Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

MUTUK Şarabl • • Şarapların en 4 \m ıyısıdır. Galata Necati caddesi No. 238 T e l : 40899 umhuri „«. 5627 r ERZI YENI Refik Halid Rıza Selâmi İz Kandemir Salih Niyazi Ahmed yazılarile, sayısı Süha ö m e r mal Kutay dircan Kaflı • en giizel Buçün çıktı Ifl ikinrikânıın I U Bütün memleket jeolojik bir etüde tâbi tutuluyor Bu ilmî tetkiklere istinaden muhtelif uııııuutcucırua BU limi leiKiKiere ısunauen muıııcııı mıntakalarda yapılacak inşaatın şekli bir kanunla tayin olunacak Milletimizin canlılığı üyük yer sarsıntısı felâketinin üç dört vilâyetimizde husule getırdiği baştanbaşa yas dolu facia karşısında musibete uğramış kardeşlerinin yardımına koşmak için Tiirk milletinin göstermekte devam ettiği yardım hamleleri bu memleketin şuurlu canhlığının çok parlak son bir misalini teşkil ederek hepimizin kalblerini iftıhar ve itimadla dolduruyor ve milletçe kuvvetli varlığımızla bu varlığın emniyetine aid duygularımızı bir daha ve alabildiğine yükseltmiş bulumr yor. Yer sarsıntısı üç dört vilâyetimizin kasaba ve köylerini altüst ederek tabıatin bu Dun gelen yarah bir kadm tedye ile nakledıhyor görünmez kazasına uğrayan vatandaşlarımızdan yaralı ve çıplak sağ çıkabilenleri perişanlıklar içinde çırpındırırken bir seyîâb felâketi de Bursa havalisinde bir kısım kasaba ve köylerimiz için büyiık bir afet olmuştu ve ezcümle azgın sular Kemalpaşa kasabasının yarısım sürükleyip götürmüştü. Bu tufan hengâmesinde bizAnkara 9 (Telefonla) Son zelzele le başlanacak, diğer taraftan bu mıntazat Kemalpaşa kasabasına giderek kurfelâketi dolayısile memleketin geniş mik kada yapılacak inşaatın şekli de bir esasa tarma işlerile uğraşan kıymetli Vali Refik yasta jeolojik bir etüde tâbi tutulması bağlanacaktır. Jeolojik etüdlere istina . Koraltanın o sel kıyameti içinden bize takarrür etmiştir. Bilhassa zelzele mınta den muhtelif mıntakalarda yaoı'acak in(Arkası Sa. 5 mtun 1 de) vsrmiş olduğu bir haber bâlâ hayretle kaşında buetjidlere mümkünolan süratkulaklanmızda çınîamaktadır. Vdli şöyle söylüyordu: zelzeleler ISTANBUL CAÖALOĞLU Papcnmhîi d r d m D d Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet. Istanbul Posta kutusn: Istanbul No. 246 V Ş Telefon: Başmuharrir: 22366 Taiırir beyetl: 24298. Idare ve Matbaa kısmı 2429924290 »"IIWK«»U" Türkiyenin bu en olgun ve zengin mecmuasını mutlaka okuyunuz. Berlinde fereddüd Fin zaferi derin bir inkisarı hayali mucib oldu Ingiltere ve harb Çemberlayn dün mühim bir nutuk irad etti Çemberlayn, millî felâketimizden büyük teessürle bahsetti ^ ^ İtalyanın siyasî faaliyeti Ingiliz Başvekili, dünyanm manevi muzaheretile de büyük dikkatle tazaferi kazanacağımızdan şüphemiz yoktur, dedi kib ediliyor Londra 9 (Hususî) Berline dönen Hitler, ıki gündenberi başlıca müşavırlerile muhim istişarelerde bulunmaktadır. Bu hususta alınan mütemmim malumata nazaran, Hitler, Rusya ve ltalya ile Al ; manya arasındaki münasebatı telıre çalışmaktadır. Italyadan Finlandiyaya gonderilen tayyarelerin Sovyet hükumetınin tazyıki neticesinde musadere edildiğı haber veriliyor. Berlinde siyasî faaliyet Amsterdam 9 (a.a.) BırKdç gündenberi Berlinde büyük bir siyasî faaliyet göze çarpmaktadır. Başvekâlet ve Hariciye Nezaretinde diplomatik görüşmeler yapılmakta olmasına rağmen henüz hiçbir karar verilmediği iyi haber alan mahfıllerde söylenmektedir. Finlandiya hâdiseleri ve İtalyanın son diplomatik faaliyeti karşısında Alman zimamdarları henüz tereddüd etmektedirler. Teleçraf gazetesinin Berlinden öğrendiğine göre Finlandiyada Rusların uğradığı hezimet burada derin bir inkisar tevlid etmiştir. Sovyetler Birliğinin askeıî şöhreti sarsılmıştır. Diğer cihetten Sovyetler Birliğinin Almanyaya kâfi miktarda yardım edememesi iktısadî mahfillerde teessür uyandırmıştır. Çünkü Sovyetler, sözlerinde durmamışlar ve pek az miktarda mal göndermislerdir. <'">.* Erzincan boşaltılıyor Ekşisu mevkiinde büyük ve korkunc çöküntüler oldu, yeniden sular fışkırmaya başladı İtalyanın protestosu Amsterdam 9 (a.a.) Telegraf gazetesinin Berlin muhabiri, Italyan eslihasının Almanya tarikile Finlandiyaya sevkedilmesi için Berlîn hükumeti nezdinde diplomasi yolile teşebbüslerde bulunmuş olduğunu beyan etmektedir. llk gönderilen esliha, hiçbir müsküle ugramaksızın eeçrmşâe^de geçenferde yapılmasına teşebbüs edilmiş nakliyat, Sovyet tazyikının tesiri neticesinde tevkif edilmiştir. Londra 9 (a.a.) Reuter ajansı bildiriyor: Başvekil Netvil Chemberlain, bugün saat 14,45 te Mansion Hoose'da \ siyasî büyük bir nutuk irad etmiştir. Çemberlayn evvelâ, bu daveti yaparak kendisine söz söylemek fırsatını verdiğinden dolayı Londra Belediye reisine teşekkür ettikten sonra demiştir ki: « Harbin başlangıcındanberi bütün fikirlerim ve bütün hareketlerim yalnız bir tek hedefe doğru tevcih edilmiştir: Bu harbi galebe ile neticelendirmek için iktidarım dahilinde bulunan herşeyi yapmak. Yeni sene bir sukunet içinde başlamıştır. Fakat, bu sükunet, fırtınalara tekaddüm eden derin sükundan başka bir sey değildir. Harb halindeyiz. Binlerce ve binlerce adamlar, fennin ihtira ettiği en son ve en kuvvetli tahrib silâhlarile mücehhez olarak, arkalarında saklandıklan müdafaa hatlarından karşı karşıya yekdiğerini tarassud halinde bulunuyorlar. Havalardaki faaliyet yalnız bu tarassud derecesinde olmaktan çok uzaktır. Oralarda yapılan mücadeleJerde gene pilotların cesaret ve azimleri parlak bir « surette tebarüz etmektedir. Her gün tayyarelerimiz düşmanın kara suları üzerinde hatta memleketlerin içlerine kadar uzanarak faydalı keşif uçuşları yapmaktadır. Buna rağmen havalarda da, karada olduğu gibi ancak harbin ilk safhalarında olduğumuzu biliyoruz. Denilebilir ki, asıl hakiki hareket ve hakikî harb, deniz üstünde cereyan etmektedir. Oraya bakarsak daha ilk dört ay zarhnda harbin nasıl bir mecraya gir(Arkast Sa. 5 sütun 4 te) Suomisatmi zaferi « Kemalpaşa halkı kendi fe'.âketleri içinde Erzincan ve havalisi yer sarsıntısının kahrına uğrayan vatandaşlarım unutmayarak onlara yardım için aralannda para ve eşya yardımı toplamaktan \e bunların Kızılay yolu ile yerlerine ulaştmlmasını rica etmekten de geri durmuyor lar..» INONU KELKIT KIYILARINDA... Niksar harabelerine gece giriyoruz, Millî Şef çalıçırpı yakarak ısmmaya çalışan talihsizlerin sığındıkları barakaları geziyor! Baltıktaki yeni tehlike 44 üncü Rus fırkasından ancak iki binkişi kurtuldu Finlandiyadaki Italyan gazete muhabirleri, Fin ordusunun mukavemeti üzerine Rusların bütün plânlarınm suya düştüğünü bildiriyorlar İnsanı heyecanla karışık hayret içinde bırakacak bir manzara değıl mi? Dehşet vermekte yer sarsmtısından asla geri kalmayan azgın suların bir kısım halkile beraber yarısını alıp götürdüğü ve dığer kısKont Çakinin beyanatı mını da tehdidi altında bulundurduğu bir Budapeşte 9 (a.a.) Macaristan Hakasabamız halkının hakıkaten tufanı anriciye Nazırı Kont Csaky bu sabah Venedıran bir musibet içinde kendilerine nisdikten Budapeşteye gelmiştir. petle çok uzaktaki hazin akıbeth diğer Kont Csaky gazetecilere beyanatta bukardeşlerini unutmaması ancak büyük, lunarak demiştir ki: amma pek büyük mıllî camıalarda görüle« Senelerdenberi takib ettiğimiz yolda tam bir sükunetle ilerlemeğe devam bilecek çok yüksek bir meziyet ve faziletediyoruz. Biz sulh için çalışıyoruz ve metir. Tahsisan bu misali kaydetmekten saimizin muvaffakiyetle neticeleneceğinmaksadımız onda Türk milleti canhlığıden emin bulunuyoruz.^ nın en göze çarpan bir örneğini gördüğüNazır, Venedik mülâkatmm hararetli müzdendir. Kemalpaşa kasabası gibi tu(Arkası Sa. 6 sütun 1 de) fanvari suların korkunc hücumuna uğrayan bir yerde yakapaça bu suların savletlerile uğraşan bir beldemizin halkı, N\ksarda Kızüay tora/ındon «çılan revirler Erzincan ve havalisi felâketzedeierimizi (Cumhur Reisîmizin zelzele mıntaka ride, bulutlar arasında kayboluyor: YaTayyare bombardımanlanndan korunmak ıçın §ehırlerdekı halk, tahlıye edıhyor düşünmekten geri durmazlarsa bu memle sındaki seyahatini takib eden arkadaşı maclarda kesif bir sis tabakası var. Nikketin diğer tarafları neler yapmazlar? mız yozıyor) Derekse dağlan üzerinde sara ulaşmak için kar tipisinden ve çaHelsinki 9 (a.a.) Petsamo mınta Bu keşif kolları Sovyetlerin ileri mevzî • (Arkası Sa. 6 sütun 2 de) kasında Fin keşif kollarının büyük bir lerine taarruz ederek düşmanın erzakıru Bütün memleketin bu eşsiz büyük fa keskin virajlarla yükselen şose, biraz ile(Arkası Sa. 3 sütun 4 te) faaliyet gösterdiği haber verilmektedir. ııııııııııııııınııııiHiıınııııııııınıııınıııınımuıuıııııımnııııi" ııııııııııııınıımı cia karşısında nasıl harekete geçtiğini, ne ıııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııiHiıııi""'""»»"""" Kaunas 9 (a a.) Yarıresmî Lientis 4das gazetesi, Alman Sovyet iş birliğile Fin Sovyet harbinin Avruoanın şimali şarkisinde yeni bir vaziyet ihdas ettiğini kaydeyledikten sonra Baltık denizi sularının büyük devletler için bir muharebe sahası haline gelmek üzere bulunduğunu, vaktile Baltık sahillerinde bulunan küçük devletler arasında bir anlaşma yapılmış olsaydı bu felâketten kurtulmak imkânı mevcud olacağını, fakat şimdi iş işten geçmiş olduğunu ilâve etmektedir. Karacabey seylabt canlabaşla fedakârlıklar yapmakta devam ettiğini görüyoruz işte. Halk hükumetle elbirliği ederek yer sarsıntısı kurbanlarından ardakalanların sızılannı bir an önce dindirmek için geceyi gündüze katmış, harıl harıl çalışıyor. Arayerde birkaç garb vilâyetimizdeki su tuğyanlarından doğan zararlı vaziyetlerin de gözönünde tutulduğunu memnuniyetle görüyoruz. Hamiyetli Bursahlar bir taraftan yer sarsıntısı felâketzedelerinin yardımlarına koşarken yanıbaşlarındaki su baskını neticesinde yardıma muhtac olanları da unutmuyorlar. Yer sarsıntısı yangınlarla karışarak tahriblerini daha fazla yapmış oldu. Yer sarsıntısı, ateş ve su: Karşılarında insanın aczini itiraf etmek mecburiyetinde bulunduğu üç müthiş tabiat cilvesi. İşte bugün Türk milleti bu üç kuvvetle tecelli eden tabiat hücumlarına karşı savaşa girişmış bulunuyor: Gözünü kırpmaksızın, imanından zerre kaybetmeksizin, ortaya çikan felâktlerin ıstırabmı az zamanda dindirebileceğinden en kat'î surette emin olarak. Bu uğurda elbirliği ve azim beraber Denizlerde fırttna halu devam ediyor Hanifederesinin civarındaki 15 köy halkı yüksek yerlere naklettirildi IIIIIIIIIIIIIMtllllMlliiniUilllilliMlllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllltlllllllMllllllllllllMIIIMIIIllllllltlllllMIIIIMlllllilllllllMilllllllllllllHIIIIIIIIMIP Almanyanın niyetleri Holanda hududunda yeni bir Alman umumî karargâhı kurulduğu haber veriliyor Birçok vapurlarımız limanlara sığındılar, Tırhan vapurunun kurtarılması hakkındaki ümid, pek zayıf Bursa 9 (Telefonla) Karacabeydeki Hanıfe deresinin tuğyanırta aid bugün hiç malumat alınamamıştır. Bu havali ile Bursa arasındaki telefon muhaberatı inkıtaa uğramıştır. Bu sabah, Vali, Nafıa müdürü ve mütehassıslar, Hanife deresi civarındaki 15 köy halkını yüksek yerlere naklettirmiş lerdir. Fakat seylâbın aldığı geniş şekil hakkında hiçbir temas yapılamamıştır. Şu hale göre vaziyetin iyi olmadığı anlaşılm'tadır. Hasarat tespit edilemiyor Izmir 9 (a.a.) Sellerin ıstılâ ettiği arazideki sular henüz tamamen çekilmediğinden mezru arazide vuku bulan hasaratı tespit mümkün olamamaktadır. Bununla beraber zararın oldukça büyük olduğu tahmin ediliyor. Sakarya yatağına çekildi Adapazarı 9 (a.a.) Sakarya nehri tamamen vatağına çekilmistir. Su altında kalan mahallerden sular tamamen çekilmistir. Kaza merkez ve Soğuklu nahiyesinin su altında kalmış olan köyleri halkı tekrar kövlerine dönmüslerdir. YUNUS NAD1 (Arkası Sa, 3 sütun 3 te) Kullanılamıyacak bir hale gelen Jırhan vapuru (YaziBi 6 ncı sghifede) Gorb cevhesinde düşurulen bir Alman tayyaresi Parısin meşhur caddesinde halka. teşhır olunuyor C psElysees (Yazısı 6 ncı sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog