmijdürlugüne alelusul muracaatleri ilân olunur. (355) Bahçekapı, Arpacılar camii altında iki büyük mağaza bedava satı hktır. Bayan M. S. diyor ki: «Kendimi aynada gördüğüm vakıt, adeta gözlerime inanamıyorum. Cildim evvelkinden daha güzel, daha yumuşak ve daha nermin, bütün arkadaşlarım tenimin güzelliğine gıpta nazarlarile bakıyorlar.> Siz de, yeni ve taze bir cilde, şayani hayret bir tene malik olabi lirsiniz. Hemen bugünden bu genc kızm tatbik ettiği ayni basit ve kolay güzellik reçe tesine başlayınız: Bu gece yatmazdan evvel yüzünüze ve boynunuza cild unsuru olan pembe renkteki Tokalon kremini sürünüz. Terkibinde Viyana Üniversitesinin meşhur bir profesörü tarafmdan keşif ve <BİOCEL» tabir edilen kıymetli VP cazib genclik cevheri vardır. Sız uyurken, cildiniz bu kıymetli cevheri massedecek ve her sabah daha genc görünereksiniz. Ertesi sabah yağsız beyaz renkteki Tokalon kremini kullanınız. Bu da, siyah benleri eritecek ve açık mesameleri sıklaştıracaktır. Ayni zamanda cildi yumuşatıp beyazlatacaktır. Bu tarzı tedaviyi tatbik eden (günde 3 dakika) her kadın, kendisini birçok sene gencleşmiş bulacak ve yeni güzellikte bir tene malik ola caktır. Tokalon kreminin müs mir neticeleri garantidir. Mide. Barsak ve Ic h?stalıklan muayenehanesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL BÜROSUNDAN: Zonguldaktan veya açık ağızlardan Derinceye Maden kömürü naklettirileceğinden vapur sahiblerinin şeraiti ö^renmek üzere nihavet 17 sonkânun 1940 çarşamba gününe kadar Bahçekapıda Taş Handaki büromuza muracaatleri. Orman Koruma Genel Komutanlık Satmalma Komisyonundan: 1 Orman Koruma Genel Komutanlık talimgâhı ihtiyacı için 35,000 kilo sığır eti kapalı zarf usulile ihalesi 24 ikincikânun 940 çarşamba günü saat 14 te Ankarada Yenişehir Komutanlık binasındaki satınaJma komisyonunda yapılacktır. 2 Muhmmen bedeli 11,550 lira olup muvakkat teminatı 866 lira 25 kuruştur. 3 Şartnamesi parasız olarak satınalma komisyonunda görülebilir. 4 Isteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri ilân oulnur. «16» (70) HORMOBIN ve BELGKVŞEKLİâiNE ^ ADEMI IKTIDAR Tabletleri her eczanede bulunur (Posta kutusu 1255) GalaU, tsUnbul SATILIK DEĞİRMEN Un. hububat mükemmel ve nefis surette öğütür portatif ve çok ucuz, bilhassa ciftliklere yarar. Gümriik Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 1 Kapalı zarfla eksiltmede bulunan beher adedi 77 lira 50 kuruş muhammen bedelle 140 aded eğer takımına talib çıkmadığından tekrar kapalı zarfla eksiltmiye konıılmuştur. 2 Muvakkat teminatı 813 lira 75 kuruştur Eksiltme 25 ikincikânun 940 perşembe günü saat 15 te Galatada Mumhane caddesinde İbrahim Rifat han ikinci kattaki Komisyonda yapılacaktır. 3 Isteklilerin eksiltme saatinden bir saat evveline kadar teminat makbuzile kanunî belgelerini teklif mektubile beraber Komisyona getirmiş bulunmalan. 4 Evsaf ve şeraiti görmek istiyenlerin hergün Komisyona muracaatleri. (114) Polis Mektebi Cinsi Sadeyağı Bağlı fotin Miktan 3000 kilo 150 çift Müdürlüğünden: Muhammen fiatı L. K S. 1 25 00 5 00 00 ilk teminatı L. K. S. 281 25 00 56 25 00 Eksiltmenin Gunu ve Saati 17/1/940 11 17/1/940 13,30 Mektebimizin 939 malî yılı için ihtiyacı olan yukanda cins ve miktarile muhammen ve ilk teminatları ve munakasa günleri yazılı sadeyağı ve fotin açık eksitmeye konmuştur. Taliblerin muayyen gün ve saatte Beyoğlu Istiklâl caddesi «349» numarada istanbul Liseler Muhasebeciliği binasında toplanan Komisyona teminat makbuzları, hal senesi Ticaret Odası vesikası vesair evrakile birlikte muracaatleri. Ve şartnameleri görmek istiyen taliblerin Polis Mektebine gf>lmeler< ilân olunur. (10813) Böbrek. tnesane. idraı ve tena sul vollan hastahklan mütehassı SL Bevoğlu • ts Bankası karsısj Emirnevruz sokak 10 Pananivs ap No 2 Telefon: 42203 Pr. Behaeddin Lütfi Varnalı ürolog Operatör Taksim (eski Talimhanede) Abdülhak Hâmid caddesı Sabiha apart No. 12. daıre No. 4 Sahib vt Başmuhamri : Yanua Nadi Umumı rreşriyatı idare eden yazı işlen Or. Y. Hallacyan Türk Dil Kurumu Genel Sekreterliğinden: Müdvrü. Hikmet Miinif Ülgen Cumhvrivpt Matbnası En az orta okul diploması almıs, eski yazıyı da okuyabilir bir daktilo almacaktır. Yabancı bir dili iyi bilenler tercih edilecektir. Istekli olanlar 24/1/940 akşamına kadar Ankarada Yenışehirde Kurum Genel Sekreterliğine bir mektubla müracaat ederek hüviyet cüzdanlarile sıhhat. tahsil ve çalısma vesıkalarını ve iki fotografilprini göndermelidirler. (192) KAN. F01FARİ0L KUVVET İSTİHA SURUBÜ F O S F A R S O L , Ranm en bayatî kısnu olan kırmızı yuvarlacıklan tazeliyerek coğaltır. Tatlı iştah terain eder Vücude devamJı genelik, dinclik verir. Sinirleri canlandırarak asabî buhranlan uykusuzluğu eriderir Muannid inlubazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip. Zatürrieye, Sıtma nekahatlerinde, Bel gevçekliği ve adeni iktidarda ve kilo almakta şayani hayret faideler terain eder. P O S F A R S O L'ün: Diger bütün kuvvet şurnblanndan üstünlüğü DEVAMLJ BİR SURETTE KAN, KUVVET, İSTİHA TEMİN ETMESİ ve Uk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir» Sıhhat Vekâletinin resmî müsaadesini haizdir. Her eczanede bnlnnur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog