Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

26 Eylul 1939 CIIHIHIIKİVET GUNUN BULMACASI 1 2 B 2 S i 6 6 1 8 9 10 11 1 1 • 4 6 8 7 S 9 10 11 Türk Yüksek Mühendisleri Birliği : Ankara Otobüs İşleri Direktörü Ankara Otobüs İdaresinde Aza FERDt ÇAĞAN : Nafıa Vekâleti Demiryollan ve Limanları İnşaat Reis muavinl Yenişehir, İsmetinönü cadesi No. 6, Ankara : Müteahhid > SAMİ ARIM Ankara, Yenişehir Atatürk Uranı Arım apartunanı No. 7. ; Ankara Belediyesi hususl kâtibi » SAİM DtNCER Ankara Yenişehir Havuzbaşı ürunç sokak No. İ6. : Elektrik İşleri Etüd İdaresi Umum Mü» ŞEVKET AYDINELLİ dür muavini Yenişehir, Atatürk Uranı Ökmen apartıman No. 7. » MEHMED ALt ARTEMEL : Nafıa Vekâleti yapı işleri mühendlsi. Ankara, Adakale sokak Gürol apartıman No 8 Yenişehir. » HİMMET ÖLÇMEN : Müteahhid Ankara, Cebeci caddesl Ersoy apartımanı No. 3. BİRLİK MERKEZİ AORESİ i Ankara, Yenişehir Atatürk Uranı No. 23. R e i s REFİK FENMEN • • • II Idare heyetl • EKTE PLE R I Yatıh Yatısız • • • • • • II m • Ana, tlk. Orta ve Lise sınıflanna talebe kaydma başla nmıştır. Ecnebi Usanı ük sınıflardan ltibaren başlar. JÇızların yatıb kısmı tamamile avn bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek için mektebin hususî otobüs servisi vardır. Tedrisata 25 eylulde başlanacaktır. Talebenin mektebe gelmeleri. Telefon: 20530 Hayriye Lisesi Eski Feyzlati Kız ve erkek kısımlan ayn dairelerdfi olmak üzere Ana sınıfı, tlk kısım, Orta okul ve Lise Saraçhanebaşında Horhor caddesinde • • Soldan sağa: 1 Bir işe kanşmayıp kenarda duran (iki kelime). 2 Iztırabı mevcud olan ( k i kelime), bir işaret sıfatı. 3 Buruşturucu bir madde, yalvarma. 4 Ters çevirirseniz eski hâkimlerden olur, bir hastalık. 5 Bir harfin okunuşu, sahib, şık. 6 Hakhyı haksızı ayırma, faydalı. 7 Dişile yontan, bir emir. 8 Yokuşun aksi, bir cins kumaş. 9 Alınan bir şeyin yerine emaneten bırakılan. 10 Bir harfin okunuşu, bir ırk, telefonda kullanılan bir kelime. 11 Yeni ay, okuyucu. Yuknrıdan aşağıya: 1 Kafası rahat (iki kelime). 2 Keşif yapan (iki kelime), bir edat. 3 Şişe kapağı, deniz generali. 4 Bir e mir, üzprinde res'm bulunan çinko parçası. 5 Avrupada bir nehir, kış bahçes;, bazı şehirlerdeki alış veriş yerlerL 6 Sesin dönüp gelişi, kedilere konan bir isim. 7 İnkişaf, buırnun üzerinde parmakla yapılan bir işaret. 8 îmar eden, bir edat. 9 Cebren, güzel san'at 10 Yemek, güvey girme, sıfat edatı 11 Bir peygamber, ıskara etlerden. Evvelki bulmacanın halledilmis gekll 2 3 4 5 6 T 8 P 1 0 11 BOGAZİÇİ Arnavudköyünde LİSELERİ Çifte Yalsız Tramvay Caddesinde Saraylarda Dil, Tarih Coğrafya Fakültesi Talebesinin Yemek Münakasası Ankara Dil, Tarih Coğrafya Fakültesi Direktörlüğünden: A Kapalı zarf usulile lhaleye çıkanlan fakülte yatılı talebesinin sabah, öğle akşam yemeklerine talib zuhur etmediğinden lhalesl yapılamamıştır. Arttırma, eksiıtme ve ihale kanununun 40 ncı maddesi hükümlerlne tevfikan 14/10/939 cumartesl günü saat 11 de pazarlık auretile ihalesl yapılacağından alâkadarlavın Ankara Mekteb Muhasebeciliği binasında gösterilen gün ve saatte hazır foulunmaları. B Muhammen bedel beher talebe lçln 75 kuruş olup bunun bir Benelik tam yekunu 3421S lira yetmiş bes kuruştur. C Yüzde yedi buçuk muvakkat teminat bedell 2566 lira 41 kurustur. D İsteklilerin şartnameyi görmek ve lzahat almak üzere Fakülte Hesab Memurluğuna müracaat etmeleri llan olunur. .(7662) Kayıd için hergün saat ondan on vediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlügüne müracaat edebilirler. •i^HH^İB^^MHBHİ^îstiyenlere mekteb tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210.^•••HHM^HMMHH BIÇKİ DİKİŞ Nektar K. Zarukyan SATıLIK ARSA Esash ogreKp musaddak diploma veren YATILI Talebe kaydına baslamıştır. Parar dan maada hergun 9 12 ve 14 18 e kadar müracaat kabul olunur. Adıes : Boyo^lu Altınbakkal, Babil caddesi No. 63 ^ H Mahmudpaşa Mengene mahallesi Arifipaşa sokağında köşebaşı bir arsa satıhktır. Bitişik 10 numarali eve mü racaat. Nişantaşinda Halil Rifat Paşa ve Başmabeyincilik konakları. Talebe kaydı lçln hergtln saat 9 18 e kadar mllracaat olunablllr. (Telefon: 42517). Tedrisata 25 Eylul 939 Pazartesl gUnU saat 8 de beşlanacaktır. Terakki Lisesi ERKEK YATISIZ Leylî Tıb Talebe Yurdu Müdürlüğünden: Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Vekiletince bu aene Leylî Tıb Talebe Yurduna kabul edllmiş oldukları kendilerine tebliğ edilmiş bulunan talebelerin 30/10/939 günü ısabahı Yurda müracaat etmeleri ve uzak mesafede bulunan bu gibi talebelerin mezkur günde Yurdda bulunmak üzer» hareket günlerini tayin etmeleri ilân olunur. (7706) Ankara Valiliğind en: 1 Ankara Akköprü cîvarmda tesis olunacak meyve bahçesi için muhtelifülcins ağac mubayaası ve bunların şartnamesine göre çukurlarının açılması ve tıman ve kabulü katiye kadar bakımı kapalı zarf usullle ekclltmlye konulmuştur 2 Ağacların mubayaası ve teslimi ve kabulü kat'iye kadar bakımın keşif bedeli (11030) "on bir bin otuz liradır. 3 İhale 16 bJıinciteşrin 939 pazartesl günü saat 15 te Ankara Vilâyeti Ziraat Müdürlüğünde yapılacaktır. 4 Şartnamesi Ankara Zlraat Müdürlüğünden alınır. 5 Eksiltmiye iştirak edecek olan taliblerln muhammen bedelln % 7,5 tutarı olan 82" lira 25 kuruşluk meblağa aid banka mektubu veya Vilâyet Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılmış depozito akçesl makbuzile gösterilen günde saat 15 te Vilâyet Ziraat Müdürlüğüne gelmeleri ilân olunur. (7663) Urolog Operatör | 10 ü l l l K l l l L l l • EİN 1 N İİL t İ M İ A D A Mİ 1 • A K İ A İ B İ A İ S A KİAİL • Z i i v A | N1 • 1 Vi | A KİA L E LİE R • DİE N İ K t N I t l L • İH ÖİD • N • İY 1 İTİE R A V 1 H • K E N AİR • MİÜ L A Z 1 M • §1" S İ İ L EİC E K • M 'OİAİMİEjjM • İ T İ E İ V Pr, Behaeddln LOtfi Varnalı Böbrek, mesane, Idrar vt tenasul vollarj hastahklan mütehasav n. Bevoglu • U Bankaa karsıa & mirnevruı sokak 10 Pananiya ap. No. 2 . Telefon: 42203. 1 Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hakimliğinden: İnhisarlar Idaresinin Beyoğlunda Tarlabaşmda Altınbakkal sokagında 28 No.lı evde polia memuru Necati yanmda Suzan Akdalfa aleyhine açtıgı otuz bir lira 12 kuruj alacak davasının cari durusmasında : Müddei vekil) vesalk suretleri vererek müdd«ialeyhin ikametgâhınm meçhuliyeti haseoile mahkemece 15 «ün müddetle ilânen eıyab kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan muhakeme Bünü 13/10/939 tarlhlRde satt 9/30 da mahkemeye b'zzat veya bilvekâle gelmenlz muamelell gıyab kararı makamına kaim olmak üzere ilân olunur. ((7672) 1 10 lira mükâfat • • İD ' İ L İ E İ N İ E N •F r 11 Aı İ Ll Anl :ara Borsası 25i'9/93S 100 100 10ü 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Y. Mühendis, Y. Mimar ve Fen memuru aranıyor Merkezde Teknik Büroda çalısmak üzere betonarme hetabahnda ve her türlü proje işlerinde tecrübeli iki insaat nriihendi&ile, bir mimar ve iki fen memuru ahnacaklır. Bunlara kadrolan mucibince mütehassıs ücreti verilecektir. îsteklilerin yazı ile Ofise müracaatleri ve vesikalarını göndermeleri ilân olunur. «4801» «7641» Toprak Mahsulleri Ofisinden; Geçen perşembe günü sabah Haydarpaşadan Köprüye giden vapurda beyaz bir paket içinde <Manus> markah küçük bir hesab makinesi unutulmuştur. Bulan zat Köprüde Emanetçi Sultanaya teslim ettiğ; takdirde 10 lira mükâfat verilecektir. 1 Steriin Dolar Frank Liret tsvicre Fr. Florin Ravi$mark Belga Drahml Leva Çek kron Pezeta Zloti Pengo Ley Açılıs ve Kaoanı* 5,24 5,24 129,7025 130,3475 2,96 2,9775 29.4375 29,7725 68,9475 69,8675 22,0175 22,2975 •» Talebelerin nazarı dikkatine Mobilyeli, mobilyesiz kiralık kat Cağaloğlu Mollafenari S. No. 17 de 5 ten 7 ye kadar 4 numaraya müracaat. Yeni Nesil mektebi karşısında r Gayrimenkul Satış İlânı tstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: J Muhammen bedeli 4500 lira olan 150 aded saçtan mamul takım dolabm Komisyondaki nümunesine göre 29//9/1939 cuma günü saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın almacaktır. '"' Bu işe girmek istiyenlerin 337 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat (14) on dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dagıtılmaktadır. (7263) T. C. ZİRAAT BANKASI Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası Şube ve ajans adedi : 262 Ziraî ve ticarî her nevi banka muamelelerl Kuruluş tarihi : 1888 M Dinar Yen mmİ » tsvec Kr. Ruble 31,005 31,3775 Haydar Rifatın eserlerinden Kadın Kalbi Kadın Aşkı Aşk Peşinde Karagömlekliler ihtilâli F'rüsk Vazosu tl* Aşk tliçin Ölümü Efendi île <Tşa* Vikontun öî'i^ tklimler Ölüler Evi Felsefe Küçük hikâyeler Mev'ud Toprak Stalin Lenin Mezhebl Tarih Felsefesi Farmasonluk Anarşizm 30 Kr. 60 100 100 20 50 50 40 30 100 125 35 100 125 150 75 125 100 60 Bay Kevork ve Bayan Şuşanm 17124 hesab numarasile Sandığımızdan aldıfcı (1000) liraya karşı blrincl derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermedlginden hakkında yapılan takib üzerine 3202 numarali kanunun 46 ncı maddesinln matufu 40 ncı maddesine göre Batılması lcab eden Kumkapıda Çadırcı Ahmedçelebl mahallesinln Tiyatro aokağında eski 35 yeni 85, 87 kapı. 189 kütük. 189 ada, 15 parsel numarali dışı kârgir içi ahşab bir ahşab evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmıya konmuştur. Satış Tapu sicil kayduıa göre yapılmaktadır. Arttırmıya girmek istiyen (362) lira pey akçesi verecektir. Millî bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birlkmia bütün rergilerle Beledlye resimlerl ve Vakıf lcaresi ve taviz bedell ve tellâliye rüsumu borcluya aiddir. Arttınna çartnamesi 6/10/939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık bulundurulacaktır Tapu sicil kaydı vesalr lüzumlu izahat da şartnamede ve takib dosyasında vardrr. Arttırmıya girmiş olanlar, bunları tedkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 17/11/ 939 tarlhine musadif cuma günü Cafaloğlunda kâin Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesl İçin teklif edilecek bedelin tercihan aünması icab eden gayrimenkul mükellefiyetile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 2/12/939 tarihine musadif cumartesi günü ayni mahalde ve ayni saatte aon arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm üstunde buakılacaktır. Hakları Tapu sicillerile sabit olmıyan alâkadarlar ve Irtlfak hakta sahiblerinin bu haklarını ve hususile falz ve masarife dair iddlalannı ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müspitelerile beraber daremize bıldlrmeleri lâzundır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tepu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından haric kalırlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 638/62 dosya numarasile Sandığımız Hukuk işleri Servisioe müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. D İ K K A T Emniyet Bandıği} Bandıktan aünan gayrimenkulü ipotek gö&uermelc istıyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 mı tecavuz etmemeK üzere ihale tedeUnjn yarısına kadar borc vermek suretile kolaylık gostermektedlr. Orhangazi Asliye Hukuk Hâkimüğinden: Orhangazinin Çeltikçi köyünden Hüseyin kızı Nazirenin kocası ikametgâhı meçhul Abdüssamed aleyhine ikame eylediği ihtar davasının muayyen olan duruşmasmda davalı gelmemiş ve mazeretiui dahi bildirmemiş olduğundan hakkında gıyab karan verilmiş ve mahkeme c'evamla duruşma 3/10/939 tarihine talik edilmiş olduğundan mezkur günde mahkemeye gelmesi veya bir vekil göndermesi aksi takdirde bir daha mahkemeye kabul edılmiyeceği lüzumu ilânen tebliğ olunur. (20545) Biçki Dersleri Biçki Profesöru Şükrü Canalm kadın terziligini hocasız öğreten^ S dldden ibaret Biçki dersleri kitablanıu • Biçkd yurdlan ve akşam san'at mektebleri oğrenci ve ögretmenleri, zabit ve memur ailelerile bütün aile kadınlarmın daima yanlarında bulundurmajan lâzımdır, terziye, hocaya ihtivac bırakmaz, kolaylıkla anlaşıhr ve her modele tatbik olunur. 3 cildi birden ( 5 ) liradır. (Perakende birinci cildi 2, ikinci ve üçüncü dldlerl ikişer buçuk liradır.) Bedeli gönderildiginde posta üe gönderüir. Satış yeri: Beşiktaş Dikiş Yurdu. Vişnezade Dibekçikâmil sokak No. 1/2 PARA BİRİKTİRENLERE 28,800 LİRA İKRAMİYE VEREGEK Ziraat Bankasında kumbaralı veihbarsız tasarruf hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşagıdaki plfina göre ikramiye daâıtılacaktır. Milâs Belediye Reisliğinden: 16 eylul 939 tarihli Cumhuriyet gazetesinde ilân edilen harita alât ve edevatı için vaki teklifler muvafık görülmediğinden 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde 22/9/939 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. (7670) ZAYİ 43/934 sayılı Sıhhiye Gedikli ZAYÎ Afyonkarahisar ddadisinin birinci smıfından almış olduğum tasdik şehadetnamemi gaib ettim. Yenisini çınamemi zayi ettim. Yenisini alacağırr. kartacagîmdan zayiin hükmü yoktur. Beyoğlu Mis sokak 1 numarah Diyanbakır askerî hastanesinde gedan hükmü yoktur. I GÖKÇEKapartıtnanına nakletmiştir.l 57 No. lı ömer oğlu Osman Bengisu dikli üstçavuş Hüseyin Doktor, Operatör Sadreddin Onaran 4 4 4 40 100 120 160 Aded n Kur'alar senede 4 defa, 1 eylul, 1 birincikfinun, 1 mart ve 1 haziran tarihlerinde cekilecektir. LİKKAT: Hesablanndaki paraîar bir sene içinde 50 liradan aşağı dü?mlyenlere ftramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 1,000 500 250 100 50 40 20 Liralık n 4,000 2,000 1,000 4,000 5,000 4,800 3,200 Lira n n n
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog