Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

IngiltereFransa harb halinde! (Baştarajı 1 inci sahifede) fevkalâde ehemmiyet atfedilmekte idi. davamızı kazanacağız. Allah hepimizin Çünkü Danzig de dahil olmak üzere yardımcısı olsun.» statüko her türlü müzakerat için müteÇemberlayn'ın hitabesi kaddim şart olarak ileri sürülmüştür. (Baştarafı 1 inci sahifede) Londra 3 (a.a.) Radyo ile neşreİngilterede kömilr istihlâki bir Almanlar bir Leh şehrinde... dilen nutkunda Çemberlayn hulâsaten talyanlar, Versay muahedesile on bir bin nizama raptediliyor Berlin 3 (a.a.) Alman kıtaatı bu sabah Tschenstochau'a girmis* şöyle demiştir: kilometre murabbaı genişliğinde en müLondra 3 (a.a.) Maadin Nezareti tir. « Size büromdan hitab ediyorum. dün akşam kömür ticareti ve kömür iskemmel Avrupa toprağına tesahüb ettikBu sabah Ingiltere sefiri Alman hüku tihlâki işini bir nizama raptetmek için Danzig'de vaziyet leri halde, gene kendilerini hakaret görHalen Akdeniz siyaseti üzerinde belîi metine nihaî bir nota tevdi etmiştir. Bu fevkalâde salâhiyetler kanununa istinaden müş farzetmeleri, bu zihniyetin tesiridır. Varşova 3 (a.a. ) Danzig'de halk, VVesterplatte agrnizonunun başlı dört kuvvet tesir icra etmektedir. notada saat 11 e kadar Alman kıt'aları dört emirname tanzim etmiştir. İtalyanın bellibaşl: hedeflerinden birikahramanca müdafaasını büyük bir gururla takib etmektedir. Burada Bu dört kuvvet İtalyan emellerinden, nm Polanyadan geri çekileceğine dair nin, arazisini bıribirine bağlayan deniz Bu emirnameler, bilhassa ihrac edilebir Leh piyade müfrezesi kendisine adedce faik olan düşmanın hücumFransız İngiliz muhafazakârlığından, teminat almadığı takdirde Ingilterenin cek kömürlerin ancak müsaade edilen fiyolunu kuvvetlendırmek olduğu aşikârdır. larını birkaç kere püskürtmüştür. Alman drang'ından ve Arab uyanışından Almanya ile harb halinde bulunacağı bil at üzerinde satılacağını natık bulunmakİtalyan ricali, İngılizlerin Mısırda temin ibarettir. Beşincı biı ihtimal de, cenub isDüsman «Schlesvig Holstein» Alman zırhlısı toplarının himayedirilmekte idi. Şimdiye kadar hiçbir ce :adır. ettikleri vaziyete benzer bir duruma satikametinde bir Rus ileri hareketidir ki bu, sinde hücum etmektedir. vab gelmemiştir. Bu itbarla memleketihib olmak için. bütün Somali sahilini iş7 eylulden itibaren kömürün, gazın ve şimdilik varid değildir. miz şimdi Almanya ile harb halindedir. gal etmek emehndedirler. Gene bedihidiı Bir şehir yanıyor! elektriğin eşhası hususiye ve küçük sanayi Bu kuvvetlerden dördüncüsü olan A ki, Naziler, Duçeyi bu hedefe doğru sevBu şekilde beyanatta bulunmanm benim Paris 3 (a.a.) Polonya sefarethanesi tebliğ ediyor: erbabı tarafından istihlâki 30 haziran rab hareketi en müphem ve bir müddet ketmekte ve iki mihver devletinin rekabe için ne ağır birşey olduğunu takdir ederRadvo Ozestochova şehrinin alevler içinde yanmakta olduğunu bil1939 da biten üç ay zarfındaki miktarın için en az kuvvetli olanıdır. Bu kuvvetın tine sahne olan sahadan, yani Tuna hav siniz.» yüzde yetmiş beşine indirilecektir. Bu edirmiştir. Akdenizdeki ehemmiyeti, garb devletleri zasile Balkanlardan uzaklaitırmaâa eay^ Çemberlayn şunları ilâve etmiştir: mimamenin tatbikı mahallî ajan ve koKatoliklerin ziyaretgâhî olan ve içinde meshur siyah Mervem resmi müttehid bulunduğu müddetçe fazla de ret etmektedirler. « Son dakikaya kadar ihtilâfı musmiserler tarafından kontrol ediiecektir. ğildir. Aralannda ihtilâf çıktığı ve harbe bulunan 16 ncı asırdan kalma manastır bir ve iki eylulde birkaç kere lihane bir şekilde halletmek imkânı mev*** Derhal mer'iyete girmekte olan diğer giriştikleri takdirde bu ehemmiyet büyür bombardıman edilmiştir. cuddu. Fakat Hitler bu hususta kendisiİngilizlere gelince, onlar, cilveden pek bir emirname toptan kömür tevzi edenleve genişler. Lâkin, bu ihtimal dahi, vazine yapılan teklifleri dinlemek istememişŞehirrf hîcbir askerî he<W "oktur. anlamazlar. Bu itibarla, İtalyanın Anşlus in elde edecekleri temettü miktarının geyeti Panarabizm lehıne çevirmeğe mutlatir. Hitler Polonya hükumetine teklifleriYakında bvvük bir muharebe mi o^acaht karşısında duvduğu endişe ile, Hitler'in çen seneki miktan tecavüz etmiyeceğini ka kâfi gelmez. ni bildirdiğini söylüyor. Hitler'in bu beFıüksel 3 (a.a.) BeJ°ra Aiansmm Berlinden aldıjh bir habere PÖİtalyayı ziyaretinde gösterdiği tezahürat natık bulunmaktadır. Perakende satış fiyanatı hakikate mugayirdir. Hitler, kıtAlman mekapizmasının, bir saat intiza arasındaki farkı, omuzlarını silkerek karatları kontrola tâbi tutulacaktır. re Almanvanm harb meydanında seri bir netice almağa çalıştığı söyalarına Polonyayı istilâ etmek ftmrini mile işleyişi ve cenubu şarkî Avrupanın şıladılar. Duçe, Akdeniz statükosunu kalenmektedir. vermek için yolladığmı bildirdiği tekiifticaret emtiasile, İfpanyayı teknisyenleri bulden vazgeçip, Fransayı müşküle sokM'isahidler, pek yakında büyük bir muharebe olacağım zannetmeklerin Polonya hükumetince tetkik edille ve Avusturvayı askerleri ve gamalı ha mak için, haykıra haykıra Tunusu istediParis 3 (Hususî) Fransanm Berlin tedirler. mesjni beklememiştir. Artık bizim için çile doldurup taşîrması, Arab hareketinın ği zaman, İngilizlerin bu istihfaf harekebüyük elçisi Kulondre bugün saat 14 te ihtilâftan kaçınmak imkânı kalmamıştır. rüşeymi mahiyetile kıyas edilirse, dünya ti daha kuvvetlendi. O zaman, ÇemberIngiltere ile Fransa şimdi giriştikleri ta Almanya Hariciye Nazın Von Ribbenda bundan daha tezadlı bir vaziyet bu layn'ın teskın edici sıyasetine pek çok inahhüdleri yerine getirmektedirler. Vicda :rop'u ziyaret ederek, Almanyanın iki saat lunmadığı görülür. Varşova dün de iki hücuma uğradi giliz esef etmişti. Böyle bir devletle anlaşnen müsterihiz. Sulhu idame etmek için zarfında Fransız ültimatomuna müspet ceAlman ileri hareketi, kendisini Boğaz ma yapmaktan beklenen ıstifade, bu anVarşova 3 (a.a.) Bu s&bah biri saat 6.15 te diğeri de sekizde olelimizden ne gelirse yaptık. Hpinizin va rab vermedıği takdirde Fransanm saat içine ve Ege denizine götürecek olan Tu laşmanın tevlıd edeceği mahzurlara tekamak üzere Alman tayyareleri Varşovaya iki hücum yapmıstır. Bu hüzifenizi cesaret ve sükunetle yapacağınız I 7 den itibaren kendini Almanya ile hali na hattını takib ile ise başlamıştır. Bu ıs bül edemezdi. cumlann her ikisi de Polonya hava defi bataryalan tarafından tardodan eminim. tikamet üzerinde, Alman politikası, 1935 ıarbde addedeceğini bildirmiştir. lunmuştur. Çemberlayn'in teskin siyaseti, mihver Her taraftan aldığımız mesajlar bize tenberi, iktısadî muvaffakiyetler kazandi. Almanya saat 1 7 ye kadar Fransız üldevletleri arasında taarruzî bir ittifak akLublin'in bombardımaru büyük bir cesaret vermektedir. Herkesin imatomuna cevab vermediği cihetle, FranDoktor Şaht'm siîtemi sayesinde Türk dine mâni olamadığına göre, bir dereceye Varşova 3 (a.a.) Dün saat 8 de Alman tayyareleri, Lublin'e on mutad işine devam etmesi hayatî bir e sız hükumeti saat 17 den itibaren Almanpiyasasını kazandıktan sonra, ayni metokadar beyhudeliği sabit olan bir politika» hemmiyeti haizdir. Cenabı Hak bizi takbeş bomba atmışlardır. Alman tayyareleri, bu şehri yeniden bombard»du ham madde müstahsili bütün diğer ya ile harb halinde bulunduğunu resmen dır. Ancak, bu siyasetin muarızları şunu dis ve hakkı müdafaa etsin.» memleketlere tatbik eden Almanya, Maman etmişlerdir. Bir takım evler, yıkılmış, dört kişi ölmüş, yedi kişi ilân etmiştir. da unutmamahdır ki. Çemberlayn siyasecaristanın, Rumanyanm, Yugoslavyanın, Harb kabinesi yaralanmıştır. ti sayesinde kazanılan zaman zarfında, Fransanm Berlin büyük elçisi Kulon Bulgaristanın ve Yunanistanın iktısadiyaLondra 3 (a.a.) Harb kabinesiBir Leh tayyarecisinin cesurane mücadelesi demokrasi devletleri, gerek askerî, gerek dre bu gece Berlini terkedecektir. tında, hâkim bir mevki edindi. Almanya, nin teşekkül etmiş olduğu resmenbildiVarşova 3 (a.a.) Dün öğleden evvel Varoşvaya yapılan ilk hava mülkî sahadaki tedafüî teşkilât noksanlaBerlindeki Fransız sefirine verilen cenubu şarkî Avrupası memleketlerinin rilmektedir: rını ikmal edebilmişlerdir. taarruzu esnsında Polonyalı pilot mülâzim Palusinski 12 Alman hafif cevab her birisinde, Arnavudluk müstesna, BüÇemberlayn Başvekil bombardıman tayyaresine karsı cesurane bir mücadeleve girişmistir. Bu siyasetin temin ettiği ikinci fayda, yük Britanyanın, Fransanm, İtalyanın ve Sir John Simon Maliye Nazın Paris 3 (a.a.) Fransanm Berlin İtalyan muhitlerinin azim ekseriyetinde Saat 8 de havava cıkan Pplusinski beklemediği bir anda Alman mamul eşya ihracatı yapan diğer memleLord Halifaks Hariciye Nazın büyük elçisi Coulondre, saat 12,30 da tayyarelerile karsılasmıstır. Bunların üstüne çıkan pilot bomHardıman ketlerin yerlerini tutmuştur. Ancak, Ak mevcud Alman aleyhtarhğının, zamanla Millî Müdafaa Nazîri Von Rjbbentrop tarafından kabul edilChatfaeld denizin huzur ve emniyeti bakımından şa artması imkânın» temin etmesidir. tayyarelerinden birini düsürmeğe muvaffak olmuş ise de diğer tayBahriye Birinci Lordu miştir. Churchill yanı memnunıyet bir nokta varsa, o da, yarelerin atesi arasında kalmıstır. Mermiler tavvaresinin kanadlarına Hoare Belisha Harbiye Nazın Büyük elçi, Hariciye Nazınndan, 1 Yukarıdanberi izah edilen dört âmilin henüz Boğaziçinde ve Egede ayni dereKingsley Wood Hava îşleri Nazıri isabet etm'stir. Yaralanmış olmasma rağmen Palusinski karaya inmeeylul tarihli notasına memnuniyetbahş mükayesesinden çıkan netice şudur: încede kârlı mevkiler ele geçirememiş olSir Samuel Hoare Mührühas Lordu bir cevab verecek vaziyette olup olmadığe muvaffak olmuştur. masıdır. Seyyar komisyoncuları her tara gilterenin haricî siyaseti, eğer muvaffak Lord Hankey Nezaretsiz Nazır. ğını sormuştur. Bir giirlie 94 taarruz! fa sokulmalarına rağmen siyasî nüfuzlan olmak arzusunda ise, şimdilik Akdenizde Yenî harb kabinesinin ilk içtimaı, buVon Ribbentrop menfi cevab vermişVarşova 3 (a.a.) Pat Ajansı tebliğ ediyor: *• • zayıftır. Çünkü Yunanlılar ve Türkler, iki manivelâ kullanmak zaruretindedir. gün öğleden sonra akdedilecektir. tir. Bu sabaha kadar yaDilan tahminlere göre Alman tayyareleri, 1 ey< Alman tarzlarından pek hoşlanmıyorlar. Bunlardan biri o müessif Filistin vaziyeEden lkabineye girdi Bunun üzerine, Coulondre, Almanyalul çünü Polonyanın şehir ve kasabalarma 94 taarruzda bulunmuşBüyük Britanya, şarkî Akdenizde kuv tidir. Ingiltere, bu husustaki siyasetini vaLondra 3 (Hususî) Harb kabinesi nın kendi üstüne aldığı mes'uliyeti bir kelardır. Bu şehir ve kasabal»rdan 22 sinin nüfusu 10 binden fazladırvetli kaldıkça, bu iki memleket, onun ya zıhan göstermedikçe, ve daha mühimmi, dokuz azadan mürekkebdir. Eski Hari re daha ve son defa hatırlattıktan sonra, kınlaşma teşebbl'slerini, istilâcı her hangi lâftan filiyata geçmedikçe, bu mesele Yiımisi de ufak kasabalardır. ciye Nazın Eden Dominyonlar Nezare Fransız hükumetinin, bugün 3 eylul saat devletin tesebbüslerine tercih edecekler şarkta bir itimadsızlık ve bir istihfaf veBundan ba«ka, Alman tayyareleri, tarl?WâS calışan ve hatta sokak> 17 den itibaren, Polonyaya karşı olan ve tine tayin edilmiştir. dir. Yani, bir harbi umumî zuhur eder silesi olarak kalacaktır. Vakit geçirmek, laHan gecen kimseler üzerine de ateş acmılsardır. Parlamento bugün de toplanıyor Alman hükumeti tarafından bilinmekte de, İngilteredeki Kap taraftarları Akde gitgide daha tehlikeü olur. Olenlerin miktan 130 dur. Bunların 12 si askerdir. Londra 3 (Hususî) Parlamento bulunan taahhüdlerini yerine getirmek nizden Büyük Britanya filosunu çekerÖteki manivelâ îngiliz îtaîyan müBun^an baska bircok k'^ıse ağır suret*** varalanmı* ve viÎ7^«"Te kiyarın tekrar toplantıya davet edilmişlir. mecburiyetinde kalacağım bildirmiştir. lerse, o zaman Almanya İstanbulda se nasebatıdır. Diktatörlüklerin, ÇekoSlosiye hafif surette isabet vaki olmuştur. Alman hududundaki Vielun Paristeki Alman maslahatgüzarı Alman Maslahatgüzarma sini işittirebilir. Nasıi ki bugün Nasyona vakyada ve Arnavudlukta yaptıklan tehastanesi, şiddetH bir bombardımana tutulmuştur. Evvelki gece esnamemleketine döndü list İspanyada ve Tiryestede keyfiyet böy cavüz hareketlerile bütün dünyanın nefpasaportu verildi smda tayyare dafii tonlar tar?fmdan diisvrülen tavyarelerin nvktarı Paris 3 (Hususî) A l m a n maslahatledir. Londra 3 (a.a.) Lord Halifaks, retini uyandırdıkları muhakkaktır. Bu dün zannolunduğundan çok daha mühimdir, hakikî miktar sabahleyin Lordlar Kamarasında yaptığı beyanatta, güzarile elçilik erkânı bu gece Paristen cebrî istilâ siyasetine, elbirliğile devam etİtalyan emellerinin, yukarıda kısaca an ilân ediiecektir Alman maslahatgüzanna pasaportlarmın Almanyaya hareket etmişlerdir. tikleri takdirde, onlarla demokrasiler aralattığımız Alman üerl hareketile her nokverildiğini bildirmiştir. Fas'da umumi seferberlik tada çarpıştığını göbteren emareler pek sında bir inkıta vukuu muhakkatır. Grupkarşı taahhüdlerini tereddüd etmeden ifa ya, Polonyayı ortadan kaldırmak niye çoktur. Her iki devletin hedefleri birdir. lardan birinin tahrib kudreti, ötekinin müHenderson Berlinden ayrıldı Rabat 3 (a.a.) Bütün Fas'ta utinde değildi. vazenesini, hissedilecek derecede temin Londra 3 (Hususî) Ingilterenin mumî seferberlik yapılmaktadır. Sabah edeceklerini bu suretle bildirmişlerdir. İtalyanın emellerinden bir tanesi araAlmanya, yalnız, Versailles diktatırun eylediğine göre, bu inkıta, yalnız Akdeniz Berlin büyük elçisi Henderson bu akşam leyin şimdiye kadar henüz davet edilmed dil zisini büyütmektir. Fakat ondan büyük bu maddelerının tadılinı taleb eylemeketrafında değil, belki cihanın yarısında Berlini terketmistir. miş olan ihtiyat efradı kıt'alarına iltihak I bir emeli daha vardır ki o da, birinci deretedir. O maddeler ki, daha o zaman yabüyük tahribata sebebiyet verecektir. İngiliz orduları başkumandanlığı etmişlerdir. Askerî mecburiyetleri olan cede büyük bir devlel olarak telâkki edüAlmanyanın ültimatomlara zılırken, birçok memleketlerin mutedil Londra 3 (Hususî) İngiliz ordu ve olmıyan Faslılar kalabaîık kütleler mek ve o tarzda muamele görmektir. İverdiği cevab BİTTİ devlet adamları tarefından büyük bir su kumandanlan tayin edilmiştir. Kral halinde askerî ve sivil makamlara müBerlin 3 (a.a.) Aşağıdaki resmî mıllet ve şarkî Avrupanın ekonomik ve tarafından imzalanan emirnameye göre, racaat etmektedirler. tebliğ neşredilmiştir: politik menfaatleri için imkânsız telâkki ay sabırla beklemiştir. Alman hükumeti, aya karar vermiştir. Demokrasi hüku Birçok ecnebiler gönüllü yazılmak üErkânıharbiye umum reisi Lord Sot, kaîngiliz hükumeti, Alman hükumetine olunmuştu. İngiliz devlet adamlan da bu hâdiselerin tahammül edilmez mahi metleri diğer herhangi bir revizyon im ra orduları başkumandanlığına, General zere müracaatte devam etmektedirler. bir nota vererek Polonya arazisine gir Almanyaya zorla kabu' ettirilen şark hu yet aldığından ve bu halka yardım edil kânını bil'amel sabote edince büyük bir îronside Erkânıharbiye umum reisliğine Fransız gazetelerinin neşriyatı miş olan Alman kıt'alarının e;k: rnevziîe dudlarının yeni bir harbın nüvesinı taşı mezse bizzat müdafaaya azmetmiş oldu devlet için tahammülfersa olan tehdid tayin edilmişlerdir. Anavatan kuvvetleParis 3 (a.a.) Dün akşam hükudığını söylemişlerdi. Bütün Alman hü ğundan Polonya hükumetini haberdar lere katlanmıyacak olan Rayh hükumerine de ayri bir kumandan tayin ediie metçe ittihaz edilen karara tevfikan Fran rine geri çekilmesini taleb etmiştir. İn kumetleri bu tehlikeyi bertaraf etmek is etmiştir. Britanya hükumeti bu hâdiseleri ti, Alman milletinin dahilî ve haricî hucektir. sanm Berlin sefiri öğle üzeri Alman Ha gilterenin Berlin büyük elçisi, bu sabah temiş, ve bu keyfiyet, bilhassa yeni nas pekâlâ biliyordu. Varşova üzerinde tesir zurunun aleyhine olan bir vaziyete nihaMısır, umumi seferberlik ilân etti •iciye Nezaretine giderek eylulün birinci saat 9 da tahrikkâr bir nota vermiştir. yonal sosyalist hükumetinin endişesini yaparak Leh zımamdarlarını adalet ve yet vermeğe hazırlanarak, kendi arazisiKahire 3 (Hususî) Mısırda bu günü saat 22 de tevdi edilen notaya Al Bu notada, eğer Londra saat 1 1 e kateşkil eylemiştir. İngiliz kabinesinin si insaniyeti himayeye ve mevcud taahhüd ni tehdid eden Polonya hücumlarına aymanya tarafından cevab verilmesini is dar itminan verici bir cevab almazsa Ingün umumî seferberlik ilân edildi. yaseti, bu sulh ycllu tadile mâni olmakla leri ifaya sevkedebüirdi. İngiltere bilâkis, ni tedbirlerle cevab vermişlir. Britanya temiştir. Sefir, Almanya hükumeti cevab giltere kendisini Almanya ile harb ha Almanyadaki İngiliz tebaaları her halükârda Polonyaya muzaherete nm, Filistindeki îngiüz protektorasına suçludur. Londra 3 (Hususî) Amerikan hü vermek istemediği veya menfi bir cevab linde telâkki edecektir, denmektedir. 3 İngiliz hükumeti, tarihte misli mecbur olduğunu tebarüz ettirerek Var benziyen bazı noktai nazarlan ve taah O zaman, Ingiltere büyük elçisine akumeti, Almanyadaki îngiliz tebaaları verdiği takdirde Fransanm bugün saat görülmemiş bir tarzda, Polonya hüku şova hükumetini sulhu tehlikeye koyan hüdleri yüzünden Rayh hükumeti şarknm hukukunu müdafaa etmeği kabul et beşten itibaren Polonyaya karşı giriştiği şağıdaki muhtıra tevdi olunmuşlur: hattı hareketinde devama teşvik eylemiş taki vaziyete katlanmak arzusunda de Alman hükumetince malum taahhüdleri «Alman hükumeti, 3 eylul tarihii in metine, Almanyaya karşı yapmak niyetir. ğildir. Ve bilhassa Rayh hükumeti kenyerine getireceğini bildirmiştir. Fransa ve giliz ültimatomunu almıştır. Buna, asa tinde olduğu bütün harekâta karşı umuİngiliz gazetelerinin neşriyatı mî açık bono vermiştir. İngiliz hükumeti, Gene bu cünıleden olarak Britanya disini Polonyaya ezdirmek niyetinde deLondra 3 (a.a.) Polonya ile ak Ingiltere sefirleri cuma günü akşamı Von ğıdaki tarzda cevab vermekle kesbi fa'h Almanyanın herürlü tahriklere veya bir hükumeti Avrupa suîhunu kurtaracak ğildir. dedilen muahedede derpiş edilmiş olan Ribbentrop nezdinde yaptıklan ve bu sa reyler: hücuma karşı kendisini müdafaa edece yerde, Rayh hükumeti müzakereye ha5 Alman hükumeti, tnemleksti 1 Alman hükumeti ve Alman milotomatik yardım saati bir buçuk günden bah cevabını istedikleri teşebbüsler esnaği bütün şeraitte, Polonya hükumetine zır olduğunu bıldırmis bulunmasına rağ müdafaa eden crdularını geri çekmeğe ıında şunları bildirmişlerdir: leti, İngiliz hükumetinin ültimatomkâri beri çalmış olduğu için sabah gazeteleri Fransa ve İngiltere hükumetlcri, Al taleblerini ahz, kabul ve is'af eylemeği askerî yardımda bulunmayı temin eyle men, Mussolini'nin teklifini reddetmiş mecbur kalması icin ültimatom vermek însiltereyi bilfiil harb halinde addetmekmiştir. Bunun üzerine, hemen derhal, ev tir. suretile yapılan bütün tecrübeleri reddemanya hükumetinin bu sekilde bir tarzı reddeder. tedirler. velce Almanyadan koparılan arazıde yaBütün dev'etlerin duçar oldukları ve der, ki ordularını geri çekmesi kargaşahk 2 Birkaç aydanberi şark hududuGazeteler, sulhu idame şanslarile ar hareket ihtiyar etmekle Fransa ve İngiltere hükumetlerinin Polonyaya yardım muzda bilfiil haıb vaziyeti hüküm sürmek şıyan Almanlara karşı Polonya tetlıişi, olacakları bütün felâketlerin ve ıstırabla ve adaletsizliğe yeniden başlanmasına setık çok meşgul olmıyarak bilhassa harbi tahammül edilcr.ez bir şekil almıştır. nn mes'uliyeti, şimdi İngiltere hükumeti beb olacaktır. Aksi takdirde Almanya kazanmak çarelerini tetkik etmektedirler. :deceklerine dair giriştikleri taaShüdleri tedir. Versaiiles muahedesinin Almanya Danzig serbest şehri, bütün hukukî ahile harb yolile mücadele edileceği husu • ne aiddir. Bu sebebden dolayı Garvin Observer yerine getirmelerini intac edecek şerait yı yıpratmasmdanberi, sulh yolile hertür kâma, hak ve adalete muhalif bir tarzda 4 Sulh yolile bir sureti tesvıye bul sundaki tehdid, senelerdenberi birçok İn« lü hal sureti, bütün Alman hükumetlerine gazetesinde Polonya gibi bütün Fransız ihdas etmiş olduğuna kanidirler. muameleye maruz kalmış ve ilk olarak, mak için yapılan bütün tecrübeler, In giliz politikacıları tarafından ilân olunan Almanya Polonyanın istiklâlini tehdid karşı reddedilmi'tir. 1933 te nasyo ları silâh altına çağıran Fransanm kahekonomik sahada ve gümrük meselelerin giltereden muzaheret gören Polonya hü niyetlerden ibarettir. ramanlığına itimadını beyan etmektedir. eden tecavüzkâr mahiyette bir harekete na! sosyalist hükumeti de, bu muahedede yok edilmek istermiştir. Danzig sta kumetinin dıkkafalılığı yüzünden akim Alman hükumeti ve Alman milleti andeki haksızlıklan ve cebir ve şiddet vaFransızlara ilham veren Jeanne d'Arc'm teşebbüs etmiştir. tüsünde İngiliz hükumetinin pek iyi bil kaldıktan sonra, aylardanberi Almanya laşma vapmak, hatta yakın bir dosrluk ruhudur. Harb, uzun ve müthiş olabiiir. İki hükumet bu hareketi müteakıb Al ziyetlerini ortadan kaldırmağa çalışmışdiği bütün bu ihlâller, Polonyaya verilen nın şark hududunda, Ingilterenin hiçbir kurmak arzusunda oldukları hususunda Fakat Allahın inayetile netice, hü^nüni manya hükumetine, Almanyanın Polon tır. Hertürlü tadili imkânsız bırakan, evaçık bono ile tasvib edilmiştir. İnsaniye protestosuna yol açmaksızın sivil harr. müteaddid defalar İngiliz milletine te yet sahibi insanların beklemekte oldukla yaya tecavüzkârane hareketini durdurdu velâ, aldığı anud hattı hareketile İngilte muğayir bir surette muamelelere ma andıran ve yavaş yavaç Rayh toprakları minat vermişlerdir. Eğer İngiliz hüku rı netice olacaktır. ğuna dair iki hükumete memnuniyete şa teredir. Rayh hükumeti ve Alman milleruz kalan Alman halkınm eziyetlerinden na karşı bariz hücumlar şeklinde inkişaf meti bugüne kadar yapılan teklifleri dayan teminat vermediği ve kuvvetlerini ti şundan emindir ki, İngiliz hükumetiGarvin ilâve ediyor: müteheyyiç bir halde kalan Alman hü eden vaziyet karşısmda Alman hükumet: ima reddetti ise ve şimdi bunlara harb «Çemberlayn'le Lord Haüfaks'ın A sür'atle Polonyadan geri almaya hazır nin müdahalesi olmasaydı, Almanva ile tehdidlerile cevab veriyorsa, bundatf* kumeti, Polony.ıva karşı buna benzer elinde kalan vasıtaîarla memleketin sü vam ve Lordlar Kamar^'armdaki be v a bulunduğunu bildirmediği takdirde Fran |I Polonya ara^ında ınakul ve muhik bir o * *o* J [Devamı Sahife 6 da] . hiçbir tecavüzkâr harekete geçmeden be§ kunetini, emniyetini ve şerefini müdafanatlarına dün akşam siyasî mehafilde sa ve Ingiltere hükumetlerinin Polonyaya 1 hal sureti bulunabilirdi. Çünkü Alman 4 Eylul 1939 CDTVîHURtYET Muharebe vaziyeti Netice ^ Yazan: E. Monroe Fransada Hava faaliyetleri I Almanyada T3 #
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog