Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 11 Ikincikânun 1940 I TOKA Mucizgbî tesadüflerin Hasta muallimler Izin talebinde bulunanacıklı hikâyeleri lardan bir heyeti sıhhhiye Ömer Omer! Niçin sustun Ömer? Amasyanın Efte köyü başmualliminin karısı, zavallı kocasının enkaz altmda ebediyen nasıl sustuğunu anlatıyor raporu istenecek Son günlerde hastalıklarını ileri sürerek izin alan muallimlerin fazlalaşması dolayısile mekteblerde derslerin sekteye uğradığı görülmüş, Maarif Vekâletı alâkadarlara bir tebligat yaparak ne suretle izin alınacağını bildirmiştir. Bundan sonra sıhhî mazeretine binaen zin ve istirahat istiyen muallimlerden behemehal bir heyeti sıhhiye rapoıu istenecektir. Tek doktor raporile hiç bir muallime izin verilmiyecektir. [ Ş e h i r ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Yalovadan şehre beş kilo esrar getiren kadın ve Maddî zararın da çok büerkekler yakalandı yük olduğu anlaşıhyor Gümrük Muhafaza Teşkilâtı raemur Bursa ovasındaki son seylâb Esrar kagakpılan Japonya ve harb edi büyük devlet yeni yıla geniş mikyastaki askerî ve siyasî teşebbüs ve hareketlerle girmiş bulunuyorlar. Bunlardan Japonya şimalî ve orta Çindeki askerî harekâtın arkasını almış olduğundan yeni yılda dahi cenubî Çine iyice yerleşmeği tasmim etmiştir. Çin membalarından da teyid edildiğı veçhile Formoz adası karşısından Fransanın Hindiçinî müstemlekesi hududuna kadar bütün cenubî Çin sevahilini bahrî tefev vukile ele geçirmiş bulunan Japonya şimdi bu sevahilin gerisinde yüz milyon halkın yaşadığı geniş sahayı zapt ve işgal ederek burada kendisile müttefik olacak üçüncü bir Çin hükumeti kurmağa çalışıyor. ları evvelki akşam bir esrar kaçakçısı şebekesini meydana çıkarmışlardır. Yalovadan evvelki gece gelen vapur yolcularından iki erkekle iki kadının vaziyetinden şüphelenen muhafaza memurlan, bu yolcuların tam otomobile binecekleri sırada kadınların yanına yaklaşarak kaçak bir şey olup olmadığını sormuşlardır. Kadınlar esrar olduğunu itiraf etmişler, buYazan: SALÂHADDİN GÜNGÖR nun üzerine üstleri arandığı vakit vücudO kadar şiddetli bir soğuk var ki, araIerinin muhtelif yerlerinde ve kucaktaki banın içinde çenelerim birbirine vuruyor. İtirazları mucib olan yanlış çocuğun da kundağına sanlı 1 5 torba esŞimalî ve orta Çinde böyle hükumetler Yolun iki kenarına dizilmiş kalın buz tarar bulmuşlardır. Bulunan esrarın ağırlığı bir karar kurulmuştu. Yeni hükumetin başına Çanbakaları arasından geçiyoruz. Kaya kabeş kilo kadardır. KayŞek'in muavini olup sonradan ken dar sert buz tabakaları... Üzerlerine çeIstanbul Vilâyeti dahilindeki maarif Cevad, Mehmed, Fikriye ve Huriye i disinden siyasî içtihad farkı dolayısile aykicle vurulsa kolay kolay kmlmıyacaklar. mensublarına yardım maksadile birkaç simlerindeki eşhastan mürekkeb bu dört nlan Vang Çing Vey'in getirileceğini ln Kılıc keskinliği alan rüzgânn, yüzümii asene evvel teşekkül eden «İstanbul mu kişilik kafile Emniyet müdürlüğüne sev giliz gazeteleri tahmin ediyorlar. Cenubî deta kestiğini hissediyorum. Yanımda o allimleri yardım cemiyeti» ne kaydolunan kedilmiştir. Kadınların ötedenberi İstan Çinde bir çok fırkalardan teşkil edilen turan Tokadlı arkadaş: muallimlerin sayısı gün geçtikçe artmakbula esrar getirdikleri, büyük bir şebeke Japon ordusu bir taraftan Kantonun şi On yıl var ki, bizim buralarda böy tadır. Geçen sene 1600 olan aza adedi nin vasıtaları olduğu anlaşılmıştır. Tah mal istikametinde Hankov demiryolu bole yaman soğuk olmamıştı! diyor. 2000 ni geçmiştir. Yalnız verilen karara kikata devam edilmektedir. yunca ve diğer taraftan da garb istika • Memleket hastanesinin ılık havasına göre bundan sonra cemiyete ancak 30 metinde Hindiçinîye doğru ilerlemekte » kavuşunca, rahat bîr nefes alabilecektik. yaşına kadar olanlar sıkı bir muayeneden dir. Birinci istikamette Fakat burada karşılaştığım acıklı sahneMÜTEFERRİK kilometre ilerlemişlerdir. şimdiden iki yüz geçtikten sonra aza olarak alınabilecek Ikinci istikametler, dışarıdaki ağulu rüzgânn tesirini ba İerdir. Bu karar muallimler arasında iti te dahi Japon piştarlan Fransız hududuna na çabuk unutturdu. Zimmet ve ihtilâstan suçlu yetişmişler ve Fransız hudud muhafızla razları mucib olmaktadır. Istanbulda yaşı Zelzele mıntakasında, ölmeden cesed memurların emlâki otuzu geçenler arasında aza olmıyanların rile temasta bulunmuşlardır. M. Kemalpaşa sokaklarından akan sel haline gelmiş insanları göre göre bende miktarı pek çoktur. Diğer taraftan mualıstırab verici acılara tahammül kabiliyet Zimmet ve ihtikârları zuhur eden meCenubî Çinin en mühim eyaleti KvangBursa (Hususî muhabirimizden) murlara aid emval ve er "*'"in derhal mal limlerin, vazifeleri dolayısile, daimî şekilbir hayli artmış olduğunu sanıyordum tung'un merkezi Şiyuçov şimdiden Çinlide ayni yerde kalmalarına imkân yoktur. Nafıa Vekâleti Su Işleri Mıntaka Başmü sandıklarına bildirilerek hc ciz altma alın ler tarafından tahliye edilmiştir. Çan Fakat, sıralanmış sedyelere gözüm ilişnv Her sene, istanbula birçok nakiller ya hendisliğinden alınan malumata göre, ması alâkadarlara tebliğ edilmiştir. ce sendelemekten kendimi alamadım. O Kay Şek kendi ordusunun son menabiiApolyond gölünden M. Kemalpaşaja sedyeler ki, tabut olmak için, her birinin pılmaktadır. kadar uzanan seddelerin her iki tarafı la Hava tehlikesine karşı alınan ni kaybetmemek için burada çetin bir suiiçer beşer saati kalmıştı. rette harbedeceği bekleniyor. Çünkü arSağlam ve genc yaşta olanların mamen sularla çevrilmiştir. Kemalpaşa tık Sovyetlerden bir yardım bekleme yetin yardımlarından istifade edebılmele deresi seddesinin soldaki kısmından bir tedbirler soruluyor Eczacı Rıza Kesimden, başhekim operamektedir. ri, bir nevi sigorta mahiyetini arzettiğin buçuk kilometrelik parçasını sular götürtör Sedad Armanı nerede görebileceğimi Vilâyet Seferberlik müdürlüğü Belediden cemiyetin gayesinin daraldığı kanaati müştür. Bu tahribat Vekâlete bildıriimişJaponya Çinin işini tamamlamakta seröğrenmek istedim. ye ile diğer dairelerden hava tehlike Yukanda, bir yaralının alçısını alıyor Tokadm felâkete uğrayan mahallelerinden biri ileri sürülmektedir. Uzun seneler memle tir. Esasen feyezan başladığı gündenberi sinden korunma tedbirlerine ve yapılan best kalmağı ve Sovyetler dahi Avrupaketin maarif hayatında büyük emekle de Vekâlete vaziyet günü gününe bildi da girişmiş oldukları harbde serbest ol muş: başladı. Enkaz altında kalanlar acı acı sığınak mahallerine aid malumat istemişmak ve bahusus harbin Baku ve Ehvaz Isterseniz, haber verelim! dediler. bağınşıyorlardı. Biraz sonra adımı seslen sarfeden muallimlerin bu suretle bir kena rilmiştir. tir. ra bırakılmaları yerinde olmadığı için bu petrollan dolayısile orta şarka ve garbî Bir doktoru, hele şu sırada, hastasının diler: Bu seddelerdeki tahribatın derecesini kararın değiştirilmesi istenmektedir. Asyaya sirayet etmesi ihtimali karşfeında başından ayırmağa ne ben kıyabilirdim, tayin için suların çekilmesi beklenmekteIhtikâr komisyonunun «Asım... Nerdesin Asım?.. şarkî Asyada arkasından emin olmağı düdir, yapılacak işler o zaman tespit olunane de, bu kadar nazik bir vazifeyi üze«Boğuk boğuk cevab verdim: ictimaı şündüğünden her ikisi de aralarında anrine alan başhekim, benim gönlümü alŞEHIR tSLERt caktır. Şimdiki halde dere üzerindeki <Buradayım!.. Şu toprakları, azar seddelerin zararı zannedildiği kadar bümak için, alçı almaktan vaz geçerdi. Ihtikâr komisyonu, dün Ticaret mü laşmak lüzumunu hissetmişlerdir. Bunun azar üzerimden kaldırın... Belediyedeki içtima yük görülmemektedir. Sular; gölün sed dürlüğünde bir toplantı yaparak kâğld için birçok muharebelere sebeb olan Burada, beşerî takatin fevkinde çalı«Dışandakiler sesimi alınca kazmalara jan vatandaşlarla karşı karşıyayım. Bugün saat 16 da Belediyede Vali ve desini de Kumkadı noktasından pat'at ve inşaat malzemesi fiatlan üzerinde ihti Rusyanın müttefiki Dış Moğolistanla Ja yapıştılar. Ben bir yandan ağzıma dolan Doktor Şefik, ayaküstü, kısaca anlattı: toprakları elimle çıkarmağa çalışıyor, bir Belediye Reisinin başkanlığında Şehirci mıştır. Fakat bunlar uzaktan görülmek kâr yapıldığına dair vaki şikâyetleri tet ponyanın müttefiki Mançuri arasındaki münazaalı hududla alelumum Mançuri Şimdi Erbaadan bir yaralı kafilesi yandan da kurtarıcılara talimat veriyor ik mütehassısı Prost, Imar müdüriı Hüs suretile tayin edilebilmektedir. Esaslı tet kik etmiştir. kikat sular çekildikten sonra yapılacak Siberya sınırları hakkında bir mukavele daha geldi... Çoğu ağır! Biraz evvel, ke dum. Nihayet iki temel direğinin araye nü, Fen müdürü Nuri ile Elektrik ve 7 tır. Barsak ve elma ihracatının akdetmek üzeredirler. Japonların iaşesi mikleri hurdehaş olmuş bir felâketzede rinden, başımdaki gecelik takkesini görefon müdürleri içtima ederek yolların ingetirdiler. Zavallıyı bir görseniz, hâlâ na müşler. Birisi saçlarıma yapışarak çekSon feyezanda, Bursa ovasındaki tesiiçin elzem olan Siberya sularındaki balıkkontrolu şası esnasında açılan bacaların tekrar ne sat çok iyi çalışmıştır. Yalnız kanallarda sıl yaşadığma hayret edersiniz. Bundan meğe başladı. Bir hamlede kendimi dışaçılık işlerine aid eski bir mukavele bir sesurette ıslah edileceğini konuşacaklardır. Barsak ve elma ihracatının kontrolu ne müddetle uzatılmış ve uzun müddetli tahribat olmuşsa da bu tahribatın miktarı daha garibi var: Bir gebe kadının, az rı attım. Artık kurtulmuştum. Enkaz alevvel röntgenini aldık... Havsala kemik tından fırlar fırlamaz ilk işim, babamı, Ruhsatiyesi alınan mühendis henüz tespit olunamamıştır. Maamafih için mıntaka Ticaret müdürlüğünce birer başka bir mukavelenin müzakeresi de kaleri parça parça olmuş... Fakat siz şu mu anamı, kardeşlerimi aramak oldu. Zavallı Cihangirde Güneşli sokakta bir arsa buralara derhal tamirat postalan gönde kontrol nizamname projesi hazırlanmak rarlaştırılmıştır. cizeye bakın ki, o parça parça havsala babacığım!.. Onunla ancak ayaküstü ya üzerine iki kat bina inşasını taahhüd eden rilmiştir. Bursa ovası bu kanallar sayesin tadır. Japonya Rusya ile münasebatını iyileşnın içinde yaşayan çocuğa birşeycikler ol rım saat kadar görüşebilmek kısmet ol bir mühendisin taahhüd hilâfına iki kat de feyezanı nispeten tehlikesiz atlalmış Türk tsveç ticaret anlaşması tirmekle beraber şimdilik ademi tecavüz mamış! Anayı ve yavruyu kurtarmağa. muştu* Koşa koşa eceline gelmiş meğer tan fazla bina yaptığı anlaşılarak bir se tır. Hiç şüphe yoktu ki kanallar olmasayelimizdeki vasıta ve imkânlann müsaa se adamcağız!.. Çok geçmeden, ölüsünü ne müddetle inşaat ruhsatiyesinin elinden dı Bursa ovası belki Kemalpaşadan daha ' lsveçle" memîeketimiz arasındaki tica misakını akdedecek kadar ileri gitmek isfeci bir tehlike geçirebilirdi. desi nispetinde gayret ediyoruz. ret anlaşmasının müddeti bitmiş olduğun temiyor. Çünkü kendisine Ingiltere her bir toprak yığının altında bulduk! Öteki Iınmasına ve yaptırdığı binanın nıhsatiŞu işleri teşkilâtı tuğyan sahasında hu dananlaşrrra bu ayın 3 I ine kadar temdid gün yeni bir müsaadede bulunurken ortaAlt katta bir odaya girdik. Bir kastia ler'hele neyse, sağ salim kurtuldular.> eye gore tadilıne karar verilmiştir. lunan çaylar üzerinde ancak Cumhuriyet olunmuştur. Yeni müzakerelere bakıcı kız, zelzelede ana ve babalarmı derhal ya bir soğukluk çıkarmağı muvafık bul Bu da bir başka köy öğretmeninin hamuyor. Meselâ son günlerde şimalî Çinde Taksim Ayaspaşa plânı yıllarında rasad yapmışlardır. Daha ev başlanacaktır. kaybeden çocuklan bir araya toplamış, zin akıbeti: yani Pekin, Tiyençin ve Şanhaykvandaki vel yapılmış bir rasad olmadığından buonlara sıcak çorba içiriyordu. Sıcak çorŞehircilik mütehassısı Prost, Taksim Norveçle olan ticaret anlaşmasının Amasyanın Efte köyü okulunun başba!.. Bunun nasıl bir nimet olduğunu siz öğretmeni Ömer, genc karısının iniltisini Ayaspaşa yolunun plânını alâkadarlara radaki inşaat da bu esasa istinad etmiş müddeti de nihayet bulmaktadır. Her iki îngiliz garnizonları tamamile geriye ahnıp buralan tahliye edilerek bütün memleket bilemezsiniz... Siz, ey asansörle çıkılan yanıbaşında duyunca, gittikçe fısıltı ha ermiştir. Yolun tretuvar kısımları ikmal tir. Su mühendislerimizin fikirlerine göre; böyle bir tuğyana yüz sene beklenmiş Iskandinav devletile yapılacak yeni tica Japon ordusuna bırakılmıştır. Şanghayda kaloriferli apartımanlarda dünyaya göz ine gelen dermansız sesile: edilerek orta kısmı boş bırakılacak, gerek anlaşması müzakereleri Oslo ile bulunan İngiliz sefiri Tiyençindeki Îngiliz olsaydı belki de hiç raslanmıyacaktı. Bu ret lerini açmış bahtjyar vatan çocukları!.. Yavrum... Orada mısın? diye soru burası, gerekse Ayaspaşa meydanı ilkba nun için son feyezan, acı bir felâket ha Stokholmde cereyan edecektir. bankalarındaki Çin hükumeti altın ve güDüne kadar, onlar da, kendi yuvala yor. Karısı cevab veriyor: arda inşa edilecektir. lini almış bulunmakla beraber bundan müşlerinin Jaopnlara verilmesine aid nnda, analannın elceğizile pişirdiği tar Ben o kadar derinde değilim! Sen Kadıköy ve Usküdarın imar sonra yapılacak inşaat bahsinde mükem Yükçüler cemiyetinde seçim formaliteleri yapmak için Çin hükumeti hana çorbasını, illerin yağlı pilâvına ter eredesin? mel bir esas olmuştur. Esnaf cemiyetleri talimatnamesı muci nin son ilticagâhı Çungking'e gidiyor. cih ediyorlardı. Kendi kokularmın sindiplânı Öğretmen ö m e r : Apolyond gölünün seviyesi, son yük bince yükçüler (hamallar) cemiyeti ida Mavinehirdeki sekiz harb gemisinden müği viraneler, illerin köşklü saraylarından Nefes alamıyorum, nefes alamıyoBir gazete, Kadıköy ve Usküdarın imar seldiğı yerde kalmış bulunuyor. Karaca re heyetinin yeni seçimi için umumî heyeti rekkeb Îngiliz filosunun beş parçası ln yeğdi onlara... rum! diye çırpınıyor. lânlarının tasdiktan geldiğini yazmıştır. bey ve havalisi el'an bir deniz manzarası bu ayın 26 sında toplanacaktır. giltereye gönderilmiş ve üçünün de topFakat, mel'un bir sarsıntı, bu kadar az Karısı, var kuvvetile, üzerindeki çö 3u, doğru değildir. Şehircilik mütehassısı, içindedir. Sandalların ve yelkenlilerin ları çıkarılmış ve mürettebatı Hindistana çeyle mes'ud olan bu mütevazı, bu kana küntülerin arayerinden kolunu uzatarak henüz bunları hazırlamakla meşguldür. Limited şirketlerin teşkilât sevkedilmiştir. Ingilterenin Rusya gibi at ehli insanları böyle darmadağın etti iş kocasının başına inen toprağın bir kısmı Sürp Agop mezarlığile Taksim bahçesine hatta motörlerin işlediği mıntakalar Venedik sokaklarını andırmaktadır. Çinden alâkasım tamamile kesmekte ollandırılması işi tef.. nı olsun aralayabiliyor. Ömer, bu süreksiz bağlı gazhane arsasının plânı da ikmal Şimdiye kadar görülmediğinde en yaşması Japonyayı memnun etmektedir. Pazar günü Ankaraya gitmiş olan TiBaşı sarılı bir kadının yanına sokul ırsatı boş geçirmek istemiyerek kansına edildikten sonra Şehir Meclisinin tasdikıkimselerin dahi ittifak ettiği bu seylâb son vasiyetini yapıyor: Fakat Amerika böyle hareket etmek na arzolunacak ve tasdik edilmek üzere felâketi bilhassa M. Kemalpaşa halkının caret Vekâleti teşkilâtlandırma baskondum: Dinle hanım... Gayri bu toprağın hükumete gönderilecektir. trölörü Hakkı Nezihi Erkson, dün Anka istemiyor. Japonyayı tazyik için otuz se Geçmiş olsun anne... bir kısmile köylülerimizi çok büyük ve .Itından ben canlı olarak çıkamıyacağım. Yüzüme baktı: elâfisi hemen hemen imkânsız zararlara radan şehrimize dönmüştür. Başkontro nelik ticaret mukavelesini Amerika fes Bilirim, senin elinde avcunda birşeyler Sağ ol evlâdım... uğratmıştır. Bilhassa köylülerin ektikleri lör Ankarada yeni limited şirketlerin teş hetmişti. Bu ayın yirmi altısına kadar ikî Denizyolları ambarına oktur. Fakat üzülme! Allay büyük... Şimdi iyisin ya, bir parça?.. ohumlar tamamen mahvolmuştur. E.sa kilâtlandırılması üzerinde temaslarda bu taraf anlaşamadıklan takdirde Amerika pamuk ve petrol gibi Japon sanayii için Belki sana üç beş yüz kuruş dul maaşı Şükür Allaha, canımız sağ... dadanan hırsızlar sen evlerinin alt katlarını da su bastığın lunmuştur. elzem olan ham maddelerin Japonyaya ağlarlar! Beni gönülden çıkarma kan Hangi köydensin sen?.. Cide Müddeiumumiliği, Hasan Tekin dan buralardaki ambarlannda mevcud Yeni kurulan limited şirketlerin mik ithalini menedecektir. Japon Hariciye ığım! Yarın ahirette görüşürüz. Biskene köyündenim... Oğul; bier isminde bir adamm evinde bazı çahn zahireyi seller ve sular sürükleyip gö tarı halen ona baliğ olmuştur. Ticarft Ve Nazın Tokyodaki Amerikan elçisile üs Kadmcağız, yanıbaşındaki kocasına zimkisi bir afattı, afat... Yeniden sorup mış eşya bulunduğunu öğrenerek bir a türdüğünden zavallılar aç kalmak endişe kâleti ithalât ticaretimizin yeni bir şekil üste beş defa görüşmüştür. Şimdi bütün edememekten mütevellid büyük da derdimi tezeleme (tazeleme)... Köy raştırma yaptırmış, neticede evde Deniz sile de mustaribdirler. almasında çok mühim amil olacak olan mesele bu iki büyük devletin anlaşıp antahtalara vura vura kend hepi yıhıldı gitti... Altı saat, tor eessürle kafasını Hükumet ve Kızılay kendilerine ilk yolları ambarına aid birçok eşya bulunbu şirketlerin miktarı otuzu bulacaktır. 1 aşmamala rr, d a dır. laykırıyor: pah altmda kaldım! muştur. İstanbul zabıtası Tekinerin İstan yardımları yapmış bulunmakla bsraber, ömer, Ömer!.. Niçin sustun ö m e r ? Burada rahatsm ya?.. derhaf tohumluk temın ve tevzii suretile Muharrem Feyzi TOGAY bulda Firuzağada arkadaşı Rasimle bera Rahat dime de söz mü ki... Garnı r Fakat Ömerin sesi bir daha duyulmu ber oturduklan evi de aramış, orada da öylülerimizin eli böğründe bırakılma Vinç makarasile... mız toh, sırtımız giyinik... Allah açıkta or artık! çahnmış bazı eşya bulunmuştur. Emnıyet ması da lâzımdır. Şamandırada bağlı Ingiliz bayraklı Köyde sağ kalanlar yardıma kostukları müdürlüğü işi inceliyerek Hasanm Istankalanlara yardımcı ola!.. Seferihisara yollanacak Valimiz Refik Koraltan bu cihetı Zi Bir başka yaıtalı da bana, başından ge aman Ömer çoktan son nefesini teslim bulda Mehmed Ateş isminde bir kardeşi raat Vekâletine yazarak tohumluk ve yi Incemar vapurunda dun vazife görmekte Bir müddet evvel Seferihisar hapisaneolan Liman pointeurlerinden Halil cğlu tmiştir. Karısı ise sağ! çenleri şöyle anlattı: olduğunu öğrenmiştir. Mehmed Ateşin ecek buğday istemiştır. Karacabey ha • Ali, birdenbire düşen vinç makarasile sinden kaçan Halil, oradan vaki iş'ar üKadıncağız kocasının cenazesini kim c e Cihangirde Kumrulu sokaktaki « Geceyarısı mıydı, yohsa zabaha zerine burada yakalanmış, dün Adliyeye evinde rasında bu sene mahsulünden satıiığa çıgarşı mıydı, saat yoh ki bilem oğul, bir ere emanet etmeğe kıyamıyor ve bütün yapılan araştırmada gene Denizyollan karılmış olan (200,000) kilo buğdayın başından ağır surette yaralanmıştır. Ya gönderilerek, Sultanahmed birinci sulh ürüzger esdi, arhasından da, yabani bir srarlara rağmen cesedini gözyaş'arile yı idaresine aid sekiz sandık eşya bulunmuş da bu tevziata tahsis edilmek üzere vilâ ralı Beyoğlu Belediye hastanesine kaldı ceza mahkemesinde sorguya çekilmiştir. rılmışfır. uğultu duyduk. Derken, bir de baham ki, ayarak, kendi elile kazdığı toprağa gö tur. Suçluların üçü de yakalanmıştır. Tah et emrine verdirilmesi istenmiştir. Kendisi, buradan Seferihisara yollana iki direğin ortasmdayım. Üstüme koca müyor. caktır. kikata devam edilmektedir. Bu sahneyi de Erzincan faciasında büduvar olduğu kimin (gibi) çöknıüs. BanBaşından yaralandı gırmak (bağırmak) istiyim, sesim çıhmı ün ailesi efradını kaybeden doktor Zeki Otuz sene haose mahkum Dün şoför Ekremin idare ettiği 1618 Kar makinesinin silindirleri yı!.. Gayri umud galmadı dedim, başla Eratamandan dinledim: plâka numaralı otomobil, Haydarpaşa oldu dım şehedet getirmeye... Tam bu sıra Enkazı ayıklamağa gelenler, yerin çatladı Rıhtını caddesinden geçerken temizlik ada önümde bir pencere açıldı. Inan o ltından bir ses duyuyorlar. lnce, çeiimHayli zaman önce Sultanahmedde kaDelas isimli Alman şilepinin tstanbul melesinden Şabana çarpmıştır. Başmın Bursa (Hususî) İstanbuldar. şehriğul... Pencere açıldı diyim sana... Cstüm iz bir ses! Fakat bu bir istimdad sadası yerine Burgaza götürüp bıraktığı mallar sol tarafından yaralanan Şaban, Haydar nsile kaynatasını öldürmek, ustasını öldeki torpah yığınlan aralanmış da, oda değil. Kulak vepyorlar: O ne? Tuhaf mize getirilen kar makinesi Uludağdaki İstanbul tahkikata dürmek kasdile yaralamaktan otele kadar yolu kardan temizledikten meselesi gittikçe genişlemektedir. Delas paşa hastanesine kaldmlmış, nın penceresi burnumun dibine gelmiş. ey... Birisi İstiklâl marşmı söylüyor: birinci Ağırceza mahkemesinde muhakeapurunun acentası olan Doyçe Levant başlanmıştır. Tanımadığım birisi Hızır mıydı ki? a«Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen sonra kaldığı bir noktada, bir gece içinde me edilen ahçı çırağı Eminin, Müddei Linye bu hâdiseyi bir forsmajör telâkki ha... Çıh gadın... diye bağırdı. Ya destur al sancak!» yağan karla örtülmüş ve bu esnada silinumumilikçe idamı istenilmişti. Mahkemeetmektedir. Halbuki Türk tacirleri Aldevip çıhtım oğul!» Yaralanan kız Toprağın altında ölümle başbaşa iken dirlerindeki su damlacıkları donarak bu manya ile Türkiye hali harbde olnıadığıce dün aksam karar verilmiş, Eminin osilindirleri çatlatmıştır. Bunun için makiTokadda böyle mucizeleşmis ne tesa millî marşı terennüm edenin kim olabıŞoför Kemalin idare ettiği 1967 plâka tuz sene ağır hapse mahkum edildiği bilna ve bilhassa Delas vapuru bu hâdiseden düflerin hikâyesini dinledim ben... Işte | leceğini tahmin edersiniz: Tahminen je ne işlememektedir. Derhal silindirler bir sonra müteaddid defalar limanımıza ge numaralı otomobil, dun Köprü üstünden dirilmistir. bunlardan biri daha: di yaşlarmda bir çocuk! Annesi, babası. heyet tarafındran sökülerek şehrimize gelip gittiğine göre böyle bir vaziyetin va geçerken İstiklâl caddesinde oturan MiNiksarın Geyran köyünde, ilk mekteb kardeşleri de oradalar! Kazmalar, büyük tirilmiş ve San'at mektebinde tamir edilEminönündeki inşaat meye başlanmıştır. Bunlar yerlerine taki rid olamıyacağını haklı olarak öne sür şelin kızı Josefine çarpmış, kız elinden ve bir gayretle işletilerek hepsi birer birer öğretmeni Asım Ozan anlatıyor: Belediye Riyaseti, Eminönü meydanınyüzünden hafifçe yaralanmıştır. Suçlu mektedirler. lır takılmaz makine yeniden isleyecek ve « Babamı, annemi, kardeşlerimi, zel kurtarılıyor. Doyçe Levant Linye, tüccar konşimen şoför yakalanarak tahkikata başlanmış daki inşaatın tesrii için alâkadarlara emir zeleden bir gün evvel köye getirtmistim. Çocuk biraz kendine gelince soruyor yolu iki metreye yakın kalınlık teşkil eden kardan temizleyecektir. vermıstır. oları acenteye vererek mal bedelini, an tır. Babam, yaşlı adam, yorulmuştur belki lar: :repo ücretini ve yol parasını kabul ettikdiyerek: «Sen, dedim, bu gece erkenden Yavrum, istiklâl marşını niçin söyeri takdirde malları İstanbula getirmeği Asansörün halatı kopunca.. yat... Biz anr~>'e otururuz.» Bir iki saat lüyordun? Tramvaya atlarken... adetmektedir. Halbuki çok yüksek olan kadar dereden teneden konuştuktan sonBaşını azametle kaldırarak cevab veriBalıkpazannda Lonca sokağındaki Karagümrük orta okulu talebesinden Bulgar antrepo ücretleri, Burgazda malra biz de yattık. Uyand'ğım zaman, ken yor: gece tğrikapıda Maslak sokağmda 29 numa ların kaldığı müddetçe birkaç misli art Lion ve Elit çikolata fabrikasının dimi iki duvann d k buldum. A"zıNüshası 5 kuruştur. Sinemada görmüştüm: Titanik va ralı evde oturan 15 yaşlarında Refik mıştır. Tacirler bu vaziyet karşısında bu hademesi 47 yaşlarında Aleksi dün gece mın içine tavandan avuc avuc toprak dö puru batarken yolcular, kendi milletleriTürkiye Haric Tomruk Karagümrük caddesinden geçen mallardan tamamen vazgeçmekten başka fabrikayı süpürdükten sonra çöpleri a külüyordu. Değil ayağa ka'kmak, başımı nin marşını söylüyorlardı. Ben de, bari tramvaya atlamak isterken muvazenesini are görememektedirler. Maamafih bir sansörc koyup aşağıya indirmek isterken için için bile kımıldatamıyordum. Böyle sabaha ls' ; ! dâl marşını söyleyerek öleyim dedim. kaybederek düşüp vücudünün muhtelif araftan Doyçe Levant Linye aleyhine asansörün halatı kopmuş, hadenıe çöp Senelik 1450 Kr. 2700 Kr. kadar iki duvar arasından gelen hava ile «Bir çocuk, kim demiş küçük şeydir, yerlerinden yaralanmıştır. Refik Gureba ahkemeye müracaati ve bu lüzumsuz ih leıle beraber alt kata düşmüştür. Belin Alh ayhk 750 » 1450 » zar zor ya<^v.>bi1dim. Ortplık avdınlanin«Bir çocuk, belki en büyük şeydir!» hastanesine kaldınlarak hakkında cezaî tiyattan doğan zarar ve ziyanı istemeği 400 » 800 » den ve başından yaralanan Aleksi Cer Üç ayhk ca etrafımda bir takım.sesler duvulmağa münasib bulmaktadırlar. Salâhaddin Güngör takibata başlanmıştır. 150 A Yoktur Bir aylık rahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. Burgaza götürüîen ticaret eşyası CUMHURİYET Abone şeraiti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog