Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

24 Eylul 1939 Muharebe vaziyeti Şark cephesi Almanlar Belçika toprakları tayyareler üzerinde Londra 23 (Hususî) Alman tay yareleri, bugün Belçika hududunu geçerek Belçika toprakları üzerinde uçuşlar yapmışlardır. Evvelâ bir, bilâhare 18 Alman tayyaresi Malmedy mıntakasmdan Belçika hududuna girmisler ve uçuşlarda bulunduktan sonra Almanyaya dönmüş lerdir. Zelzele faciası (Baştaratı 1 ind sahifede) beş zelzele kaydedilmiştir. Bundan başka zelzele tesirini Bahkesir ve civannda da göstermiş, Balıkesiıin Bürhaniye kazasına bağlı iki nahiye ve dört kgyünde 124 evin duvarian ve saçaklan yıkılmış, Bürhaniye hükumct konağmm ve kasaba içindeki büyük camiin, liman ve gümrük dairelerinin tavan ve duvarian çatlamıştır. Bundan başka Menemenin Aliağa çiftliği hükumet konağmm ve iki evin duvarian çatlamıştır. Kabakum ve Somer köyleri baştan basa, Dikilitaş, İslâm, Kaltan köyleri de kısmen hasara uğramıştır. Garb cephesi Almanlar Alman ktt'alarmın faaliyeti Paris 23 (a.a.) Fransız cephesinde bir hafta devam eden sükunetten sonra dün öğleden sonra ve geceleyin Alman kıtaatının artan faaliyeti kaydolunmuştur. Bütün cephede ve biihassa vasatî Sarre mecrasile Rhin arasında imtidad eJcn mm takada oldukça kuvvetli Alman keşif kollarınm mevziî küçük hareketleri, Fransız mevzilerine karşı şimdiye kadar olduğundan daha şiddetli bir topçu ateşi ve hatta Lablies mıntakasındaki küçük ormana karşı müteveccih küçük bir taarruz vuku bulmuştur. G. Saray Fener İki takım bugün Kadıköyünde karşılaşıyor İstanbul lik maçlarının ilk oyununu gelecek hafta yapacak olan Galatasarayla Fenerbahçe garib bir tesadüfle geri kalmış oyunlarmdan biri için de bugün Kadıköyünde karşılaşacaklardır. Hangi sebeble olursa olsun. her yaptıklan futbol maçj, memleketin dört köşejinde pek büyük bir alâka ve o nispette geniş bir heyecan uyandıran Galatasaray Fenerbahçe karşılaşması bugün pek ehemmiyetli bir mana taşımaktadır. Kısa bir zaman içinde memleket futbolunda pek büyük bir rol oynayan Güneş takımı oyunculannı hemen hemen yanyarıya kadrolan içine almıs olan bu iki eski ve güzide kulübümüzün bugün yapacaklan maç, yeni kadrolann ilk karşılaşması olacaktır. Cihadı kaleye, Rasihi hücum hattma koyan Fenerbahçe bu kadar kuvvetli bir şekle geldiği içindir ki bugünkü maça îâyik olduğu ehemmiyeti vermiş oluyoruz. Fenerbahçe kulübü bir dostluk nişanesi olmak üzere bugün saat 12 de Moda Deniz Kulübünde iki takım oyunculanna hususî bir ziyafet verecektir. Yeniden çıkardan ölü ve yaralılar Almanlar ne kadar esir almışlar? Berlin 23 (a.a.) D. N. B. ajansı Polonya harbinin neticeleri hakkmda neşrettiği bir tebliğde, bütün sınıflara mensub Almanlar, Fransız topçu ve otomatik bütün kıtaatın başkumandanlıkca kendisilâhlannın ateşlerile oduklan yerlere çilerine verilen vazifeyi tamamile ifa etmiş vilenmişlerdir. olduklannı yazmaktadır. Diğer taraftan şunu da kaydetmçk icab Alman kıtaatı şimdiye kadar 450 bin eder ki, Alman kıtaatının yeni faaliyeti den fazla esir almıştır. Bunlarm 300 bi şimdiye kadar pek ehemmiyetsiz ve hatta nira Vistül'ün garbında üç mıntakada tes hicbir harekete sahne olmamış olan ram lim olanlar teşkil eylemektedir. takalarda vuku bulmuştur. Ele geçen sayısız harb levazımı henüz Zvveibruck'ün cenubu şarkisi ve La tespit edilmemiştir. Yalnız şirndiy^ kadar Lanter bu mıntakalardandır. Cephenin 200 top sayılmıştır. bu kısmı Fransız ve Alman müstahkem Alman ordusu, son sistem silâhlan sa hatlarmın birbirine en yakın bulunduğu yesinde, elde ettiği neticeye nispetle az yerdir. zayiat vermiştir. Bu zayiat miktau kat'î Alman kıtaaUnın bu yeni faaliyeti, olarak tespit edilır edilmez nesrolunacakHitler'le Başkumandan Von Brouchi tır. lch'in garb cephcsine gelmelerine tesadüf Voroşilof Lehittandan döndü ettiği şayanı dikkattir. Moskova 23 (Hususî). Mareşal Alman kıt'alarımn faaliyeti Voroşilof Leh cephesînde ilerlemiş olaa Paris 23 (a.a.) Fransız cephesinSovyet kuvvetlerini teftiş ettikten sonra a de Alman kıtaah dün akşam başladıklabugün Moskovi*y dö'nmüştür. n faaliyete bugün dc devam etmiştir. SiSovyet kıtaatının ilerleyişi egfried hattı müdafüerinin faaliyeti dün Cernauti 23 (a.a.) Sovyet kıtaatı, akşam ve gece birçok keşif kolları harebüyük şehirleri işgal ettikten sonra gayet ketlerile tüfek ve mitralyöz ate«lerile teyavaş ve ihtiyath ilerlemekte oldukların zahur etmiştir. Fransız ileri kollan buna dan Almanlarla Sovyetler arasında çizil mukabele etmiş'.erdir. miş olan hattan henüz çok uzak hulunuCephenin heyeti umumiyesinde kayde yorlar. Almanlar Ruslar geldik^e mezdeğer bir değişikhk olmamıştır. Esasen kur hatta doğru çekilmektedir. Alman faaliyeti bugün dünkü kadar olŞimal mmtakasmda Ruslar gerüerde mamış ve ileri Fransız kollannı heyecant>te harbi yapan kuvvetli müfrezeleri he da bırakmak, zemini denemek ve Frannüz temizlemekle meşguldür. Ükrayna sız kıtaatının mukabelesini davet ederek mıntakasında ise Sarny'da batakhk ara malumat elde eyiemek hedeflerini takib zide Sovyet ve Polonya kuvvetleri ara eylemiştir. sjnda muharebeler devam etmektcdir. Diğer taraftan Varşova şiddetli mukavemet göstermekte ve Almanlara ?£jır zaymt verdirmektedir. Varşova önundeki Hava kuvvetleri karargâkı Fmnt. saya nakledildi Alman topçusuna kumanda eden General von Fristch'in de ölümü gösteriyor ki, Londra 23 (a.a.) İstihbarat Ne Polonya topçusu düşmanın gerilerini dc 7areti, İngiltere hava kuvvetleri karar şiddetli dövecek bir vaziyettedir. Yegâne gâhmın Fransaya nakledilmiş olduğunu karanlık nokta Varşova müdafileımın er bildirmektedir. zak ve mühimmat meselesidir. Efradm maneviyatı mükemmeldir. Kabakum köyünde yeniden 15, Bergamada 3, Bademlide 3, Ovacık köyünde 3, Kazıkbağ' köyünde 2, Dikilitaş köyünde 2 ölü tespit edümiştir. îzmir Memleket hastanesine getirilen yarahlardan Yugoslavya muhacirlerinden İbrahim oğlu 25 yaşmda Nazif ölmüştür. Dikiliden hastaneye nakledilmekte olan Serezli Demir kızı 18 yaşmda Ayşe de yolda ölmüştür. Dikilide ölülerden başka 30 kisi kayıbdır. Hasara uğrayan köylerde telefat miktan lâyıki'.e tespit edilememistir. Dikilide ağır ve hafif olarak yaralananîann miktan 148 kişidir. Son dakikada verilen habere göre biraz evvel İzmir Memleket hastanesine şu yaralılar getirilmistir: Serezli Halil ve zevcesi, otelci Fahrinin kansı ve oğlu, Dikili Tapu memuru Niyazi, Kemalpasalı Abdurrahim oğlu Hnlil, Usköylü Abdurrahim Yanardağ, Antalyalı Muzaffer Altay ile zevcesi ve kızı Ayşe. BunUrdan başka bir miktar yaraiı da Bahkesir hastanesine nakledılmiştir. Facia mahallinde sıhhat heyetleri, doktorlar, yarahlann tedavilerini yapmakt»dırlar. Tamamına 37416 lira kıyjnet takdir edüen GELİBOLUda, Alâeddin mahallesinde, Yalı soltağı 36 numarada kâin ve Gelibolu Değirmencilik Turk Ltoited Şirketine ald ve sağ tarafı Rıza Beyden Haci Yakoya geçen mukaddem bahçe elyevaı Jiârgir mağaza ve bahçivan İsmailin veresesi bahçesi, sol tarafı yol, arkası Hüseym Ağa veresesi hanesi ve Mustafa kaptanın hamamlle bahçesi, cephesi şose yolile hududlarla mahdud ÜN FABRİKASI binaiile derunünde mevcud makine, alât ve edevatı ve teslsatı tasfiye münasebetile açık arttıımıya çıkarümıştır. Binanın evsafı: 1222 metrodan ve sağ kısmı dört kat ve bir bodrum, sol kısnaı üç kattan ibaret kârgir bhıalarile müştemilâtı. İçindeki meveud makine alât ve edevatın evsafi: 120 beygirlik bir tngillz buhar makine^l, bir buhar kazanı, altuu Alman, ikisi Fransız 8 aded silindir makinesL takımlarüe beraber üç aded Fransız taşı, 2 aded buğday fırçası, bir gaz motörü, bir dinamo, bir aded «llindlr tomsLsı, büyuk torna, makab tezgâhı, üç aded Aıman plânşisteri, elevatorlar, elekler, MİAO markalı otomatik baskülleri, lavaj takımı kooıple, kayışları ve fabrikaya müteallik bütün alât ve edevatı. Talib olanların mezkur binaya ve içinde mevcud makine ve alât ve edevata, erbabı vukufça takdir edilen kıymetin yüzde yedi buçuk nijpetinde pey akçelerile beraber, müzayede günü olarak tayin edilen 25 birinciteşrin 1939 çarşamba günü saat 10 dan 12 ye kadar Istanbulda Bahçekapısında, 4 tincü Vakıf hanm dordüncti katında 11 13 numaraU yazıhanede tasfiye' memurlarına müracaat etmeleri ve teklif olunan bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş bo»i bulduğu takdlrde yevmi mezkurda ve bulmadığı takdirde birincl teklif muteber kalmak şartile arttırmanın 15 gün daha temdld edilmiş olaeağını ve 15 inci gtin olan 10 ikinciteşrin 1939 cuma ayni saatlerde gayrimenkulün en çok arttırana lhale edileceğini ve haklan tapu sicillerile aabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiblerinin ve huausile faiz ve masarlfe dalr olan iddialarının ilân tarlhlnden ltlbaren 20 gün zarfında evrakı mü«pitelerile birlikte tasfiye memurlanna bildirmeleri ve aksi takdirdc haklan Tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinln paylaşmasmdnn haric bırakıiacağmı ve fazla malumat almak istiyenlerin tasfiye heyetme müracaatleri ilân oiunur. Un Fabrikası SATILIK Gelibolu Değirmencilik TUrk Limited Şirketinin tasfiye heyeti Avukat Yeşua( Neslm Assa, Salamon Saragosi Güreş müsabakaları Bugün aynı zamanda Taksîm stadyomunda saat 2,30 da serbest güreş müsabakaları yapılacaktır. Taksimde öğleden evvel de Beşiktaş Pera takımlan arasın da hususî bir futbol maçı yapılacaktır. Niğde Valiliğinde n: 1 fffcsiltmjye konan tş: «Bor Aksarayı yolunun 85 '+" 000 92 "4: 000 kilometreleri arasmdaki 4 + 000 Km.lik kısmın esaslı tamiridir. İnfaatın kesif bedeli «19800> lira «80» kuruştur. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardur: A . Bkciltme çartnamesi B Mukavele projesi C Baymdırlık dşleri genel çartnameai D Tesviyei turabiye ve ^ose kârgir inşaata dalr fesnnî şartname E Husufiî şartname F Keşif cetveli, silsilei flat cetveli, metraj cetveü, grafik vesair evrak. I İ«tlyenler bu şartname ve evrakı bedelsir olarak Nitde Nafıa Müdürlüğünde' gftrebilirler. 3 Eksiltme 9/10/939 tarihinde saat «15> te Niğde Hükumet binası dahilindo Niğde palral Encü.menlnde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. ' , 5 Ekalltmiye girebilmek jgln isteklinin «1486» llra muvakkat temlnat ver' mesi lâzımdır. 6 Isıeyr.erin eksiltme gününden en geç «eki» gün evvel Niğde Vilâyetine müraeaat ederek ibraz edecekleri maU ve fennt referans mukabili Niğde Vilâyeti, ehliyet vesikası Komlsyonundan alacakları eksiltmiye istirak vesikasmı ibraz etmeleri ^arttır. ' 7 Teklif mektublan yykarıda yasılı saatten bir saat evvellne kadar Niğde Dalml Encümen odajsında Encümen Reialiğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gftnderllecek me'itublann nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelroiş olması ve dış zarfm oıühür mumjje iyice kapatılmıs olroası lâzımdır. Postada olacak gecikrneler kabul edilmez. (7539) Kongreye davet C. H. P. Alemdar Semtocağmdanî 25/9/1939 pazartesi günü akşamı saat 20 de, kongreroiz yapılacağmdan, Ocağımıza kayıdlı bilumum partidaşlanmızm teşriflerini rica ederiz. Yeni bir felâket daha Ingilizler \ Harb raporları | Paris 23 (a.a.) 23 eylul sabah tebliği: Sarre'ın şarkmda Fransızları zaptstmiş olduğu mevzilere karşı dün akşam üzerine doğru, düşmanın yaptığı bir kaç tçşebbüs tardedilmjştir. Geceleyin cep hede ve bilhassa Sarre ile Zweibrucken'in cenubu garbisindeki mmtaka arasında ve La Lauter üzerinde büyük bir topçu faahyeti olmuştur. Denizlerde Torpillenen Finlandiya vapura Frantız tebliği Akaam tebliği Paris 23 (a.a.) 23 eylul aksam tebliği: Temas halinde bulunan unsurlarla topçunun mevziî faaliyetleri olmuştur. Sovyet tebliği Moskova 23 (a.a.) Kuılordu erkânıharbiyesinin 22 eylul tebliği: 22 eylul tarihinde garbî beyaz Rus yada harekâtta bulunan Kızılordu kıtaatı BrestLitovsk'u işgal etmiş ve Grodino nun şimali garbisinde bulunan Aygustof ormanlannı Polonya ordusunun dökün tülerinden temizlemeğe başl imış'ır. Garbî Ukraynada Kızılordu kıtaatı Polonya ordusu döküntülerinin tasfiyesine devam etmiş ve Sarny mmtakasını bir çok Polonya subay gruplanndan temitlemiştir. General Langer'in kumandası altınd»ki altı fırka ve iki alaydan mürekckb Polonya piyade kuvveti Lwow mmtakasmda Polonya mukavemetinin kmlmasi esna smda Sovyet kıtaatma teslim olmuştur. 17 eylulden 21 eylule kadar Polonya ordusundan esir olarak 120 bin asker ve subav alınmış ve 380 topla 1400 mitral yöz iğtinam olunmuştur. Alman tebliği Berlin 23 (a.a.) Ordu başkumandanlığmm tebliği: Lwow kalesi, çekilmeğe başlamı? o!an Alman kıtaatma teslim olmuştur. Müstahkem mevkiin şehrin şarkmda bulunan Sovyet kıtaatma devri muamelesine te vessül edilmiştir. 21 eylulde Zura şehri civannda yap; Berghen 23 (a.a,) Berghen civann da, sahilden J0 mil kadar açıkta bir vapuı torpillenmiş ve iki dakika içinde batmıştır. Birçok Norvec vapuru hemen hâdise mahalline koşmuştur. Torpillenen vapur Finlandiyanm 2800 tonluk Rag ner vapurudur. Tespit edilebilen ölülerin isimleri Hüseyin oğlu Rüstemin oğlu dört ydBu vapur bir Alraan denizalUsı tarafmdan yakalanmış ve mürettebata sandallar smda Nuri, Mecid oğlu İzzet, Şaban la denize inmesi erarolunduktan sonra di kızı Zübeyde, damadı Yusuf, Ali kızı namitle atılnustır. Ferhunde, Dikili vilâyet meclisi azası Necatinin kızile oğlu ve kızının dokuz aylık Bütün tayfa sahile çıkabilmiştir. çocuğu, kayinbiraderi Rjza, bakkal KeBir Finlandiya vapuru batırddı mal ve kansı, iki yaşındaki oğlu, kahveçi Londra 23 (Hususî) 3500 ton Ali Kemal, aHı ayl'k çocuğile kansı, pohacminde Marti Ragna admdaki Finlan lis komiseri Avıı», gümrük muhafaza çadiya vapuru bugün Norveç sulannda bir v u Ahmed, lokanlacı Halid, Halidin Alman tahtelbahri tarafmdan bat" ' ..ıicasının oğlu Aîi, kahveci Fahri, Aytır. Geminin 24 kişiden mürekkeb o.an valıklı deveci Mustafa oğlu Abdurrahmürettebatı kurtanlmış ve Norvece nak man, Sakizade Hüseynin vaiidesi Ayledilmiştir. şe, Reşadiyeli Abidin oğlu Receb, hâk'm Balaban refıkarı Havva, Büyüktaş mekBir İngiliz petrol gemisi Manş tebi muallimi Ali Rıza, Hidayet oğ'u denizinde battı Fethi, Bergamad<jn Rahman oğlu MehLondra 23 (Hususî) 5000 tonluk med, amca Mustafa ve annesi Lâtife, Ahr İngiliz petrol gemisi Manş denizinde med oğlu Mehmed Ali, Çaglayan kansı bir mayine çarparak batmıştır. Gemi mij Hatice, oğullan Ahmed ve Ali, Ahmed ettebatmdan 2 kişi ölmüs. 5 kişi de ya oğlu İbrahim ve kansı Muhsine, oğlu a'anmıstır. Hüseyin ve kızı Gülsüm, kunduracı Hüseyin ve kansı Adıle, oğlu Necdet, kın lan temizlikte Koridordaki Polonya kuv Nazire, İbrahim oğlu Hüsnü, bun'ardan vetleri kumandanı General Bortnovski başka hâdise geceii jstanbuldan gelen ve otelde misafir kalan bir saatçi de enkız bütün erkânıharbiyesile esir edilmiştir. Şiddetle mukavemet eden düşmanla alt'nda kalmıştır. Kandilli R a s a d h a n e s i n d e n : çetin muharebelerden sonra Alman kıtaatı dün Varşova ile Modlin arasında Vis Bugün saat 7 yi 35 dakika 5 saniye tülün cenubunu takib eden yolu geçmege geçe hafif bir zelzele kaydedilmiştir. Bunve bu suretle bu iki mevkii birbîrinden dan başka, 4 ü 26 dakika geçe bir zelzele tecride muvafak olmuştur. Bu münasebet daha kaydedilnmse de bu çok ha^iftir. e binlerce esir alınmıştır. Her ikisinin de merkez üstünün rasadhaGarb cephesinde bir çok noktalarda neden 308 kiîometre uzakta olduğu tahedilmiştir. hafif topçu faaliyeti olmuştur. Sarbrück civannda bir Fransjz tayyaKöfte ile zehirlendi reti defi toplann ateşile yere inmeğe mecFatihte İskender mahallesinde otuıran bur edilmiş ve mürettebatı esir alınmış İbıah'm kızı Fatma, misafir gittiği antır. nesinde yediği köfte ile zehirlçnmiş, Bir hava muharebesinde bir Alman Gureba hastanesinde tedavi altına tayyaresi düşmüştür. Dikilide zelzelenin geçtiğine zahib olan halk, dün öğle üzeri, enkaz arasında eşyalarını arariarken yeni bir sarsıntı olmus, ve bu yüzden de yeni bazı felâket ve kaz»ların meydana geldiği anlaşılmiş tır. Dikiliden gelen yolcuların verdikleri Ocak kongreleri malumata göre zelzele mmtakasmda muhCumhuriyet Halk Partisi ocak kon telif yerlerden hâlâ sıcak suUr fışkırmak greleri, dün başlamıştır. Bugün de bir ocak kongreleri akdedilecektir. tadır, ve topragın yanlmaıı devam etmektedir. Kalealtı mevkiinde büyük bir çatKızılayın teşekkürü • lak görülmüştür. Kızılny Kadıköy şubesinden: Yapılan yardımlar Muhterem Prenses Nimet Muhtar, Izmirden getirilen 39 çadıra ilâvcten kazamız fakir hasta ve muhtaç ilkmekbugün Kızılay Cemiyeti Ankaradan 300 teb taltbelerine yardım edllmçk üzere çadır gönderdiğini bildirmiştir. Gelecek şubemize (1000) lira tçberru buyurduçadırlardan bir kıs.mı yarahlann tedavisi lar. ne hasredilmiştir. Muhacir e'vlerinden bir îmtisale değar pek yüksek bir şefkat kısmı tehlikeli gbrüldükleri için boşallıl ve insanlyet nümunesi olan bu kıymetli mışlardır. Dikili postanesi bir çadırda va muaveaetten dolayı minnet ve şükranzifesine devam etmektedir. İzmir ve hava larımızm sayın gazetenizle neşir ve ilân lisinde büyük yardıro tezahürleri görün edilmesini rica ederiz. mektedir. Halk teberrularına devam etmektedir. Perakende olarak yalnız bugün toplanan miktar 2000 lirayı tecavüz et10 11 1 3 • 4 5 « f 8 miştir. Kızılay Cemiyeti felâketzedelere l yapılacak ilk yardımlar için dün derhal îzmir vilâyetine 1000 lira gönderdiği gibi 2 bugün de 2000 liralık bir para yardımm s da bulunmustur. Cumhuriyet Merkez Ban 4 kası 4000 ve îzmir şubesi de 1000 lira 6 teberruda bulunmustur. Parti Genel Sekreterliği 500 lira göndermiştir. Açıkta ka6 lan felâketzedeîere sıcak yenıek verilmesi , çareleri de arastırılmaktadır. Dikilide a8 * cele yapılan bir fmnın inşası bitmis gibi9 dir. Dikili Parti heyeti bir beyanname 10 neşrederek halkı yardıma davet etnıiştir. 3 AYDA BİÇKİ VE DİKİŞ GÜNÜN BULMACASI r1 • • • • m m m • • TeaU tarihi 1923 MÜdürü NOEMI ASADORYAN En aon ve kolay bir usulle dikiş bilen bayanlara üç ayda hiç bilmiyen bayanlara altı ayda Fransız lüks metodile tayyör, tualet, rağlân, rop ve beyaz çamaıır teferrüatil» biçip dikmesi az Earnan zarfında öğretilir. yüksek Kültür Bakanlığından taadikli şehadetname verüir. Müessesem senelerdenberi yüzlerce, talebe, san'at hayatına yetiştirmlç ve birçok bayanlar kendl başlarına mekteb açmağa ve makastar ve terzi olmağa muvaffak olmuslardir. 1 birincitesrinde derslere başlamyor. Pazartesi, salı, perşembe günleri talebe kaydedllmektedir. İstanbul Oedikpaşa, Balipaşa Yokuşu Vahram Asadoryan eczanesi üstünde. No 1. m Çay Belediye Riyasetinden: Belediyemise beş kllovat ve mütenavib cereyanla (220), (380) valtlık bir aded canavar dudüğü Ue bir aded yıldız müselles şaiter alınması yirmi gün müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. Taüblerin ihale gtinü olan 4/10/939 tarihli çarşamba günü Belediye Encümeninde son tekliflerinin veya kendilerinin hazır bulunroaları ilân oiunur. (7434) m •1 U • • Soldan sağa: 1 Zelzelenin harab ettiği şirin kaaabamız, inilti. 2 Hayatmı bilgiy? hasretmiş insan (iki kelime). 3 Sultanahmed civannda bir semt. 4 Eski Rus Çarlanndan, gazetede çıkan uzunca yaz;. 5 Cemi edatı, vaktile Rusyada harbetmiş beyaz Rus generali. 6 V:lâyet, korkutmak için kullanılan bir tabir, alfabeden iki harf yanyana. 7 Ramazanda kılman bir namaz, bir edatm kısaltılmışı. 8 Hicab, teğmen. 9 Hamam havlusu. 10 Fakir, nota. H Etek, sözü çevirmeğe gayret etme. Yukandan aşağıya: 1 Sultanahmed meydanmda bir abide (mürekkeb kelime). 2 Zamlar (cemi), ismin tersı. 3 Sülâlesinde asalet mevcud, gümüş. 4 îtikad, gebe. 5 Ters çevirirseniz bir nakliye vasıtası olur, kendisine dayak atılan. 6 Vücudü ortadan kaldırılan (iki kelime). 7 Cereyan eden, ihtiyac. 8 Binalar (cemi), küpile meşhur bir kasabamızın tersi. 9 Ters çevirirseniz «inee> nin aksi olur, bir çeşid sandal. 10 Ekü menjn tersı, fiatın kısaltılması. 11 Zarifliğe kibarlığa özenen kadm, eşya. Evvelki bulmacanın halledilroif şekli ı % 8 1 Trabzon Belediye Riyasetinden: Belediyemlein hâlen «125» lira ücretli .Mezbaha Baytarlığı münhaldir. Kanunl evsafi haiz isteklierin diploma, fotograf vesair evrakı müspitelerile Belediye Riyasetine müracaatleri ilân oiunur. (7185) TANINMIŞ BÜYÜK BİR KOMİSYON FİRMASI Anadoluda bulunan bilumum müesseseler için mubayaa işlerini deruhde eder. Taliblerto jstanbulda 12.18 nuraaraü Posta kutusu adreslne yazmalan. Yüksek Mühendis Mektebi Satmalma Komisyonundan: Mekteb blnası dahillnde yaptırüacak olan ve Akjam, Tecim gazetelerile 9, 14, 19 eylul 1939 tarihlerinde ilân edilen elektrik teaisatına aid münakasa görülen lüzum üaerine lptal edilmiş oiduğundan talibleriu müracaat etmemeieri ilân olunur. (7532) Satılık ucuz otomobil lyi bir halde bulunan 934 modeli V. 8 Ford otomobüi ucuı fiatla satıhktır. Talib olanlarıp 60362 Telefoa numara»ına müracaatleri. Ordu Valiliğinden; 4 « T 10 tt 'cniDiAitTÂiçu N "ÂİM llll» Z A Hll • İK> DİE V • H İ A İ L A N 1• I R A M ZİAİR • R m HİO R • Y K A N A D AİL H A V1İA K A T • H O t N A M K AV AT N m N i Y A L £ G AİD •İTİEİLİA Y E • A DİE ll/lX/939 tarihinde lhaleai yapıimak üzere kapalı zarf •usulile eksiltmiye çıkarılan Ordu merkezinde yapılacak 22729 lira 88 kuruş bedeü keşifll beş dersaneli okul inşaatma iatekli çıkmadığmdan ll/IX/939 tarihinden itibaren 2490 numaraü kanunun hükümleri dahilinde bir ay müddetle pasarlık suretile ihalesi yapılacağmdan mezkur tarihe kadar isteklilerin Encümeni Vilâyete müracaatleri ilân olunur. (7509) A E L P Z Bîçki Dersleri Blçki Profesörü Şvikru Canalın badın teraÜğini hocasw 5ğr«t«n 3 dldden ibaret Biçki dersleri kitablarını Blçki yurdlan ve »kşem san'at mektebleri ogrenei ve ögretmenleri, zabit ve rnemur aüelerile bütün aüe kadmlarının daima yanlannda bulundurmalan lâzımdır, terziye, hocaya ihtiyac bırakmaz, kolavhkla anlaşılır ve her modele tatbik olunur. 3 eüdi birden ( 5 ) liradır. ( Perakende birincj cildi 2, ikinci ve öçüncü cjldl«rl Ikişer bucuk liradır.) Bedeli gönderildiğinda posta Ü9 gönderilir. Satış yeri: Beşiktaş Dikiş Yurdu. Vişnezade Dibekçikâmil sok.akNp.1/2 • Tl» KİB ş I • • S i K L E R l L A R •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog