Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

TANZtMAT MALİYE NAZIRLARI Yazan: M. Zeki Pâkalm Her iki cild 250, cildli 300 kuruştur. Iki cild KANAAT KÎTABEVÎ Vll umhunyet 5629 Telgrat ve mektub adresl: Cumhuriyet. İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 Teleîon: Başmuharrlr: 22366. Tahrir heyetl: 24298. İdare ve Matbaa kısmı 2429924290 Clllîia 1 2 İKi ın en lyısıdır. Galata Necati caddesi No. 238 T e l : 40899 1940 Büyük bir mııharebe başladı Tekirdağ, Çankırı, Gerede Salla mıntakasmda Rus ve Zilede sarsmtılar oldu kuvvetleri muhasara edildi Mahkumiyetlerin hangi mıntakalarda Finlandiyalı kayak şampiyonlarının tecil olunacağı yakında tayin edilecek akıllara hayret veren kahramanlıkları, Ruslara büyük zayiata maloluyor Roma 1 1 (Hususî) Finlandiyada Salla mıntakasmda büyük bir muharebe cereyan etmektedir. Mühim bir Rus kuvvetinin muhasara edildiği haber verilmektedir. landiya resmî tebliği: Gündüz kareli berzahında nispeten sükunetle geçmiştir. Ruslar kendi hatlarını tahkime devam ediyorlar. Ladoga gölünün şimalinde bir Rus taburu dağıtılmıştır. Ruslar 200 ölu ve 4Û yarah esir bırakmışlardır. Raate mıntakasmda Finlandiya top rakları Rus hududuna kadar temizlen miştir. Diğer mıntakalarda mühim birşey olmamıştır. Finlandiya keşif kollan mu vaffakiyetle faaliyetlerine devam etmişlerdir. Düşman tayyareleri az faaliyet gös termişlerdir. Finlandiya tayyareleri bir çok kesif uçuşları yapmıştır. Yeni zelzeleler Helsinki 11 (a.a.) 10/1/940 Fin Fin tebliği Şampiyon kayakçıların kahramanlığı Helsinki 1 1 (a.a.) Bir harb mu habiri Finlandiyanın aksayı şimalinde Finlandiyalı kayakçılar arasında bir gün geçirmek fırsatını bulmuştur. Bunların arasında en tanınmış kayak ve atış şampiyonu vardır. Bu adamlar akıllara hayret verecek faaliyet gösteriyorlar. Bir gece içinde 100 kilometreden fazla mesafe alarak düşman müfrezelerine baskın yapmakta ve aŞır zayiat verdirmektedirler. Ertincanda kurdukları çadırın öntinde yardım bekleyen bir aile Asıl tehlike lmanyaya karşı şimdilik yalnız iki millet döğüşüyor. Diğerleri bitaraf, gayrimuharib gibi suya sabuna dokunmaz sıfatlar takınmış bir halde seyirci vaziyetindedirler. Bununla beraber bu vaziyetin zahirî olduğunu hepimiz biliyoruz. Bitaraf olsun, gayrimuharib olsun hemen bütün milletler kalben demokrasilere bağlı bır lunuyorlar. Hepsi de kuvvetle tahmin ediyorlar ki, Almanya harbi zaferle bitirdiği takdirde diğer milletleri rahat bırakmıyacak, ilk fırsatta onlann da işini bitirecektir. îsviçre, Belçika gibi, harbe rağmen söz hürriyetine malik bulunan bazı bitaraf garb matbuatı hemen hergün: A ISTANBULUN YARDIMI Şehirde yapılan teberruların yekunu dün aksam 720 bin 847 lîra 37 kuruşu buldu Ankara, 1 1 (T*lefonla) Zelzele mıntakasmda mahkumiyetleri tecile tâbi tutulacak mahkumlar ve tevkif kararları infazının bir müddet durdurulacağı mıntakalar Vekiller Heyetince yakında tayin olunacaktır. Bu mıntakalarla tecilin müddetini tesbit etmek iizere Adliye Vekâletince çalışmalara devam ediliyor. Vekâlet, teklifini bugünlerde Vekiller Heyetine arzedecektir. Mannerheim hattınm kıymeti Brüksel 1 1 (a.a.) Uzun müddettenberi Finlandiyada kalan ve 1939 nisa nında Mannerheim hattının tensikile uğraşmış bulunan Belçikalı General Badoux Belçikaya dönmüştür. Soir gazetesine yaptığı beyanatta en modern sığınaklardan mürekkeb olan mezkur hatta Finlandiya askerlerinin düşman ateşinden masun olarak kolayca müdafaada bulunabileceklerini söylemiş tir. Almanyamn galibiyeti hürrıyetin ve medeniyetin mağlubiyetidir! Diye haykırmaktan çekinmiyor. Nasyonal sosyalist hareketinin şimdiye kadar meydana getirdiği eserlere baktıktan sonra bitaraf ve gayrimuharib milletlerin bu açık veya gizli feryadlanna hak vermemek mümkün değildir. Hakikaten, nasyonal sosyalist rejimi ırk mistisizma'sma dayanarak propaganda>a başlamış ve Cermen ırkınm dünyaya tahakküm etmesi lüzumuna Almanyayı inandırarak bazı siyasî fırsatlan da iyi kullanmak suretile iktidar mevkiine yükselmiştir. Bu sıçrayıştan ilham alan nazilerin, başa geçtikleri gündenberi, hep ayni mistik kudretin tesiri altmda hareket ettiklerini gördük. Sırasına göre bir müddet için takib edilen politika oyunlan aldatmak esasma dayanıyordu. Südet'leri isterken Çeklere dokunmıyacaklarmı söylüyorlar, Danzig davasını müdafaa ederken Polonya ile baska bir ahşverişleri olmadığmı iddia ediyorlardı. Fakat esas prensipten bir dakika olsun ayrılabildiler mi: Sırası gelince çizme ve tahakküm! Çünkü Cermen ırkı dünyaya sahib olmalı imiş! Nasyonal sosyalist rejiminin muharrik kuvveti olan bu büyük hedefi böylece bilmek, bitaraflara ve gayrimuhariblere endiselerinde hak vermemiz için kâfi bir sebebdir. Almanya galib geldiği takdirde dünya, nizamı cidden altüst bir hale gelebilir ve bu arada bir çok milletler, şimdiye kadar benz^rlerini gördüğümüz gibi haritai âlemden silinebilirler. Fakat tehlike bundan mı ibarettir? Yani Almanya mağlub edildiği takdirde dünya bir müddet için olsun rahat nefes alabilecek midir? Erzincana yakın bir bataklıkta gayritabiilikler Erzincan, 1 1 IIIIIIII1MIMIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIII bulunan aıkadaşımız bildiriyor) Burada zelzeleler kısa fasılalarla hafıf şekilde devam ediyor. Felâketzede vatandaşların nakilleri tesri olunmaktadır. Merkeze bağlı 57 köyde insan zayiatı yekunu 2400 dür. Nahiyelerde henüz hasar ve zayiat Rus tebliği tespit olunamamıştır. Zelzele felâketi esMoskova 1 1 (a.a.) Tass: Lenin nasında ağır surette yaralanan gazetemizin Erzincan bayii Küçük Fehmi, bugün grad askerî mıntakası erkânıharbij esi Divrikte ölmüştür. Civar vilâvet'ere her nin tebliği: 10 kânunusanide mühim hiçbir hâdise gün vasatî bin kişi naklolunmaktadır. Er(Arkası Sa 5 sütun 5 te) zincana beş kilometre mesafede ve cenub (Arkası Sa 5 sütun 1 de) 1II1III llllllll i Rus tayyareleri tarafından bombariımav. eduen Helsmkı'de harab olan bir mahalle r (Zelzele mıntakasmda IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Paristen gelen heyetimiz Tuna nehri dondu, Avrupanın her tarafmda Sofyada iki gün kalacak Sofya 11 (a.a.) Bulgar ajansı bil çok şiddetli soğuklar hüküm sürmektedir Balkanlarda kış! Menemencioğlu Bulgaristanda HAVA FAALÎYETİ ARTTI diriyor: Fransadan Ankaraya dönmekte olan Türkiye Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi büyük elçi Numan Menemencioğlu ya nında Maliye müdürlerinden Celâl Said ve diğer şahsiyetler olduğu halde, bu akşam saat 22,25 te Sofyaya gelm ştir. (Arkasi Sa. 5 sütun 3 te) İngiliz ve Alman tayyareleri arasında büyük bir muharebe Şimal denizinde de bazı gemiler bombardıman edildi. Almanların topla mücehhez yeni tip tayyarelerinin esrarı öğrenildi Bayer müessesesi memleketimizdeki faaliyetini tatil ediyor Tuna nehrinin donmu} bir Jıali... Bükreş 1 1 (a.a.) Gitgide şiddetini artırmakta olan soğuk yüzünden dün 18 kişi ölmüştür. Evvelki akşam Rumanyanın her tarafmda yeni bir soğuk dalgası hüküm sürmüştür. Hararet derecesi, Bükreşte sıfır altında 27 dereceye düşmüştür. Bükovina'da ise bu derece, 28 e kadar inmişti. Tuna nehri, tamamile donmuştur. Trenlerin seferlerinde teahl>nrlar olmuştur. tına, gemileri mahfuz hmanlara iltica et mek mecburiyetinde bırakmıstır. Şimal memleketlerinde Riga 11 (a.a.) Estonyada şimdiye kadar hiç görülmedik bir soğuk dalgası hüküm sürmektedir. Permometre sıfırın altında 41 dereceye düşmüştür. Riga'da da sıfırın altında 31 dir. Fevkalâde so ğuklardan birçok kişi ölmüştür. Rusyada Moskova 11 (a.a.) Havas: Ter mometre sıfırın altında 40 dereceye düşmüştür. Sokaklarda birçok kimseler donmuştur. Nakliyat felce uğramıştır. Fırınlarda ekmek bulunamamaktadır. Odesa limanının buz tuttuğu bildirilmektedir, Yunanistanda Atina 11 (a.a.) Memleketin her tarafmda fena havalar hüküm sürmektedir. Şimal mıntakasmda hararet sıfırın altına düşmüş, kar yağmağa başlamıs ve münakalât inkıtaa uğramıştır. Selânik karlar altındadır. lyonyen denizinde fır NADIR NADt {Arkası Sa. 5 sütun 4 te) Aldığımız malumata göre Almanyamn en büyük firmalarından Bayer memle ketimizdeki faaliyetini tatil etmektedir. Dünyanın en büyük müesseselerinden biri olan Bayer, son zamanlarda Almanyanın harb dolayısile harice kimye\î madde ve eczayı tıbbiye çıkartmamakta olmasından dolayı eski şekilde faaliyetine devam edememekte idi. Bayer, son zamanlarda hemen hemen piyasaya hiç eczayı tıbbiye vermemektedir. Bunun neticesi olarak mart başında memleketi mizdeki faaliyetini tamamen tatil ederek tasfiyeye başlayacağı piyasada mevsukan söylenmektedir. Bayer, Almanyada boya, eczayı tıb biye ve kimyeviye sanayii üzerinde i§ yapan bir sendikanın malıdır. Sermayesi 2 milyar Rayşmark'tır. Bu firmanın dünyanın her tarafmda şubeleri vardır. Garb cephesinde kar ustünde çay tçen İngiliz askerleri Diğer taraftan Sovyetlerin Neft SendiLondra 11 (a.a.) Hava NezaretinI şark sahillerinde büyük bir hava faaliyekat petrol müessesesi de Izmir ve Mersin ti kaydedilmiştir. tâli şubelerinin faaliyetini tatil ettiğini Ti den tebliğ edilmiştir: caret Vekâletine resmen bildirmiştir. Bu sabah Ingilterenin ve Iskoçyaruni Urkast Sa. 5 sütun 5 te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog