Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

26 Eylul 1939 FINDIK TARIM ŞATIŞ Kooperatifleri Birliği Türk vatanının her köşesine yayacak, herkese arzedecektir. Birlik, kuru yemişlerin her bakımdan en mükemmeli Türk hndığını herkesin alabileceği tarzda vatandaşlara sunmağa hazırlamyor. Tuvaletinizi yaparken Pudra altına daima Cihanın seve seve yediği kalori ve vitamin dolu Türk fındığı KUVVET ŞURUBU Kansızlık, Dermansızlık, Iştahsızlık gibi vak'alarda kuljanılan en tesirli şuruptur. Çocuklann çabuk büyümelerini temin eder. V İ T A L İ N şurubu her eczanede bulunur. VİTALİN İNGILİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu, îstanbul KREM PERTEV siirünüz. Pudrayı sımsıkı tutar ve akmasına mâni olur. Yağlı ve yağsız olan tüp ve vazolan vardır. Mardin Belediyesinden: Mardln kasabasınm meskun ve gayrimeskun olmak üzere 250 hektaruk blr sahanm halihazır haritalan İle bunu çevreleyen 150 hektar ile 400 hektara varan arazinin 1/4000 mikyasü takeometrelik münhanill haritasınm işi eksiltmiye çıkarılmıştır. İşin maktu keşif bedeli (8000) liradır. Eksiltme 27/9/939 çarşamba günü saat 15 te Mardln Belediye dairesinde toplanacak Eksiltme Komisyonu tarafından yapılacaktır. Muvakkat teminat (600) liradır. Eksiltmiye iştirak edenlerin vaktinde Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden iştirak vesika'ıan almalan ve bunu teklif mektublanna koymaları lâzımdır, Şartnameler Mardin Belediyesinden ve Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden parasız olarak verilir. Tekliflerin tayin edilen günde saat 14 e kadar Mardin Belediye ReLsliğine verilmesi veyahud posta İle bu saate kadar gönderilmiş olması lâzımdır. (7423) Çay Belediye Riyasetinden: Belediyemlze beş kilovat ve mütenavlb cereyanla (220). (380) valtlık bir aded canavar düdüğü ile blr aded yıldız müselles şalter alınması yirmi gün müddetle açık eksiltmıye konulmuştur. Taliblerin ihale gunü olan 4/10/939 tarihli çarşamba günü Belediye Encümeninde son tekliflerinin veya kendilerinin hazır bulunmalan ilân olunur. (7434) MERSIN L1MAN İŞLERİ İNHİSARI Türk Anonirn Şirketi Idare Meclisi Reisliğinden: Ticaret ıkanununun 362 nci ve şirket nizamnamesinin 23 üncü maddeleri hükümlerinin bahşettiği salâhiyete istinaden ve görülen lüzuma binaen Idare meclisimiz şirket umumî heyetini 23/10/939 tarihine musadif pazartesi günü saat dokuzda fevkalâde olarak içtimaa davete karar vermiştir. Hissedarlarımız olan müesseselerin vekâletnamelerini hâmil mümessillerinln muayyen gün ve saatte Mersinde Şirket Merkezinde yapılacak umumî heyet toplantısında bulunmaları lüzumu ilân olunur. ÇALI IKBAL îstanbul Reşad Nuri Güntekin Yeni tab'ı çıktı. 125 kuruş. KUŞU Tesviyeci, tornacı ve tenekeci aranıyor Istanbula altı saat mesafede millî bir müessesede çalışmak üzere, üç tesviyeci, iki tornacı ve bir tenekeci almacaktır. Verilecek yevmiyeler, işçiler San'at mektebi mezunu ve en az beş sene iş hayatında bulunmuş olmak şartile ve yapılacak imtihanda almacak neticeye göre azamî 350 (üç yüz elli) kuruştur. İsteklilerin, şimdiye kadar çalıştıklan yerlere aid hizmet vesikalan suretleri, kısa bir hal tercümesi ve bir fotoğrafla İSTANBUL POSTA kutusu 84 adresine mektubla müracaatleri. R UZ N A M E Vaziyetl hazıra dolayısile alınan bazı tedbirler hakkında idare meclisüe murakiblık raporlarının okunması ve bu mevzu etrafında icab eden kararların Ittihaz olunması. KlTABEVİ Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğünden: İzmir Telefon Müdürlüğünden: 1 Idare ihtiyacı için almacak 18 kalem muhtelif cins telefon kordonu açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Muhammen bedeli «1755» bin yedi yüz elli beş lira, muvakkat teminat] «131,63» lira olup eksiltmesi 27 eylul 939 çarşamba günü saat 15 te tzmir Telefon müdürlüğü binasında müteşekkil satınalma komisyonunda yapılacaktır. 3 îstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile kanunî vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaat edeceklerdir. 4 Şartnameler her gün İzmir Telefon müdürlüğü ile îstanbul Telefon müdürlüğü levazım âmirliğinden parasız verilecektir. (6025) Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden: Keşif bedeli miktan Lira K. Topkapı Sarayı Müzesinin tamiratı 3501,34 îşin nev'i Muvakkat teminatı Lira K. 263,00 Haşeratı öldürmeğe mahsus flllt ve salre nevinden yerli ve yabancı terkibl meçhul bir takım maddeler muhteliî isimlerle imal veya celbedilerek satısa çıkarılmaktadır. Hükumetçe bunların kontrolüne luzum görüldüğünden umuml hıfzıssıhha kanununun 183 üncü maddesinin 5 inci fıkrasına tevfikan bu kabll mevaddm Vekâletimiz mürakabesine tabi tutulması 6 agustos 1939 tarih 2/11702 numaralı Vekiller Heyeti kararı iktiz&smdan bulunduğu cihetle bu maddelerln tetkikine lüzura hasıl olmuştur. Gerek memlekette yerll olarak imal edilen ve gerekse yabancı memleketlerden müstahzar halinde celbolunan haşarat öldürmeğe mahsus bu kabil maddeler âmil ve mümessillerinin birer dilekçe ve beşer nümune göndermek suretile bulunduklan yerlerdeki Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlükleri vasıtasile Vekâletimize müracaat etmelerl İlân olunur. . (7542) Demir Saç Dolab Yaptırılacaktır Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden: Topkapı Sarayı Müzesinin şartname ve keşifleri mucibince tamiratı açık eksiltme üe eylulün 28 inci pazartesi günü saat 15 te ihale edileceğinden münakasaya gireceklerin yüksek mimar veya mühendis olması veyahud bunlarla teşriki mesai etmeleri, Nafıadan gerekli vesikalan hâmil olmalan şarttır. Münakasadan evvel Topkapı Sarayı Müzesine müracaatle mahallen görebilecekleri gibi şartname ve keşifnameleri öğrenebileceklerdir. (7254) TUrkiye Demir ve Çelik Fabrikaları ^ TABELACI ALINACAKTIR Karabükte müessesemize müracaat olunması ilân olunur. 3 llraya kadar yevmlye İle blr Müessesesi Müdürlüğünden: Nafıa Vekâletinden: 1 2020/1010/510 milimetre eb'admda ve beherinin muhammen bedeli (75) lira olan Simens Martin Duble Doçebe saçtan 100 aded dolabı kapalı İstanbuMan çimendiferle 7 saat mesafede bulunan büyük bir sınaî müzarf usulile eksiltmiye konulmuştur. essese bir kimyager aramaktadır. Kendisine verilecek maaş, barem kanununa 2 Muvakkat teminatı 562 lira 50 kuruştur. tevfikan tayin edilmek üzere azamî 26, liradır. İsteklilerin hal tercümeleri 3 Eksiltme 29/9/939 tarihinde perşembe günü saat 15 te Tapu ve hizmet vesikalan suretlerinl bir fotoğraflarlle birlikte (Kimyager) îstanbul ve Kadastro Umum Müdürlük Levazım Kaleminde müteşekkil Eksiltme Posta Kutu.su 84 adresine göndenneleri. Komisyonunca yspılacaktır. 4 Şartnameler Ankarada Umum Müdürlük Levazım Dairesinden parasız olarak venlir ve nümuneleri de bu dairede görülebilir. 5 İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeler ve 562,5 liralık teminat makbuzu ve banka kefalet mektublarile birlikte kanunun tarifatı ve şartnamedeki şeraite tamamen uygun ve nokMühendis kısmı, makine ve inşaat şubelerine alınacak talebelerin duhul imsansız olarak yazacaklan teklif mektublannı havi zarflan ihale saatinden tihanları teşrinievvelin ikinci pazartesi günü saat dokuzda Yıldızdaki okul binasında yapılacaktır. (7549) bir saat evvel Komisyon Reisine vermeleri. (7261) KİMYAGER ARANIYOR Teknik Okulu Müdürlüğünden: Eksiltmiye konulan i ş : 1 Konya ovası sulama şebekesinin tevsii ve mevcud kanallarm tathiri işi ile köprü, sulama sınaî imalâtı ve işletme binalan ingaatı, keşii bedeli «668,827> liradır. 2 Eksiltme 6/10/1939 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Su îşleri Reisliği Su Eksiltme Komisyonu odasmda kapalı zarf usulile yapılacakür. 3 Istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, baymdırhk işleri genel şartnamesi, fennî şartname ve projeleri 33 lira 44 kuruş mukabüinde Su İşlerj Reisliğinden alabilirler. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 30503 lira 08 kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Vekâletine müracaat ederek bu işe mahsus ofcnak üzere vesika almalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 5 îsteklilerin teklif mektublannı ikinci madede yazılı saatten bir saat evveline kadar Su îşleri Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. «4279» (6947) Resimliay matbaasının pek büyük bir rağbet kazanmış: Arabî Rumî seneleri, hava tebeddüllerini, bayramlan, yıldönümlerini gösteren, evkatı şerifeli duvar takvimleri satışa çıkmıştır. Her senebu takvimlerin arkasma konan hîkâyeler yerinde, bu sene büyük bir sürpriz bulacaksınız. RESİMLİAY MATBAASINA BASVURUNUZ 1940 Takvimi TURK TİCARET BANKASI A. Ş KURULUŞ TARİHİ 1919 Tamamen yatınlmış sermayesi: T. L. 2 . 2 0 0 . 0 0 0 Satılık ucuz otomobil lyi bir halde bulunan 934 modeli V. 8 Ford otomobili ucuz fiatla satıhktır. Talib olanların 60362 Telefon numarasına müracaatleri. mOtehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddesi No. 22, Mavi yapı Telefon: 22683 RIZA UNVER Doğum ve kadın hastalıklan Operatör Merkezi: ANKARA İzmir Telefon Müdürlüğünden: 1 îdare ihtiyacı için almacak çift kursun kılıflı telefon kablolan kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2.. Muhammen bedeli c7500» yedi bin beş yüz lira, muvakkat teminatı N 562,50 lira olup eksiltmesi 27 eylul 1939 çarşamba günü saat 11 de İzmir Telefon müdürlüğü binasmda müteşekkil satınalma komisyonunda yapılacaktır. 3 Talibler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile kanunî vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 10 a kadar mezkur komisyon reisliğine vereceklerdir. 4 Şartnameler hcr gün İzmir Telefon müdürlüğile îstanbul Telefon levazım müdürlüğünde parasız verilecektir. (6003) Her nevi nANKA muameleleri Dekorasyon Aflş gazete reklâmları Prospektus ve her tUrlü artlstlk reklâmlar kreatttrü Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır Telgraf adresi : Silivri Belediye Riyasetinden: Her sene yapılmakta olan Silivri panayın bu sene de gene teşrinievvelin birinci gunü kurulacak ve üç gün devam edecektir. Panayınn bu sene daha üstün ve istifadeli olması için lâzım gelen tertibat almmış ve bilhassa panayır mahallinin eiektrikle tenviri temin edilmiştir. Panayırm birinci günü kasabada hayvanat sergisi açılacağı gibi, dördüncü günü dahi Kızüay Kurumu menfaatine büyük pehlivan güreşleri yapılacağı ilân olunur. X7541) Arru eden talebelere ders verilir. Taksim, Şehidmuhtar caddesi, No. 12 Tanel Aptt. No. 1 Umum Müdürlük: TURKBANK Şubeler: TıCARET Tornacı Almacaktır Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: Fabrikalarımıza tornacı almacaktır. İsteklilerden tstanbulda bulunanların Zeytinburnu fabriksusına İzmirde bulunanların Halkamnar îabrikasma ve Anikaradakilerin ce Umum Müdürlüğe müracaatleri. .(6339) Sahib ve Başmuharriri : Yunas Nadi Umumî neşriyatı idare eden yazı işleri Müdürü: Hikmet Münif ülgen Cumhuriyet Matbcuzs»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog