Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

tA Eylul 1939 CTTMTNTRİ ü R T M EKTE PLE R Ana llk. Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başla nmıştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren başlar. K^zlkrrn y a S fasıtu tamamüe ayn bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek içm mektebm busurf otobuş, servisi vardır. Tedrisata 25 eylulde başlanacaktır. Talebenin mektebe gelmeleri. Telefon: 20530 Hayriye Lisesi y Eski Feyzlati Kız ve erkek kısımları a y n dairelerde olmak üzere Ana sımfa, İlk kısım, Orta okul ve Lise Saraçhanebaşında Horhor caddesinde TURK TİCARET BANKASI A. Ş KURULUŞ TARlHl 1919 Tamamen yatınlmış sermayesi: T. L. 2 . 2 0 0 * 0 0 0 BOĞAZİÇİ Arnavudköyünde LİSELERİ Yahwz Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda Merkezİ: A N K A R A için hergün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlugüne muracaat edebilirler. İ e mekteb tarifnamesi gonderılır. Telefon: 3 6 . 2 1 0 . ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ M r Nişantaşında eski Feyziye ' Yatıh Yatısız Memleketimizin en eski hususî Hsesidir. Ana, ilk, orta ye lise taşımlan müracaat edilebilir. Istiyenlere mekteb tarifnamesi gonderılı Işık Lisesi YATISIZ Kız Erkek Göz Hekimi Her nevi BANKA Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır Telgraf adresi : Umum Müdürlük: TURKBANK Şubeler: TİCARET Telefon. Nişantaşında Halil Rifat Paşa ve Başmabeyincilik konaklan. Talebe kaydı Içln hergün saat 9 18 e kadar mUracaat olunabllir. (Telefon: 42517). Tedrisata 25 Eylul 939 Pazartesl gtlnU saat 8 de beslanacaktır. Şişli Terakki Lisesi KZ I EKK RE YATILI Cagaloğlu Nuruosmanlye cad. No. 5 Tel 22566 (Dr. Osman Şereleddln Dr. Şükrü Ertan DOKTOR r Boğaziçi Liseleri Müdürlüğünden: EylulUn 25 Incl pazartesl gUnll saat 8 de orta ve lise sınıfları ve saat 8,30 da llk kısım derslere baslıyacaktır. GÖĞÜS VE DAHİLÎ HASTALIKLAR MÜTEHASSIS1 tstanbul Belediyesi karşısmda Sinan Ağa daireleri. Telefon: 23565 M. Osman Saka SATILIK ARSA Yuksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: Cinsi Haricî elbise Kasket iki beyazla Gemici elbisesi kasketli Kaput İş tulumu "Viaalâ fotin Glâse terlik Lâstik spor ayakkabı Miktarı Azı Çoğu 142 120 52 52 60 210 80 120 Mahmudpaşa Mengene mahallesi Arifipaşa sokağında köşebaşı bir arsa satüıktır. Bitişik 10 numarah eve mü racaat. 104 takım 104 aded 48 takım 48 aded 50 170 çift 70 116 Muvakkat İhale Mu. Fiatı Çoğututarı teminatı saati Llra K. Lira K. Lira K. 19 00 2698 ) 2 40 288 ) 16 832 ) 364 50 14 16 832 ) 3 50 210 Karacabey Harası Müdürlüğünden: Cinsi Sabun Zeytinyağı Zeytin tanesi Sade yağı Kesme şeker Kilo 700 6000 6000 3000 3000 Muhammen flatı Muvakkat temlnat Kuruş Lira 35 19 50 188 30 135 110 248 ' 31 70 Elektrik Tesisatı Senirkent Belediyesinden: > > 112 39 15 ' 1 Mektebimiz ialebelerine lüzumu olan cinsi, miktarı ve muhammen fiatları ve eksiltme saatleri yukarıda yazılı elbise vesaire iki şartname ile ve ayrı ayrı açık ekslltmiye konulmuştur, 2 Eksiltme 5/10/939 tarihine raslıyan perşembe günü Yüksek Denlz Ticareti Mektebir.de toplanacak Komisyonca yapılacaktır. 3 Bunlara aid şartname ve teferrüatını almağı ve görme|l arzu edenler Mekteb Muhasebesine müracat etmelldirler. 4 Eksiltmıve glreceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 uncü maddelerindeki sartlan haiz olmaları ve muvakkat teminatlarını İs. Yüksek Mektebler Muhasebeciliği veznesine yatırdıklarını gösterir makbuzlarmı veya banka mektublarım ve Ticaret Odası 1939 yılı belgelerini Komisyona ibraz etmeleri lâzımdır. (7482) Hara ahtiyacı için yukarıda cins ve miktarile muhammen fiat ve muvakkat teminatı yazılı beş kalem erzak a y n ayrı açık eksiltmiye konmuştur. Eksiltme 29/9/939 tarihine musadif cuma günü saat on beştedir. Eksiltme maballi Bursa Veteriner Müdürlüğüdür. Şartnamelerl Bursa Veteriner Müdürlüğünden ve Hara Muhasebesinden parasız verilir. İsteklilerln bu babdaki vesaik ve teminatlarile birlikte eksiltme günü eksiltme mahalll olan Bursa Veteriner Müdürlüğünde bulunmaları ilân olunur. (7215) Senirkent kasabasınm Nafıa Vekâleti Şirket re Müesseseler Heyeti Pennlyesinden tasdikli elektrik tessiatının <16862 lira 10 kuruşluk» kısmı kapalı zarf usulile eksıltmlsinde talib zuhur etmediğinden pazarlığa bırakümıştır. Tesisatm Durbi, Rağlatör, Alternatör, tevzi tablosu, şebefceye aid h a t ve direkler ve bilumum malzeme sif İzmir teslimi veyahud Keçiborlu istasyon teslimi veyahud İş yeri olan Senirkent kasabası teslimi olarak bir kısmı inşaat ve tesisatı ayrıca bir kısım olarak malzeme ve inşaatın birlikte isteklilerin teklifte bulunmak üzere 1/9/939 dan 30/9/939 cumartesi gününe kadar bir ay müddetle pazarlığı ilân olunur. (7282) Tesviyeci, tornacı ve tenekeci aranıyor İstanbula altı saat mesafede millî bir müessesede çalışmak üzere, üç tesviveci, iki tomacı ve bir tenekeci almacaktır. Verilecek yevmiyeler, işçiler San'at mektebi mezunu ve en az beş sene iş hayatmda bulunmuş olmak şartile ve yapılacak imtihanda alınacak neticeye göre azamî 350 (üç yüz olli) kuruştur. İsteklilerin, şimdiye kadar çalıştıkları yerlere aid hizmet vesikalan suretleri, kısa bir hal tercümesi ve bir fotoğrafla İSTANBUL POSTA kutusu 84 adresine mektubla müracaatieri. Cağaioglunda eski Düyunu Umumiye hâlen İstanbul Lisesi ve Ilkmekteb karşısmda Çiftesaraylar namile maruf sabık İnkılâb Lisesi olan bu büyük konak (kiraüktır. 5000 (Beş bin) arşın bahçe içerisindedir. 28 odası ve büyük salonlan vardır. Mekteb için. resmî daire ve klinik için mükemmel surette elverişlidir. Boştur. Kiraya verilecektir. Tutmak istiyenler Sirkecide Osmaniye Otelcisi CMER LÛTFIYE müracaat etsinler. KIRALIK MEKTEB BİNASI Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: İdare ihtiyac lcin tab'ına lüzum görülen (46) kalemden Ibaret muhtelif defve evrakı matbua açık usulde eksiltmiye konulmuştur, Muhammen bedeli 1750 lira ve muvakkat teminatı 131 llra 25 kuruştur. Ihalesi 2/10/939 tarihine raslıyan pazartesl günü saat 15 te Galata Rıhtımında Umum Müdürlük binasmda toplanacak Satmalma Komlsyonunda yapılacaktır. Şartname ve nümuneler sözü geçen Komlsyonda hergün görülebilir. Istekiılerin bildirilen vakitten evvel teminatlarını yatırmıs olmaları icab eder. (7341) ter Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünn Ziraat Veteriner Fakültesine kız ve erkek, Orman Fakültesine yalnız erkek, parasız yatıh, parah ya, tılı ve yatısız talebe alınackatır. Enstitüye yazılabilmek için aşagıdaki şart1 lara uymak geıeklidir: ! I Türk tabiiyetinde bulunmak, lise mezunu olmak ve olgunluk imj tihanını vermiş bulunmak, (Türk liselerine muadilligi Maarif Ve : kâletince tanınmış ecnebi liseîerin şehadetnameleri kabul olunur) j veya Üniversite veya yüksek bir mekteb mezunu bulunmak şartj II Üniversite ve yüksek mekteblerden naklen geleceklerin tahsillerine gcre hangi sınıflara kabul edilecekleri hakkmda rektörlük karar verir. III Enstitüye girecek yatılı talebenin yaşı 17 den aşagı^ve 25 ten yukan olamaz. Nibarî talebe yüksek yas kaydına bağlı degildir. IV Parasız vatıh talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıklan hakkında tam teşekküllü bir hastane raporu lâzımdır. Rapor nümunesi enstitücen veya Ziraat. Orman, Veteriner müdürlüklerinden tedarik oiunur. Bu nümuneden baska alınacak raporlar kabul edilmez,; V Enstitüye yazılan parasız yatılı talebe iki ay icinde yeniden saglık ve sağlamhk muavenesinden geçirilerek mesleklerinin istediği beden kabiliyetini gösteremiyenlerin enstitüden ilişigi kesilirj VI Ziraat Fakültesine s;irecek talebe bir devlet çiftlignde staj görj meye mecburdur Bu stai nihayetinde talebe imtihana tâbi tutu^ lur. Staidan sonra talebenin enstitüde nazarî derslere devam ede bilmesi için bu imtihanda muvaffak olması şarttır. Stai müdde tince talebeve 30 lira avlık verilir. Yatacak yer parasız olaral çiftlikte gösterilir. Staiver talebenin yemesi ve içmesi de e n s " tüce tpmin edildiüri takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez. VII Parasız yatılı taîebeden stai veya okuma devresi icinde her ni suretl 1 olursa olsun kendiliğinden staiını veya tahsilini bırakat lardan veva cezaen cıkanlanlardan hükumetçe yapılan masraflî ödiverpkleri hakkında. verilecek nümuneye göre noterlikten " dikli bir kefaletname alınır. VIII Enstitüve girmek istiyenler, yukarıda yazılı sağlık raporundan baska lise ve olgunluk diplomasını veva tasdikli örneklerinin ve nüfus tezkerelerini. DOÜS veva Belediveden alacakları hüsnühal kâğıdını, ası raporunu. orta ve liselerde sörmüs oldukları askerî dersler hakkmdaki ehlivetnamelerini ilistirerek el yazılarile yazacakları pullu bir dilekce ile ve 6 tane fotoğrafla birlikte doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne müracaat ederler. Talibler dilekçelerinde hangi fakülteve kavdolmak istediklerini bildirmelidir. IX Pulsuz veva usulü dairesinde pullanmamış olan ve yukarıdaki maddede yazılı evrak ilişiğinde olmıyan dilekçeler muteber değildir. X Parasız vatılı talebe almmakta birinci ve sekizincî maddede yazılı vesikalarla vaktinde bas vuranlar pek iyi veya iyi dereceli ve fen kolundan olanlar tercih olunur. XI Veteriner Fakültesi tahsil müddeti bu seneden itibaren yeni kabul edilecek talebeye samil olmak üzere beş senedir. XII Cevdb istiyenler avnca pul göndermelidir. XIII Bfiş vurma zamanı 15 ağustos 939 tarihinden eylulün 30 uncu günü akşamına kadardır. Bundan sonraki müracaatler kabul edilmez. c3705» (6167) Yüksek Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: Siyasal Bilgiler okulu seçme sınavı: 25 eylul pazartesi sabahı saat 8,5 da Süleymaniye Bioloji Enstitüsünde baslıyacaktır. Medresesi . arkasındakı (7634) Şebeke Su Tesisatı Senîrkent Belediyesînden: «26126» lira 10 kuruş> bedeli keşifli ve Sular Heyeti Fenniyesinden tasdikli şebeke su tesisatının kapalı zarf usulile eksiltme müddetinde talib, zuhur etmediğinden boru armatör britli ve britsiz parçalarının ve bilumum malzeme projede bağlı fenni şartname ve evsafları dahilinde sif Izmir teslimi veya Keçiborlu istasyon teslimi veya iş yeri olan Senirkent teslimi olarak ayrı bir kısma. İnşaat ve montaj ve tesisatm tam işçiliği ayrı olarak bir kısmı, ve gene bütün malzeme ve tesisatın inşaatı tesisatı birlikte olarak isteklilerin teklifte bulunmak üzere 1/9/939 tarihinden 30/9/939 cumartesi gününe kadar bir ay müddetle pazarlıga bırakıldığı îlân olunur. (7281) T. İŞ BANKASI 1939 Küçük Cari Hesablar Ikramiye Plânı I Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 32.000 Lira Mükâfat Kur'a keşide tarihleri: 1 Subat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 Ikinciteşrin 1 aded 2000 liralık 5 » 1000 » 8 » 500 » 16 » 250 » 60 » 100 » 95 » 50 » 250 25 » 435 İneadada Longoz vakıf ormanlarmm Rapana Bezirgân yolu üzerinde ve Değirmendere mevkiinde bir sene müddetle kesilip imal ve nakledilmek üzere 200 M3 gavrimamul kavak kerestesi acık arttırmaya çıkarılmıştır. îhalesi 28/9/939 perşembe günü saat 14 tedir. Talib olanlarm «60» lirahk ilk teminatla Kadıköy Vakıflar müdürlüğüne müracaat etmeleri. (7212) İKRAMİYELER Üniversite Rektörlüğünden: 2,000 5,000 4,000 4,000 6.000 4J50 6 250 Lira » » » » » » Halihazır sebebile Avrupada tahsillerine devam edemiyen talebenin tahsil vaziyetlerinl tespit etmek üzere Üniversite Rektörlüğünde blr büro teşkil edilmiştir. Istanbulda bulunanların bizzat ve taşrada bulunanların yazile ve vesikalartle müracaat etmeleri. Yüksek Mühendis mektebile Nafıa Teknik okuluna girmek lstiyerüer doğrudan doğruya bu mekteb direktörlüğüne müracaat edebilirler. (7333) Tornacı Almacaktır Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: Fabrikalarımıza tornacı almacaktır. İsteklilerden tstanbulda bulunanların Zeytinburnu fabrikasma İzmirde bulunanların Halkapınar fabrikasına ve Ankaradakilerin de Umum Müdürlüğe müracaatieri. (6339) 32,000 T. İş Bankasma para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda taiihinizi de denemis olursunuz. Maarif Vekilliğinden: 1 Ankara Kız Meslek Öğretmen okulunun müsabaka imtihanlanna 29'9/ 1939 cuma günü saat dokuzda başlanacaktır. Okullarca namzed gösterilenler Ankara, İzmir, Bursa, Trabzon, Elâzığ, Edirne ve Istanbulda Üsküdar, Kadıköy, Selçuk Kız Enstıtüleri Direktörlüklerine bu tarihten evvel müracaat etmelidirler. 2 Bun'ardan namzed gösterildiği okuldan başka bir okulda imtihana girmek istiyenler hüviyetlerini tevslk etmek şartile yukarıda yazılı merkezlerden istediklerine müracaat edebilirler. , ,(7608)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog