Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

C Son dakika ) Berlin 7 (Sabaha karşı) AIman orduları Başkumandanı General Brauçiç, Koridorun tamamile zaptedilmesi üzerine bu gece orduya hitaben neşrettiği emri yevmide Koridorun bir daha Şarkî Prusyayı Almanyadan ayıramıyacağmı bildirmiştir. Onaltıncı vıl savı • 5504 uııaıııııuı jıı umhuri ISTANBÜL Son dakika j a 7 (Sabaha karşı) Ce*hubnAfHka ittihadı hükumeti Almanyaya karşı harb ilân etmiştir. Bu karar üzerine Cenubî Afrikadaki Alman elçisile Cenubî Afrika ı»n Berün elçisi yarın sabah memleketlerine müteveccihen hareket edeceklerdir. CAĞALOÖLU Krakovi şehri ve bütün şarkî Silezya Almanlar tarafından işgal olundu Majino ve Zigfirid hatfarında topçu düellosu Berlinde tütüncü dükkânları Fransız kıtalarıSarbrükden dünden itibaren kapatıldı Alman topraklarına girdi İngiliz ve Fransız donanma kumandanhkları, Cebelüttarıkta 133 harb gemisi tahşid etti, Londra, dün iik defa hava taamızuna uğradı Şark cephesinde Karb tebliğleri Fransız tebliği Paris 6 (a.a.) Umumî Karargâh 6 eylul saat 21 harb raporu: Hududun ötesmde, cephenin muhtelif yerlerine göre ilerliyen ilk müfrezelerimiz her tarafta otomatik silâhlarla ve istihkâm ve sahra mevzilerüe karşılasmaktadır. Hava kuvvetlerimizin faaliyeti kara harekâtımızla irtibat halinded^r. Seferberl:k ve bütün birliklerin nakil ve yerleşme hareketi normal bır tarzda devam ediyor. Bütün teşkilât. an'anelerimize tevfikan kıtaatımızm maddî yaşayışıru elden geldiği kadar kolaylaştırmağa çalışmaktadır. Kıtaatımızm maneviyatı mükemmeldir. Orduda iaşe içleri muntazamdır. Polonya devlet merkezi dün sabah Lublin'e nakledildi oujl . O J U T Telgraf ve mektub adresl: Cumhnrlyet. Istanbul Telelont Başmuharrlr ve evl: 22366. Tahrtr heyetl: 24298. tdare matbaa fcısmı 24299 24290 O 248 Perşembe 7 Eylul 1939 Londra 6 (Hususî) Bugün neşredilen Polonya tebliği Varşova'nm 15 mil mesafesinde muharebeler cereyan ettigini kabul etmektedlr. Almanların Polonya payitahtına yaklaşması üzerine lArkası Sa 5 sütun 1 de] Bize nispetle Bugünkü vaziyet Ankara: 6 (Başmuharririmizden) vrupa şimalinde sağlı sollu büyük çarpışmalara sürüklenmiş olan harbin bize nispetle bugün arzettiği manzarayı kavnyabilmek için bizi azamî hassasiyetle dikkatli bulunduran iki büyük noktayı ehemmiyetle gözönünde bulundurmak lâzımdır, ve daima. Bu noktalar şunlardır: î Akdenizin emniyeti 2 Balkanlar statükosunun bozulmaması. Bu iki nokta tabiatile Karadenizin de en.niyetini mutazammendir. İşte biz Türk leri şimdi Avrupa şimalinde başhyan mücadele karşısmda alâkah ve dikkatli bulunduran hayatî ehemmiyetli noktalar bunlardır. Buna nazaran bugün için vaziyetin arzettiği şekilleri görelim: Almanya, Polonyaya karşı harbe girerken bu harbde müttefiki İtalyanın muavenetinden müstağni olduğunu ilân ett'ği gibi İtalya da baslıyan harbe karşı filen bitaraf kaldı. Şu halde bugün için Akdenizin emniyeti mahfuzdur, ve bu deniz her nevi gemi seferlerine bütün bir serbestlikle açıktır. Italyan Fransız hududları münakale ve muvasalaya açılmıştır. Şimdiki halde İtalya bitaraftır! Bu bitrafhk hakikî olup da samimiyetle böyle devam edecekse yeni harbin Avrupa şimalinde mevziileşebilccejine hükmetmek mümkün olur. Bugün için ortada mevcud ve iyiliği muhakkak filî bir vaziyetin aleyhinde tahminlere girişmeği bile zaid ve muzır saymak daha do^.adur. Yugoslavya, Rumanya ve Bulgaristan bitaraflıklarmı ilân ettiler Bu vesile ile de tekrar edelim ki bizim kat'î anlayışımızda bu bitarafIıklar, icabında silâhla müdafaa olunacak vazivetlerin ifadesidir. Komşu ve kardeş İran bitaraflığını Londra 6 (Hususî) Kraİ Corç, mareşal üniformasını lâbis olarak bugün hava kuvvetleri gizli karargâ^mı ziyaret etmiştir. Almanlar sivil halkı bombardıman ediyorlar mı? Londra 6 (Hususî) Ame'e fırkası azasından Arthur Henderson, Airnan lann Lehistanda sivil halkı bomlardı man edip etmediklerine dair hükumeiien malumat istemiştir. Hariciye Nczareti müsteşarı bu suale cevab vererelc, Alman tayyarelerinin umumiyetle askerî m ü esseseleri bombardıman ettiklerini, fakat bu meyanda sivil halktan da blrçok kişi lerin öldüklerini bildirmiştir. Irak Almanya ile münasebatı kesti Bağdad 6 (Hususî) Irak hÜKÛ meti Almanya ile diplomalik nıünase batı kesmeğe karar vermiştir. Bu karar üzerine Alman elçisi bugün Bağâaddan ayrılmıştır. İngiliz dominyonlarında vaziyet Paris 6 (a.a.) İngiliz dominyonlanndan gelen haberler, memnuniyet uyandıracak mahiyettedir. Avastralya, Yeni Zelânda kendilerini Almanya ile harb halinde addetmekledirler. [Arkası Sa. 6 sütun 1 de] Cumhur Reisimiz dün Sovyet sefirini kabul etti Ankara 6 (a.a.) Reisicumhur İsmet İnönü saat 16 da Sovyet büyük elçisi Terentief'i kabul etmiştir. Bir saatten fazla süren bu kabulde Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu da hazır bulunmuştur. Alman tebliği Berlin 6 (a.a.) Alman ordusu başkumandalığımn resmî tebliği: 5 eylulde Alman kıtaatmın Polonyadaki harekâtı devam eylemiştir. Dağ kıtaatı ve diğer birlikler genis bir cephe üzerinde Beskides'in şin.al eteklerini işgale muvaffak olmuş ve Sandez'e doğru ileri hareketlerine devam etmektedirler. Yukarı doğu Silezyasmın smaî bölgesini işgal eden Alman kıtaatı dün öğleden sonra daha şimalde ChecinyLopussnoPiotrkof hattını ele geçirmiştir. Sieradezde Alman kıt'aları müstahkem hattı delmiş ve Verta nehrinm doğu sahilinde I oöza doğru ileri hareketlerine devam etmekte bulunmuşlardır. Vistül'ür doğu sahilinde Culm ve Graudenz civarmda bulunan kıtaat çekilmekte olan düşmaru takib ediyorlar. [Arkast Sa. 5 sütun 5 te\ MMMIIIIHMIMlMnillMIMiniHirinMUI1IMIIMMnilllMIİIMIMnilMIMIMMMIIMnrniininiHlllinnilMllinMIMIMIMIIMIIIIIHIHIMIIMIIIIIIIIIinillinillMIMMIIIIIIIIMIMIMinM"ll»INMIMnilMliniMllllllinilllMirillllMIMIIIIIIIIIMIIIIt Panama kanalının müdafaası için yeni tedbirler alınacak Amerika hükumeti, her ihtimale karşı ordu ve donanmayı takviye etmeğe karar verdi Genc deniz subaylarımıza dün merasimle diploma verildi YUNUS NADt Panama kanahndan bir görünüş Dün diploma alan genc deniz subayları namına nutuk söylenirken... [Arkası Sa. 5 sütun 3 te} (Yazısı 6 nci sahifemizde) (Yazısı 6 ncı sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog