Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

• Her kitabcıda bulunur. Büyük Edib Halid Ziya Uşaklıgilin beş cildlik nefis bir eseridir. KIRKYIL Onaltıncı yıl sayı: 5 5 2 7 u m h u r i yet Telgraf v e m e k t y . g f Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. İdare Ç Ç T ub Sovyet Alman anlaşması imzalandı Lehistanın taksimini tamamlıyan anlaşma mucibince, Almanya ham madde karşılığı mamul eşya verecek Ingiltere veFransa evvelceverdikleri kararı değiştirmeğe lüzum görmüyor «Iki devlet; İngiltere ve Fransanm, Almanyaya karşı kat'iyen manasız ve neticesiz harbden vaz geçmelerini istemektedir» Büyük buhran uhranın biitün Avrupayı, bütün dünyayı ve bütün insanlığı alâkadar edecek surette büyük olduğu meydandadır, ve gün geçtikçe onun derece derece bütün dünya milletlerini daima artan bir ilgi ile kaplıyacağı muhakkaktır. Bununla beraber bu büyük bulıranı soğukkanlıhkla karşılamak için elde kuvvetli bir mesned de yok değildir: Moskova, 29 (Hususî) Almanya Büyük küçük bütün milletlerin hürriyet Hariciye Nazın Fon Ribbentrop, Italyave istiklâlle hayat haklan mesnedi, ve bu nın Moskova elçisile uzun bir mülâkatta temele dayanan bir dünya nizamı. bulunduktan sonra öğleyin tayyare ile Filhakika ortadaki dava bazı milletleBerline hareket etmiştir. Von Ribbentrop, rin diğer milletlere hayat hakkı tanımıyan Moskova tayyare istasyonunda Sovyet rikör kuvvetin hakimiyeti prensipine karşı cali tarafından uğurlanmıştır. milliyetleri şuuruna ermiş milletlerin varRibbentrop, Hitler'in nezdinde lıklarına ve istiklâllerine dokunulamıyaBerlin, 29 (a.a.) Hariciye Nazırı cağı prensipinin müdafaasmdan ibarettir. Başka milletlerin istiklâllerin! yok etmek Von Ribbentrop akşam üzeri tayyare ile suretile gelişigüzel büyümek yolunu tu Moskovadan dönmüştür. Von Ribbentan bazı devletlere karşı milletlerin hayat trop, Moskovada Sovyet ricalile yaptığı ve istiklâl haklarını müdafaa eden koca müzakerelerin neticesi hakkında şifahî ibir insanlık âlemi vardır. Buhranın bü zahat vermek üzere derhal Hitler'i ziyayüklüğü iddia ve müdafaa sahasmda çar ret etmiştir. pışan prensiplerin kuvvet, şiddet ve ehemFon Ribbentrop'un beyanatt miyetinden ileri gelmektedir. Moskova 29 (a.a.) Alman Ha Hulâsa hak mı kuvvete, kuvvet mi hak riciye Nazın Von Ribbentrop, Mosko ka takaddüm edecektir? îşte mesele bu va'dan aynlmadan evvel gazetecilere adur. şağıdaki beyanatta bulunmuştur: Eğer kuvvet hakka galebe edecekse o « Moskova'daki ikametim gene zaman bütün bir insanlık âlemini, nihayet maatteessüf çok kısa oldu. Bir daha se bilâhare kendi aralannda da çarpısacak fere daha fazla kalacağımı ümid ederim. birkaç büyük devletin esaretine tevdi etİkametimin bu kısalığma rağmen, bu iki mek lâzım gelecektir. Bunun maddeten günden çok istifade ettik ve aşağıdaki imkâm yoktur. Milletlerin hayat haklannoktalar tavazzuh etti: nı pervasız çiğnemek istiyecek herhangi [Arkası Sa. 5 sutun 4 te\ kör kuvvet, elbette akıbet yıkılacaktır. Bunun için kendi milliyetleri şuuruna erroiş milletlere hayat hakkı tanıyan büyük küçük bütün devletlerin bu hakkı olanca kuvvetlerile müdafaaya geçmeîeri, ve bu müdafaayı deruhte eder^ere istirakte gecikmemeleri lâzım gelir. Ortadaki bü yük buhran er geç işte böyle bir cereyanla rihansümul bir mahiyet alacaktır. Kör kuvvetin gelisi^üzel hakimivehne îstinad edenler, kendilerine karsı müdafaanın mahdud olarağmı farzetme't suretile aldanıyorlar. Hayır, insan'ı°in h'utün hayatına taalluk eden bu müdafaa hududsuz ve giderek cihan«ümul olacaktır: Hakkın gelisisrüzel yürüyen kör kuvveti yenmesine kadar. Bu işi kısa kesmenin ve insaniı^ versiz 246 ve matbaa fcısmı 24299 24290 Cumartesi 30 Eylul 1939 Birleşik Amerika hükumetinin eski Ankara sefiri 1 Irkçeye çeviren: Cemal BUkerman Flatı 100 kuruştur. YazSh: General SHERRILL Atatürk uzvelt Mussolini ADA M Her kitabcıda bnlunur. itilâfın uyandırdığı akisler Egede zelzele ve seylâb Şiddetli yağmurdan sonra gelen seller Ödemişin Birgi nahiyesini bastı, beş kişi boğuldu, Avlucuk köyünde 15 ev yıkıldı Yer sarsıntılarının kat'î tahribat bilânçosu Von Bibbentrop'un~ beyanatı Leh elçisinin protestosu Sovyet Başvekili Molotof un teşrinievvelde Berline gîdeceği ve bu münasebetle bir Balkanlar bloku konferansının toplanacağı haber veriliyor Büyük bir felâkete uğrıyan ödemişin Bozdağından bir manzara Izmir, 29 (Telefonla) Dün geceki santralına yıldmm düşmüş, jandarmalar şiddetli yağmurlar sonunda Bozdağdan su baskmından kurtulmak için ağadara inen seller, Ödemişin Birgi nahiyesini tırmanmıslardır. L**~ asmıştır. Suların getirdiği kayalar ve a Müteaddid ev ve dükkân yıkılmışhr. ğaclar mecra ile köprü menfezlerini tıka Hükumet binasındaki evrak kısmen ıslan[Arkast Sa. 6 sütun 5 te\ mış, seller, çarşıya saldırmışbr. Telefon Londra 29 (a.a.) Röyter ajansı bildiriyor: tngiliz hükumetinin son Alman Sovyet anlaşması karşıstndaki hattı hareketinin ancak bu anlaşma hükumet tarafından tetkik ve Fransız hükumetile de istişare edildikten sonra belli olması muhtemeldir. Bununla beraber, şurast kaydedilmektedir ki, Çemberlayn'in 26/9 tarihinde yaptığı ve «umumî hedefimiz Avrupayı ebedi Alman taarruzu korkusundan kurtarmaktırj* şeklindeki beyanat bugün de mevcud olan vaziyeti temsil eylemektedir. lyi malumat alan mahfiller bir ay evvelki gibi vaziyetin baki olduğuntt ve Alman • Sovyet deklârasyonunun tngiliz hükumetinin politikasınt değiştirmeğe sevketmesinin imkâm ve ihtimali olmadığını bildiriyor. Ekonomik baktmdan, Almanyamn son anlaşma ile Sovyetler Birliğinden ademi tecavüz paktile aldığtndan fazla bir şey temin edemiyeceği tahmin edilebilir. Buna binaen vaziyetin tngiltere, Polonyaya karşı taahhüdünü ifaya karar verdiği gündenberi az, çok da olsa ehemmiyetli bir surette değişmediğini bilhassa yâdeylemek doğru olur. Çünkü harb zuhur etmeden evvel tetkik edilmiş olan bütün âmiller arastnda hiçbiri değişmiş değildir. \Arkast Sa. 5 sutun 6 da\ Müttefiklerin kararı Garb cephesinde Fransızların yaptığı çok muvaffakiyetli taarruz Varşovanın teslimi hakkındaki anlaşma dün imzalandı, Leh askerleri şehri terkediyorlar Uç Norveç gemisi Londra 29 (Hususî) Varşovanın teslimi hakkındaki anlaşma bugün Öğleyin imzalanmıştır. Alman kıtaatı pazartesi günü Varşovaya gireceklerdir. Varşovada silâhtan tecrid edilen Polonyalı askerler bu akşam şehri terketmişlerdir. battı Çernauti'ye gelen Leh tayyareleri Cernauti 29 (a.a.) gelen yedi Polonya tayyaresi, dün Cernauti'de yere inmişlerdir. Bu tayyareleri Çek pilotlan idare etmekte idi. Bu tayyarelerde birçok Polonyalı zabitler bulunuyordu. Varşovadan dokuz tayyare aynlmışti, fakat bunlardan ikisi Sovyet kuvvetleri tarafından düşürlümüştür. İArkası Sa. 6 sütun 1 del ııııııııuıııııııııııııı ııınııııııııııııiHiıııııiiiiıı Rumen siyasetinde değişiklik yok Yeni kabine dün akşam yemin etti Bükreş29(a.a.)«Rador bildiriyor» Yeni hükumet, şu suretle teşekkül etmiştir: Başvekil: Ge neral Argetoianu, Kral müşaviri, sabık Başvekil muavini, Dahiliye Nazırı: Nikola Ottescu, sabık Kraliyet valisi, Umu mî nizamı tedvire me mur devlet nazırı : General Marinescu, Y e n i R u m e n sabık Dahiliye Na VekiU G e n A zın, Millî Kalkmma ^ i Cephesi Nazırı: Profesör Giurescu, sabık Kraliyet valisi, Propaganda Nazın: Radian, sabık müsteşar, Başvekâlet müsteşarı: August Filif, Hariciye Nazırı Gafenko da dahil olmak üzere, diğer nazırlar değişmemiştir. Yalnız Argesianu, TitealArkast Sa. 6 sütun 2 de] Varşovadan ıııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııiiHiıııııiMirııııııııııııııııııııııııııııııımıımıııııııııııııııııııııı Yeni Kurmaylarımız ) Harb Akademisini bitiren zabitlere dün merasimle diplomaları tevzi edildi Korgeneral Ali Fuadın nutku tMH'HfUtmitHHH YUNUS NAD1 TArkasi Sa « iHtvn Bugünkii harbın içyüzü îngilterenin neşrettiği Mavi Kitabdaki gizli vesikalar tngiliz büyük elçisi Nevil Henderson, 27 mayısta Göring'le neler görüştü? Birinci vesikayı bugün beşinci sahifede bulacaksınız Almanya ve Rusya arasında taksim edilen Lehistanın vaziyetini gösterir harita T arb Akademisinden mezun olan subaylarımız i j (Yazısı 3 üncü sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog