Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

'4 Eylul 1939 EKTEPLE Ana, îlk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başla nmıştır. Ecnebi lisanı ilk smıflardan itibaren başlar. J Ç ı z I a n ı ^ a t ı l ^ ı s m ı tamamile ayn bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek için mektebin hususî otobüs servisi vardır. İstiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530. lArtistik hâdisesil Yatıh Yatısız Mevsimin en büyük \ Karagümrük Orta Okulu Satınalma Komisyonundan m cinsi Sıra Kürsü Yemek masası îskemle Tabure Miktarı 100 9 Hayriye Lisesi Nişantaşmda eski Feyziye • Saraçhanebaşında Horhor caddesinde Tahmin bedeli Lira K. 1400 126 150 70 210 15 10 60 Yatıh Yatısız Memleketimizin en eski hususî lisesidir. Ana, ilk, orta ve lise kısımlan vardır. Kayıd için hergün mektebe müracaat edilebilir. İstiyenlere nıekteb tarifnamesi gönderilir. Telefon: 44039 Işık Lisesi Eski Feyziati Okulumuz için yukarıda cinsi. miktarı ve muhammen bedelleri yazılı eşya ayrı şartnamelerle 8/9/1939 günü saat onda Liseler Muhasebeciliğinde açık eksiltmiye konulacaktır. Taliblerin 939 yılı ehliyet vesikası ve yüzde yedi buçuk teminat makbuzlarile mezkur gün ve saatte Komisyona gelmeleri ilân olunur. (6627) Kız Erkek Edirne Meriç Su İşleri Şube Mühendisliğinden: 1 Eksiltmeye konulan iş Edirnenin Tatarköy civarında Nazımbey çiftliği Meriç nehri sol sahilinde çit ve demetlerle yapılacak sahil tahkim ve müdafaasına aid olup bedeli keşfi «6819» lira «37» kuruştur. 2 Eksiltme 15/9/939 tarihine müsadif cuma günü saat «11» de Edirnede Meriç su işleri şube mühendisliğinde toplanacak eksiltme komisvonunca açık eksiltme usulile yapılacaktır. 3 istekliler bu işe aid eksiltme şartnamesi. mukavelename, bayındırlık işleri genel şartnamesi, hususî fennî şartname, vahidi fiat cetveli ve proieleri Meriş şubesi mühendisliğinde bedelsiz görebilirler. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 511,45 liralık muvakkat teminat vermesi ve eksiltme tarihinden en az 8 gün evvel Nafıa Vekâletine müracaat ederek bu işe mahsus alacakları ehliyet vesikasuv ve 939 senesine aid Ticaret Odası vesikasını ibraz etmeleri mecburidir. (6792) BOĞAZİÇİ Arnavudköyünde LİSELERİ Çifte Saraylarda Ana sınıfı ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi binasında, kız ve erkek kısımlan ayn dairelerde olmak üzere Lise ve Orta okul. Tramvay Caddesinde Kayıd için hergün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. ^ ^ ^ • • ^ • • M M B M B İstiyenlere mekteb tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 m^m^^^^^^^^^^m \/LLI\l7 BUGÜN CIKTI I IUI/IL Türkiyenin biricik ve eşsiz GenclikGüzellik Sinema Mecmuası 21 inci savısı, 4 renkli nefis bir kapak içinde, kâmilen renkli ve bol resimli 54 sayfa. Kadıköy Kız Enstitüsü Direktörlüğünden : Kayıdlara başlanmıştır. 15 eylule kadar hergün 9 12 ve 2 4 e kadar ilk ve orta mekteb mezunları müracaat edebilirler. (6924) KRISTAL K R İ S T A L (Eski CENNET) kazinosu. Budapeştenin 11 genç kızdan mürekkeb Bayan KLARİ idaresindeki meşhur LADANYI orkestrasını angaie ettiğini sayın müşterilerine müideler. 9 eylul cumartesi günü merasimle açılacaktır. Muhterem İstanbul halkınm teşrifleri rıca olunur. Konsomasyon her keseye elverişlidir. Adrese dikkat: Taksim Curahuriyet meydanı, Telefon: 40099 Ziraat Vekâletinden: Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi Askerî Kısmının Kayıd ve Kabul Şartları Bu sayıda. Yanet Gayner Nan Grey'in havatı Kâthe de Nagy ile bir mülâkat Çocuk vıldızlar Artistlerin milvonluk çorapları Carole Lombard'm yeni filmi Clark Gable 2 nefıs hikâye Tablolar ve daha birçok resim ve yazılar HER YERDE 15 KURUŞ Fennî Sünnetçi EMİN FİDAN Kabine : Beşiktaş Erip Apartımanı Tel: 44395 Ev, Suadiye Akkurt S. N. 1 "aşıadan sünnete geleniere holaylık çobtu. 1 Ankara Askerî Veteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlanm vermiş olmak şartile talebe kabul edilecektir. Isteklilerin aşağıdaki vasıf ve şartlan haiz olması lâzımdır. A Türkiye Cumhuriyeti tebaasmdan ve Türk ırkmdan olmak. B Yaşı 18 21 olmak. Fenni Sünnetçi C Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hizmete müsaid olmak «dil rekâketi olanlar alınmaz». D Tavır ve hareketi, ahlâkı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. Aksaray Polis E Ailesinin hiçbir fena hal ve şöhreti olmamak «zabıta vesikası merkezi karşısı ibraz etmek ». 1/2 Tel : 20937 2 İsteklilerin müracaat istidalarma şu vesikalannın bağlanması Bir kaç gün evvel lâzımdır: müracaat. A Nüfus cüzdam veya musaddak sureti. B Sıhhati hakkında tam teşekküllü askerî hastane raporu ve aşı kâğıdı. C Lise mezuniyet ve olgunluk şehadetnamesi veya tasdikli sureti. D Okula ahndığı takdirde askerî kanunun, nizam ve talimatlarım kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli taahhüd senedi. E Sar'alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çırpmmaya müptelâ olmadığı hakkmda velilerin noterlikten tasdikli taahhüdnamesi «bu gibi hastalıklardan birile okula girmezden evvel malul olduklan sonradan anlaşılanlar okuldan çıkarılır ve bu müddete aid hükumet masraflan velilerine ödettirilir.> 3 İstekliler bulundukları mahallerdeki Askerlik Subelerine istida ile müracaat edecekler ve şuttelerince ikinci maddede bildirilen evrakı ikmal ettikten sonra Ankarada YükseJc Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi Askerî Talebe Âmirliğine gönderilecektir. 4 Müracaat müddeti eylulün 20 sine kadardır. Ondan sonra müracaat kabul edilmez. 5 Kabul duhul imtihamna bağlı degildir. Sehadetname derecelerine ve müracaat sırasına göredir. îstekli adedi tamam olunca kayıd isleri Icapanır ve kabul edilenlere. müracaat ettikleri Açkerlik Subelerile tebligat yarılır. «2940» (6454) 1 Vekâlet ihtiyacı için açık eksiltme suretile 1 aded müdür masası, 1 aded yazıhane camı, 2 aded şef masası, 2 aded masa camı, beş kişilik 2 aded memur masası, 1 aded camlı dolab, 5 aded dosya dolabı, 17 aded hezaran sandalya, 4 aded kartoniyer, 3 aded etaier, 2 aded maruken döner koltuk 3 aded portmanto, 1 aded telefon masası, 10 aded daktilo masası satın alıracaktır. 2 Eksiltme 8/9/939 tarihine musadif cuma günü saat 15 te Vekâlet Satınalma Komısyonunda yapılacaktır. 3 Satın alınacak on dört kalem eşyanm muhammen bedeli 1700 lira, muvakkat teminat 127 lira 50 kuruştur. 4 Acık eksiltmiye konulan eşyanm evsafı ve şartları şartnamede açık olarak yazılmıştır. 5 On dört kalem eşyaya aid şartname Vekâlet Levazım Müdürîüğünden parasız olarak verilir. (6259) Nuri EŞSİZ Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesi Talebesinin Yemek Münakasası Ankara Dil ve Tarih Coğraf ya Fakültesi Direktörlüğünden: A Fakültenîr vaMı talebesinin sabah, öğle, akşam yemekleri kapalı zarf usulile münak&saya konulmuştur. B Muhammen bcdel beher talebe için 75 kuruş olup bunun bir senelik umumî yekunu 34218 lira 75 kuruştur. C ^ 7,5 muvakkat teminat bedeli 2566 lira 41 kuruştur. Ç ihale 14/9/939 perşembe günü saat 16 da Ankara Mektebler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. Teklif mektublarmm ihaleden bir saat evveline kadar mezkur Muhasebecilikte müteşekkil Komisyona vermeleri lâzımdır. D * İsteklilerin şartnamevl görmek ve izahat almak üzere Fakülte Hesab* Memurluğuna müracaat etmeleri. ( 6804 ) RPIUOIN SAÇ DOKULME ve KEPEKLENMESİNİN ÖNUN E I Oevlet Demirvollan tsletme U. Müdürlüçünden: | Muhammen bedeli 75000 lira olan 15000 ton linyit kömürü 15/9/939 cuma günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada idare tynasında satın ahnacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin «5000» liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. Sartnameler «375» kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (6829) jyi.Jffıahim 8tan 7umua £> fSTANBUL İ X TA hı a m & Yüksek Mühendis Mektebi Müdürîüğünden: 939 940 ders senesi için alınacak talebenin kayıd muamelesi 1 eylulden 26 eylul 939 akşamma kadar yapılacaktır. Kaydolmak ve daha fazla malumat almak istiyenlerin tatil günleri haric olmak üzere her gün saat 9 1 2 ve 13 16 ya kadar mektebe müracaatleri. (5850) Müracaat bir hafta evvel lâzımdır. Kaput Bezi ve iplik Malatya Bez ve iplik Fabrikalan T. A. Şirketinden: Yeni tesisatla faaliyete geçen Adana fabrikamızın, Silindirli 75 ve 90 santim B. (Tip 2 çifçi) kaput bezi ve 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 numara vater iplikJeri imalâtı piyasaya arzedilmiştir. Sipariş için Adana fabrikamıza veya Ankara Atatürk bülvan And apartıman No. 4 daireye müracaat edilmesı. Çeşid Ankara Telgraf adresi: Çeşid Adana Ankara Valiliğinden: Keşif bedeli 49059 lira 93 kuruştan ibaret bulunan Ankara . îstanbul yolunun 150 + 000 152 + 696 ncı kilometreleri arasında 3 köprü, bir menfez inşaası toprak tesviyesi ve şosa ir.şaatı 7/9/939 perşembe günü saat 15 te Vilâvet Daimî Encümeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Muvakkat teminatı 3679 lira 50 kuruştur. îsteklilerin teklif mektublarını. muvakkat teminat makbuz veya mektubu, Ticaret Odası vesikası ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel Ankara Vilâyetine istida ile müracaat ederek bu işe aid alacaklan ehlivet vesikalarile birlikte yukarıda adı geçen günde saat 14 e kadar Encümen Reisliğine vermeleri. Euna aid keşit ve şartnameyi hergün Nafıa Müdürlüğünde görebilecekleri. «6949» (6510) Bayramiç Askerî Satınalma Komisyonu Başkanlığmdan: Erzakm cinsi Miktarı Kilo 105000 105000 105000 6000 520000 Sığır eti Koyun eti Keçi eti Kuzu eti Ekmeklik un birinci nevi Nohud 30000 Makarna 20000 İrmik 4000 Kuru fasulye 60000 Mercimek birinci nevi 10000 Patates 20000 Kuru soğan 20000 20000 Sadeyağ birinci nevi 20000 Sehriye Salça 3000 Bulgur 55000 Yulaf 48000 Saman 28000 Pirinç 38000 Beyaz peynir 5500 Zeytin tanesi 3000 Odun 1000000 Kırmızı biber 700 Sarmısak 700 10000 Kuru üzüm 34000 Yoğurt 5000 Süt Zevtinvağı birinci nevi 3000 18000 Toz seker 3000 Sirke 4000 Sabun «birinci nevi» Pirinç unu 600 Cay Tutarı Lira K. 29400 45150 25250 2700 67600 2700 4600 920 9600 1400 1800 1600 19000 5400 900 1080 8250 2400 560 10260 2035 720 7500 280 48 2400 5100 600 1290 5040 210 1560 162 400 400 1725 552 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Muvakkat teminatı Lira K. 2205 00 3386 00 1968 00 202 50 5070 00 202 345 69 720 105 135 120 1425 180 67 81 618 180 42 769 152 54 562 21 6 180 382 45 96 378 15 117 12 30 30 129 41 Ihalenin günü saati ve şeklı 7/9/939 Perşembe 15 Kapalı zarf Açık eksiltme Kapalı zarf Açık eksiltme 11/9/939 Pazartesı Kapalı zarf Açık eksiltme Kapalı zarf Açık eksiltme Kapalı zart Açık eksiltme » » Kapalı zarf Açık eksiltme » > Kapalı zarf Açık eksiltme Kapalı zarf Açık eksiltme » » Kapalı zarf Açık eksiltme 8/9/939 Cuma Kuru ot 36000 100 20/9/939 Çarsambs 400 Kuru bamya 2300 Kavısı 2300 Kuru erik 1 Bavramiçte bulunan Jandarma İkinci Alayın 1 evlul 939 gününden 31 ağustos 940 günü sonuna kadar bir senelik ihtivacları bulunan erzaklann cinsleri, miktarları ve muvakkat teminatlan yukarıya çıkarılmıstır. «37» kalem erzakm hizalarında gösteriUuı günlerde Bayramiç Askerî kazinosundaki Komisvona müracaat etmeleri. 2 Teminat ve teklif mektublarm Komisyon günlerde saat «14» e kadar Komisyona makbuz mukabilinde teslim edilmiş bulunacaktır. 3 Sartnameler Komisvonda her vakit görülebilir. 4 Taliblerin 2490 savılı kanunun «23» üncü maddelerinde yazılı vesikalarla beraber yukarıda yazılı günlerde Komisyona müracaaUeri ilân olunur. (6244) 50 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 75 00 00 50 63 00 50 00 30 00 50 00 75 00 75 00 15 00 00 38 80 Gazianteb Beledivesinden: Bir aded Dizel motörü alınacak 1 Eksiltmeye konulan motör: Elektrik santralma üâve edilecek 550 600 efektif beygir takatinde Dizel motörü olup muhammen bedeli «32900» liradır. 2 Eksiltme 22/9/939 cuma günü saat 15 te Belediye salonunda kapalı . zarf usulile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak «165» kuruş bedel mukabilinde Gazianteb Belediyesinden alınabilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için «2467» lira «50» kuruş muvakkat teminat veıiîmesi ve kanunun tayin ettiği vesikalarm gönderilmesi lâzımdır. 5 İsteklilerin teklif mektubları 2 nci madedde yazılı saatten bir saat evveline kadar Beledive Reisliğine ilmühaber mukabilinde verilecek ve postada olacak gecikmeler kabul edilmiyecektir. (5997) ^ Inşaat kalfası aranıyor İstanbula yakm bir Vilâyette bina işerinde ve bir şirkette çalışmak üzere 12/9/939 Sah antıye idare edebilir ve gayet iyi proeden anlar pratik veya mektebli bir inaat kaJfasma ihtiyaç vardır. Talib olanarm Asmaaltmda 12 numarada Temel Sunar yazıhanesine ne şeraitle çalışa•aklannm iş'an. 13/9/939 14/9/939 15/9/939 CarşambE Perşembe Cuma 18/9/93P 19/9/93P Pazartesi Sah BAKTERIYOLOJI Umumî kan tahlilâtı, frengi noktaJ nazarından Vasserman ve Kahn teamülleri, kan küreyvatı sayılması Tlfo ve ısıtma hastalıklan teşhisi idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilâtı. öltra mikroskopi, husıısî aşılar Istihzan. Kanda Gre. şrker, Klorür, Kollesterin miktarİannın tayini, Divanyolu No 113 Telr 20981 Sahtb ve Basmulıantri: Yunat Nadi Dr. iHSAN SAMi Gerede Belediyesinden: L A B O R A T U A R I Gerede Beledivesi elektrik santralmm lokomobil makinistliği ve elektrik fen memurluğu vazifelerini ifa etmek üzere bir memura ihtiyac vardır. Şehri yüz lira ücret verilecektır, Her iki vazifeyi yapabilecek ehliyetname ve eski bulunduğu yerden alınmış hüsnü hizmet vesikalarile birlikte taliblerin Gerede Belediyesine müracaatleri. (6694) Abideleri Koruma Heyeti îstanbul Rellöve Bürosundan: 19/9/1939 sah günü saat 15 te Yüksek Mektebler Muhasebeciliğinde «143979» kuruş keşif bedelli Sultan Mahmud Türbesi müştemilâtından bir dairenin tamiri açık eksiltmiye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık isleri genel, hususî ve fennî şartnameleri, proje, keşif hulâsasile buna müteferri evrak dairesinde »örülecektiT. Muvakkat teminat «108» liradır. İsteklilerin en az bu işe benzer «100» lirahk iş yapmış olduklarına dair İstanbul Vilâvetinden «8» gün evvel almıs olduklan müteahhidlik ve 1939 yıhna aid Ticaret odası vesikalarile gelmeleri ilân olunur. (6925) Vmunü netrtyatı idare eden Tazı İsleri Müdürü: Hikmet Münit ülgen ÇumHttrtyet tnatUum
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog