Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

CUMHTJRİYET mütevellid hata Alman milletinde değil, yalnız Ingiliz kabinesinindir. Alman milleti ve onun hükumeti, îngiltere gibi dünya üzerinde hükümran olmak nıyetinde değildir. Kendi hürriyetini, istiklâlini ve bilhassa hayatını müdafaaya karar ver miştir. Alman milletini Versailles diktatın dan daha ağır bır şekilde yok etmek yolunda olup Kinghal tarafından Britanya hükumeti namına bildırilen emeller, tarafımızdan kaydedümiştir ve Ingılterenin her hareketine ayni siliihlarla ve ayni şekilde cevab vereceğız.» 4 Eylul 1939 gasbetmek fikrinde değiliz, dediler. Ve yanatta bulunmuştur: sonunda Alman milletini Versailles mu«Fransız erkek ve kadınlan, 1 eylul şafağındanberi Polonya taar ahedesinin boyunduruğu altına koydular. ruzlann en vahşisine maruz kalmış bulu Cebren kabul ettirilen bu muahede sa nuyor. Hududları ihlâl edilmiş, şehirleri dakatle tatbik edilebilmiş olsaydı ergeç [Başmakaleden devam\ bombardıman edilmektedir. Ordusu müs yirmi milyon Alman ortadan kalkmış obir badirede maddî kuvvetler kadar manetevliye kahramanca mukavemet ediyor. lacaktı. Alman milletinin mukavemetine, Dökülen kanm mes'uliyeti tamamile Hit seferberliğine ve Alman milletine yeni vî kuvvetlerin, silâh zaferleri kadar ahlâkî Karaciger, böbrek, taş ler hükumetine aiddir. Sulh Hitlerin e den iş ve ekmek temin etmeğe tevessül zaferlerin de kıymeti ve ehemmiyeti vardır; hatta daha fazlasile. ettim. ve k u m l a r ı n d a n m ü t e v e l l i d linde idi. Hitler harbi istemiştir. Geçen yıllarda gafil avlanmış olan sulh sancılarınız, damar sertJikleri Versailles diktatının muslihane tadili Fransa ve îngiltere sulhu kurtarmak ve şişmanlık şikâyetlerinizi muvaffak olmağa ve Alman milleti tek cephesi, hakkı, cebir ve şiddete karşı aniçin bütün gayretlerile çahşmaktadır. DaU R İ N A L ile geciriniz. cak kuvvetle müdafaa etmek kabil olacaha bu sabah Alman hükumetini şuurlu rar yaşamağa başlar başlamaz ingilterenin bir harekete davet için ve muhasamata ni yeni çember siyaseti de tekrar başladı. ğmı anlamış ve ona göre hazırlanmıştır. blokunun, hayet vererek muslihane müzakerelerde 1914 ten evvelki ayni tahrikâtçılar yüze İngiliz Fransız Lehistan Hitler cepheye gitti Vücudde toplanan asid ürik ve çıktı. İngiltereye ve İngiliz milletine müte hergün biraz daha artacak olan maddî Berlin 3 (a.a.) Hitler, Alman bulunmak üzere son bir teşebbüste daha oksalat gibi maddeleri eritir. addid defalar Alman milletinin barışını ve kuvvetlerini küçük görmek büyük bir hamilletine hitaben neşrettiği bir beyanna bulunmuştur. Lezzeti hoş, alınması kolaydır. Almanya bu teşebbüsümüzü reddet dostluğunu teklif ettik. Bütün siyasetim bu tadır. îngiliz Fransız donanmaları denizmede cepheye gitmek üzere bugün Ber Yemeklerden sonra y'arım barlinden hareket edeceğini bildirmektedır. miştir. Daha evvelce de dünya sulhu le barış düşüncesine istinad edıyordu. Daima ere hâkimdir. Fransız ordusu, her bakımdak su içerisinde alınır. Hitler yeni Rus elçisini kabul etti hinde son zamanlarda yükselen asil kalbli riyakâr beyanatla reddedildim. Ve daima dan dünyanm en mükemmel ordusudur. Berlin 3 (Hususî) Hitler bugün ye insanlara da cevab vermeyi reddetmiştir. yeni bahanelerle Alman hayat sahasını 1914 te Marne meydan muharebesini İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu, İstanbul ni Sovyet elçisini kabul etmiştir. Elçi, Al Demek oluyor ki Almanya, Polonyanın darlatmağa ve îngiliz menfaatlerini aslâ kaybeden bazı Alman kumandanları şöyle tehdid etmediğimiz yerierde kendi yaşa demişlerdi: «Fransız ordusunun aleîâcele man devlet reisine itimadnamesini vermiş imhasını istiyor, tâ ki daha sonra Avrumamız imkânlarınm güçleştirilmesine ça ricat ederken birdenbire dönüp duracatir. Hitler, bu merasimden sonra elçiyi ve pada sür'atle tahakkümünü tesis etsin ve lışıldı. İngilere her türlü muslihane anlaş ğını ve taarruza geçeceğini aklımıza bile orta refajtat eden askerî ataşeyi hususî me Fransayı esaret altına alsın. îstibdadların en müthişine karşı bir mayı imkânsız bırakan bir hareket ittihazı getirmemiştik. Biz, böyle bir hareketin 1 Trabzon Belediye mezbahasının mevcud binası dahilinde. gümrük sai odasında kabul ederek uzun bir mülâ na Polonyayı davet etti. İngiltere garanti mümkün olduğunu sanmıyorduk. Adeta resmi haric olmak üzere «23000» lira muhammen bedelli et ve muhtelif meleşerek verdiğimiz sözü tutarak topra ' katta bulunmuştur. ğımızı, yuvalarımızı ve hürriyetlerimizi deklarasyonu ile Polonya hükumetine fevkalbeşer bir mucize karşısında kaldık.» vaddı gıdaiye için. soğuk hava mahzenleri tesisatı ile buz istihsaline mahsus tesisat yaptırılacaktır. Alman kadınları cemaat hizmetine müdafaa için çarpışıyoruz. Harbe karşı Almanyada tehlikesizce tecavüz etmesine Fransa, bugün 1914 tekinden daha 2 Bu işe aid olmak üzere, tanzim olunan mukavelename projesi, çağırıldı I son dakikaya kadar fasılasız çalışmış ol müsaade eyledi. kuvvetli ve daha hazırlıklıdır. Bu devlet, eksiltme şartnamcsi, fenni şartname ve avan proje, parasız olarak Belediye Berlin 3 (a.a.) îş servisinin şefi, maktan dolayı vicdanım müsterihtir. BizAncak Büyük Britanya hükumeti bir Büyük Harbde, donanması haric, müs Fen İşleri. Müdürlüğünden ahnabilir. Alman kadın ve kızlanna hitaben bir be zat bizim daha evvel yapmış oldugunuız hata işledi: 1939 Almanyası 1914 Al3 îşbu tesisat «52» elli iki gün müddetle ve kapalı zarf usulile temleke efradile beraber 8,410,000 kişi yanname neşrederek, bunlan millî ce mukaddes vazifeyi şimdi yapmağa gi manyası değildır. ve Almanyanm bugün silâh altına almıştı. Şimdi, yalnız Fransa eksiltmiye konuîmuş olup, eksiltme 13 teşrinievvel 939 cuma günü saat 14 , maat hizmetine girmeğe davet etmiştir. den genc askerleri heyecan ve muhab kü Başvekilinin adı Bethmann Hollweg ,\ eli silâh tutar 8 milyon insan vardır. te Beledive Encümeninde icra olunacaktır. 4 Muvakkat teminat «1725> liradır. ' ( betle selâmlarım. Evvelce Fransayı za değildir. Rusyamn Berlin ataşemiliterliği Müstemlekelerin 60 milyona yakın nüfusu 5 İbrazı icab eden vesaik, eksiltme sartnamesinde gosterilmiştir." Saarbruck ve Wilhelmshaven nutukMoskova 3 (a.a.) Sovyet komi fere ulaştırtnış clan şeflere lâvık bugünise Fransaya en az 2 milyon asker ve sayı6 Teklif mektubları 13 teşrinievvel 939 cuma günü saat «13> e kadar serler heyeti Sovyet Birliğinin A W n v a kü şeflerine askerimiz itimad edebi'.ir. larında da söylemiştim: ingilterenin çem sız işçi temin edecektir. Eksiltme Komisyonu rivasetine tevdi edilmiş olacaktır. (6845) ataşemiliterliğine Korgeneral Mureaef'i Fransanm davası adalet davası demek ber siyasetine karşı kendimizi müdafaa İngiltereye gelince, Büyük Harbin ük tir. Bu dava sulhcu ve hür bütün mi'lct edeceğiz. Ve bilhassa şu noktada hiçbir tayin etmiştir. lerin davasıdır. Bu dava muzaffer o!a şüphe bırakmamıştım ki, bütün sabırla haftalarmda Fransaya yalnız 5 piyade ve rımıza rağmen Polonyalıların Almanla bir süvari fırkası gönderen bu memleket caktır. Bankamızm Murgul işletmesinde istihdam edilmek üzere bir dizel Fransızlar, eğer harb yapıyorsak bu ra ve Danzig serbest şehrine karşı teca bugün, 19 tümeni hemen seferber edebile makinisti almacaklır. Tayyare hücumlart Lehlileri cek kudrettedir. ingiltere ve dominyonlan, Taliblerin ArKaradn erkezimize ve tstanbulda Güven han Voyvoda na mecbur edildiğimiz içindir. Herbiri vüzleri nihayet bulmalıdır.» yıldırmadı Büyük Harbde 7,130,000, asker çıkar caddesindeki İstanbul Büıomuza evraklarile beraber müracaatleri. Varşova 3 (a.a.) Pat ajansı teb miz Fransız toprağmda insanlık hürmet İlânt harb kararı • «4259» (6916)" mıştı. Müstemleke askerlerile beraber bu ve şerefini son sığınağı olan bu hürnyet liğ ediyor: Londra 3 (a.a.) îngilterenin Aî yekun 8,660,000 kişiye baliğ olmuştu. Gazeteler, Almanların halkm kuvvei toprağmda vazifemiz başmda bulunu manyaya ilânıha^bi bu sabah saat 11,15 Bugün nefsi îngilterede 9 milyon eli silâh maneviyesini sarsmak ve bir gün zarfın yoruz. Vatanın selâmeti yolunda bütün te resmî bir mahiyet almıştır. Hariciye tutar insan vardır. Dominyonlar ve müsdaki tayyare hücumlarile halkı tethiş et gayretlerinizi birlik ve kardeşlik hislari Nezareti muahedeler dairesi reisi Dun temlekeler, yeni başlıyan harb için, çok mek ümidine kapılarak ulaşmak istediği içinde toplavmız. bar Alman maslahatgüzarı doktor daha iyi hazırlanmışlardır. Yaşasm Fransa.» gayelere varamamış olduğunu ehemmi Kordt'a İngiliz yaz saatile 11 den itiLehistan, şimdiden 2 milyon askerle Semti Mahallesi Hitler'in Şark ordusuna emri Soka&ı yetle kaydetmektedir. No. Cmsl baren İngilterenin Almanya ile hali harb Almanlarla harbetmektedir. Nüfusu müGalata Kemankeş 6 ncı Vakıf han 29 Oda Alman taarruzlarının neticesi, PolonBerlin 3 (a.a.) Hitler, şark ordu de olduğunu tebüğ etmiştir. Pançaltı Firenkkilisesi 21 temadiyen artan bu milletin, genc nüfusu Ev ya halkının inzıbatını ve teyakkuzunu su askerlerine aşağıdaki emri yevmiyi Diplomatik usuller mucibince, Alman rok olduğu için, seferber edebileceği insan » 14 Ev takviye etmekten başka bir netice ver neşretmiştir: Galata ' büyük elçiliği memurlarma îngiltereden kaynağı 8 milyon kişi tahmin edilmektedir. Yenicami Fermenecileı 118 Dükkân memiştir. Sükunel haleldar olmamıştır. «Şark ordusu askerleri, gitmeleri hususunda hertürlü kolaylık teYukarıda vazılı emlâkin 31/5/940 günü sonuna kadar kiraya verilmesi Hava kuvvetleri itibarile İngiliz FranVarşova'nın ve diğer Leh şehirlerinin aAylardanberi îngiltere, Umumî Harb min edilmiştir. En kısa bir müddet içinde 28/8/939 gününJen itibaren pazarlığa bırakılmıştır. îsteklüerin hergün raühalisi bu imtihanı muvaffakiyetle atlat den evvel olduğu gibi Almanyanın çem İngiîtereden aynlacaklardır. Diğer ta sız Leh hava orduları Alman havacılığıracaatleri. . (6927) mıstır. ber içine alınması siyasetini takib etmek raftan Alman rraslahatgüzarı da Aîman na kat'iyetle faiktir. tedir. Avrupanın bütün devletlerini, bü hükumetinin Henderson ve arkadaştan Şu kısa hulâsa, Almanyaya karşı, »ulh LiraK. . N I İngilterenin kararı nasıl 153,50 Boğaziçinde Tarabyada Bostaniçi caddesinde eski 51 No.h tün milletlerini bu maksad uğrunda kul na ayni kolayjıklan göstereceğini temin cephesinin kuvvetçe üstün olduğunu goskarşılandı? buçuk dönüm bağ mahalli. termeğe kifayet eder. ingiltere ile Fransa Varşova 3 (a.a.) Radyo, Polon lanmaya çalıştı. Sovyetler Birliğinin ken etmiştir. 49,50 Ortaköy Üçüncüorta sokak eski 21 mükerrer No.h 78 metre di menfaatlerini îngiîiz menfaatlerine feAlmanyadaki îngiliz menafiinin hima deniz hakimiyetlerinden istifade ederek ya kıtaatmın hudud üzerindeki Zabszyn'i 66 santimetre murabbaında arsa. da etmekten kntina etnwsi üzerine bu yesTnF Amerika hükumeti deruhde et Almanyayı abluka altına alacaklardır. 158,05 Firuzağa mahallesinin Hüseyinağabahçesi sokağında eski 8 tekrar işgal etmiş olöuklannı bildirmek'çember cephesinde en mühim rol Polon miştir. Almanyanın İngilteredeki mena Abluka, tesirini geç gösteren bir silâhtır; No.h 24 metre 11 santim murabbaında arsa. tedir. yaya verildi. fakat, üç devletin müşterek kuvvetleri Alfiini de Isviçre koruyacaktır. Polonya radyosu, îngiltere ile AlmanYukarıda yazılı gavrimenkullerin mülkiyetlerinin satışı peşin para ile Polonyadaki Almanlara her vasıta ile manyayı karada, havada, denizde de sı on beş gün müddetle açık arttırmıya çıkarılmıştır. ya arasında harb halinin mevcud oldu Amerikada bitaraflık kanunu yapılan mütemadî znlüm ve Denzig serk.ştırmağa kâfidir. Almanya, kuvvetli bir İhalesi 18/9/939 pazartesi günü Komisyonda yapılacağmdan taliblerin ğunu ilân etmiştir. Bunun üzerine halk, ) değişiyor best şehrine karşı açılan mücadele beni, (6928) askerî devlet olduğu ve 1934 tenberi bütün Akarat Mahlulât kalemine müracaatleri. Fransa ve Îngiltere sefarethaneleri etraAlmanyanın emniyetini temin için evvelâ Vaşington 3 (a.a.) Cumhur Reis gayretile harbe hazırl?ndığı için, mücadele fında toplanmış ve büyük bir şek ve heşark cephesinde tedbirler almaya mecbur lipinden bildirildiğine göre, Hariciye ve elbette çetin olacaktır. Almanyanın ilk yecan izhar etmiştir. Her taraftan «Aletti. Sovyetler Birliğile akdolunan ademi Adliye Nezaretleri bitaraflık kanununun darbeleri çelindikten sonra, denizler vasılaha hamdolsun, bütün milletler Ingiltetecavüz ve istişare paktı Avrupanın en mer'iyete konulması hakkındaki lâyihayı tasile bütün dünyadan istediğini alabilecek reyi nümune ittihaz ederek onu takıb büyük ve en kuvvetli iki devletini bir da hazırlamıştır. olan sulh cephesi karşısında, Almanya, edeceklerdir.» ha birbirlerine karsı harbetmemek azmiDiğer taraftan Hariciye Nazırı Hull, mahdud kaynaklardan göreceği mahdud Radyo, Fransanm, tngilterenin karaÇubuk kazasınm kadastrosu yapılacaktır 2613 sayılı kadastro ve tapu le bağladı. Fakat İngilterenin çember ve Bahriye Nazırlığı vazifesini gören Harbi yardımlarla yalnız kalacaktır. tahrir kanununun 8 inci maddesi mucibince keyfiyet gayrimenkul sahiblerına mümasil bir karaı ittihaz etmek üzeimha siyaseti zincirinin en mühim halka ye müsteşarı Jonson ve sonra da Deniz «4241» (6918) re olduğunu ilâve etmektedir. Başka devletler, harbe iştirak edecekler rince de malum olmak üzere ilân olunur. sını teşkil eden Polonyanın sulh yapma hava kuvvetleri bürosu şefi Amiral ToSon ihtiyat efradı da silâh altına dami? Mücadele Büyük Harbdeki kadar geğa mecbur edilmesi lâzımdır. wers'le görüşmüştür. vet edilmişıir. Bu sabah saat sekize doğnişlerse, her iki tarafa da iltihak edecek Şark ordusu askerleri, ru Alman tayyareleri çok yüksekten devletler bulunabilir; fakat bugünlük böyIngilizler, bir Alman Sizler, iki kısa günde bütün AlmanyaVarşova üzerinden uçmuşlar ve Pra^a le birşey olmadığı için, vaziyeti şimdik transatlantiğini yakaladılar nın gurur duyduğu başarılar elde eltiniz. ve Accie varoşlanm bombardıman ede çerçevesi içinde tetkik ediyoruz. Almanya Size verilen vazifenin büvüklüğünii müdLondra 3 (a.a.) Amerikadan Alrek demiryoluna ve motör fabrikasma isa31/8/939 günü açık eksiltmive konulan 4 kalem veterinerlik alâtının yardımcılar bulursa, sulh cephesinin de rik olduğunuzu ve evvelâ bu düşmanı manyaya dönmekte olan Almanyanın muavyen gün ve saatte verici çıkmamış bulunmasına nazaran eksiltme 14/ betli endaht yapmağa çalışmışlard'r. Nüazamî sür'atle devirmek için azamî gay «Bremen» transatlantik vapuru îngılız müttefikler bulacağına şüphe yoktur. Mü 9/939 perşembe günü saat on beşe tehir edilmiştir. Muhammen fiatı 1445 fusça zayiat olup olmadığı ma'um değüretler sarfetmekte bulunduğunuzu biliyo harb gemileri taraf.ndan yakalanarak bir cadele başlarken umumî vaziyet, herhalde lira, muvakkat teminat 109 liradır. Şartnamesi Vilâyet Veteriner Müdiriyedir. Almanyanın değil, sulh cephesinin lehi tindedir. (6943) rum. ingiliz limanına gb'türülmüştür. Halkm tezahüratı nedir. Muazzam vasıtalarla yapılan garb kaPasifikteki Alman gemileri Varşova 3 (Hususi) ingiltere ile Almanya, Büyük Harbde, kendi toplesi bu esnada Almanyayı Fransa ve İnVaşington 3 (a.a.) Resmî memFransanm Almanyaya karşı hali harb gıltereye karşı koyacaktır. raklarında, harbin fecaatlerini tamamile balardan alman malumata göre, Pasifik ilân etmesi Lehistanda büyük sevinc u1 Eksiltmiye konan iş : Samsun Vilâyet merkezinde yeniden yapBizzat kendim, Büvük Harbin eski denizinde bulunan Alman nakliye va görmemişti. Bidayette, şarkî Prusya Rus tırılacak İstiklâl ilkokulu binası inşaatı. yandırmıştır. Yüz binlerce halk, hava teh bir askeri ve simdiki baskumandan'nız sıKazakları tarafından çiğnendiği, Alman purları Meksika limanlarına sığınacaklar2 Keşif bedeli (40404) lira (6) kuruştur. likesine rağmen İngiHz ve Fransız sefa fatile hemen bugün cephede size iltihak dır. köyleri ve kasabaları yakılıp yıkıldığı za3 Muvakkat teminatı (3030) lira (30) kuruştur. , man, Alman împaratoru ve başkumanretleri önünde top'anarak İngiltere ve ediyorum.» 4 Ihale eylulün 21 inci perşembe günü saat 16 da Vilâyet Daimî En» Polonya meclisi kapandı danlığı o kadar sinirlenmişlerdı ki hemen Fransa lehine hararetli tezahüratta bucümeninde kapalı zarf usulile yapılacaktır. Alman milletine beyanname Varşova 3 (a.a.) Polonya Reisi5 Bu işe aid evrak şunlardır : garb cephesinden iki kolordu ayırıp şarka lunmuşlardır. Berlin 3 (a.a.) Hitler, Alman cumhuru, parlamentonun fevkalâde içtiA Eksiltme şartnamesi göndermişler ve bu yüzden Marne meyHariciye Nazın Bek, îngiliz büyük milletine hitaben neşıettiği beyanname ma devresini bugün kapamıştır. B Metraj c?n muharebesini de, bütün harbi de kayelçisile birükte sefarethanenin baîkonu de diyor ki: C Hususî, fennî gartname ve eki İsviçre bitaraflık kararını betmişlerdi. Alman toprakları harbin sona çıkmış ve halkı selâmlamıştır. Ha'k, D Silsilei fiat «Asırlardanberi İngiltere, kendi ci Fransaya bildirdi nuna kadar, işgal görmedi. Almanyaya E Elektrik tesisat keşfi Nazırla elçiyi şiddetle alkışlamıştır. Ha han fütuhat siyasetine karşı Avrupa devParis 3 (a.a.) İsviçrenin Paris el hava hücumları, ancak tayyarelerin kudreF Sıhhî tesisat keşfi riciye Nazırı Bek, kısa bir hitabede bu letlerini âciz bırakmak gayesini takib etcisi 1 eylul tarihli bir muhhra ile İsviç ti arttığı zaman, vani harbin sonuna doğG Dahilî elektrik umumî, fennî şartnamesi lunarak demiştir ki: I mektedir. Bunu yapmak için de, o anrenin müsellâh bir ihtilâf takdirinde katH Proje ru başladı. 1918 temmuzu ortasında, « Bu müskül dnda İngiltere b;zeı da en tehlikeli gözüken Avrupa devletij Keşif hulâsası iyyen bitaraf kalacağı kararını Fransa hü m'ittefikler taarruza geçip de Almanları kardeş elini uzatıyor. İngiltere ve Fran ni sudan bahanelerle taarruz ve imha etJ Mukavele projesi kumetine bildirmiştir. Hariciye Nazırı Bo geri süırreğe, baş'adıktan bir müddet sa ile birlikte sonuna kadar harbedece mek hakkını kendisine veren bir kuvvet 6 îstiyenler bu evrakı Vilâyet ve Ankara, îstanHul, îzmir Nafıa ne, Fransanın kendi hesabına İsviçrenin sonra, Alman topraklarmın istilâsı tehlike Müdürlüklerinde görebilirler. ğiz. Yaşasm İngiliz Kralı.» muvazenesi ortaya acmaktadır. bitaraflığına mutlak surette riayet edece si b a e r '"" f ' ı rnce Almanya, hemen aman 7 Eksiltmive girmek istiyenlerin cari sene içinde Ticaret Odasında Fransız büyük elçisile Varşovadaki İşte bu suretîedir ki, vaktile İspanya ğini tevid eylemistir. kavıdlı bulunduklarına dair vesika ile ihale tarihinden en geç bir hafta evvel diledi. Mal canm vongasıdır, sözü bilhassa Fransız askerî heyeti Leh Meçhul Aske ya, sonra Holar.daya, müteakıben FranSamsun Vilâyet Makamma istida ile müracaat ederek talimatnamesine tevBelçika kabinesinde tadilât A'r"»nlar icin cok yerindedir. ri kabrine çelenkler koymuşlardır. saya ve 1871 denberi de Almanyaya fikan bu işi vaDabileceklerine dair alacakları ehliyet vesikasını teklif mekBrüksel 3 (Hususî) Basvekil PiAlmanyayı, kendi topraklarında tali tublarile beraber Encümene vermeleri şarttır. Halk Fransa lehine de heyecanlı teza karşı harbetmektedir. Bizzat bizler, İn erlot beynelmilel vaziyetin vahameti üze8 Isteklilpr valnız teklif mektublarmı havi kapalı bir zarfı ve 3 üncü giltere tarafından Umumî Harbden ev rine kabinede tadilât yapmnya ve sosya hini bir defa daha denemekten meneden, hüratta bulunmuştur. maddede yazılı muvakkat teminat makbuzunu ve 7 inci maddede yazılı vesivel Almanyaya karş: yapılan çember listleri de kabineye almaya karar ver Alman köy, kasaba ve şehirlerinin harab Amerika elciliH bahçesine kaları bir dış zarf içine kovııp mühür mumile kapavarak ihale saatinden bir mücadelesine sahıt olduk. Almanya miştir. Sosyalist fırkası bu gece yaptığı olması korkusu idi. Şimdi ise, sulh cep saat evvel makbuz mukabilinde Encümen Reisliğine vermelidirler. Postada bomba düştü hesi hava orduUrmırı, Almanyayı bom vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. Varşova 3 (Hususî) Bugünkü nasyonal sosyalist idaresi altmda Ver fevkalâde toplantıda Başvekilin bu teklibardıman etmelerine mâni olmanın im 9 Eksiltme ve ihale muamelesi 2490 numarah arttırma ve eksiltme hava bombardımanı esnasında Alman sailles diktatın.n korkunc neticelerinden fini kabule karar vermiştir. kânı yoktur. Aiman milleti, ilk defa, ve ihale kanunu hükümlerine göredir. kalkınmağa başlaynca, buhranı atlahn(6793) tayyareleri Amerikan elciliği bahresine Japonya bitaraf kalıyor modern harbin {aciaîarını kendi yurdunca İngiliz çember siyaseti de derhal başbir bomba atmıslardır. Amerikan hükuLondra 3 (Hususî) Japon hükume da görecektir. Hiç alışmadığı bu kanl dan birçok mahrumiyetlere gögüs germiş Türk milletine gelince, Büyük Millî lamıştır. Almanva nezdinde derhal protestoSefin basiretkâr idaresi altında, dostu ve ti bitaraf kalacağma dair İngiîtereye res harabi, boğuşmanın diğer ıstırablanna da olan millet, A'manlardır. îngiliz harb müşevvikleri Umumî ilâve edilince, bakaLm, kendisinin isteHulâsa, harbin netıcesinde haksız kuv düsmanı hayrar eden bir sükunet ve soHarbden evvel yalan söylediler ve mii men teminat vermiştir. Daladyenin, Fransız milletine cadelelerinın münl^as'.ran Hohenzoüern Italyada dans salonlart kapanıyor mediği muhakkak olan bu harbe, Al vete karşı isyaiı eden, hakkı ve kuvveti ğukkanlılıkla h?disatı takib ediyoruz. hitabesi hanedanına veya Alman militarismine Roma 3 (Hususî) Yarından iliba man milleti, nekadaı tahammül edecek bir araya topiamıs bulunan tarafın mu Mukadderatımz'r. göstereceği vazifeleri Paris 3 (a.a.) Basvekil Daladye, karşıdır, Alman tnüstemlekelerinde frö ren İtalyada bütün dans salonları kapa tir? Sinir harbi'e kaç senedir sinirleri en zaffer olacagını ümid ve kabul eylemek yapmağa hazır bulunuyoruz. ABİD1N DAVER 1 ziyade gerilmiş ve daha harb başlama te hata yoktur. radyoda Fransız milletine hitaben su be I zümüz yoktur, Alman ticaret filosunu nacaktır. Başlıyan harb karşısında URİNAL U R İ N A L Trabzon Belediye Encümeninden: Lehistanda Etibank Umum Müdürlüğünden: I Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânlan | Kiralık Emlâk Tapu ve Kadastr o Umum Müdürlüğünden: istanbul Vilâveti Veteriner Müdürlüğünden : Samsun Valiliğin den:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog