Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

TANZIMAT MALİYE NAZIRLARI Yazan: M. Zeki Pâkalın Her iki cild 250, cildli 300 kuruştur. İki cild KANAAT KlTABEVt Onaltıncı vıl savı: 5632 u m h u r i ye No. 246 ve g Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve Matbaa kısmı 2429924290 Büyük edib LID ZIYA UŞAKUGİLİN son eseri: tiyar Dost Pazartesi 15 ikincikânun 1940 I Kitabcılardan isteyiniz. Londra ve Paris anlaşmaları Numan Menemencioğlu dün seyahatinden avdet etti Son istikraz mukaveleleri dış ticaretimize yeni inkişaf imkânları vadetmektedir *arihi Ulucamiinin zelzeleden sonraki hcdi Felâketzedelere yardım Zelzele mıntakasmdan dün şehrimize 80 kişi daha geldi Muktelif şehirlere gönderilen felâketzede vatandaşlarm ihtiyacları temin ediliyor, talebe mekteblere yerleştiriliyor Zelzele mıntakalarından 80 kadar fe bir kısmı otellere ve beraberinde fazla eş miştir. Pazar olmasma rağmen dün de Kılâketzede vatandaş daha dun sabah şeh ya getirenler de muvakkaten Saraybur zılay şubeleri teberru faaliyetine devara rimize gelmiştir. Vali Muavini Haluk Ni nundaki misafirhaneye yerleştirılmisler etmislerdir. had, felâketzedeler için derhal tedbirler dir. Birkaç güne kadar kendilerine evler Bursaya giden felâketzedeler aldırmış ve bu vatandaşlarm vaziyetlerile tutulacaktır. Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi, dün Sirkeci istasyonunda kendisini karşdıyanlar arasında Bursa (Hususî) Şehrimize gelen yakından alâkadar olarak istirahatlerini Vali muavini, bu işi müteakıb Fatih, Hariciye Vekâleti kâtibi umumisi, ken temin etmiştir. Gelenlerden yaralı olan Hariciye Vekâleti kâtibi umumisi NuŞehremini, Edirnekapt ve Fener semtle Erzincan felâketzedelerinm sayısı 105 i man Menemencioğlu ve beraberindeki ze disile konuşan bir arkadaşırmza aşağıdaki dört kişi hastahaneye, 26 kişi buradaki rinde evlere yerleştirilen felâketzedelerin bulmuştur. Bu felâketzedeler güzel ve vat, dünkü semplon ekspresile jehrimize beyanatta bulunmuştur: akrabalarına gitmişlerdiri. Mütebakisinin evlerini gezmis ve vaziyetlerini tetkik etlArkast Sa. 5 sütun 4 te} « Seyahatimden çok memnunum. gelmişlerdir. Numan Menemencioğlu, istasyonda Vali ve Belediye Reisi Lutfi Gerek Ingiltere ve Fransada, gerek BulKırdar, Istanbul Parti idare heyeti reısi, garistanda memleketim için şahidi oldupolis müdürü ve bazı konsoloslar, dostlan ğum dostluk tezahuratı cidden büyük ve arıciye Vekâletımiz Umumî Kâ ve matbuat mümessilleri tarafından kar samimidir. Londra ve Paris müzakereleri ve imza edilen itilâflar üzerinde Ankaratıbi kıymetli dıplomat Numan şılanmıştır. Numan Menemencioğlu, birkaç saat da daha etraflı malumat verilecektir. Menemencioğlunun Londra ve şehrimizde kaldıktan sonra akşam ekspre Şimdilık kısaca şunlan söyleyebilirim. AnParis seyahatinden dönerken Sofyada bir sile Ankaraya hareket etmiştir. iArkası Sa. 5 sütun 3 te) Evvelki gün, bir gazetede, Istanbul şoyle diyordum: «lzmit vak'ası, yalnız kaç gün kalışı BulgarTürk münasebetleri Cumhuriyet Müddeiumumisinin Afrodit Turk san'atının hür inkişafına karşı cephe bakımmdan büyük ve samimî dostluk tedavasına ve bana dair, iki sutuna yakın alan bir hareket değildir. tzmit vak'ası, zahürlerine vesile teşkil etti. Majeste beyanatını okudum. hiçbir maddesile plâstik san'atlarda çıpKral Boris tarafından huzura kabul oluKendisine cevab vermeden evvel, oku lağın teşhirini yasak etmiyen Türk kanan Türk diplomatile Başvekil ve Hariyucularıma başka bir davayı ve neticesıni nunlarına karşı cephe almış bir harekettir; hatırlattıktan sonra, belki de safhalarını lzmit vak'ası, garb kültürünü ve medeniciye Nazırı Gospodin Köseivanof arasınHelsinki 14 (a.a.) Öğleyin neşredi iyice takib etmedıklerı Afrodit meselesi yetini benimsiyen Türk inkılâbının öz da müteaddid görüşmeler yapıldı. NeşIen 1 3 kânunusani tarihli Finlandiya tebli nin esasını anlatacağım: Geçen sene, lz prensiplerine karşı cephe almış bir harerolunan resmî tebliğ Bulgaristanın sulhğınde ezcumle deniliyor ki: mitte, müstakil ressamlann açtıkları ser kettir.» perver bitaraf vaziyetile Türk Bulgar Karada Kareli berzahında, iş'ara değer gide, oranın müddeiumumisi, müstehçen Mahkeme, tabloları mütehassıs bir ehli münasebetlerinin samimiyeti üzerinde en bir hâdıse kaydedılmemiştir. Şark cephe olduğuna hükmettiği bazı tablolan duvar vukuf heyetınin tetkikine havale etti, sansinde, Finlandiya, kıt'alan, düşmanm dan indirmiş ve san.'atkârları mahkeme atkârlar beraet kazandılar ve eserler tekkat'î ve en hararetli ifadeleri ihtiva eyleAittojokiye yaptığı bir taarruzu püskürt ye sevketmişti. Kanunun sarih emrine rar eski yerlerine asıldı. miştir. Hariciyemizin Umumî Kâtibi müşlerdir. rağmen bu müddeiumuminin topladığı O zaman, Istanbul Müddeiumumisi, Sofyadan aynhrken matbuata verdiği Dün Finlandiya kıt'aları 12 tank, ve ehlivukuf heyeti mütehassıslardan değil, lzmit davasına uzaktan ve garib bir hasbeyanatta «unutulmaz hatırasını taşıdığı üç zırhlı otomobil imha etmişlerdir. bir muhasebeciden, bir noterden, iki de sasiyetle alâka gösteriyordu. Hergün ga» Ekselâns Köseivanof» tan gördüğü çok Denizdeki harekât meyanında, Lado meçhul avukattan mürekebdi. Hemen bü zeteci arkadaşlarımıza birşeyler söylüyor ga gölündeki Finlandiya sahil bataryası, tün gazeteler, lzmit müddeiumumisinin Ve bu davaya dair bir mecmuada san'at iyi kabule karşı minnettarlığım ilân edisahildeki muhtelif hedefleri ve efrad nak bu hareketini gerilıkle tavsif ettiler. Ben yazısı neşreden ressam Nurullah Berkı yordu. Hulâsa Sofya uğrayışı sayın Nuleden Sovyet gemilerini bombardıman de birkaç yazı yazdım. «San'at değil, da, kendisine hiç taalluku olmıvan bu maman Menemencioğlunun Londra ve Paris etmiştir. (Arkası Sa. 3 sütun 1 de) memleket meselesi» başlıklı fıkramda (Arkası Sa. 5 sütun 1 de) seyahatine parlak bir hatime teşkil etti. • llllllllllllllllllll llllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllııııııııılllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ııııııııiıııınHiıııııınıııı Türk efkân umumiyesi tarafmdan lâyık olduğu ehemmiyet ve memnuniyetle karşılanan bu telâkinin diğer Balkanlı memleketlerden başhyarak sulha müştak ve mütehassir bütün dünya efkân için de kıymetli bir vakıa sayılacağı şüphesizdir. Balkanlarda Türkler ve Bulgarlar FinRos harbi Rus tayyareleri ( Yazan: Peyami Safa~) faaliyet gösteriyor atıldı, 2 kişi öldü Müddeiumumiye bîr hücumu behleniyor Dün Helsinkiye 50 bomba Belçika ve Holandada askerî izinler lâğvedildi Bütün askerler derhal kıt'alarına iltihak için emir aldılar, yeniden 3 ihtiyat sınıf silâh altına çağırıldı Dün yapılan lik maçları Balkan milletleri arasmda bir kardeşlik havası yaratılmasının yalnız imkânma değil, vücub ve zaruretine de kani olan Ebedî Şef Ataürk bilhassa Bulgar Türk dostluğuna büyük ehemmiyet verdiğini hiç saklamamıştır. Atatürk Bulgaristandaki memuriyeti esnasında komşu milleti yakından tetkike ve hakkile takdire fırsat bulmuştu. Bu küçük ve çahşkan komşu milletin bizimle ırkî menşe birliği de Belçika tanklan Alman Belçika Atatürkün Bulgarlara muhabbetinde belBrüksel, 14 (.aa.) Belçika OTduki bir dereceye kadar tesir icra eden kalbî bir amildi. Asırlar imtidadınca dınî tesir sunun takviyesi hakkmdaki ilânlarda bütün mezunların derhal ve en kısa yollerin bazı hakikatleri örtmekte oynadığı dan kıt'alarına iltihaklan emrolunmaktadır. Hiçbir mazeret kabul edilmiyecektir. YUNUS NAD1 Bütün asker ve subaylar tesadüf edecek(Artcası Sa, 3 sütun 3 te) leri trenlere kayıdsız ve şartsız parasız binecekler ve kıt'alanna gideceklerdir. Diğer taraftan bütün atlar, arabalar, hayvanlar. otomobiller, kamyonlar, otobüsler ve bilhassa nakil vasıtaları derahl şehirlerin meydanlarında toplanacak ve belediyelerin verecekleri tekâlifi harbiye veNakleden sikaları mukabilinde ciheti askeriyeye tevHAMDrVAROGLU di olunacaktır. hududunda bir manevra esnasında Bugünkü gazeteler heyecanlı hiçbir başlık taşımamaktadır. Bu babdaki millî müdafaa nezaretinin tebliği de öyle fevkalâde başlıklar taşımamaktadır. Gazeteler bu mesele hakkında tefsirlerde bu lunmadıkları gibi mezkur tedbirlerin sebebleri hakkında hususî bir şey yazmı yorlar. ^ P ! ^ . • ••'...,:,?• • • • . jÇ Yeni roaannuz: CURBET YOLU Liege mıntakasından gelen top sesleri Bu güzel eseri bugünden itibaren dördüncü sahifemizde takib ediniz! Paris, 14 (a.a.) Havas: Bu sabah Belçikadan gelen haberler Liege mıntakasında derin bir endisenin hüküm sürmekte olduğunu ve oradaki kıtaatın silâhbaşı ettiğini bıldirmektedir. Meuse vadisindeki Halk hayrette Brüksel 14 (a.a.) D N.B. Orduda butün fabrikalar mevcud stoklarını tahDiğer taraitan mezuniyetlerin ılga edildıği haberi halkı liye emrini almışlardır. hayrette bırakmış ve fevkalâde nazan dik Holandadan gelen haberlerde de Alman iArkası Sa. 5 sütun 5 te) kati celbetmiştir. Lik maçlarına dün üç sahada da devam edilmistir. Havanın soğuk ve sahaların çamurla olmasma rağmen müsabakalar intizamla yapılmıştır. Yukarıki resim, sıfır sıfıra berabere kalan Galatasaray . Beykoz maçında, Beykoz kalecisinin bir kurtarışım göstermektedir. Dünkü maçların tafsilâtı 6 ncı sahifemizdedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog