Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

11 Ikincîkânun 1940 CUMHURİYET Afrodit» davast Romancı bir hukukçu olan Esad Mahmud, Müddeiumuminin iddialarına cevab verdi ÇakiCiano görüş Denizlerde fartıtıa Bir gemi daha mesinden sonra İtalya ile Macaristan karaya oturdu arasında askerî ittifak haberi tekzib ediliyor Zetxelenin sebebteri Beynelmilel şöhretli bir san'at şaheseri rin satışı aile yuvalarına fena tesir yapaolan «Afrodit» ten dolayı Müddeiumu cağını v.s. yi tekrarla, tercümenin aslınDün öğleden evvel, Kandillide kendi tandaş ölmüştür.» milikçe açılan müstehcen neşriyat dava dan farklı bulunduğunu iddia ve bu tersini ziyaret eden bir muharririmizin muh« Zelzeleleri vukuundan evvel öğsına; İstanbul yedinci asliye ceza mahke cümede müellifin vasfına izafeten san(Baş tarafı 1 tnct sahifede) telif suallerine rasadhane müdürü Profe renmek kabil midir?» mesinde dün de bakıldı. Edebiyat ve mat at eseri mahiyeti aranamıyacağı mütaleasör Fatin şu cevabları vermiştir: buat mensublarile diğer alâkadarlaıın smda bulundu. En son, Semih J.utfiye ev ketin de menfaatleri iktızasıdır. « Zelzelelerin tahtelarz dağ kı«ımSovyetler Birliğine geilnce, Macaristan « Zelzeleyi tevlid eden sebebler ne larınm kat'î istikrara varamıyan müvazesafhalarını yakından takib ettikleri bu da velce tecil edilmiş bir ceza verilmiş buvanın ilk muhakeme celsesinde, Müddei lunduğunu beyan etmeği de lüzumlu gör yeni komşularile normal siyasî münase iki haftadan fazla bir müddettenberi lerdir?» nesinin bozulmasmdan ileri gelditji bugün* betler idame eylemektedir. ltalyanın da hemen fasılasız bir şekilde devam edcn « Zelzeleyi husule getiren sebebler tahakkuk etmiş olduğu gibi müvazenesi umumiliği temsilen muavin Hicabi hazır düğünü söyleyerek, gazetemizdeki yazıbulunmuş, dava edilenlerin dava açılma dan dolayı kanunî teşebbüsata girişmek Sovyetler Birliğine karşı mütecaviz hiçbir fırtına, dün Karadeniz ve Marmarada bugün iki mebdee irca edilmi'Ştir: Bunlar sabit olmıyan yerlerde zelzeleler olmaksmda istinad edilen rapora ve bu raporu üzere muhakeme safhalarını muhtevi za niyeti yoktur. Fakat faşist an'anesine ve çok şiddetli bir şeki) almıştır. Akdeniz dan biri volkanlann indifaından evvel ve tadır. Bu müvazenenin hangi sebebin teverenin sıfat ve salâhiyetine şiddetle iti bıtnamenin tasdikli suretinin çıkarılma siyasetine sadık bulunan İtalya cenubu ve Egede fırtına hâlâ devam etmektcdir. indifaları zamanında etrafma verdiği sar sirile bozulduğunu veya bozulmağa başşarkî Avnıpasında komünistlerin her tür Fırtına dolayısile bir çok vapurİAr hare sıntılardır. Bunlara «volkanik zelzeleler» ladığını bilmek kabil değildir. raz etmeleri karşısında, yeniden tetkikat sını, «Afrodit» in aslının tercümesile mulü genişlemesine karşı koyacaktır. yaptırılmak üzere, bu meselede ehlivukuf ket edememişler, hareket halinde olan denir. Bu zelzeleler sathı arza vakındır. Bu, zelzeleyi vukuundan evvel haber tabakat derecesinin tetkikini, ehli hibre olacak Üniversite Edebiyat Fakültesinde Hulâsa şu cihet müşahede edilebilir ki, vapurlar da limanlara sığınmıslardır. Tezelzül merkezleri ve sahaları gayet almanın imkânsızlığı demektir. llim, bu tetkikatının bu mutabakat derecesini tetders mevzuu itibarile salâhiyetli profesör büyük İtalya devleti ve siyasî ehemmiyeti Dün fırtına dolayısile, kara sularımız dardır. Hatta ltalyada bazı volkanik zel hususta henüz bir şey seçemedigi gibi seveya doçent isimlerinin Rektörlükten ge kikten sonraya bırakılmasını istedi. ve askerî kudreti artan Macaristan istik dahilinde olan y^ni bir deniz kazasının zeleler olmuştur ki bunları zelzele merke çilecek noktaya da yaklaşmış vaziyette Edib avukat Esad Mahmud Karakut; bale kat'î bir emniyetle bakıyorlar. tirtilmesini istemiş, hâkim lsmail Hakkı haberi gelmiştir. Verilen malumata göre, zinden 2 2 5 kilometre uzaktaki sismog değildir» da bu isteğe uygun karar vermişti. Dünkü kalktı, cevab verecekti. Hâkim lsmail Bu iki memleket, umumiyetle tanınmış Îtalyan bandıralı 5000 tonluk Arkava raflar bile kaydetmemiştir. « Erzincan ve civarında hafif zelcelsede, hâkimlik makamında gene ls Hakkı, celseye 5 dakika ara verdi, eonra olan siyasî kiyasetleri sayesinde sergü vapuru Çanakkalede Kefez mevkiinde lkinci çeşid sarsıntılar tektonik zelzele zeleler devam etmektedir. Ayni zamanmail Hakkı vardı. Müddeiumumilik kür tekrar celse açılarak Esad Mahmud Ka zeştten masun bulunmaktadır. Müsellâh karaya oturmuştur. Îtalyan şilepi şimdi lerdir. Bunlar çok mühimdir ve dağların da Izmir mıntakasında hafif zelzeleler olsüsüne bizzat istanbul Cumhuriyet Müd rakurt, müddeiumuminin söylediklerine kuvvetleri ve mücerreb dostluklan saye lik tahlisiye istememiştir; kendi vesp.itile tahtelarz kısımlarında son jeolojik zamanduğu haber veriliyor. Bunlann arasında deiumumisi Hikmet Onat çıktı. karşı, Piyer Luiz'in Fransız edebiyatında sinde de gafil avlanmıyacaklardır.» dan kalma teşekkül arızalarından mii bir münasebet var mıdır? Bu felr.ket mınkurtulmağa çalışmaktadır. tevelliddir. Bunlar, dağları teşikl eden tek takasında başka tahribkâr zelzeleler olaMalatya meb'usu Nasuhi Baydar tara merhale yaptığını, Fransız mekteblerinde Askerî ittifak haberinin tekzibi Geciken vapurlar flndan aslından türkçeye çevrilen eseri eserlerinden kitablara parçalar alınarak. tonik aksamın tam müstakar bir surette bilir mi?» Roma 10 (a.a.) Reuter: V'enedik Karadenizde fırtına dolajısile vapurneşreden «Sühulet» kütübhanesi sahibi talebelere okutulduğunu. talebelerin bu mülâkatmda İtalya ile Macaristan arasınteşekkül edemeyip herhangi bir sebebden « Büyük zelzele vukua gelen mınlar hareket edememektedir. Evvelki gün Semih Lutfi Erciyaşla matbaasında ba na göre bakalorya inıtihanı vermeleri gö da bir askerî ittifak akdinin görüşüldü dolayı müvazene bozukluğundan ve bir takalarda bunu takiben hafif zelzeleler Karadenize kalkamıyan Cumhuriyet \asan «Kenan Basımevi» sahibi Kenan zetildiğini anlattı ve Müddeiumuminin ayğüne dair şayi olan haberleri mevzuu bah puru dün de havanın düzelmesine intiza tahtelarz inhidam husule gelmesinden ta daima devam eder. Bu vaziyet bazı mınDincman, hazırdılar. Ve Semih Lutfiyi nen tercümesini okuduğunu iddia ettiği takalarda bir seneye kadar temadi eyler. seden Îtalyan mehafili, iki taraflı bir mü ren hareket etmemiştir. BüyükdeıeHe ba haddüs. eder. müdafaa etmek üzere de, vekili Esad parçanın Lârusta aksine olduğunu, LârusBu müvazenesizliğe arzın mahdııd bir Bunlara replik zelzele namı verilir. Bunlâkat esnasında böyle bir kararın verilebi zı vapurlar, havanın düzelmesini bekleMahmud Karakurd gelmişti. Bu geliş, ta «bu roman, eski Mısır ahlâkî temakısmında tesadüf edüir. Birinci kısım Ak lar, tahtelarz büyük inhidamm aldığı yeleceğinden şüphe etmektedir. mektedir. umumî alâkayı bilhassa uyandıran bir ci yüllerini anlatan romandır ve gayet ak»cı, deniz sahillerinden başlayarak Balkanlar ni müvazene vaziyeti üzerinde bazı ufak Mezkur mehafilde beyan ediliyor ki, Erzurum vapuru lskenderundan dört hetti; şark ve garb edebiyatına yakın sıcak bir üslubla yazılmıştır» denilerek la bizim memleketten geçer; Çine kadar tefek kısımların tebdili mevki etmesin dan vâkıf bulunan ve kendisi de müte Fransa devlet operasmda terpsil edildiği böyle bir ittifak akdi vakıa ltalyanın bol gün rötarla dün sehrimize gelmiştir. Et gider. Bu mıntakaya Alp Himalaya mmden başka birşey değildir. Bunlann diğer şevik aleyhtarı bir Balkan bloku teşkili rüsk üç ğün rötarla belki bugün geleoileaddid romanlar yazmış kıymetli bir edi ne işaret olunduğunu söyledi ve: takası namı verilir. Bu bölgeye isabet e mıntakalarda vukua gelen zelzelelerle hiç plânına dahil bir hareket olarak telâkki cektir. bimiz olan Esad Mahmud Karakurd; avu Eğer «Afrodit» in edebî kıymtti ol edilebilirse de, bu pakta Yugoslavyanın Mersin vapuru dün Mersine ha>eket et den sathıarz az çok daima sarsıntıya tâ bir münasebeti yoktur. kathk sahasında faaliyete yeni geçmiştir; masaydı, bu eser, Lârusun 20 nci asır da dahil olması zaruridir. Halbukı Yu miştir. Bu vapur, Çanakkaleye de uğra bidir. « Erzincan felâketi, son devir zar ı ayni zamanda romancı olan bir hukuk lkinci kısım da Pasifik merkezinin A fında vukua gelen en büyük zelzeleler açunun dünya edebiyatında yer tutmuş nüshasına böyle tavsifle girmez, Fransız goslavyanın herhangi bir taahhüde giriş yarak Tayyar vapurunun yolcularından merika ve Asya sahillerine aiddir. Bura rasında mıdır?» yüksek bir eserin buradaki mukadderatı Operasında da oynanmazdı; dedi. Eğer mek isteyip istemediği belli değildir ve Imroza gidecek olanlan alacaktir. larda gayet şiddetli ve büyük zelzeleler iddia makamı, eserin aslile tercümesini bugünkü vaziyette girişmek istiyeceği de « Mahalli vak'aya giden heyetten nı korumak işini üzerine alması, «AfroDün bir gazetede Müjgân isimli vapur vukua gelmektedir. Bilhassa Japonya ve dit» in tam bir ehliyetle müdafaasma şa bu şekilde tetkik ettirmişse, zannederim, şüphelidir. dan da haber alınamadığı yazılmakta idi. civar sahilleri bu mıntakaya dahildir. henüz bir rapor alınmamış olduğundan hid olunacağı intıbaını edindiriyordu. aldanmış olacaktır. Türk edebiyatçılan, Diğe rtaraftan öğrenildiğine göre, İtal Deniz Ticareti filomuzda Müjgân isimli bu hususta kat'î bir şey söyliyemem. Ga«Afrodit» in müstehcen diye mahkemeye ya Macar Hariciye Nazırlannm mülâka bir vapur yoktur. Bunun Amasra limanı Dünyada bir sene zarfında vukua gelen zetelerde çıkan malumata bakılırsa, merSaat on altı buçukta açılan dünkiı celzelzelelerin hemen yüzde doksanı bu mınse, bu hava içerisinde başladı ve hâkim, verilmesine hep birden isyan etmiştir. tmda İtalya, Arnavudluk, Yugoslavya ve na iltica eden Ülken isimli vapura aid bir takada olmuştur. Memleketimiz de maat kez üstü sahasının geniş olması sebebile, evvelâ Üniversite Rektörlüğü vasıtasile Meselâ Peyami Safa, Refik Halid, Necib Macaristan devletlerinden mürekkeb kü haber olduğu tahmin olunm>»ktadır. teessüf bu mıntakaya dahildir. Torosun bu zelzeleler, son ^srın en büyük zelzeleEdebiyat Fakültesi Dekanhğından yolla Fazıl, Vâlâ Nureddin, Hüseyin Cahid, bu çük bir blokun teşkili ciddî surette mütacenubları müstesna olmak üzere mevnle sidir. Tayyar* vapuru Zelzele sahası Erzincandan Erbaaya nan tezkereyi okudu. Bunda 5 isim; pro nun edebî kıymetini anlamadılar da or lea edilmiştir. Gelibolu civarında karaya oturan ve ketimizin her tarafından az çok ve bazan kadar temadi eden hatla Suşehrinden Diğer bir habere göre de, Macaristan fesör Mustafa Şekib, Sadreddin Celâl, tada mevcud raporu veren Ibrahim Hakkendi kendini kurtaran Tayyar vapuru da tarihî büyük ve tahribkâr z^'zeleler Alucreye kadar uzanmaktadır. Binnci büRagıb, doçent Ali Nihadla Hilmi Ziya kı Konyalı mı anladı? Biz, lehte yazan üzerine bir Sovyet taarruzu vuku buldunun Geliboluda tamirine çalışılmış, fakat olmuştur. Son elli sene zarfındd memlenın isimleri yazılıydı. Bu aralık, Muddei edebî hüviyet ve kıymetlerin şefaatini te ğu takdirde Yugoslavya ttalyan askerleriketimizde hafif, orta ve şiddetli olan zel yük hat, 270 kilometre, ikinci amud hat tekne kıç bodoslamadan delindiğinden, da 75 kilometredir. Episantrim mıntakaOnlar nin Yugoslav topraklarından geçmesine umumı Hikmet Onat, «Ehlihibre hakkın min için kapı kapı dolaşmadık. vapurun dümeni sakatlandığından büyük zelelerin yekunu 250 dir. Bu zehelel» rsı bu kadar geniş olan bir zelzele pek namuvafakat etmiştir. Fakat ltalyanın Yudaki mütaleamızı bilâhare söyliyeceğiz. kendiliklerinden böyle yazdılar. tamir yapılmak üzere hava müsaid olun den on tanesi çok şiddetli ve tahribkâr goslavyaya böyle bir teklif yapmış olacaŞimdi geçen celsedeki müdafaalaıa karşı olmuştur. Milâddanberi lstanbulda 4243 dirdir. Bu itibarla Erzincan zelzelesi asEsad Mahmud Karakurd. Peyami Safaca tahFısiye yedeğinde îstanbula getirilbazı delillerimizi izah edeceğiz.» dedik nın yazısından bir parça okuyarak, »Af ğına pek az kimes ihtimal vermektedir. zelzele kaydedilmiştir; bunlar dört veya rın en mühim zelzelelerinden daha geniş mesine karar verilmiştir. ten sonra,' Semih Lutfinin, geçen celsede rodit» e kelepçe vurulmuş olmasının doğbeşi çok şiddetli olmuş, ve binlerce va bir sahada tahdibat yapmıştır.» Kont Çakinin beyanatı sorgu sırasında müdafaa yollu söyiedipi ru olmadığmı bu yazının bile ispata yetMarmaradaki sef erler Budapeşte 10 (a.a.) Hariciye Nave meali başka bazı gazetelere de geçmiş tiğini ilâve ve devamla: Marmarada fırtına dolay;sile vapur sezırı Kont Csaky, bu sabah Başvekil Kont bulunan bir sözü, yalnız «Cumhuriyets ferleri çok müşkülâta uğramıştır. Dün bu Edebî bir eserden istifade, kariin Teleki'ye Venedik görüşmeleri hakkında gazetesinde gördüğü beyanile, geçen a(Başmakaleden devam) onun güzelliğini massetmesiledir; edebi. malumat vermiştir. Hariciye Nazırı ile yuzden Mürefteye vapur uğrayamamışyın 20 nci günkü sayımızda çıkan «Her getirtmeğe mecburdur. Bu iş yalnız altın tır. Evvelki akşam saat 22 de Bandırmanasılsa İstanbul Cumhuriyet Müddeiumu yatın yeri, kitabdır, kütübhanedir, dedi. Başvekil birbiri arkasından Naib Horty dan limanımıza gelmesi lâzım gelen «Mave dövizle başarılamaz. Bir taraftan harb mumaileyhin misi, tanıdığı Ibrahim Hakkı Konyalıyı Kitabla neşredilemiyecekse, o halde, ede tarafından kabul edifcrek sanayiile meşgul olurken, ayni zamanda, bî yazıları mahkeme duvarlarına mı ya nezdinde üç çeyrek saat kadar ka.lmışlar rakaz» geceyarısından sonra müşkülâlla ehlivukuf seçmiş, onu bu işe tayinle açlimana girmiştir. (Baş tarajı 1 incı sahitede) pıştırahm? Bu gibi eselerin yeTİ, kitabcı dır. ithalâtı azaltmak ve ihracatı mümkün oltığı davada ondan aldığı rapora dayanTahlisiye gemisi «Tırhan» a Rus ordusunu Almanlar tensik duğu kadar arturnak suretıle memleketin mıştır.» sözüne işaret etrerek, «Bu *yâzı, dükk&nlaifdtr. Tüik ceza kanunu m ü * Öğleden sonra Kont Csaky ilâkadar davamızın esas ve mesnedini teşkil edeh tencene ceza yaz»yor, matbuat kanunu da nazırlardan mürekkeb iktısad meclisinin ediyor yanaşamıyor iktısadî bünyesini zinde bir halde buluni. tajif «diyer.. Makkeme, ehli müsakerelerine iştirak etmistrr. bir suç ihbarını tazammün 'ediyordü. lsRoma, 10 (a.a.) Cornera Della durmak lâzımdır. Alemdar tahlisiye gemisi, kar'aya orunad, 290 ıncı madde delâletile 236 ncı vukufa havale hususunda kararım ver Matbuata beyanatta bulunan Kont ran Tırhan vapurunun yanma gitmış, fa Scı ra'nın istihbarına göre Sovyet ordusuChamberlain hesablarmı harb çok maddeye temas eder mahiyetteydi. Ra mistir. Artık bu değiştirilemez. İsimleri Csaky, şimdiki halde Romaya gitmiyece kat şiddetli fırtına yüzünden vapurun ya nu tensik etmek üzere 20 Alman erkânı bildirilenler, ehildir. Tetkik ederler, ra uzun sürecekmiş gibi ruttuğunu söylemekporun bir suç mahsulü olarak verildiği ğini söylemiş ve Macar Başvekilinin Îtal nına yanaşamamıştır. Havanın düzelmesi harb zabiti Rusyaya gitmiştir. haber alınması üzerine, Semih Lutfinin porlarını verirler. Mesele hallolunur! le an'anevî îngiliz ihtiyatına sadık kalyan hükumet merkezini ziyaret edeceğine beklenilmektedir. Şiddetli dalşalar gemiRuslar ümidsiz vaziyette Mahkeme; Edebiyat Fakültesi profe. dair dolaşan şayialan kati'yetle tekzib et nin vaziyetini daha tehlikeli bir vaziyete söylediğine müsteniden, sıhhat ve ademi Heısinki, 10 (a.a.) Salla mıntaka dığını da göstermiş oluyor. Sadreddin miştir. Nazır. Venedik mülâkatı neticele sokmaktadır. sıhhatini tetkik mecburiyetindeydik. Sor sörlerinden Mustafa Şekible Nutukta Finlandiyaya karşı kullanısındaki 12 bin kişiden mürekkeb olan gu sırasında söylediği sözlerin zabıttakı Celâli ve doçent Ali Nihadı ehli hibre rinin pek memnuniyet verici olduğunu Sovyet kuvvetinin vaziyeti, ümidsizdir. lan lisan, harbin müstakbel inkişaf ihtiMarmarada fırtına kısımlarında ve diğer gazetelerde bu hu seçtiğini bildirdi; ayni zamanda iki isti tekrar etmiş ve Venedikte kendisine karTekirdağ 10 (a.a.) Tekirdağında Çünkü Finlandiyalıların mengenesi bu malleri bakımından mühimdir. Büyük, susta tek bir kelimeye raslamadık. Söyle lâmda bulunulmak ve istenilen muhakeme şı gösterilen hararetli kabulden dolayı şiddetli soğuklar başlamıştır. Marmarada kuvvetin etrafını kapatmak üzeredir. Şu küçük, bütün milletlerin hürriyeti uğruna sureti Müddeiumumiliğe minnettar olduğunu söylemiştir. miş midir, söylememiş midir? Kendisine zabıtnamesi başlıyan ve devam etmekte olan büyük halde bu kıivvetin teslim olmasının gecık harbe girdiğini açıkça ilân eden Ingiltere, sorulsun.» dedi. Gerek Semih Lutfi, ge pönderilmek üzere, muhakemeyi bıraktı. Yugoslavyadaki Macarların fırtına dolayısile İstanbulla Marmara is miyeceği tahmin olunuyor. Kareli cepherek vekili Esad Mahmud Karakurd, mah Dava. 5 subat saat 1 6 va kaldı. şimal buzlan arasında harikalar yaratakeleleri arasında servis yapan vapur bu sinde Finlandiyalılar, şimdiki sükunetten kemeye cevab vermek üzere ayağa kalkvaziyeti ;< istifade ederek Mannerheim hattı yakı rak mevcudiyetini müdafaaya çahşan bu sabah Tekirr'Sına gelmem !tir. tılar. Lâkin, hâkim lsmail Hakkı; Müd Budapeşte 10 (a.a.) Stefani Ajannında hummalı bir faaliyelle müstahkvm kahraman milleti kurtarmak için elinden deiumumî Hikmet Onatın bu sualin so Hava vaziyeti sından: Yugoslavya Münakalât Nazırı bir hat inşa etmektedirler. Finlandiya Rerulmasına müteallik isteğini, derhal vergeleni yapmakta tereddüd etmiyecektir. Beslich, Szabadka'da bütün Macar gazeYeşilköy Meteoroloji istasyonundan isicumhuru, bütün dünyaya hitab eden bir diği bir kararla redditti. Bu kararla, Müd: teleri tarafından iktıbas edilmiş olan be aldığımız malumata göre, dün hava yur mesaj neşrederek Rusların sivil l inlandi Esasen başlamış bulunan yardımın, vazideiumuminin isteği, herhangi bir gazete yanatta bulunmuştur. dun Kocaeli ve Karadeniz kıyılari'e orta ya ahalisini bombardıman etmelt.ıinin yetin inkişahna göre genişliyeceğini ve şiile herhangi bir şekilde vaki olacak neşBeslich, Yugoslavyadaki Macar ekal Anadolunun garb ve doğu bölgelerinde takbih edilmesini istemiştir. Müşarünileyh ma'de ümid edilmedik yeni vaziyetler Bükres 10 (a.a.) Stefani: Bircok riyatın adalet huzurunda cereyan eden diyor ki: doğmasına sebeb olacağını bekliyebiliriz. bir duruşmayı asla alâkadar etmiyeceğı dMencilerin tevkifi neticesinde burada bir liyetinin kültürel ve sosyal sahadaki bü kapalı ve yer yer yağışlı, orta Anadolu tün mutalebatının is'af edileceğinı söy nun şark ve merkez kısımlarında çok bu« Ruslar, şimdiye kadaT 4000 den tabiî bulunmuş olmasına ve davanın, skandal çıkmıştır. Bu münasebetle Bük . Güzel Anadoluya feci bir darbe indilutlu ve mevziî vağıslı gecmis, rüzgârlar fazla bomba atmışlar, sivıl ahaüden 240 «Arodit» adındaki edebî bir eserin umu reşte muntazam bir dilenciler cemiyeti lemiştir. ren son zelzele felâketi münasebetile bütün böl<?elerde şimalî istikametten kişinin ölmesine, takriben 500 kişınin yamî münderecatı itibarile ar ve hayâ duy mevcud olduğu ve bu dilencilerden en İtalyamn Balkan siyaseti Trakva ve Egede kuvvetli, diğer yerlerde ralanmasma sebebiyet veımişlerdir. Fin Chamberlain'in îngiliz hükumeti namına gularını incitecek mahiyette bulunduğun tanınmış olanlarının otomobilleri, saray Londra 10 (a.a.) Stefani Ajansın orta kuvvette esmiş, denizlerde sözlerden bütün fırtına landiyalıjar da 1 70 Rus tayyaresi düşür hakkımızda söylediği dan bahisle yalnız bu cihetten mahkeme lan ve sayfiveleri bulunduğu anlasılmı?tır. dan: Balkanlarda sulhun muhafaza ve devam etmiştir. Hava sehn'mizde de ka. müşlerdir.» Türklerin mütehassis olduğuna şüphe ye sevkedilmiş bulunmasma mebni ve Mîsır îtalyan münasebatı idamesi için İtalya tarafından sarfedil Dalı ve kısmen ka^lıdır. Rüz"5r «îmali dava edilenlerin sorgulan esnasında verFin tebliği yoktur. Medenî insanlık çetin bir imtihan Roma, 10 (a.a.) Mısırın Romada mekte olan faaliyet, Londranın bütün si şirkiden saniyede 6 8 metre h'Zİa esdikleri ifadelerin «özü» zabıtnameye derHelsinki, 10 (a.a.) Dün neşredilen geçirirken kör tabiat tarafından uğratılyasî ve gazetecilik mehafili tarafından miştir. Hararet derecesi en çok 0,6, en cedilmiş olmasına göre, davaya taaüuku ki eski elçisi Mustafa Sadık Bey, Elehram büyük bir dikkatle takib edilmektedir. dığımız bu kötü talıhin zararlarını yakm az sıfınn altmda 1,9 santigrad olarak Fin harb tebliği: olmıyan mezkur hususun sual ve istiza gazetesinin bir muhabirine yaptığı beyaBütün cephelerde nispî bir faaliyet ol zamanda gidereceğimize dair dost Başkaydolunmustur. natta, Italyadan hareketinden evvel kraRuzvelt'in ümidi hına mahal olmadığı noktasından redde muştur. Denizde hiçbir hâdise cereyan etlın kendisini kabul ederek Mısır Kralı Favekilin beslediği itimadda tam bir isabet uğramıştır. Vaşington 10 ( a . a . ) Prote3*an pamemiştir. Havada kayda değer bir şey nıka karşı olan muhabbetini ve Mısır mil pazları komisyonunda beyanatta bulunan Acıklı bir ölüm bulundıiğuna eminiz. | olmamıştır. Bundan sonra, Hikmet Onat, «Afro leti için olan samimî dostluk hislerini ifa Ruzvelt, sulh yolunda sarfettikleri gayİstanbul Vilâyeti Heyeti umumiyesi itibarile tam bir adit» >n tarihten 26 sene evvel merhum de eylemiş olduğunu söylemiştir. Musta retlerin gelecek ilkbahara ümidbahş netiRusların gizli silâhı Halk Partisi daire henk arzeden bu kuvvetli nutuk, vatanSüleyman Tevfik tarafından tercüme edi fa Sadık Bey, iki memleket arasmdaki iyi celer vereceğini ümid ettiğini söylemiştir. müdürü süvari yüzStokholm, 10 (a.a.) Isıeç t\ya Allelerek neşir sahasına çıkarıldığı halde ta münasebetlerin sevinilecek bir şey olduhanda gazetesinin Finlandiyada cephede sever, müdebbır ve doğru görüşlü bir devbasılığından mütekakibat yapılmadığına, ermenice, rumca ğunu ilâve eylemiştir. bulunan muhabirine göre, Stalin'in gizli let adamınm fikirlerini bütün dünyaya Berlin Moskova hava yolu id MEHMED RÜŞtercümelerinin de takibata maruz kalmasilâhı zırhlı kızak olduğu tebeyyün etmiş vavrnıs bulunuyor. TÜ GÜNER 8 kâBaşvekilin seyahati dı^ına aid müdafaalardan başlıyar?'Berlin 10 (a.a.) Yeni ihdas edilen tir. Suomosalmide Finlandiyalıların eline Bundan sonra Chamberlain'in azminTürk ceza ve matbuat kanunlarının merKahire, 10 (a.a.) Destur gazete?ine Berlin Moskova hava hattında bir tec nunusani pazartesi geçen teçhizat aarsında bulunan bu kızak iyet tarihlerinden bahisle, bu arada eski göre, Mısır Başvekili Sudana gidecektir. rübe uçuşu yapan bir Sovyet ^en ve iradesinden şüpV ediM'^ini isittavyaresi günü ebediyete ka bir torpil biçimindedir. Saatte 160 kilotürkçe i!e ermenice tercümelerin her iki Elehram gazetesi, Başvekile bazı nazırlar dün Berlin hava limanına gelmiştir. Bu vuşmuş ve cenazesi NADtR NADt metre sür'atle giden bu kızak tanklardan miverSıV arr'sinin de halen intişar sahasında bulun la meb'usların refakat edeceğini yazıyor. hat 21 ikincikânunda açılacaktır. Tayya dün Lânga Kürkçü daha elverişlidir. Çünkü k^hn kar tabamadğından esasen şimdiki mevzuatm Bu ziyaretin iki memlekete ekonomi ba re bu sabah Moskovaya hareket edecek başı mahallesi Bos da, topçu faaliyeti olmuştur. Fena hava, kaları üzerinde de yürümektedir. Yalnız mer'iyet tarihlerinden evvel neşredilmiş kımından büyük faydalar temin edeceği ve program mucibince üç yere uğrıyacak tan sokağındaki 1 8 tayyare r>=>rekâtmı tahdid evlemiştir. sevk ve idaresi güçtür. Finlandiya askerî ve halen intişar sahasında bulunmuş neş zannedilmektedir. numarah evinden tır. BrezHyanm yardımı mehafili bu yeni silâhın kul'.ar.ı'masını riyat aleyhinde kanunî takibata imkân kaldırılarak namazı Aksaray Valide ca Rio de Janeiro, 10 (a.a.) Milbekliyorlar. Bu silâha karşı daha şimdibırakmadığmdan bahisle, uzun uzadıya miinde kılındıktan sonra Merkezefendiden müdafaa vasıtasına malık bulunuyor letler Cemiyeti sekreterinin telgrafma cebazı şeyler anlattı ve bu arada Larus'ta de aile makberesine defnedilmiştir. vab veren Hariciye Nazırı Finlandiyaya lar. «Afrodit» eserinin müellifi hakkında ayBalkan Harbinde Yanya redif tabumanevî bir yardımda buiunmak isteyen nen «melânkolik ve şehevî yazılarile iştirunda birçok yararlıklar göstermiş ve bi Rusların yeni taarruzu bekleniyor Rrezilva hükumetinin. Sovyet taarruzuna har etmiştir» ve «Afrodit» nam eser lâhare Devrek şube riyasetinde ve seferHelsinki, 10 (a.a.) Sovyet oıdu karsı Amerika Cumhuriyetieri tarafından berlikte erzak ambarı müdürlüğünde ve sunun yeni büyük taarruzu han°;i nokta Fin'andiva hükumetine gönderilen müşhakkında da «çok açık ve serbest olmakFatih Belediyesinde Mübadele komisyo dan yapacağını la şöhret kazanmıştır» denildiği, müellikestirmek miisküldiir. terek telgrafa istirak eylediğini bildirmişnunda bulunan merhum hayırsever temiz Maamafih son haftalar içinde insan ve le tir. Brezilva h''kvim'sti, Fmlandiyada yarfin Fransada açık, şehevî ve behimî h;sve merd bir insandı. Henüz genc denile vazımca pek ağır zayiata mal olan Man dımı matuf her teşebbüse miizaheret cdeleri tavsifle müştehir sayıldığı, ediblerimicek bir yaşta vefatı akraba ve dostlarını nerheim hattına cephede n hücum eyle cektir. zln «Afrodit» e vercekeleri kıymetin Fran derin teessüre gark etmistir. mekten vazgeçerek bu hatlı arkadan çesız ediblerininkinden fazla olamıyacağma virmek üzere Ladoga eölü şimaiinden e ff<yl\a, Aimanvadan izahat istedi Teşekkür '• îni bulunduğu kaydile, memleketteki Roma 10 (a.a.) Reuter: Gazeteler, saslı bir taarruz yapıiması muhtemeldir. r âdiselerin ecnebi değil, Türkiye CumhuMEHMED RÜŞTÜ Günerin anî veFinlandivaya aid olarpk tlalyadan gönRus tebliği riyeti kanunlarile mukayesesi lâzım gelfatı dolayısile uğradığımız elem ve ıstıraderilen harb malzemesinin Almanyaoa diğini söyledi, eserde geçen bazı kısımba candan alâka gösteren İstanbul Halk Moskova, 10 (a.a.) Leningrad as tevkifi üzerine Italvanın Alman hükumeti lar için: «Huzuru adalette zikrinden tePartisi reisi pek muhterem Fikret Sılaya kerî mıntakası genel kurmayının tebliği: nezdinde protestoda bulunduğıınu yazıeddüb duyduğum» dedi. mukayese yollu ve Fırka arkadaşlarına, mektub ve tel 9 kânunusanide, Ukta, istikametinde, pi yorlar. Dnily Telegraf ve Daüv Express kanun maddelerini sayıp döktü, mevcud gTafla taziyede bulunan akraba ve dost yade cüzütamlarının çarpışmalan vukua gazetelerinin Kopenhag'daki muhabirleriehli hibre raporunun davanın sıhhat delarına karşı duyduğumuz şükranı ayrı ay gelmiş ve bu çarpışmalar neticesinde Sov ne göre, Berlindeki Îtalyan başkonsolosu recesini temine kâfi olduğunu, herkes taRumanya Kralı Maieste Karol, metinlerile evvelce bildirmiş olduğumuz rı ifadeye teessürümüz mâni olduğundan yet kıt'aları Suomosaimi'nin şarkmda bir bu malzemelerin Isveç yolu ile Finlandirafından ucuzca satın almabilecek olan bu gibi, senebaşmda üç mühim nutuk irad etmiştir. Yukarıki resim Köstencede muhterem gazetenizin tavassutunu rica kaç kilometre geri çekilmiştir. Repola ve vaya sevkine müsaade edilmediSi takdirkitabm ne gibi bir istifadeyi ınucib ola Rumen Kralını . bütün dünyada derin akisler uyandıran nutkunu söylerken ederiz. Petrozavosk istikametinde, keşif kolları j de deniz yolundan sevkedilmek üzere, bileceğini anlayamadığını, hulâsa bu ese gösteriyor E§i: Kevser Güner, kardeşi: Nafia faaliyeti kaydedilmiştir. Kareli berzahm derhal Italyaya iadesini istemiştir. Rasadhane müdürü Prof. Fatin izah ediyor Karadenizde seferler dur du, «Tırhan» gittikçe teh likeli bir vazivete giriyor Almanların Rus ordusu Çemberlayn'in nutku! nu tensik için 20 erkânıharb zabiti gönderdiler Rumanyada sarayları, sayfiyeleri olan dilenciler bulundu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog