Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 11 lkıncücânun 1940 BEKLEYMZt Anadolu Türk Kitab Deposu sahibi Muallim Fuad Gücüyener tarafından çizilip 1 metre boy, 68 santim eninde, iyi bir kâğıda ve altı renk üzerine bastırılmakta olan: Rahat uyku, neş'e ve iştiha çocuğunuzun tam sıhhatte olduğunu gösteren en iyi miyarlardır. Bu husus ancak yavrunuz a Jamb. sı OSRAM 1 Şubatta satışa çıkarılacaktır. Herkese lâzım olan bu haritanın üç miihim vasfı vardır: 1 Doğru çizilmiştir. 2 Temiz basılmaktadır. 3 1 5 kuruş gibi, çok ucuz bir fiatla satılacaktır. DİINYA HARİTASI HASAN SİNÂ ÇÖLÜNDE Büyük Harbde bir bölük komutanı olan muallim Fuad Gücüyenerin baştan sona kadar objektif ve hakikat olan bu eserini okuyub da son sahifesini çevirdiğiniz zaman: « Niçin bitti?..» diye hayıflanacaksınız. Memleketimizde bu tarzda roman yazılmamışıtr. Fiatı: 100, cildlisi: 125" kuruş iskontosuzdur. Satış merkezi: (Anadolu Türk Kitab Deposu), Yenipostane karşısında Meydancık hanında No. 10 11 12 de. | Taşra siparişleri derhal gönderilir. Zayi Bandırma liman riyasetinden aldığım 50 No. lı reis şehadetnamemle sair evrakı resmiyemi zayi ettim. Bu kere yenilerini alacağımdan eskilerin hükmü yoktur. Hüseyin oğlu Hüseyin Ersoy 321 doğumlu ÖZLÜ UNLARI TÜRK ORDUSU J |Büyük Firsatlar: SATILIK ARSA Şehzadebaşı Atatürk Bulvan, metresi 6 liraya, elli metrelik cadde, köşebaşı, şehrin her tarafına yakın, sinema, garaj, fabrika, dükkân, apartıman yapmağa müsaid bin metre murabbaı çok kelepir. YAPIIAN WH HMB ÛEUB Saasun Bclediye Riyasetinden: Samsun elektrik santralı için mubayaa edilecek 300 beygirlik lokomobil işi kapah zarf usulıle eksiltmiye konulduğu halde talib zuhur etmediğinden 4/1/940 tarihinden itıbaren bir ay zarfında Encümenin toplandığı pazartesi, perşembe günleri pazarlıkla talibine ihale edilecektir. 1 Muhammen bedeli 17200 liradu. 2 Muvakkat teminat 1290 liradır. 3 İhale 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan yapüacaktır. Daha fazla malumat almak istiyenler Samsun Elektrik İşletme Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. (290) SATILIK ARDİYE Bahçekapı, Arpacılar camii altında iki büyük mağaza bedava satı . lıktır. SATILIK DEĞİRMEN Un, hububat mükemmel ve nefis surette öğütür portatif ve çok ucuz, bilhassa çiftliklere yarar. HASAN DEPOSUNA MÜRACAAT TELEFON: 20711 BAHÇEKAPI Beyoğlu tramvay durağı karşısında Deposu Yeni Adresi: Yediği takdirde temin ediimiş olur. Çünkü HASAN ÖZLÜ UNLARI yüksek besleyici kabiliyetine ilâveten yavrularınıza iştiha veren vitamini bol, kalorisi fazla biı özlü çocuk gıdasıdır. Zayi 29/7/939 tarihinde Edirne gümrük salonundan aldığım ev eşyasına aid gümrük (fişimi) zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. A. Yedek Subay okulu No. 2481 *"~ Ali oğlu Kâzım İskır BAYAS MOBILYA EVİ Beyoğlunda Altıncı daire karşısında Müellif Cad. 6'8 No. Maruf İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: B Â Y A S Ticarethanesi Beyoğlu, Altıncıdaire, Şimal sokak Konservatuvar yanında 4 No. ya A. BAYAS ve A. PSALTİ müessesesinden mobilyası olanlar mezkur mahalle müracaatleri rica olunur. Telefon: 41055 Aınavudköy voli mahallinde iki aded demirle 10 tona kadar zincir bulunduğu ve balıkçıların avlanışlarına engel teşkil ettiği cihetle bunların sahib veya acentalan tarihi ilândan itibaren yedi gün zarfında müracaatle tasarruf ve aidiyetlerini ispat etmek şartile bulundukları mahalden çıkarmadıkları takdirde 618 numarah limanlar kanununun muaddel yedinci maddesine tevfikan muamele yapılacağı alâkadarlara ilân olunur. (260) Nakletmiştir. Yeni Çıkan Kitab ve Raritalar XVII nci Asır Saz Şairleri (Prof. M. Fuad Köprülü) Kr. 30 Gevheri 30 ( » » » » ) 250 Tanzimat Maliye Nazırlan 2 cild (M. Zeki Pâkahn ) 50 Mevlânanın Kubaileri (Asaf Halet Çelebi ) 75 Mevlâna ( » ) Avrupanın İskeleti 100 (Sadri Ertem ) Yaşamak San'atı 75 (Andre Maurois ) 125 Safiye Sultan (M. Turhan Tan ) 125 Devrilen Kazan Hind Denizlerinde Türkler 100 Beyaz Şemsiyeli (Ercümend Ekrem Talu) 125 Aşıklar Yolunun Yolculan (Halid Fahri Ozansoy ) 75 Yiiz Sene Uyuvan Adam (Henri Bernav ) 50 Baskervillerin Köpeği CKonan Dovle ) 60 İngilizce Faucett usulü 4 kitab (K. V. Okcu&il ) Birinci 65, İkinci ve Üçüncü 60 ar, Dördüncü 75 Kuruştur. Garb Cephesi Haritası Kr. 20 Şimal Memleketleri ve Finlanda Haritası » 20 Müteahhid nam ve hesabına beş aded MOTOPOMP alınacak KIZILAY CEMİYETİ KIZILAY HÂSTABAKICI HEMŞİRELER MEKTEBİ dahilinde Cemiyetimiz harb, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zuhur eden hastaliklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa seferberlik esnasında hastanelerde Kızılay esas hemşirelerine yardımcı sıfatile çalışmak üzere tstanbulda Aksarayda kâin Ankara Belediye Reisliğitıden: 1 Yangınlarda ve seylâblarda tullanılmak üzere Belediye için alınacak olan «12,500» lira kıymeti muhammeneli beş aded motopomp kapah zarf usulile kırk beş gün müddetle eksiltmiye konulmuştur. 2 Ihalesi 20/2/940 salı günü saat on birde Belediye Encümeninde yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat 937 lira 50 kuruştur. 4 Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün Encümen kalemine ve isteklilerin de teklif mektjblarıru 20/2/940 salı günü saat ona kadar Belediye Encümenine vermeleri ilân olunur «6704» (21) Unumi Nerkezindetı: GÖNÜLLÜ HÂSTABAKICI yetiştirmek için 15 kânunusani 940 tan itibaren ikinci kurs açılacaktır. Meccanî olan bu kursa aşağıda yazılı şartları haiz olanlar alınır: 1 20 ilâ 45 yaş arasında bulunmak. 2 En az ilk mekteb tahsili görmüş olmak. Kaydolunmak ve dersler hakkında malumat almak istiyenler yukanda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidir. Birinci devre kurs için kaydedildiği halde ikinci kursa kalanların tekrar müracaatle kaydolunmaları. Şefik ruhlu, hayırperver hemşirelerimizin bu insanî işe hevesle koşacaklarına kaniiz. Kuvarshan Bakır İşletmesi için Daktilo bilen bir muhabere memuru ahnacsktır. Galatada Bankalar caddesinde Güven hanımn birinci katmda BİR MUHABERE MEMURU ARANIYOR DAKTİLO BİLEN KANAAT KİTABEVİ ETİ BANK Istanbul Rüro?una Müracaatleri Maden Umum Müdürlüğünden: Balıkesir Vilâyetinin merkez kazasma tâbi Korucu köyünde şimalen Madraçayı ile Gâvuralaca deresinin birleştiği noktadan başlayıp Pmartepesinden ve Taşlıtepeden geçerek Korucu nahiyesi camii kabrine hattı münkesir, şarkan mezkur camiden başlayıp Kumtepeden geçerek Hisartepeye hattı münkesir, cenuben mezkur tepeden başlayıp Kıhçlar kövü camiinden geçerek Kıiıçlar deresile Madra çayının birleştiği noktaya hattı münkesir garben mezkur noktadan Madra çayını takiben hudud başlangıcı olan Madra çayı ile Gâvuralaca deresinin birleştiği noktaya hattı münhani ile hudud 401, 6 hektar sahibli ve sahipsiz arazide Hafız Ibrahim ile refıkleri maden mühendisi Hayri Hakkı ve müteveffa vüzbaşı Nuri kerimesi Muzaöer Nuri taraflarından aramakla meydana çıkarılan antimon madeninin 99 yıl müddetle adı geçenler uhdelerine ihalesi yapılacağından maadin nizamnamesinin 36 ve 37 nci maddeleri mucibinee bu işe itirazı olanların 27/11/939 tarihinden itibaren iki ay içinde Ankara İktısad Vekâletine ve mahallinde Vilâyet makamına bir ıstida ile müracaat eylemeleri ilân olunur. (9899) Bodrum Belediyesinden: Elektrik tesisatı için nateahhid aranıyor Nafıa Vekâleti Konya Ovası Sulama İdaresi Müdürlüğünden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Muhtelif eb'ad v. evsafta (50) metre mikâb, 5 kalem keresteden ibarettir. 2 Muhammen bedeli keşfl (2650) liradir. 3 Eksiltmenin şekli ve günü 15 ikincikânun 940 tarihine raslıyan pazartesi günü saat on beşte Konyada Nafıa Vekâleti Su Işleri 15 inci Şube Mühendisliği binasında teşekkül edecek Eksiltme Komisyonu marifetile ve 2490 sayılı artürma, eksiltme kanununun (41) inci maddesinin (C) fıkrası gereğince açık eksiltme suretile yapüacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin yüzde yedi buçuk muvakkat teminat vermeleri ve Ticaret Odasında kayıdlı oldsklarına dair vesaik ibraz etmeleri. 5 Mukavele, şartname ve merbutatı Konyada Nafıa Vekâleti Su İşleri 15 inci Şube Mühendisliğinde ve Çumrada Idaremizde göriilebilir. Ve fazla malumat istenebilir. (10712) Bodrum Belediyesinin «31095» lira «80» kuruş bedeli keşifli elektrik tesisatı kapah zarf usulile ve 45 gün müddetle münakasaya konulmuştur. İhale 5 şubat 940 tarihinde pazartesi günü saat 15 te Bodrum Belediye Encümeninde yapıla caktır. Zarflar ihale günü saat 14 e kadar kabul edilir. Talibler proje ve şartnamelerini 150 kuruş bedel mukabilinde Bodrum Belediyesind en alırlar. (52) Türk Dil Kurumu Genel Sekreterliğinden: En ar lise diploması almış, eski metinleri oldukça iyi okuyup anhyabilecek bir sekreter alınacaktır. Yabancı bir dili iyi bilenler ve makınede yazı yazabilenler tercih olunacakür. Başka yerJe işi olanlar alınmıyacaktır. Istekü oîanlar 24'1'940 akşamına kadar Ankarada Kurum Genel Sekreterliğine bir mektvbla müracaat ederek hüviyet cüzdanlarile sıhhat, askerlik. tahsil ve çalışma vesikalarını ve iki foto^rafilerini eöndprmelidirler. (191) Hatay; İskenderun Bdediyes?nden: Şehircilik ve bilhassa şehir haritası tatbikatı, yol, kanalizasyon ve ebniye inşaatı işlerinde tecrübe sahibi olmak şartile Belediyemızin 70 lira aslî maaşh Belediye mühendisliği münhaldir. Şeraiti haiz bulunup talib olanların teklif ve evrakı müspitelerile Belediye riyasetine müracaatleri ilân olunur. (194) VA Kaşeleri DOKTOR ORHAN TOROS Kulak, boğaz, burun mütehassısı Taksim Geyik Apart. Tel. 40070 Sahib ve Saçmuhmnrı. Mudurii Hikmet Cumtıunyet Yuntıt Nadı Baş, Diş EKZAMiN tkzamınne ilâcıuır. B Yara ve çıbanlarda kullanılır. Heı eczaoede kutusu 50 kuruştur. NEZLE, CRİP, ROMATİZMA, SOĞÜK ALGINLIĞINI, $nm ACRI ve SIZH AftlNI derhal keser. icabında giinde 3 kaşe aııaabîlîr. Umumi neşriyatı idare eden yazı işlen Mfinif Ülgen Belediye Sular İdaresinden: İdaremizin aboneman servisi için 9 kalem muhtelif evrak acele olarak bastırılacaktır. Bunlar için 17/1 940 çarşamba günü saat 15 te yapılacak açık eksiltmiye girmek istiyenlerin şartnamesini ve nümuneleri almak üzere Taksimde Sıraservilerdeki Idare Merkezinde Levazım Şeflığine müracaat etmeleri. Eksiltmiye girecekler (180) liralık muvakkat teminat yatıracaklardır. (154) Matbaası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog