Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Füdr vc taa'at hayatıoızda dönua noktan BugÜM çıktı İNANÇ Vll umhuri İSTANBUL CAĞALOĞLU 5 6 I 8 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: îstanbul No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrlr heyeti: 24298. İdare ve Matbaa kısmı 24299 24290 eşat en son şahv EDiGİJfc , ... . . Yılbaşı sayısında ba BUGÜN Y E D I AL I NI : Cıımlnırrelsimlz ErzincaiK Dün şehri gezerek felâketzede kardeşlerim teselli eden Millî Şef, idareci amirlerle görüş Karacabey ovasındaki seyla büyük bir âfet halini aldı\ M. Kemalpaşa kasabasını ve bütün ovayı sular istilâ etti, I birçok köyler ahalisile beraber kayboldu, ölenlerin sayısını tespit etmek henüz mümkün olamıyor Zelzele felâketi ve ecnebi devletler Büyük zelzeleden sonra Tokad Halkevile, sinema salonunun korkunç görünüşü Bursa, 31 (Hususî muhabirimiz gece Apolyond gölüne dökülmeğe başlamıştır. yarısından sonra telefonla bildiriyor) M. Kemalpaşadaki ve bilhassa cıvar köyKırk sekız saattenberi yağan sureklı yağ ler deki vaziyet çok feci olmuştur. M. Kemurlar dağlardaki karları da eriterek M. malpaşanın ortasmdan akan Simav çayı, Kemalpaşa, Manyas, Karacabey, Susığır geceyarısından sonra birdenbire taşmı; ve lık ve Yenışe^ır ovalanndan geçen 1 2 ça Nafia Vekâletinin yarım milyon liraya yı birden yataklarından taşırmış ve bu o yaptırdığı su bendlerini de yıkarak «anivaları tamamen sular kaplamış bulunmak yede 6000 metre mıkâbı su götürmeğe tadır. M. Kemalpaşa ve Karacabeydeki başlamıştır. Bu sebeble kasaba ikiye ayfeyezan tarıhte mıslı gorulmemış. bir fe rılmış ve çarşı ile mahallelerin içmi tama» lâket hahnı almış ve bir çok koylerle bir men su kaplamıştır. Geceyansı uykuda lıkte on beş bin nufuslu Kemalpaja kasa bulunan hajkı ikaz için elektTİk fabrikası basının dört beş mahallesıni yıkarak bu duduk çalmağa ve bekçiler bağırmağa yuk nufus zayıatına sebeb olmuştur. Olen başlamışlardır. Kasabanın şimalmdeki malerın sayısı henuz tespit edilememıştır. Bu halleler halkı, suların çok sür'ath cereyam gün feyezan mıntakasma Valı Refık ve karşısında bir yere kaçamamışlar, yıkılan kumandan General Vehbi ile ben de git evlerile birlikte birçoklan sulara kanşatim. Vaziyet şudur: Simav, Susığırlık çay rak boğulmuşlardır. Diğer mahallelerdeki larıle Karadere, Hanifedere ve Nılüfer halk damlara ve yüksek evlere iltica edeçaylarının denize dbkuldukleri Karacabey bilmişlerdır. Bu arada bir fınnda yangın boğazı tıkanmış olduğundan bu azgın su çıkmış ve dört dukkâm da beraber yaklar geriye dönmüş, bu yüzden butun o mıştır. valar birer deniz halini alarak sular büMudanya ve Gemlikten getirilen yirmH yük bir hızla ve tersine akmak suretıle (Arkast Sa. 5 sütun 5 te) Birfelâket daha\ Çatlayan sıra dağlar Erbaada yerden kaynar sular fışkırıyor [Zelzele jelâkehne a\d bu resvm, Tokad hususî muhabtrimtz tarafrndan gondenlmiştır] Irak Kızılayı, iane toplamaya başladı tran Kızılaslan cemiyeti 50 bin riyal gönderdi Bağdad 31 (a.a.) Irak hükumeti, Türkıyede zelzele felâketzedeleri için yardım olmak üzere 12 bin Turk lırası vermiştir. Bundan başka Irak Kızılay Cemiyeti tarafından bir defter açılmıştır. Amasyadan Niksara kadar uzanan sahada ild, üç metre genişlikte kilometrelerce devam eden uzun ve derin yarıklar peyda oldu Millî (elâketimize dostlarımızın alâkası Tahran 31 (a.a.) Pars ajansı bildiriyor: «Kızıl Aslan ve Güneş» cemiyeti Türkiyedeki zelzele felâketzedeleri için 50 bin riyal göndermiştir. Bütün gazeteler, bütün Iranın kardeş milletin derin acısına iştirak ettiğini kaydetmektedirler. tran Kızılaslan cemiyetinin teberruu Felâketin vukuunu müteakıb elbet hepsinde hisli insan kütleleri oturan ecnebi memleketlerin devlet mümessilleri teessürlerini hükumetimize ıblâğ ettıler. Balkanh ürkiye, vuku bulduğu ane kadar hatta ıhtimali bile hiç kimsenin hatır ve hayalinde olmıyan kör tabiattan gelme bir felâkete uğradı. Şekil ve mahiyet itibarile tarihin nadir Amerika sefirinin teberruu kaydettiği bu musıbet, geceyarısından iki Ankara, 31 (a.a.) Haber aldığımısaat sonra herkes uykuda ıken ve kara kıza göre Amerikanın Ankara büyükelçiliği şın en çetin günlerinde vuku bulmak gibi Millî Yardım Komitesine 160 lira tebersebeblerle üç dört vilâyetimizin şehir, karuda bulunmuştur. saba ve köylerini tahrıb etmek, insanlarıPolonya konsolosunun yardımı nın mühim bir kısmını öldürmek, diğer Zelzele felâketi dolayısile Istanbuldaki kısmmı ise yaralı ve yoksul karlı sokak(Arkası Sa. 5 sütun 5 te) JMtllî Şef, Şark teyah.ativ.de Vxr JcbyU hadmla gorufuyor lara atmak şeklinde hakikaten büyük ve millî bir âfet ölçusunü almış bulunuyor. Diyarbakır 31 (Millî Şefin seyahatini llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll II1III1IIIIMIIIIIIIII1IIIIII1II1IIIIIIIIII llllllllllll Büyük Türk milleti vatanın bir parçasını takib eden arkadaşımız bildiriyor) yıkıp yakan bu felâkete karşı yurdsuz ve Sabahleyın saat 9 da Madeni şereflendiçaresiz yurddaşlarının imdadına koşarken ren Millî Şefimiz, Elâzığ Valisi ve hükuharicden derdimize ortaklık eden gayet met erkânı tarafından karşılanmıştır. Inonü, burada maden ocaklannı gezmiş samimî alâkaları öğrenmekte büyük bir mutehassıslardan izahat almıştır. teselli kaynağı bulmuştur. Millî Şefimiz tetkıklerini saat 1 3 e ka T Londra, 31 (a.a.) Vapurlan Türkiye ile seyrisefer yapan isimleri aşağıda yazılı kumpanyalar Türkiyede vuku bulan zelzele kurbanlanna yardım olmak üzere Adlıye Vekili eski Londra büyükelçisi Fethi Okyar vasıtasile 2550 lira göndermişlerdir: Papayani 510, Ellerman 510, Ellermanns Wilson 510, Westcott Laurance 510, Olivier 510. tngiliz kumpanyalarının teberruları \ Kızılay heyetlerinden biri dun jelâketzedeler için teberru edilen cji/alan toplorfccıu» YUNUS NAD1 {Arkası Sa, 3 sutun 4 te) dar devam ettirmiş ve saat 13,20 Malatyaya doğru hareket eylemiştir. Malatya istasyonunda Valiyi kabul eden Inönü, kendisinden felâketzedelere yardım işi etrafında izahat almıştır. Inönü geceyarısından sonra Çetinkayadan Erzincana hareket etmiştir. Halk, yardıma canla başla iştirak ediyor, Millî Komite, dün de içtima etti Bunlardan 43 ü Diyarbakırda, 279 u Malatyada Millî Yardım Komitesi, dün öğleden la eşya toplamıştır. Büyük mikyasta tede tedavi altına alındılar, 3 üncü yaralı treni Sıvasta.. sonra vilâyette toplanarak yardıma davet berruda bulunanlar şunlardır: edılecek tuccar ve müesseseleri tespite devam etmiştir. Kızılay heyetleri mahalle mahalle dolaşrak para toplamışlardır. Bütün aileler, bu yardıma canla ve başla iştirak etmişlerdir. Eşya yardımı da geniş bir yekun tutmaktadır. Kızılayın kaza ve nahiye merkezlerile İstanbul mümessilliği, dün akşam geç vakte kadar teberru işile meşgul olmuşlardır. Bedbaht yaralılar Bütün Kızılay ekipleri iane toplamaya başladılar Yılbaşı piyangosu 600,000 No.li Ye Mekki Said Millî Şefin Erzincandaki tedkikleri Erzincan 31 (a.a.) Saat 14 e kadar hususî trenlerde Dahıhye ve Sıhhiye Vekilleri ve Dördüncü Umumî Müfettiş ve J " Müfettişi ve Erzincan ve Erzurum ] e zelzele mıntakasınm umumî tetkik eden Millî Şef mezkur "• çıkmışlardır. \n harab Beîediye binasına larak yürüyen Millî Şef muselli veren sözlerle maneviettiler. »rine avdet eden Millî Şef areket zamanına kadar e göruştüler. Arkatı Sa. 5 tüiun J ğef Imperyal Emıkal 1500, Sümer sineması 500, Taksim sineması 500, Otomobil ticaret şirketi 250, Hulusi 100, Türk umum tiyatro şirketi 500, tasfiye halinde bulunan Elektrik şirketi 100, tramvay 50, tünel 50, havagazi ve elektrik 100, Satie 50, îstanbul Heye petrol 100, Emin 50, 43 üncü mekteb 50, Albert 50 lira... Kadıköyünde P~ •*•«< zelzele esnasmda enkaz ı/ l ğ"" hahne gelen Ziraat BanVan binası [Zelzele felâketine aid bu resım Tokad hususî muhabirimiz tarafından gonderilmîştir] CYazuı 5 inâ $ahifedeX .. Kadıköy Millî Yardım komitesine felâketzedelere yardım maksadile Bayan AliŞişli halkevinde ye Moralı ve Mehmed Akkâr biner lira, Şişli Halkevinde felâketzede vatandaşlar Bayan Eduye Vitali de 500 lira vermişiçin akşama kadar dikiş dıkme, teberru lerdir. toplama faaliyeti devam etmiştir. Şişli naAnasız babasız kalmış yavrulardan 10 hiyesinde 2000 lira kadar para ile altı tanesini Şişli Terakki Mektebi sıcak sinebin parçadan fazla eşya toplanmıştır. Sa sine kabul ederek parasız okutmayı debahtan akşama kadar çalışan bayanlr 500 ruhte etmiştir. parçadn fazla çamaşır, elbise ve sair gitzmir polisi yardım »andığımn yecek dikmişlerdir. 25 dikiş makinesi sayardtmt bahtan akşama kadar çalışmıştır. Izmir, 31 (a.a.) Dün Izrnir Polis Beyoğlunda teberrular Yardım Sandığı heyeti umumiyesi senelık Beyoğlu kazası da dün gayretli bir ça içtimaını yapmış ve hissedarlara isabet e{Arkası Sa, 3 sütun 6 da) lışma ile 6000 lira iie 3000 parçadan faz , , ' 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog