Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Büyük Edib Halid Ziya Uşaklıgilin beş cildlik nefis bir eseridir. Her kitabcıda bulunur. Vll KIRKYIL Tttrk • Bulgar dostluğu Dün akşama kadar, zetzeie Dün Sofyada mühin hir mmtakasmda 38 bln yurddaş resmî tebliğ neşredildi r Felâketin acıklı rakamları İSTANBUL CAĞALOĞLU SflVII 5 6 3 1 Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet. Istanbul Posta kutusıı: tstanbul No. 246 Telefon: Başmuharrlr: 22366. Tahrir heyeti: 24298. îdare ve Matbaa kısmı 24299 24290 umhuri ECHll TARAFLARl ADAMLARIN SHIIR Pazar 14 ikincikânun 1940 Karnedden Ömer Rıza Tanesi: 75, cildli: 100 kuruş. Ahmed Halid Kitabevi kaybettiğimiz tespit ediidi Sofyada beyanatta bulunan Menemencioğlu, iki millet arasında tam bir görüş birliği bulunduğunu söylüyor Bulgaristan Başvekili ve Hariciye Nazırile Türkiye Haricıye Umumî Kâtibi arasında yapılan mülâkat, 18 teşrinievvel 1925 tarihli Türk Bulgar muahedesinin semeresi olan samimî dostluğun inkişafını tekrar kayıd ve işaret ve iki memleketin Balkanlarda barışın muhafazası ve Bulgar hükumeti tarafından ilân edilen bitaraflığm korunması hakkındaki noktai nazarlarınm tam mutabakatini teyide vesile olmuştur. Mülâkat, bundan başka, Türk ve Bulgar hükumetleri tarafından müşterek hududdan kıtaatın geri ahnması hakkında ittihaz edilen tedbirlerin iki memleket arasında mevcud itimadâver dostluk siyasetinin yeni bir tezahürünü teşkil eylemiş olduğunu da müşahede ve tespite imkân vermiştir. Nihayet, Türk hükumetinin Bulgaristanın bitaraflığma riayet hakkındaki karannın ve Bulgar hükumetinin bu bitaraflığın kat'î surette muhafazası hususundaki karannın, iki memleket tarafından takib edilen siyasetin ve aralanndaki iyi komşuluk münasebetlerinin icablarına tamamen uygun olduğu m''l!ahede ve tespit edilnn;<!tir. elçihk salonlarında Menemencioğlu şerefine bir ziyafet vermişlerdir. Ziyafette Basvekil Köseivanof'la Menemencioğluna refakat eden şahsiyetler, kordiplomatik azasmdan bazılan ve diğer şahsiyetler hazır bulunmuşlardır. Bu akşam saat 21,20 de Menemencioğlu ile yanındaki zevat ekspresle Ankaraya hareket etmişlerdir. Menemencioğlu Rarda Kra'in bir mümessıli, Başvekil ve Hariciye Nazın Köseivanof, İnpiltere, Fransa, Yugoslavya, Rumanya ve Belçika elçileri ve Yunan maslahatgüzan tarafından selâmlanmıştır. Türkiye elçisi Şevki Berker ve bütün Türk elçiliği memurIarı istasyonda bulunmakta idi. Menemencioğlu hareketinden evvel matbuat mümessillerine aşagıdaki beyanatta bulunmustur: « Sofyadaki ikametim bana, iki memlpket arasındaki münasebetlerin en sıkı dostluk cercevesi içinde inkisaf etmekte olduğu intıbaını vermUtir. Hakkımda gösterilen kabul, iki memleket münasebetlerinde mutad olduğu veçhile çok samimî idi. Sofyadaki ikametimden çok memnuuum ve Türkiye ile Bulgaristan arasında iki milleti alâkadar eden bütün meseleler hakkmda tam bir anlayış mevcud olduğuna kani bulunuvorum. Unutulmaz hatırasını tasıdığ'm Ekselâns Köseivanof tarafından burada bana gösterilen hüsnü kabulden dolayı bilhassa minnettarım.» Bütün gazeteler. F.ks^lâns Menemencio^lunun riyareti hakkında uzun makaleler yazmakta ve geniş tafsilât vermektedirler. Felâketzede bir kadın, yanan ve yıkılan evinin en kazı üstünde... Büyük Erkânıharbiye Reisimizin tetkikleri Mareşal Fevzi Çakmak, Erzîncan harabeîerini gezdi, askerî yardım faaliyetini tetkik ettikten sonra Erzuruma gitti Erzîncan 13 (Zelzele mıntakasında Acıklı rakamlar bulunan arkadaştmız bildiriyor) BüAnkara 13 (Telefonla) Peyderpey yük Erkânıharbiye Reisimiz Mareşal alınan malumat, zelzele felâketinin insan eni harbin başlıca kuvvetleri Fevzi Çakmak bugün felâket mıntakasma garb cephesinde iki müstahkem gelerek harab şehri gezmiş ve görmüş kaybı bakımından çok acıkh bilânçosunu müellim bir şekilde kabartmaktadır. Fehatta dayanarak karşılıklı duru tür. lâketin vukuunu takib eden günlerde bir yor ve bekleşiyorlar. Bu hal ne zamana Mareşal, burada askerî yardım faaliye kısım yolların kapalı olmasından d.olayı kadar böyle sürer? tini tetkik ettikten sonra Erzuruma gitmiş varılamıyan yerlere gidilmiş, hemen her Bu suali zaman zaman bazı Fransız tir. Müfettişi Umumî Abdullah Alpdo taraftaki zayiat miktannın hakikî şekildeki tespitine artık imkân hasıl olmuştur. askerî muharrirleri de soruyorlar, ve bu ğan da Ankaraya hareket etmiştir. Şehirde sevkiyat sona ermek üzeredir. Ölü, yaralı insanlarla yıkılan ve hasar hal sonuna kadar böyle sürüp gitmiyeceResmî daireler evrakının çıkanlmasma gören evlerin sayıları hakkında son tespit ğine göre müttefıklerce inisyativ elden devam ediliyor. Adliyeye aid dosyalar ve ettikleri rakamlan zelzele gören vilâyet kaçırılmamak üzere umumî vaziyetin sıkı defterler bulunmuş, evrakm da tasnifine ler hergün telgrafla Ankaraya bildıriyorbir takib ve tetkikle daimî ve mütemadi başlanmıştır. Tapu defter ve kuyudatı lar. Bu günün yekunu, kaybolan vatandaş bir surette gözöniinde tutulmasmı ve her tam olarak bulunmuştur. sayısmm maalesef 38 bine vardığını gösBurada 1500 vatandaş kalmıştır. Bun terir mahiyettedir. ihtimale karşı hazır bulunulmasını istiyorJar, memleketten aynlr"»k i?t<*mivorlar. Sıvas vilâyetinde tespit edilen ölü m>klar. 1 Bahri Turgud (Arkası Sa 5 sütun 3 te) Almanlar garb cephesinde taarruza lllllllllllllllllllllllllllllllllııllllllllllllıllllılllııılııllııın llllllllııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııı IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM l geçmediler. Müttefik memleketlerde ikide bir niçin taarruz etmediler, ne zaman ve nasıl taarruz edecekler? sualleri soruluyor ve onlar ne zaman isterlerse ve nasıl muvafık görülürse övle taarruz etsinIer, kendilerini yerde gökte her suretle karşılamağa muktedir kuvvetlerimiz vardır cevabı veriliyor. Bu sual ve cevablann bu şekilde tekerrür ve temadi etmesinin zaman zaman hatta binnefis alâkalı memleketlerde bile sinirlere dokunmaktan hâli kalmadığım görüyoruz. Filhakika harbe cereyan ve sonunc verecek hareketlerin behemehal Almanlar tarafmdan gelmesini beklemek için ne kuvvetli bir sebeb vardır, ne de kesin bir kaide. Milletlerin sulhperverlik hesabma tedafüî vaziyetleri ancak harb başlayıncıya kadar dinlenebilir bir iddia ve meslek olabilir. Bir kere harb başladıktan sonra onu intac edecek taarruz ve tedafü şekillerini ancak vaziyetlerin icabı tayin eder. Harb başladıktan sonra baş vazife olarak her iki tarafa teveccüh eden ve düşman küllî kuvvetlerini ezmek hedefini tutan hareketlerde her iki taraf için müsavi ve alabildiğine mutlak bir serbestlik vardır. Bu esasa göre: Almanlar niçin taarruz etmiyorlar? Heyetimizin Sofyada dünkü temasiarı Sofya 13 (a.a.) Bulgar Ajansı bildiriyor: Türkiye Hariciye Umumî Kâtibi Büyük Elci Numan Menemencioğlu bu sabah Basvekil ve Haricive Nazın Köseivanof'u ziyaret ederek mülâkatta bulunmuştur. Bu görüşmeden sonra evvelce neşredilmiş olan resmî tebliğ verilmistir. Saat 13.30 da F°'rikanin S^fva e'risi ve W ^ a m Motte TedafUî ve tecavüzî Yeni Sümerbank 150 milyon lira sermayeli yeni banka kurulacak Belgraddahl topianttda, Ealkcn memAnkara 13 (Telefonla) Elyevm Sofyada bulunan Sümerbank umum müdürü Bürhan Zihni Ankaraya avdetinde yeni vazifesine başlayacaktır. Diğer taraftan devlet sanayi ve maadin teşpkküllerile bu işletmelerin kredi muamelelerini yapmakla mükellef bir bankanın kunılması hakkındaki kanun lâyihalarının da Meclis encümenlerinde müzakeresine devam ediliyor. Sermayesi 150 milyon lira olacak olan bu bankanın adı Sümerbank olarak kalmakta, şimdıki Etibank ve Sümerbank lâğvedilmektedir. Devlet Sanayı ve maadin teşekkülleri umumî olarak her türlü sanayi ve maadin ve taş ocakları işlerini, kendi istihsalât ve imalâtınm ve bunlarla alâkalı emtianın ticaretini yapacaklardır. Bu teşekküller, ypniden kurulacak olan Sümerbanktan maada hiçbir yerden her ne suretle olursa olsun borc para alamıyacaklardır. Balkan Antantı Konseyi teketlerinin Avrupa harbi harîcinde halmah arzuları teyid edilecek Fransız donanmasının dört ay zarfmdaki Üç gündenberi devam eden bu kanlı savaşa, muvaffakiyeti Sovyetler en güzide askerlerini sokuyorlar Paris 13 fa.a.) Bahriye Nazın Campinchi, harbin ilk dört ayı zarfında Fransa bahriyesinin faaliyeti hakkında Havas Ajansının muhabirine yaptığı beyanatta ezcümle demiştir ki: « Millî bahriyemiz şimdiye kadar 1 0 Alman denizaltısı batırmış, 622,000 ton kaçak eşya yakalamış, 239 ticaret gemisi kontrol etmiştir. Fransız seyrisefaininin tam hürriyeti temin edilmiştir. Buna mukabil Alman deniz ticareti Baltık denizi müstesna olmak üzere dünya yüzünden kalkm'ştır. Fransa, müstemlekelerden gelen kıtaatının naklini bir tek adam ve malzeme (Arkasi Sa. 5 sütun 4 te) iMiııııniııuııiıııtııııııının Salla cephesinde başlıyan meydan muharebesi Balkan Antantı Konseytnim toplanacağı Belgraddan bir manzara Belgrad 13 (a.a.) Dün hududda refakat etmekte idi. İki devlet reisi bun Vrsaz civarında Kral Karol ile Yugoslav dan. sonra Stara Moravizo civarındaki ya Naibi Prens Paul arasında bir mülâ şatoya gıtmişlerdır. kat yapılmıştır. Kral Karol'a Prens Michel (.ATkası Sa 3 sütun 6 da) lllllllillllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIUII Ingiliz tayyareleri Almanya ve Çekoslovakya üzerinde Harbin başlangıcındanberi ilk defa yapılan bu uzun keşif uçuşu çok muvaffakiyetli oldu (Arkast Sa. 3 sütun 3 te) YUNUS NAD1 YARIN Müddeiumumiye cevab YAZAN Fmler tarajmdan esir alınan Rus askerleri bir hamamda temızleniyorlar c Curbet Yolu Nakleden : Harrdi Varo r luJ PEYAMİ SAFA Stokholm 13 (a.a.) «Havas» Sal Suomisalmi felâketinin tekranna mâni ol bir genc kız kalbinin derin heyela'da başlayan ve resmî tebliğlerde he maya azmetmiş olduklan görülüyor. Isveç muhabirlerine göre, Salla cephe canlarını zevkle okuyacaksınız. nüz zikredilmiyen bir muharebe Isveç mahfillerinin ehemmiyetle dikkatini çek sine 40000 kişilik mümtaz Sovyet kıt'alan yani iki fırka sevketmişlerdir. Üçünmektedir. Bazı şayialara göre, Fin kıt'alan bir cü bir fırkanın hesaba katılamıyacak deSovyet fırkasını hemen hemen tamamen recede hırpalandığı anlaşılmaktadır. Verilen malumata göre Salla'daki Fin çevirmeğe muvaffak olmuşlardır. Fakat iArkası Sa. 6 sütun 3 te\ Sovyetlerin her ne pahasına plursa olsun Bu romanda, aşkı ilk defa duyan Yann başlayoruz Garb cephestndekt Ingıhz tayyareleri bir uçuşa haz\rlanıyor Londra 13 (Hususî) Ingiliz tayyareleri harbin başlangıcındanberi ilk defa olarak Almaya uzerine uzun uçuş rekorunu kırmışlardır. Fransız cephesinden hareket eden bu tayyareler 1300 kilomet relik uzun bir mesafe katederek Avustur» ya ve ÇekoSlovakyaya kadar gitmişler, Prag ve Viyana. da dahil olmak üzere müteaddid şehirler üzerinde muvaffaki(Arkası Sa, 3 sütun 4 te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog