Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 24 Evlul SAÇ EKSİRİ Komojen tNGİLtZ RANZUK ECZANESİ Beyoğlu İstanbul Nev'i Kilosu 8.000 7.000 4.000 4.000 Saçlan besler, köklerini kavvetlendirir, döküimesini önler, kepekleri* ni giderir. Haydarpaşa Lisesi Alım Satım Komisyonundan: Karpuz Kırkağac kavunu Çavuş üzümü Yapmcak üzümü Tahmin bedeli Kr. 5 6 20 11 Tutan Lira K. 400 00 420 00 800 00 440 00 îlk teminaü Lira K. 154 50 2060 00 Haydarpaşa lisesi pansiyonunun ihtiyacı olan yukarıda cins, miktar ve tahmin bedellarile ilk teminatı yazılı yiyecekler açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 27 evlul 939 çarşamba günü saat 15 te Beyoğlu îstiklâl caddesi Karlman karsısında liseler alım satım komisyonu binası içinde toplanacak komisyonda yapılcaaktır. tstekliler şartnameyi mektebde görebilirler. Taliblerin belli gün ve saatte cari sene Ticaret Odası vesikasile b i r . ! likte komisyona gelmeleri. (7207) i YÜCE, GÖBGÜLÜ VE TECRÜBELİ BiÇKi DiKiŞ YURDU Birinci devre kaydı başlamı^tır. 1 teşrinievvelde derslere başlanır. Tesis Muaurü: EILENI ÇORBACIOGLU. En son ve çok kolay bir usulle Fransız lüks metodla iyi dlkls bilenlere 3 ay, az dıkiş bilenlere 6 ay, hiç bilmiyenlere 9 ay, tayor, tuvalet, roblar; provasız japoneler, beyaz çamaşır, pijama, erkek kostümü ve reğlân pardesü dersleri bayanlara verilir. Yüce Kültür Direktörlüğünden musaddak şehadetname verilir. Adres: Kurr.kapı Kadlrga cad. No. 98 • • • Ateş püsküren çelik ejderhalar denizlerde karşılaşiyor. Muharebe. amansızdır; okyanusu bile titretmektedir. Fırtınadan sorir'a ne destanlar ne kahramanca menkabeler şan ve şerefle hikâye edilecektir. Bu günleri yaşıyan bizler, harp menkabelerini vaka sırasında en ufak teferruatile dakikasında öğrenmeğı arzu ediyoruz. Halert mevcut modern muhabere vesaiti sayesinde bu hıaklı irıtiyaç kolayca tatmin edilir. Radyo bu vesaitin en müessiridir. RCA nTarkası,radyo hususunda en yüksek tekemmül alâmetidir. B u g ü n radyo. suz geçinemezsiniz. Eğer yuvanızda hâlâ bir radyonuz yoksa, sizden evvel milyonlarca s a t ı n a l a n l a r g i b i S i Z DE BİR İNTİHAP EOiNiZ Inhisarlar Idaresinden Ispirto Satın Alanların Nazarı Dikkatine: Inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden 1 Bcza depolarile Kolonya ve Ayna âmillerine: Satılan teplrtolar 26 eylul 839 tarihinden itibaren salı ve cuma günleri verileceğmden isteklılerin ihtlyaclarını üç gun evvel Inhisarlar Merkez Deposuna bıldirmeleri. <İhtıyac telefonla da kaydettirilebüir. No. 43799> 2 Eczahanelerin: Her ay almakta oldukları Ispirtolar da 1/10/939 dan İtibaren her ayın ilk haftasma tesadüf eden salı, çarşamba ve perşembe günleri tevzi edilecektir. 3 Mugayyer ve cilâ ispirtosu alıcılarına: On beş Wloya kadar olan lhtiyaclar hergün ve bundan fazlası üç gün evvel bildirilmek şartile salı ve cuma günleri satılacaktır. Sipariş mahalli : Inhisarlar Merkez Deposu. Telefon ; 43799. (7597) BOURLA BiRADERLER İ S T A N B U L A NKARA İ Z M İ R Silivri Belediye Riyasetinden: Her sene yapılmakta olan Silivri panayırı bu sene de gene teşrinievvelin birinci günü kurulacak ve uç gun devam edecektir. Panayırm bu sene daha üstün ve istıfadeli olması için lâzım gelen tertıbat almmış ve bilhassa panayır mahallinin eJektrikle tenviri temın edilmiştır. Panayırın birinci gunu kasabada hayvanat sergisi açılacağı gibi, dordüncü gunu dahi Kızılay Kurumu menfaatıne buyuk pehlıvan gureşleri yapılacağı ilân olunur. (7541) Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden: Mukaddema kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılıp da talib çıkmıyan Zonguldak Kılımli yolunda yapılacak 70347 lira 61 kuruş keşıf bedelli yeni şose ve sınaî imalât inşaatı isi 2 teşrinievvel 939 pazartesi günü saat 11 de ihale edılmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkanlmıştır. Muvakkat teminat 4767 liradır. Eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin ihale günunden en az sekiz gün evvel bir istida ile Zonguldak Vilâyetine müracaatle Vilâyet kaleminden alacakları muteahhidlik ehliyet vesikası, Ticaret Odasından bu yıl içinde alınmış vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektublarmı ihale saatinden bir saat evveline kadar Hükumet konağı içinde Vilâyet Daimî Encümen Reisliğine vermeleri ilân olunur. (7347) OTOMOBİL ve MAKİNİST OKULU Taksim Stadyum, Telefon: 42508 ŞOFÖRLERE: Yeni ders devresi 11 ilkteşrınde açılacaktır. Müdjdeti üç aydır. Motör, Otomobil ve Montaj dersleri, çıft idareli otomobillerde verilen direksiyon derslerile 50 liradır. Kayıd muamelesine başlandı. Yer temini için son günü beklememek lâzımdır. Anadoludan gelenlerin tahsıllerini bitirinciye kadar yapacakları masraf yekunu, mekteb ücretile beraber 125 lirayı geçmez. Tafsilât için program isteyiniz. Amatör ehliyetnamesi alacaklar hususî ders ve talmılerle Belediye imtihanlarına hazırlanır. Zile Belediyesinden: Mardin Belediyesinden: Mardin kasabasınin meskun ve gayrimaskun olmak üzere 250 hektarlık bir sahanm hahhazır harıtaları Ue bunu çevreleyen 150 hektar ile 400 hektara varan arazinin 1/4000 mıkyaslı takeometrelik munhanili haritasmın işi eksiltmiye çıkarılmıştır. Isin maktu keşif bedeli (8000) liradır. Eksiltme 27/9/939 çarşamba günü saat 15 te Mardin Belediye dairesinde toplanacak Eksiltme Komisyonu tarafından yapüacaktır. Muvakkat teminat (600) liradır. Eksiltmiye iştirak edenlerin vaktinde Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden iştirak vesıkaıarı almaları ve bunu teklif mektublanna koymaları lâzımdır. Şartnameler Mardin Belediyesinden ve Belediyeler Imaj Heyeti Fen Şefliğinden parasız olarak verilir. Teklıflerin tayin edilen günde saat 14 e kadar Mardin Belediye Reisliğine verilmesi veyahud posta ile bu saate kadar gönderilmlş olması lâzımdır. (7423) Belediyece 47748 lira 60 kuruş bedeli keşifli elektrik tesisatı ve santral binası ' Inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya vazedılmişse de talıb çıkmadığından kanunun 40 ncı raaddesi mucibince 15/9/939 tarihinden itıbaren bir ay temdıd ve pazarlığa bırakılmıştır. Taliblerin toptan veya ayrı ayrı teklifleri kabul edilecektir. Muhendis kısmı, makine ve insaat şubelerine almacak talebelerin duhul imIdarî ve fennî sartnamesinl Ankarada Belediyeler Imar Heyetinden ve Istihanları teşrinievvelin ikınci pazartesi gunü saat dokuzda Yıldızdaki okul binatanbulda Ayyıldız palas 3 numarada muhendis Hasan Hâlet Işıkpmardan göresında yapılacaktır. (7549) bilirler. (7432) Teknik Okulu Müdürlüğünden: Dr. Suphî Şenses \ idraryolları hastalıkları mütehassısı • FINDIK TARIM SATIŞ Kooperatifleri Birliği Türk vatanmın her köşesine yayacak, herkese arzedecektir. Birlik, kuru yemişlerin her bakımdan en mükemmeli Türk fındığını herkesin alabileceği tarzda vatandaşlara sunmağa hazırlanıyor. Cihanın seve seve yediği kalori ve vitamin dolu Türk fındığı Beyoğlu, Yıldız sineması karşısı Lek ler apartıman. Fakirlere para('ız TA 439*4 Ingilizce, Fransızca muhaberata vakıff Almanca, türkçe, daktilo bilen bir genç saatlerle yahut tekmil gün için iş aTiyor. K. D. rumuzuna Heybelıadada Berberoğlu Sok. 35, mektubla müracaat. ÇALI İ K B A L İstanbul Sıhhat Reşad Nuri Güntekin Yeni tab'ı çıktı. 125 kuruş. KUŞU Dofium ve kadın hastalıkları mütehassısı Cagaloğlu, Nuruosmaniye caddesi No. 22, Mavi yapı Telefon: 22683 Sahib ve Başmuharriri: Yunus Nadi Umumî neşriyatı idare eden yazı işleri RIZA ÜNVER Operatör K İ T A B E V İ ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğünden: Müdürü: Hikmet Münif Ülgen Cumhuriyet Matbaası Haşeratı öldürmeğe mahsus filit ve saire nevinden yerli ve yabancı terkibi meçhul bir takım maddeler muhtelif isimlerle imal veya celbedilerek satısa çıtearılmaktadır. Hükumetçe bunların kontrolüne lüzum görülduğunden umumî hıfzıssıhha kanununün 183 uncü maddesinin 5 lnci fıkrasma tevfıkan bu kabil mevaddm Vekâletimiz murakabesine tabi tutulması 5 ağustos 1939 tarih 2/11702 numaralı Vekıller Heyeti kararı iktizasmdan bulunduğu cihetle bu maddelerin tetkikine lüzum hasıl olmuştur. Gerek memlekette yerli olarak imal edilen ve gerekse yabancı memleketlerden mustahzar halinde celbolunan haşarat öldürmeğe mahsus bu kabil maddeler âmil ve mumessillerinın birer dilekçe ve beşer numune gondermek suretile bulundukları yerlerdeki Sıhhat ve Içtımaî Muavenet Müdürlükleri vaatasile Vekâletimize müracaat etmeleri İlân olunur. (7542)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog