Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET A Eylül İ939 1 Çocuklar, ihtiyarlar ve hastalıktan yeni kalkanlar için gıda:* Vitamin ve kalori cihetile çok zengindir, KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuklarda ıshal gibi barsak rahatsızlıklarını mucib olmaz. Eşsizdir, mükemmeldir, sıhhî olarak hazırlanır, katiyyen bozulmaz ve kurtlanmaz. Sinemacıların ve tüccarların KANZUK BESLEYiCi UNLARI Çeşitleri tamnmış eczane ve ecza depolarile büyük bakkaliyelerde vardır. Istanbul perakende satış yeri: Bahçekapı Zaman ıtriyat deposu nazarı dlkkatlne: 20 senedenberi memleketimizde rağbet gören KARTAL Sandalyalan Zarif, sağlam ve ucuzdur. Adrese dikkat: Mahmudpaşa Büyük Yıldız han Tel: 20743 Kanzuk pirinc unu Kanzuk patates unu Kanzuk yulaf unu Kanzuk mercimek unu Kanzuk bezelya unu Kanzuk irmik unuKanzuk nişasta unu Kanzuk çavdar unu. Umumî deposu : INGILIZ KANZUK Eczanesi, Beyoğlu Istanbul izmir acentası Türk ecza deposu Fakültesine Talebe Alınacak Ankara Dil ve Tarih Coğrafya 1 15 eyluiden 28 birinciteşrin 1939 tarihine kadar aşağıdaki şartlar dahilinde neharî talebe kayıd ve kabul edilecektir. 2 KaydedUmek istiyenlerin Fakülte idaresine verecekleri belgeler şunlardır : A Fakülteye girmek istediğini bildiren dilekçe, makine ile yazılı B Tahsıl vesikasınm aslı C Nüfus cüzdanının tasdikli sureti «ecnebiler için Emniyetçe verilmiş ikamet tezkeresinin tasdikli sureti » Ç Sağlık ve aşı raporu D İvi halini ve oturduğu yeri bildirir vesika E Fotoğraf €İ6 tane, kartonsuz baş açık tam cepheden 4,5 X 6 büyüklüğünde » \ F Pullu beyaname «Fakülteden alınır, istekli kendi el yazısile doldurur» G Takıb edeceği zümreyi gösterir fiş cFakülteden alınır.» Ğ Muhtasaı bir tercümeihal. Öğretmen okullarından mezun olup lise olgunluk smavını geçirenler ıçm mecburî hizmeti olmadığına dair resmî bir vesika getirmeleri ilân (6658) olunur. Tel 22566 (Dr. Osman Şereıeddin Dr. Şükrü Ertan Nuruosmanlye cad. No. Göz Hekimi 6 Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden: Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş: Çanakkale Balya yolunun 1 + 000 15 4 000 kilometreleri arasında 14 kilometre şose için 10500 metre mikâbı ham taş ihzarıdır. 1 Bu işir keşif bedeli beher metre mikâbı 176 kuruştan 18480 liradır. 2 Bu işe aid evrak ve şartnameler şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi, C Baymdırlık işleri genel şartnamesi, D Hususî ve fennî şartname, E Keşif cetveli, metraj cetveli, fiat bordrosu, malzeme grafiği. Istiyenler bu şartnameleri Çanakkale Nafıa Müdürlüğünde bedelsi/ olarak görebilirler. 3 İhale 21/9/939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 te Nafıa müdürlüğü binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 4 Eksiltmeyo girebilmek için taliblerin 1386 liralık muvakkat teminat vermeleri ve Vilâyet makamma müracaatle alacakları vesika ile 939 yılı Ticaret Odasına mukayyed bulunduklarına dair vesikayı komisyona vermeleri lâzımdar. 5 Taliblerin ihale günü olan 21/9/939 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 e kadar teklif mektublarmı komisyona vermeleri lâzımdır. Bu saatten sonra verilecek mektublar kabul edilmiyeceği gibi posta ile gönderilen mektubların dahi bu saatte komisyonda bulunması lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (6762) Ankara Belediyesinden: * Su idaresi için alınacak olan 7382 lira 50 kuruş kıymeti muhammeneli 500 aded su saati 45 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 İhalesi 17/10/939 salı günü saat 11 de Belediye Encümeninde yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat 554 liradır. 4 Sartnamesini görmek istiyenlerin hergün Encümen kalemine ve ıstekhlerın de 17/10/939 salı günü saat ona kadar teklif mektublarmı Encumene vermeleri ilân olunur. «4064» (6655) Bursa Dağ Sporları"" Kulubu Başkanlığından: Önümüzdeki kar sporlari mevsimi için Uludağ yolunu açık tutan bir KAR TEMIZLEME MAKİNESİ almacaktır. Kat'î satışa esas olmak üzere ıstekh fırmaların verecekleri makinenin kabiliyeti, kullanılışı, istihlâki ve dığer firmaîara hangi noktalardan üstün olduğunu belli eden rapor ve kataloglarile Bursada teslim bedelinin (28 eylul 1939) günü akşamma kadar bildirmeleri ilân olunur. Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumî Merkezinden: Cemlyetimiz tarafından sayın halkımızı her hangi| bir tehlike anında zehirli gazlara karşı korumak için yaptırılan SiNGER îayanlara mahsus eknaslı ve pırlantab S İ N G E R saatlerinin yeni modelleri gelmiştir. Fiatlan 75 lira ilâ 500 liradır. EMSALLERİ GtBİ ON BEŞ SENE GARANTtLÎDİR Taşradan taleb vukuunda yeni katalog gönderilir. SİNGER Saatleri YENİ MERKEZ MAĞAZASI: Eminönü. tramvay caddesi No. 8 Şubesi: Eminönü meydanında 14 No. daki esld yerindedir. Tel :219&l. Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Istanbul Levazım Âmirliği Satınalma Komisyonundan: 1 Gümrük muhafaza teşkilâtı eratı için satın alınacak 846 aded erat kaputunun kapalı zarfla 28/8/939 pazartesi günü saat 16 daki eksiltmesine tahb çıkmadığından 14/9/939 perşembe günü saat 15 te kapalı zarfla yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 2 Tasınlanan tutan 7867 lira 80 kuruştur. Ve ilk teminatı da 591 liradır. 3 Evsaf ve şartnamesi Komisyondadır. Görülebilir. 4 İsteklilerin eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı kanunun tarifi vechile hazırlıyacaklan teklif mektublarmı Galatada Rıhtım c a d d e s ı VehalemdaT han ikinci kattaki Komisyona vermeleri. (6826) Ankarada umumî merkezimizle İstanbulda satış depomuzda, İzmir, Adana. Afyon, Antalya, Aydm, Balıkesir, Burdur, Bursa, Denizli, Elâ. zığ. Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun ve Trabzon merkezlerimizde satılmaktadır. Diğer Kızılay merkez ve şubelerine de müracaat edilddği takdirde baş ölçüsü almarak derhal istenilen maskelerin siparişi kabul edilir. Her maske ayrı kutu içindedir. Muhafaza ve kullanma tarifnamesi vardır. Fiatı her yerde 6 liradır. Halk Maskeleri Kemerburgaz İhtiyar Heyetinden: Kemerburgaz nahiye merkezinde ilk okul binasının Kültür direktörlüğü fen memurluğunca tespit edilen kısımlarımn tamiri açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. Muhammen bedeli 294 lira 39 kuruştor. İhale 20/9/939 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te yapılacaktır. Taliblerin şartnameyi öğrenmek ve münakasaya iştirak etmek üzere yevmi mezkurdan evvel pey akçelerile birlikte Kemerburgaz ihtiyar heyetine müracaatleri ilân olunur. (6842) Ankara Belediyesinden: 1 Sıhhat îşleri Müdürlüğü için alınacak olan 9030 lira kıymeti muhammenli binsi tek ve diğeri çift yataklı Sto WeArkona tipi hasta nakliye otomobili 45 pün müddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 İhalesi 6/10/939 salı günü saat on birde Beledive Encümeninde yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat 677,25 liradır. 4 Sartnamesini görmek istiyenlerin hergün Encümen kalemine müracaat ve isteklilerin de teklif mektublarmı 6/10/939 salı günü saat ona kadar Encümene vermeleri ilân olunur. «3885» (6401) Samsun ve Hükumet Tamiratı Konağı Eksiltmesi Tadil İkinci ilân Hali tasfiyed ebulunan ÎŞ LÎMÎTED Kulak, burun, boğaz mütehassısı tstanbul, Türbe karşısı No. 119 Telefon: 22587 ı Dr. Ziya Naki Samsun Def terdarlığmdan: 1 Eksiltmiye konulan i ş : Samsun Hükumet konağı tadilât ve tamiratıdır. 2 Keşif bedeli 21064 lira, seksen üç kuruştur. İstanbulda, Yenicamide İş Hanınm 3 İşler vahidi kıyasî fiat esası üzerinden olarak kapalı zarf usulile 14 15 numaralı dairesinde mukim (İş eksiltmiye konulmuştur. Limited şirketi) hissedarlar umumî he4 Eksiltme 8/9/939 tarihine müsadif cuma günü saat 15 te Samsun yetınce verilip 1806/2 numara ile ticaDefterdarlığında toplanacak İhale Komisyonunda olacaktır. 5 Bu işe aid evrak Samsun Nafıa Müdürlüğüne müracaatle tetkik ret sicilline kayıd ve 24 ağustos 1939 tarihli ve 3816 numaralı Sicilli Ticaret gaolunabilir. zetesinde üân olunan 21 ağustos 1939 6 Muvakkat teminat 1579 lira 86 kuruştur. 7 Eksiltmive girmek istiyenlerin 2490 numaralı arttırma, eksiltme tarihli kartr mucibince (İş Lmited şirve ihale kanunundaki şeraiıten maada en geç münakasadan 5 gün evveline keti) feshodilmiş ve tasfiye haline komlarak tasfiye memurlannı ifa etmek kadar Samsun Valiliğine istlda ile müracaat ederek bir ehliyet vesikası üzere, Türkiye İş Bankası müfettişi Ealmaları ve bu vesikayı da teklif mektublarile beraber Komisyona vermesi tem İzzet Ayaydın ve münfesıh şirket şarttır. Bu tarihten sonra Vilâyete müracaat edenlere vesika verilemez. 8 İstekliler yalnız teklif mektublarmı havi kapalı bir zarfı yedinci müdürii Bedri Nedim Göknil ve avukat maddede yazılı muvakkat teminat mektubu ve sekizinci maddede yazılı Haşim Refet Hakarar tasfiye memurları intihab ve tayin kılınmış ve tasfiye muvesaiki bir dış zarf içine koyup kapayarak dördüncü maddede yazılı saatamelelerinde bu üç tasfiye memurun ten bir saat evveline kadar Samsun Defterdarlığma makbuz mukabilinde dan her hangi ikismin müştereken vaz'ı vermelidirler. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. (6472) imza eylemeleri şart kılınmıştır. Binaenaleyh, münfesih şirketten ala cağı olanlar ticaret kanununun 445 inci maddesi mucibince alacaklarmı 'spat^etmek üzere azamî bir sene zarfmda İs tanbulda Yenicamide İş Hanında 14 15 Ekzemanın ilâcıdır. numaralı şirket merkezinde adlan yuYara ve çıbanlarda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 kuruştur. kanda yazılı tasfiye memurlanna mü racaat etmeleri icab eder. îzmirde S. İ. M. Vekaleti Sağır, Dilsizler İşbu ilân, her biri azamî b'rer hafta fasıla ile üç defa neşredilecek ve yukave Körler Müessesesi Müdürlüğünden: rıda zikri geçen bir senelik müddetin mebdei 3 üncü ilân tarihinden başlıya Müessese/nizin 75 lira ücretli marangoz öğretmenliği münhaldir. ^ Şartlar: San'at mektebi mezunu olmak, çalıştığı yerlerden iyi hizmet caktır. vesikası getirmek, askerliğini yapmış ve tam sıhhatli olmak, tekellümde Tasfiye memurlan: kusur göstermemektir. Türkiye İş Bankası müfettişi Etem Bu şartları lıaız isteklilerden İzmirde yapılacak amelî ve nazarî imti İzzet Ayaydın, münfesih İş Limited şirhanda muvaffak olan almacaktır. keti müdürü Bedri Nedim Göknil, avu15 eylul 939 tarihine kadar lâzım kâğıdlarla müesseseye müracaat kat Haşim Refet Hakarar. edilmesi ilân oNinur. «3199» (6839) Şirketi tasfiy Memurlarından: T. C. ZiRAAT BANKASI Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası Şube ve ajans adedi : 262 Ziraî ve ticarî her nevi banka muameleleri Kuruluş tarihi : 1888 E K Z A M iN BLAUPUNKT RADYOLARININ İZMİR FUARINDA DiNLEYiNiZ. Zlraat Bankasındakumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara s>enede 4 defa çekilecek kut'a ile aşağıdaki plâna göre ikramiye dağıtılacaktır. PARA BİRİKTİRENLERE 28,800 LİRA İKRAMİYE VERECEK 4 4 4 40 100 120 160 Aded 4,000 Lira 1,000 Liralık 2,000 500 1,000 n 250 n 4,000 100 5,000 50 4,800 40 3,200 n bir sene 20 Içinde 50 liradan aşağı dü?oalyenlere ikramiye n n vt 1940 Modellerini Kur'alar senede 4 defa, 1 eylul, 1 birincikânun, 1 mart ve 1 haziran tarihlerinde çekilecektir. DÎKKAT: HesablanndaJd paralar % 20 fazlasile verilecektir. çıktıği takdirde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog