Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

CUInHlJRİİTET 26 Eylul 1939 gün Rumanya hududile Karadenizdek: İki tarafın zayiatma gelince, iyi haber Muhareberün neticesi hakkında henüz Estonya Hariciye Nazırımn alan askerî mahfillerde söylendiğine göOdesa limanını kapatmışlardır. tafsilât alınamamıştır. temaslart re, düşmanın zayiatı, en aşağı Fransız zaBir tngiliz muhribi batırıldı Moskova 25 (a.a.) Havas: Es yiatına müsavidir. Roma 25 (Hususî) Bir Alman fonya Hariciye Nazın Selter, dün saat Muharebe Alman hatları üzerinde ya Bir tngiliz gemi$i batırıldt tahtelbahri bugün bir İngiliz muhribini [16.45 te Leningrad'a gelmistir. Nazır, Varşovaya düşen bombalar pıldığından, Fransız kumandanlığı prcnDublin 25 (a.a.) Kazelside îngi Datırmıştır. Drogram lariciye Komiser muavini Lozovski, TiVarşova 25 (a.a.) Dünkü bombarTürlüye Radyodlfüzyon Postalan caret komiser muavini Stepanof ve bir dıman esnasında Sonvenir kilisesine bir sipine sadık kalarak yalnız Fransız top îiz ticaret gemisi, bir Alman denizalü geDALGA UZUNLÜÖU çok Sovyet ricali tarafından karsıianjnış bomba isabet etıris ve o aralık dua et rakbrına düşen Alman tayyarelerini za misi tarafından batırılmıştır. 1639 m. 183 Kcs. 120 Kw. yiat olarak gösternıiştir. Fakat bir çok Geminin mürettebatmdan 22 kişi, tahtır. T. A. Q. 19.74 m. 15195 KCS. 20 Kw. mekte bulunan birçok kimseler ölmüş ve Alman tayyarelerinin hudud ötesinde ye lisiye sandallarile karaya çıkmışlardır. T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcfi. 20 K v . Selter'in Moskova'da iki gün kalacağı yaralanmıştır. re düştükleri ve düştükleri yerde yangm Yaralı bulunan kaptan ve telsizci hasta Varsova kamandanlığının tebliği 12,30 Program ve memleket saat ayazannedilmektedit. Resmî bir membadan Diğer bir bombardıman esnasında bildirildiğine göre nazır, bir ticaret iti Ujazdon hastanesinin iki kanadı harab çıhığı görülmüştür. Bu tayyarelerin ha neye yatırılmıştır. Sanıldığına göre gemiVarşova 25 (a.a.) [Vaziyet do n, 12,35 Türk müziği. Okuyan Semahat özdenses. Çalanlar: Fahire Fersan, Rerab olduğu muhakkak bulunmakla bera nin mürettebatmdan 12 kişi öîmüştür. lâfı imza etmek üzere Moskovaya gel olmuş ve bu binalarda bulunan kadınlar, layısile gecikmiştir. ] fik Ffirsan, Cevdet Kozan. 1 Segâh peşber kayıbları hakkında rnaddî ve kat'î miştir. Fakat diğer cihetten öğrenildiğine çocuklar ve yaralı askerlerin büyük bir Mürettebatın beyanatı 24 eylul pazar akşamı saat 22,30 da revi, 2 Bimen Şen Segâh şarkı: (Sun rakam mevcud olmadığmdan Fransız kugöre bir Polonya tahtelbahrinin Tallin kısmı öîmüştür. Hastaneye Kızılhaç işa Londra 25 (a.a.) Bir denizalü ge neşredilen Varşova müdafaa kumandan da içsin yâr elinden). 3 Arif Bey Senıandanlığı bunlan tebliginde bahis mevden kaçması hâdisesi üzerine SelterMo retleri konulmuştu. misi tarafından batırılan «Kazelside» a lığı tebliği: gâh şarka: (Olmaz ilâc sinei sadpererne)' zuu etmemiştir. lotof mülâkatı esnasında diğer bazı mc4 Arif Bey Hüzzam şarkı: (Meftun Mühendis mektebile ZoÜborz ismin • dındaki îngiîiz gemisi mürettebatmdan 12 Varşova ve Modlin, mütemadi suretRen nehri boyunca şiddetli seleler de görüşülecektir. deki yeni mahalWn birçok binaları yankişi kaybolmuştur. Telsiz memuru da da te Alman agır topçusunun öldürücü ateşi olalı). 5 Bimen Şen Hüzzam şarkı: topçu atışları Litvanyada kı$mi terhi» maktadır. hil olmak üzere büyük bir kısmı kurtanl altında bulunmaktadır. Varşova'da, ha (Sükunda geçen ömrüm). 6 Refik Fer Paris 25 (a.a.) «Havas» Alman mış olan gemi mürettebatı aşağıdaki be sara uğramamış ve kurban vermemiş bi san: Hüzzam saz semaisi. 13,00 Memlekei Kaunas 25 (a.a.) Yüksek askerî Bin kişi öldü •• saat ayan, ajans ve meteoroloji haber* kumandanlık. ordunun kısmen terhisiııi Varşova 25 (a.a.) Varsovanın ların şiddetli faaliyetinden sonra dün ya yanatta bulunmuşlardır: na yoktur. Birçok evler, ezcümle bütün ieri, 13,15 14,00 Müzik (Karışık prog< emretmiştir. Bundan, vaziyetin aydınlan Alman topçulai! tarafından yapılan dün pılan askerî harekât, şark mevzilerinde « Denizaltı gemisi haber vermeden resmî daireler, harab haldedir. Sivil halk ram PJ.) 19.00 Program ve memlekei dığı ve Litvanya için yakın bir tehlike kü bombardımanı esnasında sivil ahali bazı düzeltme ilerleyişlerini mümkün kıl ateş açmıştır. Top ateşile mürettebattan tan ölenlerin miktan pek yüksektir. Hal saat aybn, 19,05 Müzik, (Hafif müzik « mevcud olmadığı manası çıkarılmakta den, yapılan son hesablara göre, bin kişi mıştır. iki kişi ölmüş ve iki tahlisiye sandah ha kın maneviyatı yüksektir. Müdafaa de Pl.) 19 30 Türk müziği (Bağlama ile O Askerî mahfillerin tebarüz ettirdiğine sara uğramıştır. Bunu nüzerine elimizdeki vam etmektedir. dır. yun havalan: Sadi Yaver Ataman) vfl den fazla ölmüstür. Fasıl heyeti. 20,15 Konuşma, 20,30 MemHenüz silâh altmda bırakılan ihtiyatBirçok binaUr ve bu arada Bristol o göre, bunlar geniş ilerlemeler olmamak son sandah denize indirdik. Normal olaFransız tebliği leket saat ayan, ajans ve meteoroloji a beraber bilhassa enteresandır. Çünkü rak 7 kişi istiab eden bu sandala 15 kişi lara, rekolteyi toplıyabilmeleri için beser telile üç kilise. 4 hastane yanmıstır. Paris 25 (a.a.) Dün akşamki haberlpri 20,50 Türk müziği (Klâsik prog mahdud omakla beraber, ezcümle Belies bindi. Arkadaşlardan yedisi de alelâcele gün izin verilmiştir. Harb devam ediyor Fransız teb'iği* ram) 1 Kürdilihicazkâr peşrevi 2 Arif Fînlândiya göllerind* seyrüsefer Bern 25 (a.a.) Geçen eumartesi ve Hardt mıntakalannda bazı müşahede vücude getirdikleri bir sala bindiler.» Keşif müfre7e!erimiz cephenin birçok B Kürdilih'cazkâr şarkı: (Muntanr teş günü Polonya harbinin nihayet bulduğu mevkilerinin ele geçirilmesile neticelenmenedildi İki fsveç gemisi de batırıldt s ! noktasında mahaüî faaliyette bulunmuş rifine hazır kayık) 3 Arif B. Kürdi* Londra 25 (Hususî) Sovyet hü nu kaydeden A man tebliğinin bu iddiası miştir. Oslo 25 (a.a.) Göteborg limanına ardır. Sweibruken mıntakasında Alman lihicpzkâr şarkı: (Gidelim Göksuya) 4 Son iki gün zarfında vukua gelen Alkumeti, yarısı Sovyetlere yansı Finlan hilâfına olarak «Basler Nachrichten» yazılı Gertrud Beratt ismindeki 1,500 topçusu çok faal davranmıştır. Avcı tay Arif Bey Kürdilihicazkâr şarkı : (Nigazetesi, aldığı haberiere atfen Polonya man harekâtına Fransız kıt'ajarının cevaçin terkeyleyip gittin a zalim). 5 diyaya aid olan Ladoga gölünde Finlantonilâtoluk îsveç ticaret gemisi, şimal de yarelerimiz birçok muharebelere muvaf Mes'ad Cemil Lâvta taksimi. 6 Rifat bı, hasmı şaşırtmış gibidir. Almanlar, her diya gemilerinin seyrüseferini yasak et mukavemetinin kmîmaktan uzak oldu nizinde bir Alman denizaltı gemisi tara fakiyetle yardıtr. etmişler ve Sweibruken'e Bey Kürdilihicazkâr şarkı: (Bu şeb retürlü faaliyetten tevakki eylemekte ve ğuıyı bildirmektedir. miştir. fından batmlmıştır. Geminin mürettebatı, doğru gönderilen bir keşif müfrezesini hi cayi dil oldil.) 7 Rahmi Bey KürdıBu gazefenin yazdığına göre Polonya «Ikiköprü» nün cenubu şarkisinde topçu amamile kurtulmuş ve tahlisiye sandalile lihicazkâr şarkı: (Sana ey canımm ca« maye etmişlerdir. makamlan işgal altında bulunan mmta ateşi açmakla iktifa etmektedir. Norveç sahilire vâsıl olmuştur. nı efendlm) 8 Rahmi Bey Ktirdili* Şimdiye kadar Ren nehrinin iki sahili Cezairliler gönüllü kaydediliyor kalarda bile mücadeleye devam etmek hieazkâr şarkı: (Ey mıtrıbı nazende e« Stokholm 25 (a.a.) Esgothem Paris 25 (a.a.) Büyük erkânıharda). 9 Arif Bey Kürdilihicazkl şarParis 25 (a.a.> Resmî Gazetede üzere gizli teşekküller vücude getirmiş arasında pek mahdud miktarda topçu gül borg'dan Ingilterpye odun yüklü olarak ; biyenin tebliği: lerdir. Büyük Harbde Mareşal Pilsu esi teati edilmişti. Bugün, Ren nehri bokı: (Kenlar döküyor). 10 Kürd l himetni neşredilen bir kararnameye göre dski tarafından vicudc getirilen teşekkül yunca birçok noktada uzun ve şiddetli gitmekte olan 2850 tonilâtoluk lsveç SiMevzilerimizi lslah ettik. Düşman cazkâr saz semaisi. 21,30 Konuşma, 21,45 Cezairlilerle bütün şimalî Afrika yerlileri lezia vapuru Stavanger açıklarmda bu lerin ayni olan bu teşekküller daha şim topçu ateşi açılmıştır. topçusu Zvveibrück'ün cenubu şarkisinde Müzik (Solistler Pl.) 22,00 Müzik (Rad hârbin sonuna karar hizmet etmek üzere yo orkestrası Şef: Dr. E. Praetorius)! diden Almantara ve Sovyetlere karsı Ağır topçu, Zigfrid tahkimatım gün öğleden sonra bir Alman denizaltısı faaliyette bulunmaktadır. gönüllü yazılabileceklerdir. tarafından batırılmıştır. 19 kişilik müretKonse takdlmi: Halil Bedii Yönetgen. harekete geçmis bulunmaktadır. Akşam tebliği dövmeğe başladı Bu kararname, Cezairde, Tunusla, 23.00 Son ajans haberleri, ziraat, eshamtebatı diğer bir lsveç gemisi tarafından Paris 25 (a.a.) 25 eylul akşam Paris 25 (Hususî) Fransız agır Fasta ve Frannz himayesinde bulunan tahvilât, kamblyo nutud borsası (f'at)' kurtarılmıştır. tebliği: topçusu, Zigfrid tahkimatım şiddetle şark memleketlerinde tatbik edilecektir. 23,20 Müzik (Cazband Pl) 23,55 . 24 tsveç gtmiiine verilen tnühlet Sarr'ın şarkında piyade ileri müfreze Yannkı program. bombardımana başlamıştır. Amerikan sefirinin beyanatı Stokholm 25 (a.a.) Bir Alman erimizin faaliyeti. Paris 25 (a.a.) Araerika Birleşik Alman Zeplin fabrikaları ahtelbahri tarafından batınlan Gertrude Fransızlar Ayni mıntakıda şiddetli düşman topdevletlerinin Varşova sefiri Brexel Bidol, bombardıman »dildi ismindeki lsveç gemisinin kaptanı, hüku çu ateşi. bugün Bükreş yolÜe Parise gelmistir. BüLondra 25 (Hususî) Fransız tay met makamlarına ve matbuata beyanatta yük elçi, son haftalar zarfında Polonya Kale muharebeleri devam ediyor yareleri, îsviçre hududundaki Kons 24 eylul günü cephede yapılan hava bulunarak tahtelbahir kumandanının geParis 25 (a.a.) Alman kıt'aları da bizzat şahidi bulunduğu vak'aları Hamuharebelerinde avcı tayyarelerimiz iki IBaşmakaleden devaml Fransız ileri mevzilerine karşı mevziî ta tans gölü kenarında kâin Friedrichshafen minin mürettebatına uzaklaşmak için yavas ajansına an'atmıştır: defa adedce faik düşman hava kuvvetledan fazla mukavemet edilemiyeceğine earruzlar yapmağa devam etmektedirler. limanındaki Alman Zeplin fabrikalannı nm saat müsaade verdiğini söylemiştir. « Varşov&'dan 18 kilometre mesa rile çarpışmıştır. Müteaddid Alman avcı mindiler. O halde, Alman taleblerine önAlmanlar garb cephesinde muhasamatın bombalamışlardır. Tayyareler fabrikada Finlândiya protesto etti fede oturduğum eve bir Alman tayyaretayyaresi düşüıülmüştür. Bunlardan ikisi yangm çıktığım görmüşlerdir. Alman deceden boyun eğmek suretile bütün o şebidayetindenberi kullandıkları tabiyeyi uKaunas 25 (a.a.) Emin bir mem topraklarımua düşmiiştür. si tarafından 11 bomba atılmıs ve bunlafi topları mukabelede bulunmuşlardır. hirleri, mamureleri ve ayni zamanda halmumilestirerek muhtelif noktalara, birbibadan öğrenildiğine göre Finlandiya'nın rın altısı infilâk etmiştir. Halbuki evin buSovyet tebliği bn hayatını korumak hepsinden daha rini takib eden ufak mikyasta hücumlar Fransız tayyareleri salimen üslerine dön Berlin sefiri, Finlândiya şileplerinin Allunduğu köy, hıçbır suretle askerî bir hemeğe muvaffak olmuslardır. . Moskova 25 (a.a.) «Tass» Kızıl akıllıca bir hareket olmaz mıydı? yapmakta ve her defasında küçük kıt'aman tahtelbahirleri tarafından torpillendef teşkil etmemekte idi. Vatan aşkile yanan bir kütlenin kahir ordu genelkurmaymın tebliği: larla harekete geçmektedirler. mesini Von Ribbentrop nezdinde protesEcnebi sefaretler şehir değiştirdikçe, 24 eylul pazar günü, tahdid edilen, kuvvetler karşısındaki ümidsiz çırpınmasıDün mitralyöz ve tüfek ateşine başlıto etmiştir. yeni sığındıklan şehir, daima bombardıhatta doğru üerliyen Kızılordu kıt'alan, nı manasız bulanlann mantığı bakınız inAhen mıntakasında tahşidat man edilmiştir. Amerikan sefaret heye yan Almanlar, Fransız ileri karakollarıVon Ribbentrop cevaben, sellüloz nın mukavefet derecesini anlamak üzeLondra 25 (a.a.) Manchesler nakfeö^nfWp%tiahn ' torpillenmesi harb Seiny. Avgustt v ve Grubeşev şehirlerini anı n« hatalara sürüklüyor. tinin sığmdığı evin damında Amerikan *** uardian gazetesinin diplomatik muha zamamnda tabiî olduğunu ve bunun In ılmışlar, BrestLıtovsk'un 40 kilometre bayrağı ve Amerikalılara aid olduğunu re keşif kollarını faaliyete geçirmişlerdir. Hayır, hayır, Varşovada yaratılan Zigfrid hattı mevzilerinin müdafileri birinin bildirdiğine göre, halen Almanlar, giltereye eşya taşıyan bitaraf gemiler için imali garbisinct*' Avgustov Kuychine bildiren büyük işaretler olduğu haide kahramanlık destanını lüzumsuz ve maAlmanlarca, sanki bililtizam hedef itti görünüse göre bu hattın ileri kısımlarını Ahen mıntakasında büyük askerî tahşi bir ihtar teşkil etmesi lâzım geldigini söy Briansk Rassao hattmı tutmuşlar, BrestLitovsk'un 20 kilometre cenubu garbi nasız bulamayız. haz edilmekte idi. 10 defadan fazla ta Fransız ileri hareketine karşı mümkün ol dat yapmaktadır. Bütün köyler askerle lemiştir. Tayyarelerin ateş saçtığı, ağırtoplann sinde Pichtchats'ı, Luibomil'i, Grube kib edildik ve mitralyözle 4 defa hücuma dugu kadar uzun bir zaman müdafaa et doludur ve yollar, kamyonlardan ve kılŞimal memleketleri endişede ajlaya çev'rdiği o güzel şehir bugün yamek ve işgal altında bulunan noktalara alardan geçilmemektedir. Halk, tahliyeşov'u, Cunouv'u ve Lwov/un 20 kilo maruz kaldık.» Stokholm 25 (a.a.) Skajerak'ta metre şimali gaıbisinde Yanouv'u ele ge m şüphesiz düşecektir. Nüfusunun belki karşı mukabil taamızlara geçerek Fran ye hazır olmak emrini aimıştır. Gerginlik Sefir, hükumetine verdiği raporda yalansı, belki de daha fazlası mahvolacak, sızhrı iz'ac etmek gayesıni takib etmekderecededir ki halk tamamile şaşkın gi Alman denizaltı gemileri tarafından iki çirmişlerdir. nız bizzat şahidi bulunduğu vakayii kayFinlândiya vapurunun torpillenmiş olmaçeri giren galib ordunun askerlerini enkaz :edirler. bidir. Ahen mıntakasında yiyecek gittikLwow'un cenvıbu garbisinde, Komardetmiştir. Bundan sonra tayyareler tara•tından yGksclen iniltiler karşılıyacakRen'den Mozel'e kadar uzanan cephe çe kötüleşmekte ve fiatlar da gittikçe yük smdan dolayı yalnız Finlandiyada değil no, Dragobytch ve Boryslav alınmıştır. fından 70 defa bembardıman edilen trenfakat bütün şimal memleketlerinde endi:ır den bahsetmiş ve her hücumdan sonra deki harekât bir kale muharebesi şeklinde selmektedir. Garbî Bielorusva ve garbî Ukrayna şe hüküm sürmektedir. Bu memleketlerde Fakat, madde karşısında ezilen bu müGeneral Friç, bir nefer gibi ölmüş etmektedir. tekrar trenlerine dönmek istedikçe kadın Almanların denizaltı harbini merhamet da Polonya ordusunun bakayasını te dafaa hamlesi gene o harabelerin üzerinve çocukların mitralyöz ateşile karşılanAlmanların bütün mukabil taarruzları Berne 25 (a.a.) General Von Frimizlemekte olcn Kızılordu kuvvetleri, sizce şiddetlendirdikleri kanaati vardır. de neşvünema bulacak. Hürriyet için dıklarını hikâye etmiştir. "ransız ileri karakolları ve atışlarındaki tsch'in ölümü şeraiti, bütün lsviçrede büBrestLitovsk'un cenubu şarkisindeki Poarpan esir kalblere felâketten daha kuvSüenska Tagbkadet gazetesi, torpilleBüyük elçi, Almanların bu suretle iür'at ve isabetleri malum olan Fransız yük bir sürpriz uyandırmıştır. lonya kıt'aları grupunun tasfiyesi esna r et!i bir gıda gösterilebiiir mi> halk arasına dehşet salmak istediklerinin ;ahra bataryaları tarafmdan geri püskürCazçila de Zürich'in yazdığına göre, nen bitaraf birinci geminin ne Almanlar sında on bindm fazla er ve subay vc Vatan denilen mefhum insan'ar arasınşüphesiz olduğunu ve fikrine göre Po :ü!müştür. jeneral, mecburî ataletten kurtulmak için ve ne de Ingilizler tarafından kaçak eş Brubeşov'un cenubu şarkisindeki grupun ya olarak telâkki edilmiyen sellüloz ile tasfiyesinde dc bjr piyade alayı ve bir da bir mana ifade ettiği müddetçe Polonyadan mufareki<ti tarihine kadar AlPolonya harbine 12 inci topçu alayında Alman mevzlleri tazyik ediliyor lonyalılar, Varşovada yarattiklan kahramanların 5000 tayyare kullandıklarını, Paris 25 (a.a.) Almanlar tarafın bir nefer gibi iştirak etmiş ve kıt'anın ba yüklü olduğunu yazmaktadır. motörlü livayı »s»r almı^Iardır. manhk destanınm hatırasile beslenecekler bunlardan 300 üı»ün tahrib edilmiş ol dan iki günderberi gösterilen büyük faa şında kumandan olarak de|il, fakat basit Alman sefareti, sellülozun filhakika Alman tebliği e bir RÜn gelecek, özledikleri hürriyete duğunu kaydetmiş ve Polonya tayyare liyeti müteak'.b Fransızlar Alman mevzi nefer olarak harbeylemiş ve böylece öl Alman kaçak eşya listesinde yazılı olmaBerlin 25 (a.a.) Ordu Başkuman ;''rar kavuşacaklar! cilerinin askerî hedef teşkil etmiyen şehir ierini yeniden tazyik etmeğe başlamışlar müştür. dığını, fakat vapurun iptidaî bir madde danhğının tebliği: îdeal sustum'ur. fplcat öldüriilemez. ve merkezleri bornbardıman etmemek üzeHitler, tecaviiz plânım Ukbaharda nakîettiğinden dolayı torpillenmesinin mucV. T'nki o viicudde değil ruhtadır. Alman ve Rus kıt'alarmın harekâtı, re talimat aldıkhrmı ilâve etmiştir. hik bulunduğunu beyan etmiştir. Finlanhazırlamış Almanlar tarafmdan gösterilen bu fakararlaştırılmış olan hat üzerinde, en mü Ruh kudretinin bep7.in kudretine olar I ransadaki Polonyalılar Cenevre 25 (a.a.) Alman umumî diyada münteşir Suomi gazetesi, odun kemmel bir zihniyetle ve metodik bir su üslünlüğü de burada ^»«il mi> aüvetin garbda müstahkem hattı ziyareti Paris 25 (a.a ) Polonya sefareti bek'enen Hitler'e karşı bir nümayiş ola karargâhmm 23 eylul tarihli tebliğinden hamuru ve sellülozun hiçbir zaman kaçak NÂO*R NADİ rette icra edilmiştir. nin neşrettiği bir tebüğde Fransada ya rak mı yoksa Zigfrid hattüe hudud ara de anlaşılacağı üzere Almanya Polonya eşyadan sayılmadığını kaydetmektedir. Muharebe tayyareleri, müteaddid deşayan ve yaşlan 11 iîe 45 arasında olan iinda kaybedilen ar?zinm ıstiHadı için mi ya karşı tecavüzünü daha 1939 ilkbahaBundan başka Kubudstabladel gazefa, Varşova'da mühim askerî hedeflere Polonyahların Fransız belediyelerine mü /anıld'Sı henüz malum değüdir. rında hazırlamıştır. tesi iki Finlândiya vapurunun hiçbir kahücum etmiştir. İstanbul Bölgeai Atletizm Ajanlığmracaatle Fransada leşkil edilen Polonya Fakat bilinmiyen birşey varsa, Hitle çak eşya ile yüklü olmadığını ve sellüloBu ikinci ihtimal doğru ise Alman Garbda, iki taraftan, mahallî topçu ve dan ordusuna kaydediimeleri bildirilmiştir. kıt'aların'n müşkül bir ise girişti^lerini ka 'in bu pîânı, Berlin ile Moskova arasın 7un başhca ihracat eşyası olması dolayıİstarbul bölgesinde bulunan Mlllî takeşif faaliyeti olmuştur. Bir hava muhaFransız ordusuna yazılmış olanlar için bul etmek luzundır. Ci'"kü Fransızlar. da yapılan askerî temaslann akabinde süe Almanyanm bu hareketinin Isveçte rebesinde sekiz Fransız tayyaresi düşü kım atletlerinin 26/9/1939 saat 16,30 bu formaliteye riayet etmek mecburiyeli nzim etmiş o^masıdır. Bunu, birçok de ciddî endişe uyandırdıgım yazmaktadır. buıada ceohe teşkil ettiVeri bir hafta Fenerbahçe stadında idmanda yoktur. rülmüştür. Bir Alman denizaltı gemisi, da lıl'er bu<?ün ispat ediyor. Bu hususta danberi istihkâmW vücude getirmişler, Siohholm Tiiningen gazetesi Almanharır bulunmalan rica olunur. bir torpito muhribini batırmıştır. İsveçe iltica eden tahtalbahir mevzilerini tahkim etmişler, siper ve tel Moskova'nm îspanya isini halledio bitir yanm bitaraflarra ticaretine mânî olmıyaBur»ada yapılan maçlar Ekonomik harbde de büyük muvaffaStokholm 25 (a.a.) Üçüncü bir örrjü'er vas'tasile bu araziyi emniyet altı tnek için pöstermis olduğu isticaldir. Al cağmı tsmin ettiğini,/4/fon Bladet gazeBursa. (Hususî) Atatürk stadyomanya Moskova'dan o derece kuvvetli tesi de İsveç diplomasisinin bu mesele ü vivetler elde edilmiştir. Polonya tahteSbahri Stokholm limanına na almış'ard'.r. munda bu hafta Mennosspor ile Yeniütica etmiştir. Tahtalbahir musadere edil Almcnlar infilâk e*en balonlar teminat aimıştır ki Rusyanın muhalefeti zerinde tam izahat almak niyetinde buşehir (ienclsrbirliği arasında bir maç ne uŞramaktan korkmaksızın Polonya a lunduğunu bildirmektedirler. miş ve mürettebdtı diger iki tahtelbahrin yapılnvştır. Merinoslular bu oyunu sıkullamyorlar '•"'ic'eVi o^nını hazırlamıştır. mürettebatı gibi tevkif edilmiştir. fıra karşı üç sayı ile kazanmışlardır. Roma 25 (a.a.) Almanyanm garb Bir Fransız vapuru batırıldı Akınsporla Muradiyespor birinci takımcepVıesinde bulunan İtalyan gazetecileri Londra 25 (a.a.) Bir Alman de'arı arasında da bir maç yapılmış, Mu« Almanların düşman tayvarelerine karş,' nizaltısı Manş denizınde hiçbir ihtarda radiyesporlular oyunu sıfıra karşı üç saTayyarelerin mnvaffakiyetli içleri pstlayıcı maddelerle dolu küçük ba(Battaraft 1 inci sahifede) bulunmaksızm 2660 tonluk Fransız yı ile kazanmışlardır. uçuşlart lonlar kullandıklarını bildirmektedirler. Phryne vapurunu batırmıştır. sükunun muhafazasıdır. îzmirde yapılan güre^ler îstendiği zaman infilâk *'len bu balonlar. Londra 25 (Hususî) îngiîiz taySaint Brice, Journal gazetesinde yazBir İngiliz sahil tahlisiye kayığl müretîzmxr, 25 (a.a.) Garbî Anadolu gücivarda dolaşan tayyareler için tehlıkeli yareleri dün gec? garbî ve şimali garbî tebattan sağ kalan 24 kişiyi kurtarmıştır. dığı makalede diyor ki: «Türkiye Haricireş birincilıkleri dün Denizli, Manisa ve İlerleyen kıt'alar birer ?;lÂhtır. Almanya üzerinde yeniden muvaffaki Bunlardan ikisi yaralıdır. ye Vekili bugün Moskovaya vasıl ola îsmir bölgeleri güreşçilerinin iştiraiule Moskova 25 (a.a.) Dinyeper nehri Birçok Alman tnvyareleri yetli uçuslar yapımşîardır. iizerindeki Sovyet nehir filosu Polonya' Norveç sahillerind* bir denfo caktır. Şükrü Saracoğlu son beyanatında yapıldı. Büyük bir alâka ile takib edi'en düşürüldü İngiliz tayyareleri yeniden Türkiyenin takib ettiği politikayı anlat gürejlerde kuvvetli elemanlara malik odan mukavemel görmeden ilerlemektedir. muharebesi lan De^izli bölgesi dört, Izmir bölgesi Paris 25 (a.a.) «Havast> Dün ögboyanname attı Bu filolar dün Punitsev Sarwy şimenLondra 25 (Hususî) Norveç sa miştir. Vaziyet açıktır. Türkiye hem ln iki ve Manisa bölgesi de bir btrinciuk leder sonra garb cephesinde Alman hatdifer köprüsüne kadar gelmiştir. Londra 25 (a.a.) Dün akşam In hıllerinde şiddetli bir deniz muharebesi giltere ve Fransa ile, hem de Sovyetlerle aldılar. ^^kk^^ ları üzerinde vukua gelen hava muhare gPiz tayyareleri garbî Almanya üzerinde Dinyeper nehri üzerinde birkaç mayin cereyan etmekte olduğu haber verilmek anlaşmalar yapmak için görüşüyor.» beîeri, Fransız tayyarelerinin muvaffa bir keşif uçuşu yapmışlar ve beyannameBelç^ka tahvilât çıkarıyor keşfedilmiştir. Polonyalılar Sovyet filoPopulaire gazetesi dc diyor ki: «Al tedir. Bergen'den bildirildiğine gore, sakiyetile neticelenmiştir. Brüksel, 25 (a.a.) Independance ler atmışlardır. sunun muvasalatından evvel birkaçı silâh manyanın Balkanlarda bir harekeu' Türhilden top sesleri işitilmektedir. beJg« gaîetesi. askerî masraflann kapaBu muharebeler, yalnız avcı tayyare ve mühimmat yüklü birçok gemileri ne Bîr Alman tahtelbahri batırıldt Resmî İngiliz mehafilinden alman ma kiyenin de mukavemetile karsılanacaktır. tılabilmesi için hükumetin yakında 9lerinin degil, fakat düşrr.an tayyarelerine hirde batırmışlardır. Londra 25 (Hususî) Bir îngiîiz lumata nazaran, deniz muharebesi bugün Balkan Balkanlılanndır. Türkiye ayni tikraz tahvilleri çıkaracağını yazmaktafaikiyet gösteren bombardıman tayyarelezamanda bir Balkan devletidir ve Bal dır Bu haber, şimdiye kadar resmen te« Odesa limanı kapatıldt rinin de sağîam ve sür'at kalitelerini ispat muhribi, bugün bir Alman tahtelbahrini ögîeden sonra başlamış ve akşam saat 8 kanlarda hakem vazifesini görmektedir.» yld edJlmemistir, de hitam bulmuştur. batırmıştır. Londra 25 (Hususî) Sovyetler bu eylemiştir. Polonyalılar RADVO J Harb raporları Fransada [ Garb cephesi Varşova niçin mukavemet ediyor? Almanlar Atletler davet ediliyor | Şark cephesi Hariciye Vekilimiz Moskovada büyük merasimle karşılandı Sovyetler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog