Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

26 Eylul I93S (JUMHUKİVET lktibaslar Italya Almanya Otomatik olarak harekete geçmesi icab eden ittifak bugün neden tatbik olunmuyor? Fransız tayyarelerinin Zelzele devam ediyor Bulgar Krah Boris ve Başvekil teessürlerini, dün yaptığı akm (Baştaratı 1 inct sahifede) Almanya ıle Sovyetler Birliği arasında bir anlaşmazlık çıkarmağa uğraşan bütün garb tesirleri tamamile bertaraf edilmiştir. İki memleket beynindeki münasebetler, müşabih menfaatlerin heyeti umumiyesine dayanmaktadır.» Journal gazetesinde SaintBrice, diyor ki: «Bu meseleden en karakteristik vaziyet, Bulgarların hattı hareketidir. Bul garlar, Rusya ve Almanyanın Polonyadaki müşterek hareketlerini vesile ittihaz ederek Dobruca üzerindeki taleblerini ileri sürmektedir. Şurasım da unutmamalıdır ki Balkan Antanb, bu tadilci programa karşı kurulmuştur.» Journal gazetesi, başmakalesinde de ayni mevzua temas eylemekte ve şöyle demektedir: «Epey zamandanberi Almanya tarafından açıkça tehdid edilmekte olan Yugoslavya, yeni vaziyeti o derece iyi görüyor ki sanıldığına göre, yakmda Moskova hükumetini tanıyacak ve Sovyetler Birliğile diplomatik munasebat tesis eyliyecektir. Şurasını hatırlatalım ki 1914 harbi, Rusyanın Balkanlardaki kendi menfaatleri namına fakat ayni zamanda da Sla vizrn adına Sırbistanı müdafaaya koyulmasile patlamıştır. Bizler, o zaman, Rusyanın müttefiki olarak ve verdiğimiz sözü tutmak İLİn harbe girmiştik. Fakat asıl anla=mazlık, Viyana ile Petersburg arasında, Slavlarla Cermenler arasında idi. Acaba, bugün, proleter çehreli yeni bir panslavizm ilerleme halinde değil midir? Ve Almanyanın tazyikı altında bir çok Slav milletleri mevcud değil midir?» Excelsior gazetesi, diyor ki: «Sovyetlerin oyunu sarihtir. Son yirmi sene zarfında, Sovyetler, Almanlann elinden mümkün olduğu kadar çok şey almağa fakat ne müttefik, ne de düşman olnrak Almanya ile yalnız basma karşı karşıya kalmamağa çalışmışlardır.» Excelsior, makalesini şöyle bitiriyor: «Panslavizmin bir tek tehlikeli düşmanı vardır ve o da Prusyadır.» sefirimize bildirdiler, felâketzedeler yapılan yeni fırın da yıkıldı 1Ç1D f Bugün, vaziyet üzerinde kuvvetle mü fiini alâkadar eden esbabdan ileri gel Bir Avusturya odayı imha edildi essir olan bir hâdıse var: Otomatik su miştir. Gratz 25 (a.a.) Alman Leh rette harekete geçmesi icab eden Çelik Salzburg görüşmelerini takib eden on harbi esnasında Galiçyada ölen Avus Paktın âbl kalması. Berlinde, 22 ma gün zarfında, Alman matbuatı, Polonya yısta neşredilen bu paktın 3 üncü mad aleyhindeki Alman tezlerini müdafaa et turyalı askerlerin ailelerinin matem elbidesi der ki: «Âkid tarafların arzulart ve miş, lngilterenin mes'uliyetlerini ileri sür sesi giymeleri yasak edilmiştir. Lwow ile ümidleri hilâfma, taraflardan biri, diğer müş ve muahedelerin tamamen tadili ta Karpatlar arasındaki mıntakada askerî bir devletle veya devletlerle harbe sürük raftarlığını güderek, mihver tesanüdünün harekâta iştirak eden Gratz alayı söy lendiği takdirde, diğer âkid taraf, mül harb halinde, otomatik olarak kendin lendiğine göre tamamile imha edilmiştir. Bu alay, Şuşnig hükumetinin en şid tefik sıfatile. onun yonı sıra derhal mii göstereceği zehabını vermiştir. Gayda'nm. datii düşmanları olan Avusturyah nazi dahalede bulunacak ve karada, denizdc, bu noktai nazan müdafaa eden makalehaaada, bütün askerî kuvüeilerile kendi lerini, günün birinde şöyle bir yazı takib erden teşkil edilmişti. Kurşuna dizilen Avusturyalılar sine yardım edecektir.» etmiştir: «İtalyan siyaseti, mihvere ve 1Halbuki, malum olduğu üzere, Mus talı/an menafiinin müdafaası esasına isli Klagenfurt 25 (a.a.) Mensub olsolini'nin riyaseti altında toplanan Nazır nad eder. Eğer Paris ve Londra henüz dulr'an alay, Polonya cephesine harekel iği zaman mahallî gaınizonlanndan filar Heyeti, 10 eylulde, Italyanm hiçbir bilmiyorlarsa bile, bu menafi, bugünkü askerî harekâta teşebbüs etmiyeceğini 1 ihtilâfm hal sekli ne olursa olsun, sarahaîrar etmiş olan birkaç Avusturya askeri talyan milletine bildirmiş, ayni zaman le söylenmeli ve kendisini göslermelidir. kurşuna dizilmiştir. Bu gibi firar hâdiseZelzelenin bir harabeye çevirdiği Kabakum köyünden bir manzara da resmî Stefani ajansı, Führer'in, îtal Italya, bu ihtilâfm içinde, aldatıcı zava leri, hakikî bir isyan mahiyetini almıştı. Sofya, 25 (a.a.) Bulgar ajan gesinde yağan şiddetli yağmurlar, yanın askerî yardımma ihtiyacı olmadığı birin ötesinde, kendisi için de hayau bir Kısmı azamı katolik olan firarilerin ba sı bildiriyor: Dikilide hafif geçmiş olmakla beyolunda Mussolini'ye verdiği teminatı neş mesele mevcud olduğunu bilir ve bu me şında Anton Döllingg isminde bir adam İzmir zelzelesi dolayısile, Kral raber açıkta kalanlardan birçogu scleyi bir İtalyan tarzı halline bağlamak bulunmakta idi. retmişti. Boris. Saray Genel Sekreterliği mü~ ıslanmıştır. Yağmurdan evvel zuBerlinde yeni bir infilâk Italyamn bu kararı, izaha ve tenvire ister.» şaviri Kançief'i Türkiye elçiliğine hur eden sert bir bora bazı ağacKaunas 25 (a.a.) Berlinden gelen Şu hale göre, Îtalyanın siyasetindeki muhtacdır: Alman îtalyan paktının 3 izam ederek Berker'e felâket kur ları kırmış ve hayli tahribat yapüncü maddesi hükmü o kadar sarihtir ki, bu dönüm noktasını, makalenin intişan haberlere göre Tempelhof da bir çikolata fabrikasında infilâk vuku bulmuş ve banları hakkında sempati hislerini mıştır. Yalnız tzmirde uzun zamanîtalya, bizzat Hitler'in müsaadesi olma tarihi olan 26 ağustos olarak gösterebibildirmiştir. danberi yağmur yağmadığı için kudıkça, taahhüdlerini otomatik surette ye liriz. Italya, mihveri red ve inkâr etme arkasından yangın çıkmıştır. Bu hâdise birkaç gün içinde vuku bulan «kaza» laBaşvekil Köseivanof namına da rak kalan topraklar moloz halinde rine getirmek mecburiyetinden vareste mekle beraber, lisanmı değiştirmiş ve Ikalamazdı. Acaba Hitler neden dolayı talyanın muslihane tarzlarla halli icab rm dördüncüsüdür. Protokol şefi Belinof, Türkiye elçi aşağı caddelere indiğinden tramHükumet makamlan bu suikasdlerin eden menafiinden bahse başlamıştır. bu mecburiyeti kendisinde görmüştür? si Berker'e Bulgar hükumetinin ta~ vay münakalâtı bir müddet durbir teşkilât tarafından tertib edildiğini *** Akla ilk gelen faraziye şudur: îtalyaziyetlerini bildirmiştir. muştur. Kızılayın Ankaradan gönzanı etmektedirler. nın vaziyeti, Salzburg anlaşmalarımn neAlman Sovyet paktının, îtalyayı nafzmir, 25 (Telefonla) Dün ge derdiği 500 çadır bugün Somaya İki infilâk daha ticesidir. Hitler, îtalyanın bitaraf kalma sıl olup da harbe sürüklemediği keyfiyece Dikilide 3,15 ten 5,30 a kadar gelmiştir. Oradan kamyonlarla DiLondra 25 (Hususî) Almanyada sını, daha doğrusu askerî harekâta teşeb tine gelince, bu paktın, Hitler'e yolu tabeşer saniyelik yedi zelzele, 8,50 kilive nakledilecektir. büs etmemesini bizzat istemiştir. Hitler'in, mamen serbest bırakmasına mukabil, u iki infilâk daha olmuştur. Hanover'de de de altı saniyelik bir zelzele daKızılay Cemiyetinin felâketzeşerk cephesindeki muharebeyi sür'atle ni mumileşmesi melhuz bir harbin merkezini vuku bulan infilâk neticesinde 15 kişi ölha olmuştur. Tamiri mümkün görü~ delere yardîmı ve sıcak yemek tevmüş, 17 kişi yaralanmıştır. hayete erdirmeği ve bu esnada da, Sieg cenuba doğru sürmüş bulunduğunu nazalen bazı evler ve felâketzedelere zii devam etmektedir. Dün gece sa«Sovyetler kendileri için Boclun madenlerinde vuku bulan infried hattı sayesinde, Fransız taarruzunu rı itibara almak lâzımdır. Italya, Almanekmek temin etmek için inşa edilen at 20,50 de ve bugün saat 19.30 çaliftyorlar» durdurmayı ümid ettiğini bir an için dü ya ile birlikte harbe atıldığı takdirde, filâkta da yüzlerce adam ölmüştür. Infilâklann gizli bir teşkilâtın eseri olLondra 25 (a.a.) Pazar gazete yeni fırın bu zelzeleler esnasında da tzmirde bir saniye devam eden şünelim. 3 eylul tarihli sözlerinde haber başlıca savaş sahası kendisi olacaktı. leri, Sovyetler Birliğinin Polonyadaki ge yıkılmışlardır. Dün gece İzmir böl şiddetlice iki zelzele hissedilmiştir. verdiği harb plânı da filhakika bundan Italyadan gelen bütün haberler şu nok du§u haber veriliyor. ibarettir. Gene farzedelim ki, Hitler, bir ta etrafında birleşiyor: Almanyaya karşı Yahudilerin radyolart müsadere niş hareketilerinin uyandırdığı hayretten bahsetmekte ve bu hareketin vaziyet üzeMerhum Fethi Tahsinin cenezesi kaldınldı j sulh vâdinde bulunmak suretile, Polonya itimadsızlık ve husumet hisleri, Italyada, edildi rinde bırakacağı akisler hakkında tefsırzaferinden sonra, Fransa ile Ingilterenin gitgide daha bariz bir hal almakta ve bu, Amsterdam 25 (a.a.) Niewes arasını açmayı tasarlamış olsun. Bu da, bizzat faşist mahfillerine kadar sirayet Vanden Dag gazetesinin Berlinden bil erde bulunmaktadır. Observer gazetesinde Garvin, PolonGöring'in, Berlindeki amelelere söylediği etmektedir. Bu, Mussolini'nin, eğer ister dirdığine göre yahudilerde bulunan radyanm dördüncü defa olarak Sovyetler nutukta kabataslak anlattığı tasavvurdur. se, mihver siyasetini yenibaştan ve tama yolar, Almanyanın her tarafında ve AlBu takdirde, İtalyanm, Almanya ile bir men ele alamıyacajh manasım ifade man işgali altında bulunan mıntakalarda Birliği lehinde taksim edildiğini yazmaklikte harbe girişmiş olması lâzım geldiği etmez. Şu var ki, Duçe nin bugünkü bı hükumel "makamlan tarfıııtln Trrasadere ta ve bu memleketin şimdiki hududlannın fimalde ve cenubda eski hududlarından aşikârdır. Zira, îtalyarun Fransaya kar taraflık veya istinkâf politikası, Italya dilmiştir. 150 mil ilcride bulunduğunu tebarüz etşı açacağı bu savaş, bilâhare yapacağı da, son derecede beklenmektedir. Mussoli General Friç'in cenazeai Berlinde her türlü tavassut ihtimalini ortadan kal ni, italyayı harbden uzak tutacağı ümiBerlin 25 (a.a.) Von Fritz'in ce tirmektedir. Sovyetler, Baltık devletlerile dırır. Berlinin formülü mucibince tatbik dini verdiği andan itibaren İtalyan mille na7esi, dün akşam Berline getirilmiştir. Carpatlar arasında eskiden olduğu kadar edilecek olan harbi tahdid edici bir siya tinin kalbine, şimdiye kadar asla görül ,enaze merasımı. yann devlet hesabına şimdi de meşhur olan bütün sevkulceyş set, İtalyayı, velev muvakkat bir zaman memiş derecede hulul etmiştir. Eğer İtal jeçhul asker abidesinin önünde yapıla noktalannı, nehirleri, yolları, şimendifer m hatlarım ve ırkî sebebler dolayısile paylaiçin, harb haricinde bırakmak gerekti. yan hükumet reisi bunun zıddı bir karar aktır. Cesed, askerî mezarhğa defnedileşılamıyan bütün mıntakalan ellerine geBerlin'le Roma arasında müşterek ve ittihaz etmek mevkiinde bulunsaydı, psi ektir. çirmişlerdir. Nazi erkâmmn mühim bir mukarrer bir siyasetin mevcudiyeti esası kolojik bir hazırhk yapmak mecburiyetinH'tler, Karpatlardaki petrol kuyula toplantısı nı müdafaa eden tezin delilleri bunlar den kurtulamazdı. rını kaybetmiş ve imparatorluğuna temsil Roma 25 (Hususî) Hitler, bugün olabilir ki, yabana atılacak fikirler değilMuhakkak olan bir nokta var. İtalyan kabi'iyeti olmıyan 30,000,000 Slavı sokdir. Lâkin, itiraf edelim ki, bu mülâha bitaraflığı, Roma'nm, yukanda adı ge Mareşal Görinp'le Hariciye Nazırı Von mol. gibi nankör bir işi üzerine almıştır. zalann sadeliği, hatta ifrat derecedeki çen «îtalyan tarzı halline» ulaşmak mak Ribbentrop'un istirakile bir içtima ak Fethi Tahsin Başaran, ebedî medfenine götürülürken Zaman geçtikçe bu Slavlar, Hitler sistedetmiş ve bu içtimada mühim müzakerabedahetleri, şüphe uyandırmaktan hâli sadile tuttuğu bir siyasettir. mi için öldürücü bir yara olacaklardır. Vefatını teessürle haber verdiğimiz îsîstanbul şehir bandosunun matem haerde bulunulmustur. Müzakerelerin garb kalmıyor. A. R. Moskova Almanyaya lâzım olan madde tanbul Iş Bankasi hukuk müşavirlerinden vasile cenaze, eller üzerinde taşınarak L'Europe Nouvelli'den cephesindeki harekât hakkında cereyan leri verecektir. Fakat nazilerin istediği Salzburg ve Berghof resmî tebliğlerine ve Beden Terbiyesi U*numî mıidürlüğü Bahariye caddesini takiblt Kadıköy cattiği ve Von Ribbentrop'un Belçika ile bakıhrsa, Kont Ciano, Von Ribbentrop miktarda değil. Çünkü Sovyetler, kendi Istanbul mıntakası asbaşkanı Fethi TahHolanda hududlarından Fransaya hü miine getirilmiştir. Merhnmun cenaze nave Hitler arasında cereyan eden müzalesablarına çalışıyorlar. Bu itibarla Gor sin Başaranın cenazesı Ankaradan şehriEstonya Hariciye Nazırı cum etmek noktai nazarını müdafaa ey mazı burada kılınmıs, müteakıben gene kereler, mihver devletleri arasında tam çakof*un şu nasihatini tutmalan ifhtimali mize getirilmiş ve dün pek hazin mera Moskova'dan döndü edıği haber vpri'.iyor. tabdtu eller üstünde Kadıköy iskelesinin bir noktai nazar mutabakatile neticelenle vardır: simle kaldırılmıştır. Riga 25 (a.d.) Estonya Hariciye Hitler yeni teklifler mi yapacak? önünden geçerek Kadıköy Iş Bankasi ömiştir. Diğer bazı haberlere göre, ağustos «Prusya Kralı için çalışma.» Fethi Tahsinin bütün dostları dün sa nune getirilmiş ve bir dakika durduktan Roma 25 (Hususî) Siyasî mehaortasında cereyan eden îtalyan Alman Nazırı Selter ansızın Moskova'dan dönLehistan Sovyetleştiriliyor bah erkenden merhumun Kadıköydeki sonra cenaze arabasına konmuştur. görüşmelerinde, bilâkis, bir ihtilâf çık müş ve bugün Riga'dan geçmiştir. Hiç ılde, önümüzdeki hafta zarfında Hitler Roma 25 (a.a.) Polonyamn sür evmde toplanmışlardır, muhtelıf müessearafmdan dermeyan edilecek yeni tekmıstır. İtalyan kaynaklanndan verilen bu bir beyanatta bulunmamıştır. İs Bankasi tarafından tedarik edilen atle Sovyetleştirilmesi, îtalyan müşa selfrden ve bu meyanda eski Başvekil Letonya hükumet merkezindeki ecnebi irler bpklenilmektedir. habere nazaran, ihtilâfın sebebi, paktm taksilerle hazırun cenaze arabasmı takib hid'enni endişye sevketmektedir. Celâl Bayarın, îstanbul Vılâyetinin, Iş pizli bir maddesinin Hitler tarafından ih mehafil Selter'in bu ansızm dönüşünü Ita'yan gazetelerinin başmakaleleri ve Bankasının, Beden Terbiyesi Umumî ederek Karacaahmede kadar gidilmistir. lâl edilmiş olmasıdır ve bu gizli madde bedbin bir surette mütalea eylemektedir. hususî muhabirleri tarafından verilen ha müdürlüğünün, Îstanbul mmtakasının, Merhumun kabri başında hayatmdan, Yeni Zelandanın yardımı Hitler'in, bir müddet icin harbe sebebiDanimarka Kralı hasta berler bunu teyid etmektedir. Galatasaray, Fenerbahçe gıbı teskılâta muhtelif sahalardaki iş vt meziyetlerin Londra 25 (a.a.) Yeni Zelanda yet vermiyeceği taahhüdünü ihtiva etme1' Londra 25 (Hususî) Danimarka Stampa gazetesi, Sovyetlerin program bağlı kulüblerin gönderdıkleri 35 kadar den bahsedilmiş ve merhum toprağa tevdi tedir. Bu haberin ne kaynağını, ne de Kralı Kristiyan aSır surette hastalanmış ıükumetinin Avrupada harb etmek üze lannı ve arazi taleblerini terketmediklerini olunmuştur. çelenk gönderilmiştir. tam mevcudlu bir fırka göndereceğini bizzat haberin sıhhatini tahkik ve tetkike tır. bildirmektedir. Sovyetler her gittikleri yer Saat on biri on geçe merhumun tabutu Mecdi Hüsameddin de öldü ngıltere hükumetine bildirdiği haber veimkân yoktur. Esasen bunun nisbî bir e Eski Çek Başvekili Pariste de bıiyük bir sür'atle Sovyet teşkilâtı vü ailesinin ve bütü dostlarının göz yaşlan ilmektedir. hemmiyeti vardır. Çünkü, fıkrimizce, IUç senedenberi müznîin bir hastalığa Paris 25 (Hususî) ÇekoSlovakya cude getirmektedirler. arasında eller üzerinde taşmarak evden talyanm bueünkü vaziyeti, bu sebebler sabık Başveki'i Müan Hodza bugün Amiral Binbam öldü maptelâ olan en eski denız idarecilerimizHiq beklemedikleri bir anda taşıdıkları çıkdrılmıştır. Cenaze alayında îstanbul den ziyade, bizzat îtalyanın millî mena Londradan burava gelmiştir. Londra 25 (a.a.) Amiral Binbam, fikirlere dinî âdetlerine rağmen Stalin reValisi Lutfi Kırdar, eski Vali Muhiddin den Mecdi Hüsameddin de dün gözleri8 yaşında olduğu halde dün vefat etmiş jimi altına giren Polonyah binlerce aileÜslündağ, İş Bankasi erkânı, birçok ta nı hayata kapam.ştır. Galatasaray kulübü tir. Binbam, Jutland deniz muharebesin lerin kabıteti kolayca gözönüne getirile nınmış avukatlar, eski ve yeni spor idare deiizcilik şubesinde uzıın seneler çahş de Nestor torpito muhribine kumanda et bilir. Fakat İtalyan gazetecilerinin ancak cıleri, teşkilâta bağlı kulüb idareci ve mış eski bir idareci olan Mecdinin ölümü, ; miş ve bu harbde büyük muvaffakiyetli nazan dikkatlerini celbeden cih^t, Al sporcuları ve pek çok dostları bulunmak h >yük bir teessür uyandırmıstır. MerhuareVetler yapmıstı. manların bir Polonya arazisini Sovyet ta idi. ma Tanrıdan rahmet dı'enz. Mühimmat işlerinin kontrolü lere terkettikleri zaman görülen manzaLondra 25 (Hususî) Mühimmat radır. yetler Birliğine henüz avdet etmiyen iltica eden Polcnyd hükumeti erkânile. şlerini kontrol etmek üzere kurulan OnAlmanlar, terkettikleri mıntakadan he Varşova'dakı Sovyet sefareti azasınm a Polonya sefareti memurlannı tevkif et ar Medisi vann ilk içtimamı akdedeceknüz tamamile ayrılmadan evvel Sovyet kıbeti hakkında bir haber alınmadan meğe karar veHisini öğrenmesi üzerine tir. Onlar Meclisi mühimmat imalâtile ler bu araziye girerek o mıntakanın adlî Moskova'daki Polonya diplomatlarımn bir an evvel Fmlandij ayı terketmek üzemühimmat fabrikalarında çalısan amele ve sivasî idaresini eline alacak olan ma serbest bırakılmıyacağmdan korkulmakta re hazırhğa baslamıstır. lerini tanzim ve murakabe edecektir. dır. Herhalde ma'um olan birşey varsa hallî Sovyet meclisini kurmaktadırlar. Finlandiya h'ikumetinin de bu şekilde Sovyet meclisleri müfrit Sovyetler ta o da Moskova'daki diplomatik Polonya hareket etmesinder endise edilmektedir. rafından kurulmaktadır. Bunlar, malum heyetinin Sovyetîcr Birliğinden hareket Polonya sefaret heyetinin memleketi Slâv Cermen mücadelesi olan Sovyet ihtilâl metod'arile işe giriş ettiğine dair verilen haberin tekzib edil terketmesine müsaade edilmekte ise de Paris 25 (a.a.) Fransız matbuatı, mektedirler. Stampa'nın öğrendiğine gö miş olmasıdır. Sovyetlerin Varşova sefiri Sovyet makamlan pasaport meselesinı o «Stıvyetlerin yeniden Avrupaya dühulü» re Galiçyada Sovyetlerin ilk işi derhal Şaranof'u son günler zarfında Varşo kadar güçlestirrnitlerdir ki bunların he mevzuu ile meşgul olmaktadır. ziraat kanununu tatbik etmek olmuştur. va'da görenler olmuştur. Kordipîomati yetin azimetine veya Sovyet topraklarmGazeteler, panslavizmin bu yeni akı Bu gazete. şimdi hemhudud bulunan ğin en kıdemlı azası sıfatile Von Schu dan geçmelerine mâni olmak maksadıie ıile yeni iki meselenin ortaya çıktığını te Sovyetler Birliği ile Macaristan ara lenburg, Sovyet diplomatlarımn akıbeti hareket ettiklerınden korkulmaktadır. jarüz ettirmektedir. Bu iki mesele, Akde sında bir ihtüâf çıkacağını zannet hakkında malumat almak istemişse de Birkaç gündenberi Moskovaya mu ıiz meselesile Balkanlar meselesinin gös mekte ve evvelce hemhudud olmadıklan Almanlar henüz Varşova'yı zaptedemevasalatları beklenen Minsk'deki Polonya erdiği vaziyette değişiklik hasıl olması ve zaman bile bu iki memleketin anlaşama dikleri için bu hususta hiçbir müspet hakonsolosluk memurlan henüz gelmemişber elde edememiştir. ermanizm ile Slavizm arasındaki mü dıklarmı hatırlatmaktadır. Manisa (Hususî) Çocuk Esırgeme Kurumu yuz kadar fakir çocuğu Finlandiyadaki Poîonya sefareti he lerdir. sünnet ettırmiştir. Bu munasebetle çocuklar için eğlenceler tertib edildi. cadelenin yeni bir safhaya girmiş bulun Moskovadaki Leh »efirinin âktbeti (Lutfen sahifeyi çevirlniz) gönderdiğım resım sünnet ettirilen yavruları bir arada göstermektedir. masıdır. Moskova 25 (a.a.) Havas: Sov * yeti, Rumanya hükumetinin memlekete Manisada sünnet ettirilen çocuklar j Rusvada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog