Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

15 Ikincikânun 1940 CUMHURlYET Âsipirol Necati yerli^spirin iegildir. ' Türk Ticaret Bankası A.Ş KURULUŞ NEZLE, GRİP, ROMATİZMA, SOĞUK ALGDfLIĞINI, SİNİR AGRI ve SIZILARINI derhal keser. icabında gttnde 3 kaşe alıoabilir. E V A Bahşekapı Salih Necati Kaşeleri Baş, Diş İİ TARİHİ 1 9 1 9 AIVRARA Taaaaen yabrıhuş seraayesi: T. L 2.200.000 Merkezi; Dahilde ve haricde muhabirleri vardır. Her nevi banka muameleleri. Her ayın birinde f aizleri ödenen kuponlu vadeli mevduat. Grip, Nezle, Nevralji, Baş, Diş, Kınklık, Soğnk algııtlıklan ve ağnları teskin eder. EOKALMİH Bilecik Nafia Kapalı Zarf Usulile Eksiltme t Operatörı İlânı [ RIZA ÜNVER DERMAN ROMATİZMA BAŞ DİS SİNİR a ğ r ı l a r ı tcabında günde 1 3 kaşe alınır. r Doğum ve kadın hastalıkları 1 Bozüyük Çukurhisar yolunun 0 °°° 26 4 . 800 üncü kilometreleri arasında f yap.'lacnk şose inşaatı 26/1/940 cuma günü saat 15 te Naiıa Müdürlüğünde teşekkül edecek mütehassısı Komisyon marifetüe ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddesi 2 Keşif bedeli 67051 lira 99 kuruştur. No. 22, Mavi yapı 3 Muvakkat teminat 5028 lira 90 kuruştur. Telefon: 22683 Derman kaşelerile derhal geçer, 4 Isteklilerin 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur olduklan teklif mektublannı, teminat mektub veya makbuzlarile Ticaret Odası vesikalarmı vetişin devamı müddetince iş başında bulunacağına dair bir mühendis veya fen memurundan alınmış taahhüdname, müteahhidlik vesikasile bu iş için en az sekiz gün evvel müracaatle Vilâyetten alınmış fennî ehliyet vesikalarile Bilecikte saat 14 • 1 Su işleri için 80 m.m. kutrunda 5 ve 100 m,m. kutrunda 5 ki cem'an 10 aded voltam kadar Komisyon Reisliğine verilmiş olması lâzımdır. su saati pazarlıkla almacaktır, 5 Bu işe aid keşif, evraklan bedelsiz olarak Bilecik Nafıa Müdürlüğünden alına2 Muhammen bedeli 1580 liradır. bilir. (109) 3 Teminat 237 liradır. 4 Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün Encümen kalemine ve isteklilerin de 16/1/940 salı günü saat 10,30 da Belediye Encümenine müracaatleri «106» (340) •e GRİP, NEZLE, SOĞUK ALGINLIKLARI Ankara Belediyesinden: Münakalât Vekâletinden: 1 Vekâlet Neşriyat Müdürlüğünde münhal 200 ve 175 lira ücretli kadroya ingilizce ve almanca bilenlerden imtihanla 3656 sayılı kanun hükümleri dairesinde, 2 mütercim alınacaktır. 2Taliblerin imtıhamn icra kılmacağı 31 kânunusani 1940 tarihine musadif çarşamba gününden evvel memurin kanununun 5 inci maddesi hükümlerinin âmir bulunduğu evrakı müsbitelerile birlikte Vekâletimiz Neşriyat Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilân olunur. «168» (342) Vakıflar Dircktorliği ilânlan | Üsküdarda Imrahor mahallesinin Alipaşa sokağında 13 N0.I1 evin mülkiyetinin 5/8 hissesi satılmak üzere açık arttırmıya çıkarılmıştır. İsteklilerin 24/1/940 günü (4) lira (18) kuruş teminatlarile birlikte saat 15 te Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri. (145) I Devlet Deairyollaıi işletee ü. 1 Kandilli Surp Arakelos Ermeni kilisesi ve mektebi ve mezarlığı vakh 4 Burgazadası Ayayorgi manastırı vakfı 5 Büyükada Ayayorgi manastırı vakfı 6.7 Büyükada erkek ve Heybeliada kız Rum yetimhaneleri vakfı 1 1 • • Kuzguncuk Surp Lusavoriç Ermeni kilisesi vakfı 12 Kartal Surp Nişan Ermeni kilisesi ve mektebi ve mezarhğı vakfı 14 • • Kmalıada Panaiya Rum kilisesi ve mezarhğı vakfı 15 • Beykoz Surp Nigagos Ermeni kilisesi ve mektebi ve mezarhğı vakfı Üfi Haydarpaşa Kadıköy ve havalisi Musevi Sinagonu ve mektebi ve mezarlığı vakfı 24 Beykoz Ayaparaskevi Rum kilisesi ve mezarlığı vakfı 25 • • Paşabhaçe Ayakostantin Rum kilisesi ve ayazması ve mezarlığı vakfı 26 Heybeliada Rum ruhban mektebi vakfı 28 Heybeliada Panaiya namı diğer Çam manastın vakfı 29 Burgazadası Hiristos manastırı vakfı .a Kınalıada Hiristos manastırı vakfı ....,., ,. 31 Heybeliada Ayatiryada namı diğer Tepe manastırı vakfı 32 • • Büyükada Hiristos manastırı vakfı 33 • Büyükada Ayanikola manastırı vakfı Heyetlerce idare olunan vakıflardan semtleri ve isimleri yukarıda yazılı vakıflara 2762 No lı vakıflar kanunu ile nizamnamesine ve olbabdaki talimatname hükümlerine tevfıkan tek mütevelli tayin edileceğinden isteklilerin 31/1/940 tarihine kadar Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne alelusul müracaatleri ilân olunur. (384) Muhammen bedeli 9000 lira olan 4 aded motopomp 23/2/1940 cuma günü saat 15.30 da kapalı Karf usulile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin (675) liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynl gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (146> j Muhammen bedeli 2460 lira olan 1000 Kg. 4 m/m kutrunda E. 34 h. cinsi (iyi cins) çelik elektrod 26/1/1940 cuma günü saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 184 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu 'şe aid şartnameler Komisycmdan parasız olarak dağıtılmaktadır. (286) Muhammen bedeli 3800 lira olan 3 aded küçük ve 3 aded orta boy perferatör çekici ve teferrüatı, 1 aded tazyiki hava tulumb^a ve.iıir aded de RipBits kalem uçları bileme makınesi 2/2/1940 cuma günü saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın almacaktır Bu işe girmek istiyenlerin 285 liralık muvakkat teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarııu ayni gün saat (14) on dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (10856) Orman Fakültesi Cinsi Elbise Bodrum Belediyes inden: Elektrik tesisaü için müteahhid aranıyor Bodrum Belediyesinin «31095» lira «80» kuruş bedeli keşifli elek. trik tesisatı kapalı zarf usulile ve 45 gün müddetle münakasaya konulmuştur. İhale 5 şubat 940 tarihinde pazartesi günü saat 15 te Bodrum Belediye Encümeninde yapılacaktır. Zarflar ihale günü saat 14 e kadar kabul edilir. Talibler proje ve şartnamelerini 150 kuruş bedel mukabilinde Bodrum Belediyesinden alırlar. (52) Alım Satım • Talibletin vesaik suretlerini rapt edecek leri bir mektubla Komisyonu Başkanlığmdan: §m Malatya mensucat fabrikasına göndermelerl. Muhammen Fi. 27 Li. 185 Liradır. 850 Kr. .625 J > Mu, Tutarı 2457 Li. 501 Li. 50 Kr. 568 » 75 » 1070 Li. 25 Kr, [Mütehassısı alınacaktırI Kapalı zarf usulile ilân Muğla Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından: 1 Yapılacak iş: Muğla spor sahasımn imlâ ve derenaj amelîyatı. 2 Bu işin keşif bedeli 11445 lira 56 kuruştur. 3 Bu inşaata aid evrak şunlardır: A Proje. B Kapalı zarf usulile eksiltme şartnamesi, C Metraj cetveli, D Tekib cetveli, E Hususî ve fennî şartname, F Baymdırhk işleri genel şartnamesi. Istekliler bu işe aid evrakı Muğla Beden Terbiyesi bölge başkanhğına müracaat ederek görebilirler. 4 Eksiltme 27/1/940 cumartesi günü Muğla Halkevinde saat 11 de Beden Terbiyesi bölge başkanlığı makamında yapılacaktır. 5 Muvakkat teminat 858 lira 42 kuruştur. 6 İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için ihaleden sekiz gfin evvel resmen müracaatle Vilâyet makamından alacağı ehliyet vesikasile bu sene için Ticaret Odasına kayıdh bulunduklarına dair vesikayı ibraz edeceklerdir. 7 Teklif mektubları yukanda 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Muğla Beden Terbiyesi bölge başkanhğına makbuz mukatilinde verilecektir. Posta üe gönderilecek mektublarm 4 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş bulunması ve diş zarfın mühür mumile kapatılmış olması lâzundır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. (193) . Dokuma, Apre ve Boya ve iplik % I Miktan 91 Takım Muvakkat teminatı Tatbikat ayakkabı 59 Çift İskarpin 91 • • • Nafıa Vekâletinden: Yapı ve Imar Işleri Ilânı Muvakkat teminatı : 81 Liradır. 1 Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi Talebesi için yukarıda miktarları yazılı elbise ve ayakkabılar (2) şartname ile eksiltmiye çıkarılmışlardır. 2 Eksiltme Maliye Vekâleti Beyoğlu Liseler Muhasebeciliği Dairesinde 26/1/1940 cuma günü saat (13) te toplanacak olan Fakülte Alım Satım Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 3 Eksiltmiye girebilmek için yukanda her iki kısmın altlarmda yazrlı muvakkat teminat karşılıklarının mezkur Muhasiblik veznesine yatırıldıklarına dair makbuz ibraz etmek ve yeni yıl Ticaret Odası kayıd vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı evsafları haiz olmak elzemdir. 4 Şartnameleri ve kumaş nümunelerini görmek ve yapılacak elbise ve ayakkablarınm tarzı imal ve evsaflarmı öğrenmek istiyenler tatü günleri haric hergün Büyükdere Bahçeköy Orman Fakültesi İdare Müdürlüğüne müracaatleri. (252) 1 Eksütmiye konulan iş: Ankara Polis Jandarma Enstitüsü arkasındaki sahada yapılacak Jandarma Genel Komutanlığı için Bando Mizika paviyonu üışaatı. Keşif bedeli 15866 lira 78 kuruştur. 2 Eksiltme 26/1/1940 cuma günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar İşleri Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 80 (seksen) kuruş bedel mukabilinde Yapı ve İmar Işleri Reisliğinden ahnabilir. 4 Eksiluneye girebilmek için isteklilerin 1190 (bin yüz doksan) lira 5 (beş) kuruşîuk muvakkat teminat vermeleri lâzımdır. 5 Istekliler teklif mektublarını ihale günü olan 26/1/1940 tarihinde saat on dörde kadar Yapı ve Imar İşleri Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri Jâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «6707» (19) Ankara Belediyesinden: 1 2 3 4 Su işleri için 20 kalem malzeme pazarhkla alınacaktır. Muhammen bedeli 2915,50 liradır. Teminat 337.33 liradır. Şartname ve malzeme listesini görmek istiyenlerin Encümen kalemine ve isteklilerin de 16/1/940 salı günü saat 10,30 da Belediye Encümenine müracaatleri. «167» .341) İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 1 Muhammen bedeli 350 ve muvakkat teminatı 26,25 lira olan muhtelif evrak rafları pazarlıkla yaptırılacaktır. 2 Pazarlık 3/2/940 günü saat 10 da Metro han binasının 5 inci katmda toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 3 Şartname ve krckiler parasız olarak Levazım Müdürlüğünden tedarik edilebilir. 4 İsfeklilerin mezkur gün ve saatte kanunî belgelerile birlikte Komisyonda hazır bulunmaları. (306) İstanbul Levazım Âmirliğinden Yüksek Mühendis Mektebi : Saülık Çam Tomruğa Devlet Orman İşletmesi 1 Eyüb Defterdarmda 1 numaralı dikim evinin çorab atölyelerinde makineler için ihzar edilen bina dahilinde zatî çorab makinelerile çallşmak istiyenlerni Defterdarda 1 numaralı Dikimevi Müdürlüğüne müracaatleri. (10894) Karabük Revir Âmirliğinden: Müdürlüğünden: Yalakkuz bölgesi kat'iyatmdan Eskipazar istasyonunda istifte mevcud «679» aded muadili «528» metre mikâb «468» desimetre mikâb çam tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 2 Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcud olup kabukları soyulmuş hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesablanmrştır. 3 Tomruklara aid satış şartnamesi Ankarada Orman Umum Müdürlüğünde, İstanbul, Zonguldak Orman Çevirge Müdürlüklerinde ve Karabükte Devlet Orman İşletmesi Revir Âmirliğinde görülebUir. 4 Tomrukların muhammen bedeli «12» lira «75» kuruştur. 5 isteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçesile 18/1/940 günü saat «11» de Karabükteki Revir Merkezine müracaatleri. (83) Usküdar Kadıköy ve Havalisi Halk / Tramvayları T. A. Şirketinden: Şirketimiz için elli muhtelif cins evrak tab'ı açık eksiltme suretile münakasaya konulmujtur Münakasa 26 kânunusani 1940 cuma günü saat 14 te Şirketin Bağlarbaşında kâin İdare Merkezinde yapılacaktır. Istekli matbaacıların tarihi ilândan itibaren tatil günleri müstesna olarak hergün saat 10 dar 16 ya kadar Şirket Merkezinde Mağaza ve Levazım Müdürlüğüne müracaatle şartname ve nümuneleri görebilecekleri ilân olunur. 40 lira maaşlı muamelât şefliği ve 35 lira maaşjj kütübhane memurluğu münhaldir. Muamelât şefliği için malî ve hukukî mevzuata ve kütübhane memurluğu için bir ecnebi lisaruna aşına olmak ve her iki vazife içinde en az lise mezunu bulunmak lâzımdır. İsteklilerin 19/1/940 tarihine kadar vesikalarını birer dilekçeye bağlayarak müracaatieri. (395) Ziraat Vekâletinden: Müteahhid nam ve hesabına beş aded MOTOPOMP almacak Aıtkara Belediye ReNJiĞinden: 1 Yangınlarda ve seylâblarda kullanılmak üzere Belediye için alınacak olan «12,500» lira kıymeti muhammeneli beş aded motopomp kapalı zarf usulile kırk beş gün müddetle eksiltmiye konulmuştur. 2 ihalesi 20/2/940 salı günü saat on birde Belediye Encümeninde yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat 937 lira 50 kuruştur. 4 Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün Encümen kalemine ve isteklilerin de teklif mektublarını 20/2/940 salı günü saat ona kadar Belediye Encümenine vermeleri ilân olunur «6704» (21) 1 Ereğliye tahminen 17 kilometre mesafede Neyren köyü civarındaki Göcük ve Bağırğan menbalarmdan kasabaya isale edilecek suyun isale projesinüı tanzimi işi kapalı zarf usulile eksütmiye konulmuştur. 2 Eksiltme 2/2/940 cuma günü saat 15 te Ereğli Belediye Encümeninde yapılacaktır. 3 Beher kilometre için tahmin edilen bedel 110 lira olup muvakkat teminat 140 l>adır. 4 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 3 üncü maddesindeki vesikalardan başka bu gibi içierde ihtisas sahibi mühendis bulunduğumı mübeyyin vesikalarını ve Nafıa Vekâletinden 939 yılı için verilmiş müteahhidlik vesikasını ve Ticaret Odası makbuzunun teklif mektublarma iliştirmeleri ve teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel Encümene vermis. bulunmaları lâzımdır. 5 Bu İşe aid evrak Ereğli Belediyesinden parasız verilir. (161) K. D. Ereğli Belediyesinden: Yeni orman kanunu hükümlerine tevfikan şimdiye kadar devlet işletmesi tesis edilmiş o)an Karabük, Dursunbey, Eskişehir, Düzce, Daday, Giresun, Çoruh, Pos (Adana). Seben (Bolu) revirlerince istihsal olunan ve piyasa kerestesi imaline elverişli eb'adda bulunan tomruklar. depolardan istif edilmiş olarak arttırma ile satılmaktadır Her revirin istihsalâtile mahallî ihtiyaç vesaire çıktıktan sonra kalacak ve arttırma ile satılacak olan tomrukları işlemek üzere icab ve ihtiyaca göre birkaç fabrika inşasma izin verilecektir. Buralarda fabrika inşa etmek arzusunda bulunanlann müracaatleri azamî üç ay içinde tetkik ve intaç edileceği gibi icab eden miktardan fazla fabrika inşasına müsaade verilmiyecek ve bu müddetten sonraki müracaatler kabul olunmayacaktır. Bu itibarla alâkadarların biran evvel Ziraat Vekâletine müracaat eylemeleri ilân olunur. «137» (300) Nafıa Vekâletinden: 2/3/940 tarihinde cumartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekâleti binası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonunda cem'an ?6600» lira muhammen bedelli Haydarpaşada cif teslim şartile band çarküe beraber 22 aded Mors tipi telgraf makinesinin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferrüaü bedelsiz olarak Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. Muvakkat teminat 495 liradır. İsteklilerin teklif mektublarını. muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 10 a kadar makbuz mukabilinde Komisyona vermeleri lâzımdır. «146» (338)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog