Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

( Son dakika ~) Londra 6 (Sabaha karşı) Dört tngiliz tayyaresi bu akşam Hamburg üzerinde uçuşlar yaparak keşiflerde bulunmuşlardır. Tayyarelerden ikisi düşman tarafından düşürülmüştür. y.l umhuriy 5503 Telgral ve mefetub adresl: Cumuurty«t tstanbul . Posta fcutusa: tstanbul No 248 Telefon: Ba$muharrtı ve evl: 22366 Tahrlı heyett: 24298. tdare ve matbaa fcısnu 24299 24290 ( Son dakika ) 6 Eylul 1939 Londra 6 (Sabaha karşı) İngiliz tayyareleri Alman toprakları üzerinde ikinci defa olarak istikşafatta bulunmuşlar ve üç milyon beyanname atmışlardır. Tayyareîer, düşmana raslamamıştır. Bir ingiliz, iki Alman vapuru batırıldı Cenubî Polonyada mücadele devam ediyor, Varşova ile birçok kasabalar dün de bombardıman edildi Amerika muharib devletjere silâh ve mühimmat vermiyor Ruzvelt mer'iyete giren bitaraflık beyannamesini dün imzaladı Belçikada da mühim tedbirler alınıyor Vaşington 5 (Hususî) Cumhur Reisi Ruzvelt Amerikanm bitaraflık be yannamesini imzalamıştır. Bugünden iti baren Amerikadan muharib memleketlere silâh ve cepane gönderilmesi yasak edil miştir. Şiddet harbi Insanî değildir lman harb doktrininin esası şiddettir. Alman ordusır Lehistanda yıldınm harbi prensiplerini azamî şiddetle tatbık ediyor; bütün kara, hava, deniz kuvvetlerile JLehjstana çullanıyor. Hele hava kuvvetleri, kahraman Leh milletini yıldırmak için, son şiddetile önüne gelen yeri bombalıyor. Çocuk hastanesi, Kızılhaç treni, Amerikan sefarethanesi gıbi hürmet ve sıyanet edilmesi lâzım gelen müesseseler de Alman bombaları altJnda parçalanmaktadır. Leh resmî tebliğleri, Alman hava kuvvetlerinin kurbanı olan açık şehirleri saymakla bitiremiyorlar. Yangın bombaları, iperit gazi doldurulmuş balonlar, zehirli şekerlemeler, tesmim edilen sular, çabuk netice almak istiyen yıldınm harbinin bütün hain ve zalim tedbirleri, topyekun tatbik olunuyor. Almanya, ayni usulü 1914 ağustos ve eylulünde Belçikaya karşı da tatbik etmişti. O zanan, Louven şehrini yaktıkları ve ahalisini katliâm ettiklerinde, ne yapalım, Belçikalılar, askerlerimize arkadan hücum ettıler, dive bir mazeret bulmuşlardı. Bu defa jöyle bir mazeretleri bile yoktur. Çünkü kac °ündür Lehler, kahramanca kendilerini müdafaa etmekten başka bir şey > pmıyorlar. Leh bombardıman tayyareleri, Alman şehirleri üzerinde daha yeni uçtular, sivil halkı bombaladıklarına dair bir iş'ar da yoktur. İşte Almankâri «yıldınm harbi» budur; fakat buna «yıldırma harbi» demek daha doğru olmaz mı? Çünkü en gayriinsanî şiddetle Lehistanin gayrimuharib halkını tepeliyerek yıldırmaSa calısıyor. Almanlara sorarsanız' bu şekildeki harb gayriinsanî değildir. Filvaki «yıldınm harbi» veya «topyekun harb» nazariyelerini ortaya atarak müdafaa eden Alman askerî muharrirleri bu şıddetin insanî olduğunu iddia ederler. Çünkü, düşman bunalır, harb çabuk biter, iki taraf da az zayiat verir, derler. Bu iddiayı, bilmem doğru bulıır musunuz? Çocuk hastanelerini ve sıhhiye trenlerini bombalamakla, memleketlerine dönen bitaraf insanları torpillemekle harb çabuk biter mi? Almanların bütün devletler hukuku kaidelerine, ve ir^anlık prensiplerine uymıyan şiddetine mukabil, karşı tarafta Lehistan merdce ve kahramanca döğüşüyor, Ingilizler ve Fransızlar ise, adeta, Almanlara, itida' ve insanlık dersi veriyorlar. İngiliz tayyareleri, bütün Almanya üzerinde uçuvorlar bomba yerine beyannameler atıyorlar; Lehistanın zavallı gayrimuharib halkını bombalamakta birbirlerile yarışan Alman hava filolan, İngiliz hava kuvvetleri karşısında saklanıyorlar; buna rağmen in^ilızler tek bomba atmadan dönüyorlar. İngilizlerin Aiax kruvazörü cenu Dün gece gelen son Leh ve Alman tebliğlerine göre harekâtın inkişafını gösterir harita Belçika parlamentosunda hararetli bir celse Brüksel 5 (Hususî) Parlamento bu akşam fevkalâde bir toplantı akdetmiştir. Başvekil Pierlot millete ve orduya hitaben Kralın bir beyannamesini okumuştur. Beyanname, bütün Belçikalılan vatanm bitaraflığını müdafaa için kendilerine terettüb eden vazifeyi ifaya davet etmektedir. Başvekilden sonra Brüksel belediye relsi Adolf Maks kürsüe çıkarak Almanya nin hattı hareketini şiddetle takbih etmiş ve Umumî Harbde Almanyaya teb'id edildiğini hatırlatarak, Belçikalılann her nevi tecavüzlere karşı şiddetle mukavemet edeceklerini bildirmiştir. Sosyalist meb'uslardan biri bu münasebetle «Kahrolsun Hitler» diye bağırmıştır. Nazır Spaak, sosyalist meb'usunun bu hattı hareketini protesto etmiş, Reksist'ler de hükumetin siyasetini metetmislerdir. İngiliz tayyareleri, Alman gemilerine taarruz ettiler Fransız kuvvetlerinin harekâtı inkişaf ediyor, Koridordaki Polonya ordusunun muhasara çemberini kırmağa uğraştığı bildirilmektedir Fransız, Leh ve Alman tebliğleri Fransız tebliği Paris 5 (a.a.) 5 evlul sabahı verilen üçüncü tebliğ : Kara, deniz ve hava kuvvetleri normal şekilde harekâta devam etmektedirler. Düsmanm istikşaf tayyarelerinin yapmış oldukları bir cevelân üzerine tehlike ışareti verilmiştir. Düşman tayyarelerinin Fransa hatlarını her geçişinde tehlike işareti verilecektir. Paris 6 (Hususî) Bu gece neşredilen dört numaralı resmî tebîiğ şunları bildirivor : «Kıtaatımız bugün Moselle ve Rhin nehirleri mmtakasında duşmanla, temas etmislerdir.> Londrada tayyarelerin atacağı yangın bombalarından korunnıak içia büyiik binaların üzerine kum torbaları konuyor İsviçrede 18 den 60 yaşına kadar silâh altına çağırmıştır. Ayni yastaki kaParlamento, bilâhara Krala tam salâ bütün erkek ve kadınlar seferber dınlar da sivil müdafaaya davet edlilmislerdir. edildi hiyet veren ve millî müdafaaya iki milyar tahsisini derpiş eden kanun lâyihaBern 5 (Hurusî) İsviçre hükumeti larını kabul etmiştir. 18 den 60 yaşına kadar bütün erkekleri Hükumet Bern kantonunda, hudud [ArTcası Sa. 5 sütun 6 da] Leh tebliği Varşova, 5 (Hususî) Bu akşam neşredilen 5 numaralı Leh tebliği şunları bildiriyor : «Havada düşman tayyarelerinin faaliyeti artmaktadır. Düşman tavyareleri şehirlerimizi ve askerî kollarımızı bombardıman etmektedirler. Tayyarelerimiz de bıimukabele Radancko mmtakasında düşman motörlü kuv[Arkası Sa. 5 sütun 4 te\ , „,„,,„ Rumanya, Yugoslavya ve Bulgaristan tam bitaraf kalıyorlar Avlonya ve Draç limanları kapatildı Rumanyada Bükreş 5 (a.°.) Rador ajansı bildiriyor: Dün Kalinesko'nun başkdnlığında toplanan nazırlar meclisi Kalinesko ve Gafenko'nun iza'iöUnı uinleâikten sonra aşağıdaki hususları müşahede ve tespit eylemiştir: «Memlekette ^am bir sükun, itimad ve millî birlik hüküm sürmektedir. Irk ekalliyetleri de/let hayatı içine girmiştir. Nasyonalite cetveline ginriyen sahıslarla dinî cemaat mektebleri meselelerinin halli, ekalin/etler hakkındaki hükumet politikasının doğru olduğunu göstermiştir. Dış siyasete gelince, bütün komşularla iyi anlaşrna takibine matuf mu^lihane hattı harekete devam etrrek kararındayız. Bu itibarla hükumet bir ademitecavüz pakt; akdıne dair olan teklifini yenilemeğe hazırdır. Ayni zamanda hükumet millî menfaatlerin emniyetine ihtimam etmektedir ve Rumen l.ududlar;n'p müdafa? 5 ' için icab eden tedbirleri almıştır.» Balkanlarda vaziyet! Harb nekadar devam edebilir? Bir İsveç gazetesi Almanyanm vaziyetini cok fena şrörüyot İngiliz fabrikaları ayda 1000 tayyare yâpmakStokholm 5 (a.a.) Gotebourgs tadır, yaînız İngilterede 2750 birinci hat Handelstidning, geçen harbden daha kısa bir harb olacağını tahmin etmektedir. muharebe tayyaresi vardır Zira, Almanya muharebeye geçen harbin ilk üç senesinden sonra mevcud olan kıtlığa benziyen kıtlık içinde ve çok fena bir malî vaziyet dahilinde başlamıştır. Demokrasilerin Alman milietine değil, Hitlerizme karşı harb etmekte olduğunu yazan bu gazete, Alman mılletinin bu davaya sahabet etmekten vaz geçeceği dakikada sulhun temin edileceğini beyan etmektedir. ingiliz Hava ordusu HnmnnMHmuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııı nıııııımıııııııııııııııııııııımıııııııııııııımı»"""""""'" ı ı Yazan: ABİDİN DAVER İzmirde dün gece çıkan yangın İzmir 5 (Telefonla) Kerestecilerde Yusuf Kadrinin üzüm kutusu imalâthanesinde yangın çıktı. Ateş, birdenbire genişledi. 6 kereste deposu, bir kâğıd deposu, bir tütün deposu yandı. Zarar 500 bin liradır. Bu dükkânların bir milyon liraya sigortalı olduğu anlaşıldı. Yangını sön dürmek için asker de sevkedildi. Sefirimiz, Başvekille görüştü ABİDtN DAVER İArkası Sa 5 sutun 1 de] Bükreş 5 (a.a.) Radcr ajansı bildiriyor: Türkiye büyiik elçisi Tanrıöver dün akşam Başvekil KaHnesko tarafından kabul edilmistir. [Arkast Sa. 3 sütun 1 del İngiliz h^ya kuvvetlerinden bir grup uçuşa hazırlanıyor * (Yazısı 3 üncü sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog