Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET flrm/Mİcânn /POJ? Nümune uçaklar Dün bımlar arasında bir müsabaka yapıldı Türkkuşu nümune uçaklan müsabakası dün Galatasaray lisesi konferans salonunda yapılmıştır. Müsabakaya 60 tan fazla uçak iştirak etmiştir. Müsabakanın jüri heyetini Talim ve Terbiye direktörü $ kîr, Spektör Savni ve Beyoğlu kaymakamı, muallim Celâl ve modelcilik öğret meni Osman teşkil ediyordu. Beş kategoriye ayrılan müsabakanın birincisini motörlü nümune uçaklar teşkil ediyordu. Birinciliği Galatasaraydan Vecdi, ikinciliği gene Galatasaraydan Orhan kazandılar. İkinci kategoriyi Türk model uçak evinde çalışan Bayan Gülyan birinci, An. kara lisesinden Cem ikinci.. Üçüncü Kategoride Galatasaraydan Orhan birinci, Kadıköy" ortamektebinden Ziya ikinci. Dördüncü kategoride Şahin Gabriyel birinci, Haluk ikinci. Besinci kategoride Gönül birinci, Kostaki ikinci oldular. Müsabakanın birincilerine hava malıîmatını havi on beşer, ikincilere onar kitab hediye edilmiştir. Ayrıca müsabakaya îştirak edenler ve derece alanlara da nümune uçağı malzemesi verilmiştir. GUNUN BULMACAS1 1 2 « 4 5 6 7 8 « 1 0 11 1 2 3 i Dün yapılan lik maçları Istanbul lik maçlannın ikinci devresı oyunları dün Kadıköy, Taksim ve Şeref sahalarında yapılmıştır. Haftanın sürprizlerle biten maçı Galatasarayla Beykoz arasında olmuş, bir buçuk saat devam eden bu oyun, iki tarafın yaptığı bütün gayretlere rağmen sıfır sıfıra bitmiştir. Galatasaray takımı en sağlam kadrosile sahaya çıkmış, bilhassa ikinci devrede tamamen hâkim oynadığı halde Beykoz müdafaası karşısında bekelnen neticeyi alamamıştır. Taksim stadının yaznıakla tarif edilemiyecek derecede bozuk sahasmda vıcık vıcık bir toprak üzerinde oynanan bu maç ta Galatasaray hücum hattı da mümkün olduğu kadar bozuk oynamıştır. Müdafı Famkun bile Galatasaray hücum hattı içine katılarak oynadığını yazacak olursak bu hengâmede nasıl bir müdafaa yapıldığı, Galatasarayın ise bir tek sayı için ne kadar çırpınmış olduğu kolaylıkla anlaşılır samrız. İkinci devre tamamen Beykozun canlı müdafaasile geçmiş, netice değişmeden oyun sıfır sıfıra bitmiştir. Beykozu bir kademe daha ileri fırlatan bu maç Galataasrayı da ilerideki yolundan biraz daha alıkovmuştur. Vefa ile, Hilâl maçı Taksim stadında yapıldı. Gerek müdafaada, gerek hücum hattında Hilâlden çok daha üstün vaziyette olan Vefa, birinci ve ikinci devrede yaptığı sayılarla bu maçı 7 0 kazanmıştır ikinci küme takımlan arasındaki bu maçın ilk devresi 20 Feneryılmazın mağlubiyetile bitti. İkinci devrede bir gol yiyen Karagümrük bir sayı daha yaparak maçı 3 1 kazandı. raydan Osman ikinci, Istanbul lisesinden Abdullah üçüncü olmuşlardır. • • • 6 6 1 8 8 10 11 • 1 m 1 •1 • • IKTISADI YÜRÜYÜŞ MECMUVSI Hungarya, şehrimize gelmek istiyor Mricaristanın meşhur takımlarmdan M. T.K. Hungarya Yunanistanda yapmış olduğu turneden dönmek üzere olduğundan şehrimize gelerek üç maç yapmak üzere bir teklif yapmıştır. Hungarya takımının 2500 lira ile yaptığı teklif kabul edilirse Kurban bayraml için davet edilecektir. • ii Dünya cirid atma rekordmeni cephede öldü Berlin Olimpiyadı ciridatma müsabakasında 71 metre ile dünya ikincisi olan ve geçen sene Finlandiyalı Jarrimen'den dünya rekorunu alarak ciridi 78.90 metreye atan Finlandiyalı meşhur Nikkanen Rus cephesinde ölmüştür. Soldan sağa: 1 Seyahat etmeğe koyulan (iki kelime) 2 Bir yemiş, dıl. 3 Son, leyleğin feryadı. 4 Ele geçirip sahib olan, bedava seyahat varakası. 5 Suyun akarken çıkardığı seslerden, bir emir. 6 Dı§i değil, kurutulmuş balıklardan. 7 Demir ve harçla yapılan şey, uçucu maddelerden. 7 Soz diıılemiyen subay (iki kelime), zamanın kısımlarından. 9 Japonyanın adalarından, hayret edatı. 10 Düşünce vasıtası, asrî harb makinelerinden. 11 Ziya, hal edatı, bir harfin okunuşu. Yukarıdan aşağıya: 1 Hayatımızın menbama nazar eden (iki kelime). 2 Aıle yuvasını çevirme (iki keîime). 3 Öldürücü maddelerden, bir çeşid külâh. 4 Anlayış kudreti berbad (iki kelime). 5 Rüzgâr, derinin sertleşmiş kısmı. 6 Yunan milleti, bir emir. 7 Daldan örulmüş duvar, ters çevirirseniz «kahraman> olur. 8 Sahib, naiid topla! manasına mürekkeb bir emir. 9 Cam kablardan, bir renk. 10 Öksüz, karşısına geleni aksettirir. 11 Bir emir, uzuvlarımızdan. ' Evvelki bulmacanın halledilmiş şeklî a 4 f> 1 m • 1 8 •! Ankara İzmir güreşçileri arasındaki müsabaka Ankara 14 (a.a.) Hasılatı felâketzedelere terkolunmak üzere, şehrimize gelen Izmir güreşçilerile Ankara güreşçi leri arasmda Halkevinde, iki gündenberi yapılmakta olan güreş müsabakalarından 1 1 ini Ankaralılar, üçünü de tzminiler kazanmışlardır. İzmir takımı yalnız 79 kiloda, Ankara takımı ise ağır sikletten başka diğer sikletler üzerinde değişîklik yaparak yeni bir takım çıkarmıştı. Bun dan dolayı birinci karşılaşmada hiç derece alamıyan İzmir güreşçileri dünkü karşılaşmalarda 3 galibiyet elde etmişlerdir. Müsabakalar çok heyecanlı ve çok gü. zel olmuştur. Bu müsabakalar, Kurban bayramında îstanbula gidecek olan Ankara takımının iyi hazırlandığım göstermekle beraber, henüz yeni ve tecrübesiz olarv İzmir gü reşçilerinin de ilerisi için çok ümid verici birer eleman olduklarını göstermiştir. Müsabakaların teknik neticeleri şun lardır: 56 kiloda Ali ömer (Ankara), Recebe 9,5 1 dakikada tuşla. 61 kiloda Mustafa (Ankara), Osmana 5,52 dakikada tuşla. 66 kiloda Ihsan (Ankara), Biça ekseriyetle. 72 kiloda Demir (Ankara), Ziyaya 6,1 I dakikada tuşla. 87 kiloda Muhlis (İzmir), Azize 6,1 6 dakikada tuşla. Ağır siklette Mehmed (İzmir), Salime 10,6 dakikada tuşla galib gelmiş . lerdir. Vefa: 7 Hilâl: 0 Karagümrük: 3 Fener Yılmaz: 1 Güneş: 1 Kurtuluş: 1 İki takım arasında hususî olarak yapılan bu maç 1 1 berabere bitti. Kadıköy sahasmda Beşiktaş: 6 • Kasımpaşa: 2 Beşiktaşla Kasımpaşa arasındaki oyun oldukça çetin olmuş, ve sıkı bir mücadeleden sonra Beşiktaş ilk devreyi 3 0 kazanmış olmakla beraber devrenin sonlarına doğru Beşiktaş merkez muhacimi Sabri sakatlanıp oyundan çıkmıştır. İkinci devre Kasımpaşa güzel bir oyun tutturmuş, hatta iki gol bile yapmıştır. Sahada müşkül bir vaziyette kalan Beşiktaş, yeniden parlayarak üç gol daha yapıp maçı 62 kazanmıstır. Fenerbahçe: 4 Süleymaniye: 0 Fenerbahçe takımı bu maça Esaddan mahrum olmakla beraber, en sağlam şeklile çıkmıştır. Fenerbahçe derhal oyuna hâkim olarak Süleymaniye kalesi için hayIi tehlike olmağa başladığı sıralarda Melin 've Yaşar vasıtasjle iki sayı yaparak devreyi 2 0 galib olarak bitirdiler. lkinj£ devrede tamamen hâkim oynamağa başlayan Fenerbahçe iki sayı daha yapmış, maç 4 0 Fenerin galibiyetile bitmiştir. Tekirdağ (Hususî) Bir haftadan beri havaların soğuması, şiddetli soğukların ve karın devamı dolayısıle halk çok kömür sıkıntısı çekmektedir. Tekirdağı nın mahrukat ihtiyacını yalnız kömür o. caklarından çıkarılan linyit kömürü karşılamaktadır. Bu yıl linyit kömürünün çıkarılması ve satılması yalnız bir müteahhide ihale edıldiğinden şehrin kömür ihtiyacı temin edilememektedir. Müteahhidin mahrukat deposu önünde sızlanan zavallı halk, 30 kilodan fazla kömür alamamakta ve bazan da hiç kömür bulamamaktadır. Bunun sebebini de halk bana şöyle anlattı: < İyi havalarda, müteahhid, kömür taşıyan arabacılara kılo başına 6 7 para veriyordu. Soğukların artması yüzünden arabacılar kilo başına on para istemişler ve bundan aşağı nakliyat yapmanın kendilerine bir kazanc temin etmediğini söylemişlerdir, Müteahhid de kilo başına on para nakliyat masrafı vermekten imtına etmekte ve bu sebeble müteahhidle arabacıların anlaşamaması yüzünden Tekirdağ halkı çok kömür sıkıntısı çekmektedir.» Bugüne kadar bu kömür sıkıntısı de vam ettiği halde Belediyemiz hâlâ harekete geçmemiştir. Bugün mahalle mü messilleri toplanarak Belediyeye müra caat edecekler ve halkımızın kömür sıStad Mecmuası kıntısı çekmesine meydan verilmemesini Stad spor mecmuasının onuncu sayısı söyliyeceklerdir. bugün zengin mündericat ve güzel resimlerle intişar etmiştir. Tavsiye ederiz. Bu çaı amba matinelerden itibaren Tekirdağında kömür sıkıntısı başladı iBlolch L EİZ $ A E N LÜ m ıı A İ Y İ A N|« Rİ» B İ R İ C I K 1 İKİBİZ E M I N W\ H A|,VI DİEİV 0 N t ŞİBİB AİN ttİM A|Ç A H A İ V A D A R • NİÖ S Jjz A B E • İE M • L A S I S L •Is Ü|R 0 • • Y AİB İ s » Z İ E İ » Ö ÇİE Tlfcl» EİL EİY E N 5! IİL E 1R! E 1K1 • 1 S | A • / I I I I ESKIŞEHIR Ses I}ik Kitabevi Cumhuriyet ve bütün gazete ve mecmuaların satıs yeri Filips radyolan resmî acentasıdır. DOKTOR ORHAN TOROS Kulak, boğaz, burun mütehassısı Taksim Geyik Apart. Tel. 40070 Haseki hastanesi Dahilive Mütehassıslarından Kooperatifçiliğimiz Muhiddin Birgen Nüfus Meselesi Prof. Dr. Ömer Celâl Sarç Faydalı Bilgiler Prof. Dr. Muhlis Ete Kliring Namık Zeki Aral Takas Tatbikatı Server Somuncuoğlu Su Baskınlarına Çareler İbrahim Kutlutan Mağşuş Yağlar Nevzad Ekrem Işletme Ekonomisi tsmet Alkan Kendi Kendine Yeterlik Vahdet Gültekin Kömür Davamız Aslan Tufan Bakırköy Bez Fabrikası Selim Cavid Muhariblerin Döviz Mevcudu Virgül On Bes Günlük Piyasa F. Ü. Defter Tutma Muhasib BUNDAN BAŞKA : Ankara Türk îktısad Cemiyeti. İktısad Vekâletinin meşçul olduŞu mühim i§. Ziraat Kurumunun veni faaliyeti. Esnaf Sahifesi vesaire... 3 üncö sayısı bugön çıktı İÇİNDEKİLER Beyoğlu Halkevindeki kitab sergisi İktisatçınııı, tüccarın, fabrikatörün, esnafıa zoıraın ve iş adamının gazetesi Adres: Istanbul Cağaloğlu yokuşu No. 6. Posta kutusu. 656. Şeref stadında İstanbulspor: 4 Topkapı: 3 Istanbulsporla Topkapı arasındaki maç, hayli bir çekişme ile devam etmiş, neticede daha çok fırsat yakalayan Istanbulspor, Topkapıyı 4 3 mağlub etmeğe muvaffak olmuştur. ALKAZAR Sinemasında THOMAS DİX0N'un büyük cseri Beylerbeyi: 4 Alemdar: 0 İkinci küme takımlan arasındaki bu maç mütemadî surette hâkim oynayan Beylerbeyi takımınm, Alemdan 4 0 mağlub etmesile sona ermiştir. MASKELİ VATAN HAİNLERİ Beyoğlu Halkevindeki kitab sergisi bugün açılacaktır. Sergide 1939 senesi zarfında neşredilen eserler teşhir olunacak ve 31 kânunusaniye kadar açık bulunacaktır. Dr. Hüseyin Usman Akşamları 17 19 a kadar Lâlelî Ordu caddesi Lutuf apartıman No. 3. Telefon : 22459. Istanbul Mmtaka Liman Reisliğinden: Silivri limarunın taranarak temizlettirilmesi ve eskiden mevcud döküntünün imal ve ıslahı ile mendirek inşası kapalı zarf usulile eksıltmıye konduğu halde talib zuhur etmediğindeıı keyfıyet ayni şerait daıresinde pazarhkla ihale edilecektir. Eksiltme gunü 29 1 940 pazartesi saat 16,30 dadır. Tahmin bedeli 9997 lira 25 kuruştur. İs+ekhlerin teminat makbuz vreya banka mektublarile ve diğer malî ve ticarî vesaik mutebereleri ve Münakalât Vekâletinden alacaklan ehliyetnamelerüe birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte Galatada Rıhtım üzerinde Istanbul Mmtaka Liman Reisliğinde müteşekkil Komisyondan ve şartnameyi gormek ve almak istiyenlerin Idare Şubesine muracaatleri ilân olunur. (10869) Kurtuluş Ortaköy maçı yarıda kaldı Sabık Meclisi Meb'usan Vekilharcı ve buz mutemedi MEHMED RİFAT TOKSÖZ vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğleyin Cerrahpaşa hastanesinden kaldırılarak Eyübsultan camiinde namazı eda edildikten sonra makberi mahsusuna defnedilecektir. c ÖLÜM J IDevlct Denizyoiları işletec ü. Mudarlüğü ilânları | PETROL NİZAM saç bakımı guzelliğin en birinci şartıdır. Istanbul Levazım Âmirliğinden verilen haricî askerî kıtaatı ilânları Beherine tahmin edilen fiatı 398 lira olan 829 baş top koşumu beygiri müte ahhid nam ve hesabına 24/1/940 çar şamba günü saat 1 5 te açık eksiltme su retile Ankarada M. M. Vekâleti Satınalma komisyonunda alınacaktır. İsteklilerin mezkur tarihte 1 7,747 lira 10 kuruşluk ilk teminatlarile birlikte Ankarada M. M. Vekâleti Satmalma komisyonunda bu lunmalan. Şartnamesi 16 lira 50 kuruşa komisyondan alınır. (914) (10094) Kurtuluş ile Ortaköy arasındaki maç büyük gürültüler içinde oynanmıştır. 3 0 mağlub vaziyette bulunan Ortaköy çok sert oynamış, hakem birçok oyuncuları sahadan çıkarmağa mecbur kalmış ve takım nizamî oyuncudan mahrum kalınca maç da yarıda kalmıştır. Istanbul Atletizm ajanlığı tarafından hazırlanan iki kır koşusu dün Şişli ile, Tuğla harmanlan arasındaki yolda 3500 ve 7000 metrelik mesafeler üzerinde yapılmıştır. Bir antrenöman mahiyetinde yapılan bu koşular maalesef lâzım gelen ciddiyet ve alâkadan mahrum olduğu için bir kıymet ifade etmekten çok uzaktı. Bilhassa küçükler arasındaki müsabakanın sonlanna doğru oldukça geri kalmış bir atlet, rakibi tarafından geçilmek üzere iken arkadan gelen koşucuya mükemmel bir tokat atmış ve kulübünün şerefli rengini dtişünmiyen bu koşucu Atletizm sahasmda şimdiye kadar tesadüf etmediğimiz çirkin bir hâdiseye sebebiyet vermiştir. Bu koşuda Robert Kolejden Viladmir 13,7,1 dakikada birinci, Kale kulübünden Süren ikinci, Haydarpaşa lisesinden Habib üçüncü olmuştur. Büyükler arasındaki müsabakada ise Beşiktaştan Artin 2 3,43,2 dakikada birinci, Galatasa Dün yapılan koşular TURAN TIYATR05U Istanbul Barosu avukatlarından, Defterdarlık varidat mümeyyizi Enver Seugenin babası, ŞEFİK SEUGEN 14/1/940 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 11,30 da Şehzadebaşı 16 mart şehidleri caddesi Dr. Şevket apartımanından Beyazıd camiine götürülerek, namazı kılındıktan sonra aile mezarlığına defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. *** Divanı Muhasebat Başkâtib muavini Kemal Batuk kızı ve deniz levazım yüzba.şı Kemal Arıman eşi PERİHAN AR1. MAN duçar olduğu hastalığın zebun pençesinden kurtulamıyarak pek genc yaşta Her vatan sevenin hissine hitab hayata gözlerini ebediyen kapamıştır. eden korkunc, dinamik, heyeCenazesi 16/1/940 yarınki salı günü canlı bir film. öğle namazını müteakib Beyazıd camiinden kaldmlarak ebedî istirahatgâhına gö. ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU türülecektir. İki büyük filün HALK OPERETİ birden Bu akşam 9 da l ALİ BABANIN ZOZO Dalmasla MİRASI (ŞİRİN TEYZE) Türkçe sözlü ve şarYakında senenin en kıh, tamamen renkli güzel opereti Kahkahalar krah (KEDİYE PEYNİR) EDDY CANTOR Sah, AZAK sinema2 SAVAŞ Diyarı sında büyük müsamere 15 ikincikânundan 22 ikincikânuna kadar muhtelif hatlara kalkacak vapurlarm isimleri, kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar Salı 12 de (Ankara), Perşembe 12 de (Aksu) ve Pazar 16 da (Güneysu) Galata Rıhtımından. BARTIN HATTINA Sah 18 de (Ülgen) Cumartesi 18 de (Antalya) Sirkeci Rıhtımından. İZMİT HATTINA Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 da (Uğur) Tophane Rıhtımından. MUDANYA HATTINA Pazartesi, Salı ve Pazar 9 50 de, Çarşamba, Perşembe ve Cuma 15 te (Marakaz). Cumartesi ayrıca 13,30 da (Sus) Galata Rıhtımmdan. BANDIRMA HATTINA Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,15 te (Sus) Galata Rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 de (Antalya), Cumartesi 20 de (Ülgen) Tophane Rıhtımından. KARABİGA HATTINA Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane Rıhtımından. Pazar 9 da (Bartın). Tophane Rıhtımından. İMROZ HATTINA Çarşamba 15 te (Mersin), Cumartesi 15 te (Saadet) Sirkeci AYVALIK HATTINA Rıhtımından. İZMİR SÜR'AT HATTINA Pazar 11 de (Kadeş) Galata Rıhtımından. MERSİN HATTINA Sah 10 da (Etrüsk) Cuma 10 da (Çanakkale) Sirkeci Rıhtımından. NOT Vapur seferleri hakkında her rürlü malumat, aşağıda telefon numaralan yanh acentalarımızdan ögrenilebilir: Galata Baş Acentahğı Galata rıhtımı, Limanlar Umum Müdürlüğü binası altında 42362 Galata Şube Acentahğı Galata rıhtımı, Mıntaka Liman Reisliği binası altında 40133 Sirkeci Şube Acantahgı Sirkeci volcu salonu 22740 KARADENIZ HATTINA Kiralık apartımanlar Ayazpaşada Haricî Konak sokağı Gyrmati apartımanında üçü hususî garajla ve ikisi garajsız bütün asrî konforu, açık balkonlu, güzel manzaralı cari sıcak su ve kaloriferi havi Iüks daireler kiralıktır. Kiraları 75 le 1 00 Iira arasındadır. Telefon: 40943 BU ÇARŞAMBA AKŞAMI SÜMER Sinemasında Dans Krah ve Kraliçesi ODEON 270329 No. SAFİYE TOKAY Yeni çıkan plaklar AHMED COŞKUNSES YAZIK OLDU BANA İSTEMEM EL KOYMASIN AŞKINA DOLAN Beste: Hamdi Tokay YAR BAĞINDA ÜZÜM VAR Beste: Hamdi Tokay Beste: Hasan Güler Rast Neva Gazel FRED ASTAIRE GİNGER ROGERS'in En son ve en büyük 1940 şaheserleri Filminde: MAXIXE GRIOLLO Tangosu ONESTEP ve TRESMAUTARDE danslarını takdim edeceklerdir. 1914 1940 ın bütün modern danslarının filmi Dans eden dünya... Bütün MH modern danslarının tarihçesi... Yerlerinizi evvelden aldırınız... ••• BÜYÜK DANS Kemalizm înkılâbımn prensipleri Yazan: Doktor M. Saffet Engin Türk inkılâbının ilmî izahmı yapan bu mühim millî eserin üçüncü cildi de çıktı. Fiatı 1 00 kuruş. 270330 No. 270333 No. 270336 No. ZEYNEB HAMDÎ ÖYLÜ TOKAY PENCEREDEN BAKMA ÖYLE Beste: Faruk Emhas ATLI GELDİ GELİN BEKLER » > » RAST TAKSİM HİCAZ TAKSİxM Klarnetle
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog