Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

26 Eylul 1939 CUMHUBtYFT SON HA B E R L E Dil bayramı Bugün bu münasebetle Halkevlerinde büyük merasim yapılacak Bugun Dil bayramıdLr. 26 eylul ilk Türk Dıl Kurultayınm toplandığı gündür. Ebedî Şef Atatürkün kutsal eîile kurulan Dil Kurumu, şimdiye kadar, Türk dılinin hakikî mahyetini ortaya kojacak ilmî deliller toplamak hususun da eşs'z emekler sarfetmiştir. Kunım tarafından tespit edilen yeni terimler tedrisatta esas tutulmak «uretile Türk çocuklanra d limizin geniş varlıklaıı öğretilmektedir. Bugün bu bayram, bundan öncekl yıllarda olduğu gibi, menı leketin ber tarafında geniş bir programla, parlak merasimle tes'ld edilecektir. Bu münasebetle bütün Halkevlerinde müsamereler tertib edileceS, konferanslar verilecektir. Dil bayramı münasebetile bu akşam saat yirmi birde Eminönü Ha'kevinde bir merasim yapılacaktır. tstiklâl marşım müteakıb, evın Dil Tanh kolu başkcnı Halid Bayn tarafından «dil hareketlerinin son manzarası» avni kol azalanndan biri de «eski ve yeni dil &rnekleri» adında iki konferans vereceklerdir. Evin Temsil kolu da «Zornikâh» piyesinl temsil edecektir. Efkârı umumiyenin reyi Amerika halkının yüzde 57 si müt tefiklere silâh satılmasını istiyor o,, penizaltı gemilerinin İHEH a&zi öldüriicü faaliyetleri NALINA MIH1NA SovyetKrin hâkim vaiveti I ralarındaiaha evvelce kararlaşbnlmış mrdı; yoksa hâdiselerin ilcasile sofadan mı böyle yapıldı, bilmiyoruz; Lelstanda Almanya ile Yazan; H. B1LECEN Sovyetler arasmda ç»ilen hudud, herhalNevyork, 25 (a.a.) Amerikan efkâ 3 Kanuna muhalif hareketler için derde, Almanyanın lerue olmamışbr. n umumiye enstıtüsünün yaptığı refepls edilen cezalann arttınlması, Almanyaya karşı uzun müddetli bir lerle Fransızlara buyuk zayıat verdırdikranduıo neticesine göre Amerikaülaım 4 Muhariblere açılacak ticari kredıler Sovyet Rusya, Nasf Bug Vistül mukavemet harbine girmiş görünen İn ten sonra, denizaltı taarruzlan, bitaraf yüzde 57 si Fransa ile İngütereye silâh hakkında bazı esaslar. San nehirleri boyuncagarbî Lehistanı işgiltere ile Fransa aleyhinde Almanya ta gemilere ve hatta yolcu genıilerine dahi ve mübjmmat satılmasına taraftardu. Şimdiki kanunun bu sonuncu nokta gal etmekle bugün içinLitvanyadan Slorafından kullanılabilecek silâhlardan bi taarruz ettiler. Bu taarruzların neticesi Bundan başka efkârı umumiyenin yüz hakkındaki hükümlerinin değiştirilmevakya hududuna kada, politika ve sevmalumdur. Amerika, Almanya aleyhine ri de denizaltı silâhıdır. de 90 ı bu satışın peşin para ile yapıl sine biı çok kimseler itiraz etmektedirkulceyş bakımmdan çolmühim bir vazimasmı, yüzde 94 ü de satılan mal'ann ler. Şimdiki Jtanun norrnal ticaret kr*Denizaltı silâhı. ancak Cihan Harbin harbe girmişti. yet almıştır. Fakat, bu defa, Almanya Cihan îngiliz ve Fransızlar tarfaından kendi dilen açılmasına müsaade etmektedir. denberi tecrübe edilmiş bir harb vasıta Orta ve cenubu şarkî Vvrupada, düne vapurlan üzerinde nakledilmesini taleb Ruzvelt Vaşingtona döndü sıdır ve o harb esnasında çok mühim iş Harbinden aldığı dersi untmamış görünü kadar mevcud olmıyan isvyet nüfuzu, etmekted rler. Nevyork, 25 (a.a.) Ruzvelt, hususî ler görmüstür. İlk defa olarak, denizaltı yor. Deniz harblenne düir enternasyonal artık buralarda askerî ve 8/asî mühim bir trenle Hvdepark'tan Vaşingtona hareYtni bitaraflık kanun lâyihan gemileri, Cihan Harbinde ortaya atılmıs hukuk kaidelerini ihlâl etmeksizin, sırf amildir. Almanya. şarkta yjvyetlerin rıVaşıngton, 25 (a.a.) Pittman, dün ket etrrnstir. lar, düşman donanmasını ağır zayiata uğ gfmi adedine ve teknik kuvvetine istinad za ve müsaadesi olmadan h.bir harekette akşam ambargonun kaldınlmasına ta Hariciye encümeni, ambargonun ratmışlar ve harbin devami müddetince eden bir harb usulü kullanıyor. Alman bulunamaz. Lituanya gibi ^umanya ve raftar olan 8 âyan azasını hususî suretkaldınlmasına karar verdi mılyonlarca tona baliğ olan ticaret gemi ların ilân ettikleri sartlara göre bu usul Macaristan da Sovyet Rusjının nüfuz te içtimaa davet ederek kongrenin geçen Vaşington 25 (a.a.) Âyan Mecilsl leri ve eşya batırmışlardı. Lloyd Georges, şunlardan ibarettir: mıntakası dahılindedirler. Hna, Slovakiçtima devresinde Meb'usan Meclsinin H>iciye encümeni, müzakere esası ola1 Îngiliz veya Fransız gemileri, yaneşrettiği hatıralannda bu silâhtan İngilya ve Çekya gibi Almanyay tâbi, fa kabul ettıği kanunun yerini tutmak ü rak. ambargonun kaldınlması, peşin paterenii fevkalâde müteessir olduğunu an ni muhariblere aid ticaret gemileri, mü kat Slav oldukları için Almayaya düştcre bugün Hariciye neümenine tevdi ra ile mubayaat yapılması gibi hususatı atmıs ve «Eğer 917 senesi ilkbaharında sellâh oldukları takdirde bunlara karşı hiç man edeceği umumî bitaraflık kanunu lâyi ihtiva °den Pittman lâyihasım ittifakla yerlerde de, Sovyetlerin yakınlığl Almanya, Ingilterece kabulü mümkün bir bir kayıd ve şarta tâbi olmaksızın. hü mühim tesirler icra edecektir. £>nra, Alhasım tanzim etnvştir. kabul etmiştir. sulh teklif etmiş olsaydı bunu memnuni cum hakkını muhafaza edıyorlar. îngiliz manya ile îtalya arasına sıkışmı bulunan Yeni lâyiha 4 noktayı ihtiva etmekNorrral olarak encümenin müzakere tedir: yetle karsılıyacaktık!» demiştir. Filha ler, denizaltı taarruzlanna karşı müdafaa Siavlarla meskun Yugoslavyadada Sovesası o'arak, geçen içtima devresinde 1 Silâhlardan ambargonun kaldınl ambaıgorun ipkası hakkında Meb'usan kika, denizaltı gemileri îngiltereye yapı edebilmeleri için ekseriya ticaret gemile yet Rusyanın yakmlığı kendini şjöstereMeclistnce verilen karan ele alması lâ Muğla vilâyetinde zeriyat lan nakliyatı o kadar zorlaştırmışlardı ki. rıni teslih ettikleri için Almanlar müselması, cektir; hatta göstermeğe başlamıştr bile. zım gel rdi. Muğla 25 (a.a.) Vilâyetimiz da gene o zamanki îngiltere Başvekilinin ha iâh gemilerle gayrimüsellâhlar arasına bu 2 «Cosh and Carry» plânı, Yeni vaziyetin en mühim cephti, Alhilinde bu sene sonbaharda muhtelif mah tıralannda kaydettiğine göre, bir aralık suretle bir fark koymuşlardır. Gayrimümanya için, Rumanyadan Balkanlra ve sulâta ekilen arazi miktarı yirmi beş bin îngiltere, açlık tehlikcsile bile karşı karsı sellâhlara, evvelâ haber verme usulünü Karadenize inmenin imkânı kalramış altı yüz yirmi üç hektardır. Geçen sene ya gelmiş bulunuyordu. tatbik ediyorlar, yahud da tatbik edecekolmasıdır. Sovyet Rusya, hemen htnen ekilen topraklar ise, otuz bin üç yüz se O zamanlar, denizalb silâhı, yeni tec lerini söylüyorlar. Onların bu şarta riayet Umumî Harbden evvelki vaziyetini alkiz hektar idi. rübe edilen ve hiç beklenilmediği için bü etmedikleri hakkında mukabil taraftan mıştır; hatta ortada bir Avusturya NAAyvalıkta dolunun yaptığı yük sürprizler yapan bir muharebe usulü iddialar vaki oluyorsa da Almanlar tara car împaratorluğu da olmadıği ve vaktie teşkil ediyordu. Hatta, Gelibolu yarım fından şiddetle reddedilen bu nevi iddia bu ımparatorluğa aid olan Galiçyayı da tahribat ların doğru olup olmadığmı tespite imkân elde ettiği için, şimdi 1914 tekinden daha Ayvalık 25 (a.a.) Dün gece yan adasına çıkmış olan îngilizleri denizden yoktur. mühim bir siyasî sevkulceyşî vaziyete sasından sonra kuvvetli bir kasırga binlerce muhafaza eden ve Türk müdafilerini dai2 Müsellâh gemilere karşı tetkik e hib bulunuyor. Avrupanın ortasında ve zeytin ağacını kırarak büyük hasarat yap mî surette deniz toplarının tehdidleri aldilen bu şiddetli hüküm, müsellâh olma Balkanlarda, artık Sovyetlerin arzusu hiAnkara 25 (Telefonla) Gcçen seAnkara 25 (i.a.) Maarif Vekâlemıstır. Anî ve çok kuvvetli bir dolu ile tında tutan îngiliz filosunun bu ağır taaryıp da harb gemilerinin himayeleri altın lâfına hiçbir hareket tasavvur olunamaz. ne dışarıdan ithaline zaruret hasıl olan tinden bildirildiğine göre: gelen sağanak, kemale gelmek üzere o ruz kuvvetini hükümden düşürmek için, anasonlardan gümrük resminin indirilme1 Almanya ve Fransada resmî ve lan mahsul üzerinde büyük tahribat ya Almanlar. üç denizaltı gemisini Şimal da seyreden gemiler hakkında da cari Sovyet Rusyr ileri sürülen bir ihtimal •i hakkındaki kararın tasdikına dair ka hususî surette t&hsilde bulunan talebeledenizi ve Manş yolile uzun bir sefere çı dir. Bu nevi jemilere karşı da Almanlar, olarak Almanya ile daha geniş bir suretparak mühim zararlan mucib olmustur. nun lâyihası bugün saat 15 te Mazhar rimizin yuıde. dönnujeri, karmışlar, bunlan Türk sularına gönder ayni tarzda muamele ediyorlar. te anlaşmış olsa dahi Alman ordulannın Gaziantebde ihtikârla Germenin başkanlığında toplanan Mec3 Harb gemileri tarafından himaye Balkanlara inmesine asla müsaade etmi2 Isviçre. îtalya, îngiltere ve B«*!mişlerdi. îlk defa olarak bir denizalb geliste konuşuldu. Sami Erkmen (Tunce çikadaki devlet ta'.ebelerinden fen şubemücadele misi, sırf kendi vasıtalanna güvenerek bu edümiyen ve teslih edilmis bulunmıyan yecektir. Çünkü bundan hiçbir istifadesi li) Inhisarlann teşekkülünden sonra da lerinde ve teknik sahi da tahsil görenbrin Gazianteb 25 (a.a.) Son günlerde kadar uzun bir seyahate çıkıyor ve o muharib gemilere karşı tatbik edilen usul, yoktur; bilrkis kendisi ve nüfuzu için ha iyi kalitelidir diye yalnız Çeşmeden tahsillerine devamlan, Vilâyetimizde demir, kalay, boya ve di nu muvaffakiyetle neticelendirdikten son gemi torpillenmezden evvel, tayfanın ge tehlike vardır. anason satın alınmasının diğer yerlerdeki 3 Amenkad* bulunan devlet ta'e ğer bazı ithalât eşyaları fiatlannda gayri ra, günün birinde Canakkalenin haricî miyi terkedebilmesi için, haber ve vakit Hadisatm ne garib bir cilvesi ve istihziraati körlettiğini söyledi. Mehmed Al besinin hangi subedr olursa olsun tah tabiî fiat yükseltilmeleri görüldüğünden i sulannda görünerek birbirini müteakıb bir verilmekten ibarettir. Bunda da şart, ge zasıdır ki Rusya, Büyük Harbde Alman demir (îzmir), Ziya Gevher (Çanakka sillerine devamlan, minin kaçmaya tesebbüs etmemesidir. ordulannın taarruzlan neticesinde kaycab eden tetkikabn yapılması, ihtikâr de kaç îngiliz zırhlısını batınyordu. *** le) söz aldılar. Gümrük ve İnhisarlar Ve4 Isviçre, Ingiltere, Belçika ve recesinin tespiti, fiat yükseltilmelerine karbettiği araziyi, şimdi Alman ordulannın Cihan Harbinin ilk senelerinde, îngiliz kili Raif Karadeniz, anason ziraatinin îtalyada bulunan fennî ve teknik mahi sı daimî takibata geçilmesi îçîn VilâyetDenizaltı muharebesi ne dereceye ka yardımile faizile beraber ele geçirmişdenizcilerinin denizaltılara karşı müdafaa yalnız Çeşmeye hasredilmemiş olduğunu, yette olmıyan şubclerde tahsildeki deviet çe Ziraat, Ticaret ve Sanayi Odalan reddr muvaffak oluyor. Almanların son rir. ve bilhassa taarruz silâhı pek mahdud ziraatin serbest bulunduğunu, hava şart talebesinin yurd dörjmeleri, Ui, Elmniyet müdürü *e Belediye Reisin kaldı. Fakat, harb devam ettiği müddet verdikleri malumat, on beş gün içinde Bir zamanlar, Avrupadan elini ayagını lan yüzünden bazı seneler mahsulün az 5 Fransa ve Almanyadan gayri den mürekkeb bir komîsyon teşkil edil çe, yapılan tecrübelerle evvelâ müdafaa, 190,000 tonluk otuz beş gemi batırmış rekmis çribi görünen Sovyet Rusya, şimÇiktığını, 1938 de ayni hal vaki olduğun memleketlerde kendi hesablarına okuyan miştir. Komisyon derhal faaliyete geçe«onra da taarruz vasıtalan keşfedildi. oldukları merkezindedir. Bu, Cihan di, şarkî ve cenubu şarkî Avrupaya büdan haricden getirilmesine zaruret görül talebenin ailelerinin, yoksa kendilerinin, rek ihtikân önlemek için ciddî tedbirler Hatta bu vasıtalar bilâhare, harbden son Harbideki yüksek miktarlann akında tün Avrupa devletlerinder daha hâkim dügünü fakat bu sencki anason ziraatinin arzu ve muvafakatlerile bu memleketler almıştır. ra sarfedilen gayretle de ıslah ve tevşi dır. Fakat, bu defa tatbik edilen batırma Hulunuyor. Avrupa harbinip bütün safhaînhisarların bir yılhk ihtiyacını karsılıya de tahsillerine devamlan kararlaşbnlmışolundu. Bugün, bir denizaltı gemisi, Ci usullerindeki tahdidler göze alınırsa de larmda bu lıakimiyet tesirini gösterecekTrakya meb'uslarınm cak miktarda bulunduğunu söyledi. Ur. han Harbinin ilk devirlerinde olduğu gi nizaltı süâhının tesirlerini ehemmiyetsiz tir. tetkikleri 6 Tah&iJlerini devlet veya devlete Emin Sazak da bu münasebetle buna bi, adeta serbestçe hareket edecek bir hal görenlerin haksız çıkükiannı kabul et benzer diğer bazı maddelerde yapılan bağlı müesseseier hesabına Almanya ve Tekirdağ 25 (a.a.) Trakya mebdeğildir. Tayyarelerle onlan görmek, mek zaruridir. Fransada fen subeierinde ve teknik »a uslan toplu bir halde intihab mıntakala hareketlerini takib etmek, su bombalarile gümrük resmi tenzillerine tema$la bunlaAcaba, denizalb gemilerinden şimdiye rın bir şekle raptı temennisinde bulundu. hada yapmakk iken yurda celbedilmıs nnda bir tetkik seyahatine çıkmıslar \e bunlara hücum etmek mümkündür. Fa kadar batan oldu mu, yahud bunlann ne Hasan Fehmi de mütalealarını söyledi. olan talebeden tahîillerini hayli ileri gö Edirne, Uzunköprü, Kesan, Malkara ile kat, bütün bunlara rağmen, bu silâhın kadarı batırıldı? Bu sualin cevabını verînhisarlar Vekili tekrar cevablar vardı. türmüş olan'arın îsv.çre, îngiltere ve Bel civar köyleri dolaşüktan »onra buraya gene mühim bir kıymeti olmak lâzımdır mek müşküldür. İngiüzierle Fransızlann Çİkada tahsil sahalanna göre hangi fa gelmişlerdir. Neticede lâyiha kabul olundu. ki, îtalyanlar. bu kıymetli müdafaa silâ bu hususa dair şimdiye kadar verdikleri Meclis önümüzdeki pazartesi günü top külte veya yüksek mekteblerde tahsiüeMeb'uslanmız serehne akşam beledi hına ehernmiyet vermişler, geçen harbde malumat, daha ziyade propaganda mahirini ikmal edebi'eceklerinin tayinile Maılanacaktır. ye tarafından valı konağında verilen Vi sayısı bir kaçtan ileri gitmiyen dçnizaltı yetinde, müphem ve gayrimuayyen iddiarif Vekâletine bildirilmesi îstanbul Ünilâyat ve Parti eıkânuun da davetli bu gemiierinin adedini halen 120 ye çıkar lardan ibarettir. Geçenlerde Ingilizlerin versitesinde müteşekki] komisyona havale tayyare gemilerini babran denizalb gemilunduklan ziyafetten sonra Halkevine mışlardır. edilmiştir. sinin de bilmukabele batırıldığı îngilizler giderek orada toplanmış bulunan TekirBu silâha, hemen her millet, kendi dotarafından iddia edilmişti. Buna mukabil Lise v ortamekleblerdeki yeni dağ halkile üç saat süren bir hasbıhaîde nanmasmda hususî bir ehemmiyet veri Izmir 25 (a.a.) Reisicumhur İnötedriiat şekli bulunmuşlar, halkın dileklerini dinlemiş yor. Almanlar bu defa muharebeye 60 de Almanlar bu denizalb süvarisinin. taynü fuarın kapanışı münasebetile Belediye yare gemisini batırdığına dair Alman aAnkara 25 (Telefonla) Lise ve lerdir. Bu konuşmalarda köylünün, çiltVasil Dimitiriyef, Kostantin kadar denizalb gemisile başladılar. FaReisi Doktor Uz tarafmdan gönderilen ortamekteblerde tcdrisabn sabah sekiz çinin ve bağcılanmızm bütün derdleri a kat, bütün Alman tezgâhlannda, denizal mirallığına göndermiş olduğu bir telgrafı Dimitiriyef ve Yani telgrafa karşıhk olarak şu telgrafı gön den bire kadar yapılması hakkındaki çıkca tebarüz ettirilmiş ve bu arada Mal tı inşaatile iştigal edilmekte olduğu anla neşrettiler. Demek oluyor ki batmamış. dermişlerdir: Fakat. acaba, hangisi doğru? Her iki Taksunde Kurabiye sokağında bir eroMaarif Şurası karannın tatbikatı Türki kara ile Keşaıu. Tekirdağına olan uzakin imalâthanesi meydana çıkarılmıştır. şılıyor. Şu halde, eğer harb devam ede«Fuann kapanması münasebetile hak yenin her tarafında bugün başlamıştır. lığindan dolay burad&ki çiftçilerin mah cek olursa, denizaltı silâhı, yeni bir tec taraf da, propaganda kasdile, o kadar Bulgar tebaasından Vasil Dimitriyef ile kımda izhar olunan duygulardan dolayı Bu münasebetle Maarif Vekili Hasan sullerinin Tekirdağına getirerek Toprak yalan söylüyorlar ki kime inanmak lâzım kardeşi Kostantin Dimitr:yef ve Yani rübeden geçecek demektir. geldiğini tayin etmek imkânsızdır. teşekkür ve gayri müsaid hal ve sartlara Ali Yücel Ankara liselerini teftiş etti. Ofisin satmalanna imkân bulunmadığınadında üç kişi. bir müddet evvel Kura*** ' Almanlar, Cihan Harbı esnasında bir biye s'kağmJa 22 numarah evde oir irağmen fuarın kazandığı muvaffakiyetten Oğleden sonraki mütalea zamanlannın dan bu iki merke«. Malkarada bir Toprak Bu silâhta, gerek teknik bakımından, de denizaltı ticaret gemisi icad ebnişlerdi. malâthane kuraxak çalışmağa başlamıştatbikatı da Tefb's Heyeti reisi Cevad ta Ofisi alım merkuz» açılması temennisinde dolayı fuar komiteaini tebrik ederim.» gerek bunun kullanılması itibarile, geçen Günün birinde 2500 ton hacminde, lardır. Polis. bu ' vaziyeti tespit etm'ş, bulunulmustur. Bir idam mahkumıı hakkında rafından görüldü. harbe nazaran büyük bir fark var. CiDeutschland isminde bir Alman denizalb anî bıı araştırma yaparak ve imalâthaMeb'uslanmız gönderdikleri. bir tel •han harbinde Alman bahriyesi büyük haki tezkere Meclisten geri ticaret gemisinin Amerikada çok aranan nevi mevdana cıkarmıştır. Bu gizli imagrafla Ticaret Vekâleti nezdinde çiftçi cimde denizaltı gemilerine daha fazla ealındı hususî bazı Alman mamulâtile Nevyork lâthanede kullanılan aletlerle eczaxar lerimizin bu dileklerinin is'afına tavassut hemmiyet veriyordu. Denizlerde uzun zamusadere edilmiş, yapılan tahlil neticeAnkara 25 (Telefonla) Reşadilimanına vardığını öğrenen dünya, büyük etmişlerdir. man dolaşmaya kadir denizaltılar yerine hayrete düşmüştü Geçenlerde denizaltı sinde bu levazımda morfin bulaşık olyenin Soğukpınar mahallesinden İbrahim Meb'uslanmız bu sabah muhtelif vi bu defa, daha az dolaşmaya kadir, fakat, harbi etrafında Alman filosıı baş amiralı du?u anlaşılmıştır Suçlular, haklarında oğlu asçı Alı Çağlar, adam öldürmek suAnkara 25 (Telefonla) Mıllî Mtitanzim edilen hazırlık evrakile birlikte çundan ölüm cezasına mahkum edilmiş dafaa Vekâleti bütçesinde 3628 numara lâyet işleri ve şarab fabrikasmda tetkik evvelkilere nispetle çok küçük, çok ucuz ile bir konuşma yapan bir İskandinavya Adlveve teslim edilmişlerdir. vc buna dair tezkere tasdik edilmek üze h kanunla cmuhtelif müdafaa hizmetleri lerde bulunduktan sonra Lüleburgaz ve ve az mürettebatla idareye elverişli deniz pazetecisine Amiral, «Bugünkü harbde re Meclise verilmişti. Ali Çağlar, yaşmın karşıhğı> unvanile açılan hususî tasla Kırklareline gitoıek üzere Tekirdağın ian ltılar yaptılar. Bu sayede, Cihan Harbi Almanyanın gıda maddelerine ve umuNorveç sefiri Atatürkün ne yalnız yirmi denizaltı ile girmiş olan tashihi için Kırklareli Hukuk mahkeme 59,917,000 liraya ılâveten yeniden yirmi ayrılmışlardır. tniyet'e İDtidaî maddeye halen o kadar kabrine çelenk koydu sine müracaat etmiş olduğundan bu mu milyon lira verilmesine lüzum görülSamsunda açılan hayvan Almanlar, bu defa onun üç misli bir büyük bir ihtiyacı olmadıği ve olsa da ihkuvvet sahibi bulunuyorlar. Ankara 25 (Telefonla) Norveç hakeme neticesine göre icabı yapılmak müştü Mecl sin bugünkü toplantısında tivaclannı ba«ka vasıta'arla tedarik im»ergisi Maliye Vekili Fuad Ağralı söz alarak üzere tezkerenin müstacelen iadesi hükuFakat, iki harb arasında en mühim Uâr>Ianna malik bulunduâu cihetle» bu sefiri bugün Atatürkün kabirlerini ziyaSamsun 25 (a.a.) Ziraat Vekâleti metçe Meclisten istendi ve tezkere Mec dedi kı: fark, bu silâhın kullamş tarzındadır. Bu defa, ticarî denizaltı gemisi kullanmayı retle bir çelenk koydu. c Millî müdafaaya ald bir tahsisattır, arahndan tertib olunan 1500 lira mükâÜsçe hükumete iade edildi. noktayı izah edelim: 12 adadaki îtalyan kuvvetleri lasavvur etmedikleri cev1»'"' vprmi'tiı. bunun ruznameye almarak tercihan ve fallı tay ve taylı kısrak'ar sergisi dün Cihan Harbinde Almanlar, deniz harLondra. 12 (Hususî) İtalyanın on H. BILECEN müstacelen müzakeresini rica ederim.» Çarsambada Vali vekili Oran Güvenc Vebib Paşa memlekete 'ki adadaki askerlerini geri çekeceğine bi bakımmdan, enternasyonal hukuk ahBu teklifle ruznameye alınan lây ha tarafından ve on bine yakın halk huzu gelmek istedi daü veıılen habeı teeyyüd etmemiştır. kâmmı bir tarafa bırakmışlardı. Bu silâkonusuldu ve ittifakla kabul olundu. runda açılmıştır. Bu serginin açılması öBununia bersber. Roma mehafil nde bu Ankara 25 (Telefonla) Mütareha çok güvendikleri, onun sayesinde İnBolu Valisi Ankarada tedenberi iyi cins atlar yetiştiren bu mıngibi bir hareketin kabil olacağı beyan kedenberi memleket haricinde bulunan gütereyi aç bırakabilecekîerini ümid ettikAnkara 25 (Telefonla) Bolu Va takada hayvan yetiştiricilere büyük bir edtlmektedir. Vehib Paşa, ihtiyarlığından ve gözlerileri için, hududsuz ve kayıdsız bir deniz lisi Nad Kıcıman şehrimize gelmiştir. teşvik vesilesi olmustur. Hükumet tarafıntsveç vergileri arttırıyor harbi ilân ebnişlerdi. Bunun için de, de Ankara 25 (a.a.) Reisicumhur îsnin görmediğinden bahisle yüksek maBolu Vilâyetini alâkadar eden işler etra dan sergide yirmi bin liralık hayvan muStnkbol*n, 25 (a.a.) İsveç Maliye niz muharebelerine mahsus enternasyonal met İnönü bugün saat 16,30 da Yugos kamlara yaptığı müracaatte, memlekete f'nda Vekâletlerle temaslarda bulunmak bayaa edilmiştir. hukuk ahkâmına istinaden, îngiltere etra lavya elçisi olup bu sefer büyük elçiliğe Nazırı umumî bir toplantı esnasında kabulünü rica etmiştir. Kendisi hakkmda üzere birkaç gün burada kalacaktır. Tekirdağ şarab fabrikası fında bir abluka hath ilân etmiş, bu ab tayin edilmiş bulunan Sumenkoviç'i mu millî müdafaanın takviyes: lüzumu doverilmiş olan Türk tabiiyetinden iskat kaPARtS BORSASI luka hattmı geçen bütün gemileri batır tad merasimle kabul etmiştir. Sumenko 'ayısHe kabul edilen yeni masraflann üzüm almağa başladı rannm bugünlerde kaldırılacağı anlaşılı500 milyona baliğ olduğunu ve bunlann Paris 25 (Hususî) Paris BorsasıMürefte 25 (Hususî) înhisarlar ma usulünü tutmuştu. Alman denizaltı viç. Reisicumhura büyük elçi sıfatile iti verpıle i iki misli arttırılmak sureV.I» yor. B'V Alman casusu yakalandı nın bugünkü kananış fiatlan şunlardır îdaresi Müreftedc 4,5 kuruşa mubayaa gemileri, bazı ahvalde, gemileri batır nıadnamesini takdim eylemistir. Kabul temm edle^eğini ve bu yüzden memLondra 176,625. Nevyork 43,80, Berlin Brükse' 25 (Hususî) Zabıta, Brüksei 742., Madrid , Amsterâam ettiği şarabhk üzümleri Tekirdağ şarab mazdan evvel mürettebata haber veriyor, esnasında Başvekil ve Hariciye Vekâleti leketın bugünkü vaşama seviyesinde b r Gand şehrinde bir Aîman casusunu ya 2329, Roma , Lızbon , Cenevre kavma sevketmeğe başlamıştır. Bu fiatlar bazı ahvalde de hiç haber vermiycdu. Bu vekili Doktor Refik Saydam hazır bulun ^enezzüi vukaa geleceğinı beyan etmişusulle, uzun müddet deoizlerde İngiliz muştur. jağcılan memnun etmiştir. tk. kalamıştır. 991. Bugünkü denizaltı gemileri geçen harbde olduğu gibi serbestçe hareket edecek halde değildirler Millet Meclisinin Avrupada bulunan dünkü içtîmaı talebelerimiz Bazı gümrük resimlerinin Maarif Vekâleti mühim bir tamim neşretti indirilmesi kararlaştırıldı Bir eroin imalâthanesi meydana çıkarıldı Millî Şefin Izmir Belediye Reisine cevabları Millî Müdafaaya verilecek munzam tahsisat kabul edildi Yugoslav Büyük elçisi itimadnamesini verdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog