Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

TANZİMAT MALİYE NAZIRLARI Yazan: M. Zeki Pâkalm Her iki cild 250, cildli 300 kuruştur. îki cild KANAAT KİTABEVI yil umhuri ISTANBUL CAĞALOĞLU * 5630 Telgraf ve mektub adresl: Cumhurlyet, Istanbul Posta kutusu: Istanbul No 246 Telefon: Başmuharrlr: 22366 Tahrir heyeti: 24298 idare ve Matbaa kısmı 2429924290 ını gördükten sonsabırsızlıkla bekliyeye san'at mecmuası .... I U4U Bir dönüm noktasıdır Harap Erzincana yakında Bathan Antantt Konseyi portatif evler gönderiliyor Dört devlet Hariciye Nazırının ŞEHRİN YARDIMI: 781,640 LİRA ictimaına ehemmiyet veriliyor Rumanya Kralı ile Yugoslavya Naibi arasında bir mülâkat yapılacak Belgrad, 12 (a a.) Reuter: Haber alındığına göre, Yugoslav Naıbı Prens Pol, Rumanya hududundan 10 kilometre berıde bulunan Vashatz a gıtmiştır. Prens, dun Temesvarı'ye gelen Rumanya Kralı Karol'a mulâki olacaktır. Ancak mulâkatın nerede vuku bulacağı henuz belh değıldır. Bu mülâkat haberi henuz resmen teyıd olunmamıştır. Bulgaristan, Antanta girmeğe davet edilecek Londra, 12 (a.a.) Romadan buraya gelen bir telgrafa göre Balkan Antantı konseyi, Belgrad toplantısında, Bulganstanı Balkan Antantına girmeğe davet eyliyecektir. Belgrad gazetelerinin neşriyatı Belgrad, 12 (a.a.) Avala ajansı bildiriyor: Bu sabahki butun gazeteler Balkan Antantı daimî konseyinin 2, 3, ve 4 şubat tarihlerinde Belgtadda toplanacağı haberini biiyuk başlıklarla neşretmektedırler. Vreme gazetesi diyor ki: «Balkan mılletleri için, dört Hariciye Nazınnm bu toplantısı büyuk bir ehemmiyet almaktadır. Harb, Avrupayı tahrib ederken Balkan devletleri Balkanları harb fırtınasından uzak tutmak arzusıle vaziyeti tetkik etmek üzere toplamyorlar. Her halde Balkan Antantı konseyi, Balkan devletleri Hariciye Nazırlarına Avrupa harbinin ihdas ettiği vaziyeti tetkik ve bugunku şartlar altında Avrupanın bu kısmında sulhu muhafaza etmek imkânlarmı derpiş eylemek fırsatmı verecektır.» Paris, 12 (a.a.) Figaro gazetesi Balkanlar hakkında şöyle yazıyor: «Macaristana karşı Sovyet tehdidi siyasî bir hakikat de Orgeneral Kâzım Orbay, felâketzede bir kadınla konuşuyor Rus Alman İşbirliği 1939 harbini doğuran Rus Alman anlaşmasının ne dereceye kadar inkişaf edebıleceği, bir burgu halınde bir çok zihinleri yorup duruyor. Erzincan, 12 (Zelzele mıntakasında Geçen 23 ağustosta bu birbirine zıd iki bulunan arkadaşımız bildiriyor) Burejim arasında bir ademitecavüz^paktı im gun Kızılay mühendisleri geldi. MuhenAyvalıkta zalandığı zaman, dünya efkân umumiye disler, miktarı kâfı amele ve işçi de getirAyvalık 12 (a.a.) Bu sabah beşsi de ortadan bolünerek birbirine zıd iki dıler. Amele gruplan, bahara kadar en te 6 saniye devam eden şiddetlıce bir zelhissin tesiri altında kalmıştı. Bir kısım mu kazı tamamen kaldıracaklardır. Devairde zele olmuştur. Hasarat yoktur. Dun gece ki memur kadrolraı sur'atle ikmal edil de bir buçukta ":i defa tek**rrur eden hahıtler hayret içinde idiler: mektedir. Turgud iArkast Sa 5 sutun 5 te) B a h r i Su ile ateşin beraber yaşayabileceklerine inanırdık, fakat bu akhmıza gelmezdı! Diyorlardı. Ve bütün plânlarını Hitler ile Stalin arasmdaki düşmanlığı hesablayarak yapmış oldukları için söyleyecek söz bulamıyorlardı. Aksı kanaati ileri süren tarafm ise keyfine payan yoktu. Ellerindeki bütün neşir vasıtalarını seferber ederek barbar bağırıyorlardı: Biz bunun böyle olacağmı zaten biliyorduk. Zahirde aykırı gibi görünen iki rejim esas itıbarile akraba idiler. Bir defe her ıkisi de mülkiyetin topluluğa mal edilmesi taraftarıdır; her ikisi de dine düşmandır ve her ikisi de müşterek düşman olarak karşılarında ayni kapıtalist milletleri görüyorlar. Anlaşmaları bu kadarla da kalmıyacak, göreceksiniz, daha neler olacak! Ademitecavüz paktınm ilânından az bir müddet sonra her iki tarafın da hislerinde aldandığı meydana çıktı. Ne Almanya, ne de Rusya, birincilerın sandıkları gibi fikir uğuruna, «maneviyat» uğuruna her şeyi fedaya hazır birer Ortaçağ devletı değıllerdi. Gorb cepheaindrici IngiH* tayyarecileri bir çadtr öniinde nobet bekhyor İkincilerin söylemek istedikleri de doğru çıkmadı. Ortada sarmaş dolaş olmaya Paris 12 (a.a.) 12 kânunusani sa iki tarafın devriye hareketleri kaydedılhazır iki rejim görmüyorduk. bah tebliği: mıştır. (Arkast Sa. 5 sütun 4 te) Gece muhim hâdiseler olmamıştır. Her Hâdiselerden biraz uzaklaştığımız için ıııııııiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiHn>ıııııınıiii<'"i><ıııı<ınııııııııııııııııııııııiııııııııııiıııııııııııııııiMiııııııiıııııııııııııı>ıııııııııııı< şimdi daha iyi görüyoruz, o zaman vaziyet şbyle idi: Demokrasiler tarafından sıkıştırılan Almanya, hesablarının tutmıyacağını görerek bunlan yeni esaslara dayamak lüzumunu duymuş ve sonunu ileride düşünmek üzere Rusya ile alelâcele anlaşmaya tesebbüs etmisti. Moskova paktından Almanyanın ilk bekledıği netice şu idi: Demokrasilerin plânlarını altüst ederek onları korkutmak ve Polonya ile karsı karşıya yalnız kalmak. Gerek Danzig'de, gerek daha sonra Reichstag'da söylediği nutuklarla Hitler bu hakıkati açıkça ifade etmiş oldu. Artık bir davanvz kalmadı, ne diye harbetmek istiyorlar? Diyordu. Uzun zamandanberi Avrupa siyasetinden uzak bırakılan, hatta kendisini yaknr dan alâkadar ettıği halde München konferansına bile çağırılmıyan Rusya, Hit Felâket mıntakasında enkaz ilkbahara kadar tamamen kaldırılacâk Yeni zelzeieler (Arfcosı Sa. 5 sutun 3 te) Rumanya Kratı Karol'la Yugoslavya Natbi Prens Pol bir merasım esnasmda Sümerbank Umum müdürü değişti Fin harbinde yeni bir sürpriz mi? tavassut edecegi soyleniyor Sovyet tayyareleri dün Helsinki üzerinde uçtular ve bir adayı bombardıman ettiler Hitler'in sulh lehinde Havalarda harb! İngiliz ve Alman hava kuvvetleri arasmdaki mücadele çok şiddetlendi Venı Sumer Bank muduru Burhan Zıhni Sanus Ankara 12 (Telefonla) Türk Ofis eski reısi Burhan Zıhni Sümerbank U mum Mudürluğüne, Kozlu şirketı idare meclisi reisi emekli General Sabit Sümerbank idare meclisi reisliğine tayin olun dular. Tesisindenberi Sümerbank Umum Mudürlüğünü ifa etmekte olan Nurullah Sumer de Başvekâlete bağlı Murakabe heyeti azalığına tayin edılmiştir. Menemencioğlu Köseivanof dün heyetimiz şeref ine ziyafet verdi Sofya, 12 (a.a.) Bulgar ajansı bildiriyor: Menemencioğlu ve yanındaki şahsiyetler bu sabah sarayın hususî defterini imza etmişlerdir. 1 1,30 da Menemencioğlu Başvekıl Köseivanof u ziyaret etmiştir. Saat 13,30 da Başvekil ve Bayan Köseivanof bir öğle ziyafeti vermiştir. Ziyafette Türk misafirlerden başka Türkiye elçisi Şevki Berker, Yugoslavya, Rumanya elçileri, Yunan maslahatgüzarı, Kralın mümessili, Bulgaristanm eski Ankara elçisi Kristof, Hariciye umumî kâtibi Altmof, Hariciye müdurleri ve Türkiye elçılik memurlan hazır bulunmuşlardır. Fmler tarafından zaptedılen bir Rus tankt Londra 12 (a.a.) Daily Ezpress gazetesinin Amsterdam muhabirinin bildirdiğine göre Hitler'in Stalin'i sulh tekliflerinde bulunmağa teşvik ettığine ve tavassutta bulunmağa hazır olduğunu \on Ribbentrop vasıtasile kendisine bildirdiğine dair Amsterdam'a bazı haberler gelmektedir. Zannedildiğine göre verdiği cevabda Rusya, Baltıkta kendisine deniz üsleri ve Petsamo'dan istifade etmek hakkı verildıği ve şarkta Finlandiya ile olan {Arkası Sa, 3 sutun 1 de) IIIIIIIİMIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIHI1IIIIIII llllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllilllllllllllllHIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII BROŞÜR DAVASI Polathda Avrupanın birçok nehirleri dondu, vapurlar işleyemiyor, fakat Arjantinde sıcaklardan 21 kişi öldü Evvelki akşam çıkanbir yangında Belediye dairesile 22 dükkân yandı Ankara 12 (a.a.) Dün akşam saat 8 de Polathda çıkan bir yangın neticesı Belediye dairesile 22 dukkân yanmıştır. Yangının çıktığı haber verilir verilmez Ankaradan hususî bir trenle Vilâyet jandarma kumandanile başlarında ltfaiye kumandanı olduğu halde bir itfaiye takımı Polatlıya gönderilmiş, gerek Ankaradan giden itfaiyenin müdahalesi ve gerekse orada bulunmakta olan askerî kuvvetlerin müessir yardımile Polatlıyı tehdid eden yangının önüne geçilmiştir. Her tarafta ktş Suçu sabit görülen Alman Türkişepost matbaası sadece hafif bir para cezasına mahkum oldu NAD1R NADt iArkası Sat 3 sütun 3 te) Donmug bir »ehirde teyrüsejer «Tur/cıjepost» »aiubı ve neşnyat tnuduıu, matbaa mesul muduru A. Muzaffer Toydenur avukatile beraber mahkpmede (Yazısı 5 inçi sahifede) (Yazısı 6 nct şahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog