Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 15 îkîncikânun 1940 Fransız ailesinin himayesi Yazan: Dr. ZİYAEDDİN FAHRİ Hemen yirmi senedenberi ilmî bakım«dan Fransız demografi âlimlerini, siyasî bakımdan Fransız politikacılannı yakından alâkadar eden nüfus endişesi, 1939 da birdenbire umumî alâkanın mihverini teşkile başladı. Bu alâka bir taraftan «nüfus azalmasına karşı millî birlik Alliauce nalionale contre la depopulation» ismini taşıyan cemiyetin neşriyatile, diğer taraftan hiikumetin nüfus ve aileyi himaye eden âcil tedbirlerile beslenmektedir. Vaziyetin ehemmiyetini göstermek için ismini zikrettiğimiz cemiyetin reisi Boverat tarafından neşredilen bir risaleden şu rakamlan nakledelim: 1920 de doğum: 800,000 1933 te » 730,000 1938 de » 600,000 Boverat bu rakamlara, istidlâl tarikile, muhtemel iki rakam daha ilâve ediyor: 1940 ta doğum: 560,000 1945 te » 500,000 Sırasile Avusturyayı, ÇekoSlovakyayı, Memel'i, Polonyayı ilhak eden Almanyanın, Fransız nüfusunun hemen iki buçuk misline sahib olduğunu, yeni harbin kayguları içinde derin derin düşünmeğe başlayan Fransa, bugünlerde yeni bir aile kodu neşretmiştir. Ismine bakarak bu kodun Fransız aile hukukile alâkadar yeni bir teknik eseri olduğunu zannetmemelidir. Bu yeni kod «Aile kodu CoJe de la famille» ismi altında Fransız içtimai siyasetine ve içtimaî muavenetine, Fransa için yeni olan bir sahife ilâve etmektedir. Individualisme memleketi olmakla maruf Fransa, haricî vaziyetin tazyikı altında yavaş yavaş içtimaileşiyor. Bu içtimaileşme hareketi, cemiyetin temel müesseselerinden biri olan aileye teveccüh etti. İçtimaî siyaset ve içtimaî muavenet tedbirleri bakımından diğer memleketlere, bilhassa Almanyaya nispetle pek geri olan vaziyetini telâfiye çahşmaktadır. fıanga kadar ikrazatta bulunulabilir. Devlet, bu ikrazın itfasında şöyle bir plân takib edecektir: Ilk senede doğacak birinci çocuk ikrazın iki bin frank miktarında olan kısmını, ikinci senedeki ikinci çocuk 3,600, üçüncü senedeki üçüncü çocuk 4800, dördüncü çocuk 5,600 frankını kazanacak, nihayet beşinci çocuk bütün ikrazı amorti edecektir. Kararname pek sarih olmamakla beraber, böyle bir nimetten istifade edecek ailenin beş sene devamınca şaşmadan her sene bir çocuk sahibi olması lâzım olduğu anlaşıhyor! Kodun en mühim maddeleri, çocuk düşürmeğe karşı gösterilen şidedt etrafındadır. Bu harekete iştirak eden doktor 5 1 0 sene arasında mahpusiyet ve 5 20 bin frank arasında para cezasile, harekete teşebbüs eden kadın 6 1 0 sene arasında mahpusiyet ve 1 00 2,000 frank arasında para cezasile, çocuk düşürmeği her hangi bir suretle propaganda eden üç aydan iki seneye kadar hapis ve 500 5000 frank arasında para cezasile karşılanacaktır. Tıbbî bakımdan zarurî gcriilen çocuk düşürme, ancak mahkeme »cararile mümkündür. Bunlardan başka kod, demografi mevzuu ve millî ehemmiyeti üzerinde halk konferansları tertibi, aile hıfzıssıhhasma taalluk eden meselelerde muhitin tenvirini de düşünecek kadar etraflı bir görüş takib etmiştir. Fransada yirmi ser.ec'er.^eri münakaşa edilen birçok içtimaî sivaset ve içtimaî muavenet meselelerine, üç ay evvel patlayan yeni harb dikkate şayan bir hamle verdi! Eğer bu harb çıkmasaydı, Fransada bu meselelerin hâlâ münahaşa ediIeceği şüphesiz addedilebilir. Fakat haricî siyasetin aldığı son gergin vaziyet, dahilî siyasetin birçok veçhelerinde olduğu gibi içtimaî muavenete ve sosval siyasete taalluk eden umurunda da kat'î adımlar atılmasını elzem gösterdi. Yeni Fransız aile kodu, bu adımlann içinde en ehemmiyetli olanlarından biridir. lctimaî tetkikler ( Galib Efganî Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Nümune siperleri Yeni stadyom Balkanlar ve harb irmi beş sene sonra tekrar Avrupanın garbındaki üç büyük devlet harbe tutuşalıdanberi dört ay oluyor. Lehistanı taksimde buçuk Sovyet Rusyanın Almanya ile ortak olmasile harb yangını garkî Avrupayı da sarmıştır. İki yangının birleşip denizde olduğu gibi karada dahi harbin bu kıt'a haricine de sirayet ederek Asyanın garbına ve ortasına ve Afrikanın da bir köşesine yayılması ihtimali çok kuvvet bulmuştur. Böylece harb yangını etrafı sararken geçen Umumî Harbde olduğu gibi Balkanlan da içine alarak burada dahi bir cephenin meydana gelmesi imkân dahilindedir. Bu tehlikenin zaman geçtikçe art makta olması karşısında şimdiye kadar haıeketsiz duran Balkan devletleri nihayet birlikte harb vaziyetini ve bundan doğan meseleleri tetkik etmek ve icab eden tedbirleri görüşmek lüzumunu his setmişlerdir. Yanındaki kadınlarla beraber hudud haricîne çıkarılıyor Perapalas oteli sahibi Misbah, üç Meksikalı kadınla beraber, otelinde 72 gün ikamet eden Yemenli Fazıl oğlu Galib Efganî hakkında dolandırıcılık davası açmış, suçlunun cezalandırılmasile beraber 3890 lira tutan alacağını istemişti. Asliye sekizinci ceza mahkemesinde bakılan dava, büyük bir alâka uyandır . mış, nihayet geçen ayın ikisinde yapılan son celsede, mevcud delillere nazaran hâdisede suç unsuru bulunmadığı ve me selenin hukukî mahiyeti haiz olduğu an . laşıldığından Galib Efganinin beraetine karar verilmişti. Görülen lüzum üzerîne, hükumet, Galib Efganî ile refakatinde bulunan Anna de Zayas, Angela de Zayas, Franseçka Zayas adlı üç kadının hududu millî harir çıkarılmalarına karar vermiştir. Elyevm Bristol otelinde ikamet etmekte olan Galib Efganî ile bu kadınlarm muameleleri bugün ikmal edilerek, memleketten cıkarılacaklardir. Kadınlarla beraber Galib Efganinin Suriyeye gitmeleri muhtemeldir. mune sığınak siperleri inşa edileceğini yazmıştık. Bu siperlerin ayni tipte inşası için bunun Daimî Encümen kararile bir müteahhide verilmesi kararlaşmış ve keyfiyet Belediye Daimî Encümenine tevdi edilmiştir. Nümune siperlerinden Eminönü ve Beyoğlu kazlarında dörder, diğer kazaiarda ikişer tane yaptırılacaktır. Bunlar halk için nümune olarak alâkadarlara gösterilecektir. Bundan başka şehir dahilinde yapılacak umumî sığınak mahallerıni tetkik etmekte olan mühendislerden mürekkeb heyet tetkiklerini ikmal etmiştir. Bunlann hazırladıkları rapor mucibince umumî sığınak haline konulacak yerlerin tamir ve ıslahı için keşifler yaptırılmıştır. Bunlar ıslahat ve tamirlerin icrası için Vekâletten tahsisat isteyeceklerdir. Bunlann toptan inşası Inşaat malzemesinin bir müteahhide verildi kısmını Belediye temin Istanbulun muhtelif mahallerinde nü edecek Dolmabahçede yapılacak olan şehir stadyomunun inşaatının arttırmaya çıka. nlması için lâzım gelen bütün formaliteler ikmal edilmiş ve Nafıa Vekâletince tasdis edilen şartname ve plânlar Ankaradan şehrimize getirilmiştir, Belediye, yeni stadyomun inşasım bugünlerde ilân edecek ve münakaşa müddeti olarak da üç aylık bir mühlet verilecektir. Yeni stadyomun inşası 750,000 lira ile 1 milyon lire arasında olacaktır. Her nekadar malzenıe fikdanı dolayısile bu inşaata az talib zuhur edeceği zannedilmekte ise de stadyo mun inşasma aid bir kısım malzeme ve bu meyanda en mühim olarak demir aksamı Belediye tarafından tedarik edileceği cihetle bu inşaatı yapmak üzere icab eden taliblerin zuhur edeceği umulmak tadır. E<»er hemen ihale imkânı hasıl olursa 1941 senesinde Ntanbul stadyomu inşa edilmis bulunacaktır. Yeni bir şirket Benzin ve petrol limited şirketi kuruluyor Bu kod, Meclisten aldığı tam salâhiyeti kullanan ve radikal sosyalist idaresi altında bulunan Fransız hükumeti tarafından «Kararname Decret loi» şekli altınDr. Ziyaeddin Fahri da ilân edilmiştir. Fakat vaziyet, ona kanun kadar mühim bir manzara veriyor. Esaslan haziranda toplanan «Yüksek nüDahiliye Vekâletinin bir fus komitesi» tarafından hazırlanmıştı. Dört fasıl ve on yedi madde üzerine tertamimi tib edilen bu kodun ehemmiyeti ve maDahiliye Vekâletinden alâkadarlara şu nası hakkında bir fikir vermek için bazı tamim gönderilmiştir: maddelerine temas edeceğim: «Istanbulda Sirkecide Yenipostane cad Evvelâ birkaç çocuklu Fransız amele desinde Fındıklı handa ikamet eden ailelerine yapılacak malî yardım mevzu Mehmed Saim adlı bir şahıs «Galatasaubahstir. Zanaat farkı olmaksızın bü ray Fenerbahçe neşriyat müdürlüğü» tün amelelere, mıntakalarınm muayycn unvanj altında yerli mallar ve kitablar ü olan vasatî aylık ücret tarifesinin Çc 10 u zerine ticarî muamelât yapacağına dair aikinci çocuk için, c/c 20 si üçüncü çocuk fişler ve sirkülerler tabettirerek ve Anaiçin, keza % 20 si sonraki çocuk için ve doluda bütün şehir ve kasaba ve nahiyerilecektir. Çocukların istifade hakkl, istis lerdeki tüccarlara mektub yazarak oranaî hallerde 1 7 yaşına çıkmakla beraber, Iarda fc 10 kâr verilmek üzere birer ba. umumî olarak 14 yaşma kadardır. yilik arandığını ve bunun için de elli lira Saniyen Fransız köylü ailelerine yapı depozito gönderilmesini şart koyarak bir lacak malî yardım, meselenin ehemmiye çok vatandaşları dolandırmış olduğun tile mütenasib bir şekilde tanzim edilmiş dan yakalanarak halen mevkuf bulunduğu tir. Şöyle ki, toprağı üzerinde on sene öğrenilmiştir. Sözü geçen bu şahsın sahte kalmağı taahhüd eden ve yeni kurulan yazı ve neşriyatına aldanılmaması ve her köylü ailesine beş. binden yirbi bin keyfiyetin halka bildirilmesi». Hükumet benzin ve petrol işlerinde nâzımlık vazifesini görmek üzere bir limited şirketi teşkiline karar vermiştir. Bu şirketin sermayesi Türk Ticaret BanIstanbul Tramvay ve Elektrik idaresi kasile Istanbul Belediyesi tarafından koramvay ücretleri için yeni bir tarife ha. nulacaktır. zırlamak üzere tetkikatta bulunmaktadır. Hükumetin muhtelif memleketlerle akBu tetkikatın ikmalini müteakıb tarife, dettiği mukaveleler mucibince getirtecemakamın tasdikına arzolunacaktır. Yeni ği petrol ve benzini bu şirket vasıtasile arifede bir kısım biletlerin fiatı artırıla piyasaya arzedecek, maamafih diğer şircak, bir kısmının ise tenzil edilecektir. ketler de mezkur mevaddı serbestçe celBundan başka devamlı biletler ihdas e bedebileceklerdir. Hükumetle Neft Sendilecektir. Yeni tarife ile Tramvay idare dikat arasında yapılan bir anlaşma mu sinin varidatı bir miktar daha artacaktır. cibince bu müesseseye aid tesisat ve gaz darenin mübayaa etmekte olduğu mal tanklan mezkur şirkete devredilecektir. zeme fiatlarında tereffü vardır. Bu halin Gaz ve benzin Limited şirketinin teşekküdevamı elektrik fiatları üzerinde de tesır Iüne aid talimatname bugünlerde ilân eicra edecektir. Maamafih şimdiki halde dilecektir. Bu şirketin teşekkülü piyasada elektrik fiatlarına zam icrası düşünülme benzin ve petrol üzerine vaki olacak her mektedir. türlü ihtikârı önliyecektir. Diğer taraftan ötedenberi şikâyeti mucib olan Beşiktaş Taksim otobüs tarifeKÜLTÜR tŞLERİ sinin dört, beş kuruş kadar tenzil edilmesine karar verilmiştir. Talebeyi nazariyattan SEHfR İSLF.Rİ Tramvay ücretleri için yeni bir tarife yapılıyor Belediye, Istanbuldaki binaların sicillini yapacak kurtarmak için ( Şdüdlikleri İaar Cemiyeti kongresi Belediye, İstanbuldaki ev ve arsalar için bir sicil vücude getirmeği düşünmekedir. Vali ve Belediye reisi Lutfi Kırdar, Bükreş seyahati esnasında gördüğü bu eklin memleketimizde de tatbikı için tetkikat icrasını emretmiştir. Bu sicil usuiü atbik edildiği takdirde ayni zamanda Belediye de kendi arsa ve binalarını esaslı surette tespit etmiş olacaktır. Filhaika Istanbulda bazı arsa ve binalar vardır ki, bunlann sahib veya varisleri maum değildir. Bunlar bilhassa kadastro atbikatında meydana çıkmaktadır. Bundan başka bazı kimseler de kıymeti haiz olmıyan arsalarının tirikmiş vergilerini vermemek için bunlara sahib çıkmamakadırlar. Belediyenin tatbik edeceği sicil şekli ayni zamanda tapu ve adliye cephesinden de işe yarayacaktır. Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, son memleket seyahati esnasında, bazı liseIerde, talebenin dersleri yalnız nazarî olarak yaptığı ve ancak kitabların çerçevesi dahilindeki bilgi ile iktifa ettiğini görmüştür. Çocukları nazariyatçılıktan kurtarmak maksadile, muhtelif ders mevzularile alâkah neşriyat yapılmasına karar verilmiştir. Bunun için bir müsabaka açılarak alâka. darlar davet edilecektir. Hazırlanacak kitabların, tamamile talebenin fikrî kabiiyetini yükseltecek mahiyette olmasına dikkat edilecektir. Bazı lise ve ortamekteb müdürlerinin ders aletlerinden istifade etmedikleTİni, kendilerine gönderilen aletleri kapalı sandıklar içinde, olduğu gibi bıraktıklarmı da tespit etmiştir. Bu gibi mekteb idare leri hakkında takibat yapılacaktır. Maaşı kesilen Belediye memurları Belediye kanununun 1 1 7 nci maddesinin 1 6 ncı fıkrası mucibince, Belediye me. mur ve müstahdemleri maaş ve ücretleıinin Belediye umumî varidatına nispetle yüzde otuzu geçmiyeceği musarrah bu lunduğunu nazarı dikkate alan bazı be. lediyeler bu hükmü ileri sürerek kanunen istihdama mecbur oldukları ebe ve diğer sıhhat memurlarının tahsisatlarmı kes mişlerdir. Vekâletten Vilâyete gelen bir emirde Belediyelerce Belediye reisi ve büro memurlarından sonra sıhhat kadrosunun nazarı itibara alınması icab ettiği, bununla beraber yüzde 30 nispetini te:avüz halinde Dahiliye Vekâletinden müjaade almak suretile sıhhat bütçesinin :evzini icab edeceği bildirilmiştir. Otomobil tramvay musademesi Sirkecide Hamidiye caddesinden geçmekte olan 44 numarah tramvay arabasina şoför Abdülkadirin idaresindeki 1 798 numarah otomobil çarpmış, otomobilin arkası parçalanmıstır. Kozan Adana şosesi Kozan (Hususî) Kozandan İmamoğlu köyüne kadar 30 kilometresi evvelce yapılmış bulunan Kozan Adana şosesinin geriye kalan 40 kilometresinin bozuk olmasından kış seferleri yapamaması yüzünden Kozanın Adana ile kesilen irtibatının tekrar temini için Adana Meclisi Umumisi faaliyete geçmiştir. Bu yolun 40 kilometrelik kısmının inşası için 940 yıh bütçesine 30,000 lira ayrıldığı ve bu miktara şimdiye kadar tasarruf edilen 58,500 lira da ilâve edilmek suretile 88,500 Hralık bir tahsisat kabul edilmiştir. Dört kazanın makarn olan Kozanın Adanaya pek yakında kavuşturulacağı haberi bu dört İcaza halkını çok sevindirmiştir. Bu hayırlı haberin yakında kuvveden file çıkması çok arzu edilmektedir. Belediye zabıtası talimatnamesi Şehidlikleri İtnar Cemiyetinin dunkü kongresinde bulunanlar C Şehidlikleri tmar Cemiyetinin senelik kongresi dün öğleden sonra saat 14,30 da Eminönü Halkevi konferans salonunda toplanmıştır. Kongrede Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, Parti müfetitşi Fikret Sılay ve cemiyetin reisi Cevdet Kerim de hazır bulunmuştur. Kongre, idare heyetinin bir senelik faaliyetini takdirle kabul ederek kendilerini ipka etmiştir. Yeni zabıtai belediye talimatnamesi nin hazırlığma devam edilmektedir. Taimatnamenin şimdiye kadar 700 maddesi hazırlanmıştır. Seyrüsefere aid kısım da ikmal edildikten sonra yeni talimatname Şehir Meclisine arzedilecektir. Bir tramvay biletçisi yaralandı Kurtuluş istasyonundan Eminönüne hareket eden 1 80 numarah tramvay arabasının biletçisi Hüseyin hareket esnasında arşın yerinde olup olmadığını tetkik ederken 3055 numaTah Beyazıd otobüsünün çarpmasile yere düşmüştür. Ayağından yaralanan Hüseyin, Şişli hastanesine kaldırılmıştır. ,^^ Ç Eainoni Halkevinde çalışan kadınlarımız Coaerd ve hamiyetli ninimiııiler Sıcak su ile yaralandı Çarşıkapıda Ağacamii sokağında 4 numaralı evde oturan Ali Gülün oğlu Ali kazaen devrilen semaverin sıcak sularile bacaklarından yaralanmıştır. Yaralı ço cuk tedavi altına ahnmıştır. Zavallı turşucu Taşköprülü Halil adında bir turşucu Tahtakalede Zülüftar hanında turşu satarken merdivenlerden yuvarlanmış, sukut esnasında Halilin sol ayağı topuğundan çıktığından Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. Yukarıda resmini gördüğünüz yavru. lar, yılbaşı piyangosunda büyük ikramiyeyi kazanan Eyüb 36 ncı ilk okul talebeleridir. Çocuklar Yılbaşında öğretmen leri Lemanla birlikte aldıkları bir bilete isabet eden 30,000 liralık ikramiyenin (750) lira tutan hisselerini Erzincan fe . Iâketzedelerine terk ve teberru etmişler ı dir. Öğretmenlerile beraber yavruların bu cömerd hareketleri takdire lâyıktır, 1 Günde yüzlerce kurban veren milletlerden örnek alarak, harb ve sulh için iyice hazırlanmamız lâzımdır. Kurbanlarımızı Hava Kurumuna vermek, bu hazırlısa istirak etmek demektir. Arnavudluğun birleşmesile kendisini artık Balkanların yegâne büyük devleti sayan ve ayni zamanda orta Avrupada dahi sükun ve muvazenenin muhafaza edilmesine ehemmiyet veren ltalya; Karpatlardan Macaristana ve Tuna havzasına ADUYEDE sarkan ve Besarabya üzerinden de Tunanın ağzına ve Balkanların şark kapısına Bir yankesicinin muhakemesi sokulmak istiyen Sovyet Rusyasının yaKâmil isminde bir yankesici, dün Ba rımadada huzur ve muvazeneyi bozacalıkpazanndan geçmekte olan Said adın ğından endişe etmişti. Bu yeni tehlike karşısında Balkanlı da bir şahsa çarpmak suretile, yeleğinin cebinde bulunan altı lirasını aşırmış ve devletlerin kendi aralarındaki niza ve parayı arkadaşı Dangal lbrahime vererek meseleleri dostane bir surette hallederek kaçırmıştır. Bu sırada işin farkında olan müşterek bir sulh ve sükun cephesi kuSaid, Kâmili yakalamış ve polise teslim rulması için ltalya, kendi sözü geçebileetmiştir. Dün nöbetçi cürmü meşhud mah cek devletler üzerinde telkin ve tesirde kemesinden yapılan duruşmada Kâmil, bulunmağı kendi siyasetine iş edinmiştir. hâkimin suallerine şu cevabı vermiştir: Evvelâ Yugoslavya ile Macaristanın a« Ben, hapisten yeni çıktım. Artık rasını bulmuştu. Venedikte Italyan ve bu işlerden bıktığımdan bayramertesi Macar hariciye nazırlan arasında yapıBursadaki kardeşimin yanına gidecektim. an son mülâkat neticesi olarak ltalya Ondan biraz Dara alarak namuslu bir iş Macaristanla Rumanyanın da anlaşmalari yapacaktım. Iddia edildiği gibi bu para ve hiç olmzsa müşterek tehlike karşısında yı ben asırmarlım. Param olmadığından kendi aralarındaki nizaı bir tarafa bırakakazağımı <?»ımm bir sırada Dangal lb rak buna aid meseleleri daha sakin bir harahim rv""ı o^ırasını çalarak kactı. Ar vaya bırakmalan için tesir yapmıştır. kasmdan "rlbrahim parayı ver> diye baAyni zamanda ltalya ile siyasetleri bir ğırdımsa da, gelmedi ve beni yakaladı . hizada yürüyen Yugoslavya dahi Balkan lar.» misakı şeriki bulunan Rumanya üzerinde Hâdise hakkında dinlenen şahidler suç elif ve tavassut rolünü icraya başlamışlunun parayı asırarak arkadaşma teslim ır. Yugoslavya devlet şefi Kral Naibi ettiğine dair beyanda bulunmuslardır. D rens Pol'un Rumanya Kralı Karol ile Kâmilin bundan evvel de muhtelif sabı yaptığı haber verilen gayriresmî müiâkatkalan olduğu anlaşıldığından bu hususta a şüphesiz Macaristanla Rumanyanın ve tetkikat yapmak üzere muhakeme avm Bulgaristanla Rumanyanın aralarındaki 27 sîne bırakılmış ve suçlunun tevkifine nizalann ve meselelerin esasından şimdikarar verilmiştir. ik halledilmese bile bütün Balkanları tehdid eden haricî tehlikenin devamı müdttalyan balık gemisi detince bir tarafa bırakılması üzerinde görüşülmüştür. kurtarıldı Italyan bandıralı Petsamo adındaki baBu faaliyetleri yeni Avrupa harbindenIıkçı gemisi, İstanbuldan 128 ton torik beri ilk defa olarak Balkan misakı devbalığı alarak Liverno limanına mütevecci letlerinin konferansı takib ediyor. Konfehen hareket etmişti. Fakat Çanakkale bo rans gerek Balkanlı devletleri kendi arağazından geçerken kuvvetli fırtına ve ti larında gerek komşulan büyük devletlerpiye tutulan Petsamo, Ilgardere mevki le telif etmeğe vaziyeti en ziyade müsaid inde karaya oturmuştur. olan Yugoslavyamn merkezi Belgradda Devlet Denizyollarının Sadoz kurtar gelecek ayın ilk haftasında toplanacakma gemisi, havanın müsaadesizliğine rağ. tır. men dört günlük çahsmadan sonra PetKonferansa misakın haricinde kalan samoyu kurtarmış ve Çanakkale limanına yegâne müstakil devlet Bulgaristan dahi getirmiştir. ^^^ söylendiği veçhile davet edildiği takdirde müşterek Balkan vaziyetinin ve meseleleYangın başlangıcı rin ilk defa görüşülmesine yol açmış olaCibalide Üsküblü caddesinde kundu caktır. Bulgaristan son günlerde Sovyetracı Mehmede aid 6 odalı evde bir yan ler Birliğile iki mühim mukavele akdetgın çıkmış, İtfaiyenin derhal tedbir al miştir. Biri ticarete ve seyrisefaine ve diması sayesinde yangın büyük bir hasar ğeri Karadeniz üzerinde iki memleket yapmadan söndürülmüştür. arasında hava muvasalasını tesise aiddir. Şimdiye kadar böyle sıkı münasebet ' Fedakârlık gösterenler tesis etmekten çekinen Ruslarla Bulgar ların birdenbire anlaşmış olmalarının sitakdir edildiler Bursa (Hususî) M. Kemalpaşa ve yasî bir manası da olabilir. Belgrad topKaracabey seylâbı esnasında büyük bir lantısı umum Balkan devletlerinin kendi gayret ve fedakârlıkla çalışarak halkın aralarında iyice anlaşmalarına hizmet ethayatını kurtarmak hususunda faaliyet tiği takdirde Balkanlıların haricdeki büleri görülenlere vilâyetçe takdirnameler vük devletlerle münasebetlerinin siyasî bir mahiyet ve hususiyeti kalmıyacaktır. verilmiştir. Sofya mülâkatının neticesi bu hedefe Takdirname alanlar Vali muavini Edoğru ilk pHımdır. dib Kotay, Vilâyet jandarma kumandanı Mustafa Evren, Hara müdür vekili BehMuharrem Feyzi TOGAY çet Kutlay, Karacabey kaymakamı Remzi özkan, M. Kemalpaşa kaymakamı Said Saym, M. Kemalpaşa polis komiseri Cevİstanbul Müftülüğünden: dettir. 19 kâ. sani 940 senesi cuma günü Ayrıca Uluabad çaymda parçalanan motördeki üç kişiyi kurtarmak üzere su 1358 senesi zilhicce ayının dokuzuna mu. ların azgın savletine rağmen hayatlarını sadif olmakla Arife, cumartesi günü de tehlikeye koyarak bu dereye inerek üç ki Kurban bayramı olduğu ilân olunur. BAYRAM NAMAZI şiden birini kurtaran Mudanyadan geti Saat Dakika rilen fedakâr sandalcılardan Yusuf Teker, Zevalî 8 1 Hüseyin Karvan, Ali Özbakır, Ali Erçin Yurdumuzun korunması ve miliî varve Davud Cöbek de takdir edilmislerdir. hğımızın yükselmesi için çalışmakta olan millî kurumlarımıza her vesile ile yar . dımda bulunmak yurd borcumuzun en bü yük ve en mühimlerindendir. Yurdumuzu havadan gelecek tehlikelere karşı koru mak uğrunda feyizli ve devamlı bir surette çalışmakta ve aldığı teberruları Kızılay Çocuklan Esirgeme gibi hayırlı kurum » larla paylaşmakta olan Türk Hava kurumuna kurban bayramında kesilecek kurban derilerile barsaklarının verilmesi bu babda Diyanet îşleri reisliği tarafınçLan evvelce verilmiş olan fetva mucibince muvafık olacağı ilân, bununla beraber memleketimizin bir kısmında maalesef zuhur eden pek elim hareketiarz felâke tine uğrıyan vatandaşlarımız için Cumhuriyet Halk Partisi Eminönü Halkevi tarafından tesis edilen mutfaklarda bu fe'âket zedeler için kavurma yapılmakta oldu Sundan kurban etlerinden mezkur mut faklar namına teberruatta bulunulması rmııUcrem ahalimizden rica olunur. Cumartesi günü bayram CUMHURİYET Eminönü Halkevinde hadvnlar, felâketzedelere giyecek hazırhyorlar Nüshası 5 kurustur. Eminönü Halkevinde Erzincan felâketzedelerine gönderilmek üezere Türk kadmları tarafından dikiş kısmı faaliyetine devam etmektedir. Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, Parti İstanbul reisi Fikret Sılay ve Cevdet Kerim dün buradaki faaliyeti gözden geçirmişler ve bu hayırlı mesaiden dolayı takdirlerini bildirmişlerdir» Abone şeraiti Senelik Altı aylık Üç aylık Bir aylık ( Türkiye Haric ıçın 1450 Kr. 2700 Kr, 750 » 1450 » 400 » 800 » 150 » Yoktur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog