Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

24 Eylul 1939 İktibaslar Sar vadisi, tekrar muharebe meydanı oldu Şimdi Fransız kuvvetleri Sar vadisi boyunda ilerlemeğe çalışıyor. Hedefleri Sarbrück'tür. Fransızlar, asırlardanberi alışkm bulundukları bir sahada harekât yapıyorlar. Sar nehri (Mozel) in ve Mozel dahi (Ren) in bir koludur. Sar, küçük olmakla beraber sevkulceyşî ehemmiyeti, nispet kabul etmez derecede, bü yiiktür. Sar vadisi Loren eyaletinin Ren hududunu çevirmekte ve (Vuj) dağlarile Ardennes dağlan arasmda bir açıklık teskil ettiğinden Fransadan Almanyaya ve Almanyadan Fransaya doğru bir kapı bulunmaktadır. Sar bir beylik iken hükümdarinm gözleri bir taraftan Potesdama ve diğer ta raftan Versay'a endişe ile bakmakta idi. On yedinci asırdaki büyük harbler Sar arazisini harabeye çevirmiştir. Napolyon zamanında bu vadi, Fransanın bir parçası olmuştu. Viyana muahedesi burasını Prusyaya bırakmıştı. 1918 de tekrar bunun tasarrufu üzerinde münazaa çıkmıştı. Burasının hakikaten münazaaya değer ehemmiyeti yalnız sevkulceyşî mahiyetinde değildir. Çünkü Avrupanın en zengin kömür madenlerinden biridir. Kömür ve bunun yardımile meydana gelen çelik sanayii Sar arazisinin bugünkü sanayi hayatım doğurmuştur. îhtiva ettiği şehirler kömür havzalannın hududlarını göstermektedir. Mmtakanın merkezi, Sarbrück'tür; tam Fransız hududu üzerindedir. Saarlouis şehri ise öteki baştadır. îkisinin arasmda fabrikalar, kömür ocakları bacalan orman gibi yayılmıştır. Aralannda çiftlikler dahi vardır. * Şehir, nehrin boyundadır. Bunların etrafındaki tepeleri ele geçirmek için şimdi tekrar kanlı mücadeleler yapılıyor. On beş sene evvel Sarbrück bir Fransız garnizon şehri olmuştu. Lâkin yerinde rahat durmak bilmiyen 500,000 kişilik sanayi nüfusu Fransızlar için daimî bir endişe kaynağı olmuştu. Sar arazisinde kömür çoktur, fakat demir yoktur. Yanındaki Loren'de ise demir mebzul olduğu halde kömür mefkudduf. Binaenaleyh iktısadî cihetten bu iki mıntaka birbirini tamamlamaktadır. Lâkin ne Almanya, ne de Fransa her iki mıntakayı devamlı surette birden elinde bulunduramadığmdan iki tarafm halklan tam bir refah ve saadete nail olamamıştır. Ancak 1871 senesinden 1918 senesine kadar her iki mıntaka Almanyanın elinde (Baştarafı 1 inci sahifede) 3aştarafı 1 inci sahifede) iktısadî ve sınaî yardımına güvenmekteî dirler. Sovyetlerin hiç olmazsa uzun müddet bitaraf kalacaklarmı tahmin etmektedirler. Bu, Almanyaya karşı dostane bir bitaraflık olacaktır. Sovyet endüstrisini ve Yazan: HAROLD STANNORD umumî istihsalâtı inkişaf ettirmek maksadile daha simdiden Moskovaya Alman eksperleri gönderiimiştir. Sovyetlerin büyük menfaatlar elde ettiklerine şüphe yoktur. Fakat yeni hudud hakkındaki itilâfın Almanlara menfaat temin ettiği şüphelidir. Filhakika dün akşam neşredilen tebliğde Sovyetler Birliğine düşen payın Var şovanın mahallelerine kadar uzandığı ve yalnız Bialostock, Lwow, Lublin gibi mühim şehirleri değil, Şarkî Galiçyadaki petrol mmtakasının da Sovyetlerin eline geçtiği kaydediîmektedir. Polonyanın taksimi de £e Ystad'a sevkedilmiştir. Bitaraflık ka Almanyaya hemen hepsi musademe kıti(je]erine göre mevkuf tutulacaktır. alanna mensub olmak üzere 150,000 ölü idelerine alarına ve yaralıya, düşürülen veya tahr'b edilen Berlinde tevkif edilenler 400 600 tayyareye, maktul düşen 6,700 Amsterdam, 23 (a.a.) Bir Hollanda gazetesinin bildirdiğine göre Berlinde pilota mal olmuştur. Almanya bundan Hava Nezaretınde yapılan bir suikasd maada birçok malzeme kaybetmiştir. Haneticesinde 30 kişi tevkif edilmiştir. Aynı sara uğrayan malzemenin tamiri birkaç ay zamanda biri polis merkez bürosunda, di sürecektir. En fenası Polonya zaferinin ğeri gazhanede olmak üzere iki infilâk vu Fransada seferberlik ilânına mal olamakubulmuştur. Bu suikasdlerin Otto Stras masıdır. Bu şerait altında Aîman milletiser taraflarının eseri olduğu zannedilmek ne harb olmıyacağı hakkında teminat vermek imkânı kalmamıştır. Napolycn devtedir. Pragda asılan Fransız bayrakları rindenberi ilk defa olarak harb, AlmanBâl, 23 (a.a ) Pragdan bildirildi yanın kapılarına davanmıstır » İktısadî sahada da Almanya hakkında ğine göre evvelki gece Meçhul askerin mezarına bir Fransız bayrağı dikilmiştir. yürütülen muhakeme bu memleketin aleyErnest Denis'in heykeline de «yaşasın hindedir: «Baltık haric olmak üzere AlmanyaFransa» ibaresi yazılmıştır. nın denizle irtibatı kesi'mistir. Ticaret fiBohemya ve Moravyada tevkif iosu atıl bir vaziyettedir. İMvat altınlaedilenler rın miktarı sıfıra vaklaşmaktidır. Maden Cenevre, 23 (a.a.) Katoliklerin organı olan «Courrier de Geneve» gazete 7enginliklerine gelince, Polonyanın işgasinin verdiği bir habere göre, Almanya li Sar üzerindeki Fransız Ifhdîdin* telâfi hükumeti, Bohemya ve Moravyada karı etmemektedir. Göbbels de artık Hitler'i şıklıklar çıkacaşını tahmin etmiş ve eylu te?kin edecek deliller bulmaktan âciz kalün ilk günlerinde Gestapo polis teşkilâtı lacak ve şöyle diyecektir: Münih'e kadar totaliter rejîmin dabirçok kimseleri ve bilhassa siyasî şefleri, vasını şiddetlp fakat mantıkla yürüttünüz. başlıca şehirlerin Belediye Reislerini, muhtar hükumetin yüksek memurlarını, O zaman bizde yalnız bir şef değil, bir Sokol ve Orak kültür ve spor teşekkülle gaye de vardı. Bir senedenberi bizzat siz rinin ileri gelen'.erini ve bazı yüksek mev Hitler, bütün prensiolerinizi feda ettiniz.» Giraudoux, netice olarak şöyle demekki işgal eden papazlan rehine olarak kullanmak üzere tevkif etmiştir. Papaya giz tedir: lice bir mektub gönderilerek bu hâdiseler «1914 te Kayser millete taze ve neşbildirilmiştir. Mektub, şu cümle ile niha eli bir harbden bahsediyordu. Almanyayet bulmakta idi: nın yeni şefleri şimdi eski ve ışıksız bir «Bütün Katolik âlemine hitab ediyo harbden başka birşeyden bahsedemezrum ve iman kardeşlerimizin Çek Katolik ler.» lerile mevkuf papazları için dua etmelerini Almanyada hayret istiyorum.» Bern 23 (a.a.) Polonyanın RusÇekler, Almanlara boykot ya lehine olarak taksimi geniş Alman tabakalarını hayrette bırakmışür. yapıyorlar Basler Nachrichten gazetesinin BerlinLondra, 23 (a.a.) Times gazetesine Budapeşteden geîen haberlere naza den öğrendiğine göre, Salâhiyettar Alran Bohemya ve Moravyada Almanlara m mehafili Rusya ile yapılan anlaşmaasî ve askerî icabatı ileri sürerek karşı pasif mukavemet devam etmekte yı m k göstermeğe çahşmaktadır. dir. Çekler bu vasıtaya müracaat ederek Hitler'in yeni hareketi bekleniyor Almanlan boykot ediyorlar. Bern 23 (a.a.) İsviçTe bugün yeKomünist propagandast Londra, 23 (a.a.) Haber alındığı niden bazı emniyet tedbirleri almıştır. Filhakika burada tahmin ediMiğine göna göre Almanyanın sağcı mehafili, Hitlerle Sovyetler arasındaki teşriki mesai re aslan payınm Sovyetler Birliğine terdaha sıkı bir şekil ylmağa başlaması üze kedilmesi ve Ükrayna petrollanndan Alrine Almanyanın müstakbel siyaseti hak manyanın vaz geçmeğe mecbur olması kında mütezayid bir endişe göstermekte dolayısile Alman milletinde hasıl olan dir. «Daily Express» Kopenhag'dan bu fena intıbaı izale etmek üzere Hitler'in garbda bir muvaffakiyet araması ihtimali sabah aldığı şu telgrafı neşrediyor: «İşgal olunan Polonya mıntakalarındsf' mevcuddur. Diğer cihetten Alman İstihbarat BüSovyetler tarafmdan yapılmakta olan komünist propagandası daha simdiden Al rosunun şu cümlelerle başlıyan tebliğı man askerleri arasında kendini hissettir hakkında burada tefsirlerde bulunulmakmeğe başlamıştır. Her şeyden evvel Rus tadır: ya ile Almanya arasında müşterek bir hu«İyi haber alan bir Alman membaındud olmasını istemiyen mutedil Nazi rü dun öğrenildiğine göre Alman Sovyet esası, Sovyet manevrasını akim bıraktır hudud hattı icab ettiği zaman istifade emak için elinden geleni yapmasını Von dilmek üzere Polonyaya karşı harb açılRibbentrop'tan rica etmişlerdir.» madan ve askerî harekâta başlanmadan » «Mein Kampf» artık satılmıyor evvel tespit edilmiştir.» Bu tebliğin sarih bir itiraf teskil ettiği Bâl 23 (a.a.) Essen'Hen b'ldiriliyor: Daladye'nin 23 ağustos itilâfı hakkında Alman Sovyet siyasetinin Alman mil nutkunda söylediği sözleri teyid ettiği eleti üzerinde yapacağı tesirlerden endişe hemmiyetle tebarüz ettirilmektedir. Tebeden Nazi makamları kütübhaneler tara lie, Almanyanın evvelce kararlastmlmış fmdan bolşeviklik aleyhindeki e.'erlerin bir plânla hareket ettiğini ispat etmektehalka verilmesini menetmişlerdir. Beledi dir. ye kütübhaneleri Hitler'in «Me ; n Kampf» Hitlerin teftişleri smindeki eserini bundan sonra halla verLondra 23 (Hususî) Hitler bugün miyeceklerdir. simalî Lehistan cephesini ziyaret etmiş ve Zigfrid hattındaki asker arasmda Varşova cephesindeki kıtaatı teftiş etmiştir. Diğer bir habere göre, Hitler bugün hastalık başladı Bâl 23 (a.a.) Emiıı bir memba aa rb cephesini ziyaret etmiştir. df.n verilen malumata göre Siegfritd hat Almanvadaki harb esirleri nere~ lerde çalıştırılacak? tmda bulunan Alman askerlerinin dörtte biri suların sızması ve iyi hava alam.ımak Amsterdam 23 (a.a.) National yüzünden anjin ve romatizmadan, fakat Zeitung gazetesine Bratislavadan gelen bilhassa yemeklerin fenaîığından dolayı bir telgrafta Slovakyadaki Almanlann midelerinden mustaribdirler. Slovak ordusunda hususî tabur teşkil ettsviçre semalarında uçan Alman tikleri bildirilmektedir. tayyareleri Cene öğrenildiğine göre, Almanyada Bern 23 (a.a.) Neue Züricher bulunan Polonvalı harb esirleri yalnız ziZeltung gazetesinin bildirdiğiııp göre dün raat islerinde değil madenlerde ve endüsöğleden sonra Schaffonse Kantonunun tride de çalıstırılacaklardır. Almcnyanın yeni iaşe sistemi üzerinde Alman tayyarelerinin uçtuğu Berlin 23 (a.a.) İaşe Nazırı Ba görülmüştür. Tayyareler alçaktan uçmuşlardır. İsviçre tayyare defi bataryalan cke yazdığı bir makalede divor ki: «Almanyayı açlıkla mağ'ub elmek roderhal harekete geçmişlerdir. Almanların Lehistanda verdikleri lünde İngilterenin teşebbüsüne Almanyanın cevabı şu olmuştur: zayiat 1. Bütün ekonomik kuvvetlerini seferParis 23 (a.a.) İstihb?rat ıımum komiseri radyo ile bugün neşı ettiği bir ber etmek, tebliğde Almanyanın bugün askerlik, ik2. Yiyecek maddelerinin istihlâkım tısad ve propaganda sahalarında açtığı tar7İm eylemek. üç harbi idare edenlerin Hifler'e ne gibi Bunda, îngiliz siyasetrileri görecekt;>r d^liller gösterebileceklerini tahlil ederek ki, bugünkü Almanya 1914 Almanyav şcyle demektedir: değildir. 23 eylulden itibaren merVete «Harbin ilk safhası Avusturya, Çek ve girecek olan ia«e reüminin esası şudur: Slovak safhaları gibi yeni bh milletin, Kanaatkâr ve fakat uzun sürecek bir ia^e Polonyanın esaretile nihayet bulmaktaDüşman bizim istihsal vaziyetimİ7İ bi dır. Yalnız şu farkla ki Almanvanm kar liyor; nasıl ki biz de onun vaziyetini vr şısında şimdi yalnız tahakkümü altına ancak dahilde yiyecesinin yüzde 25 ini aldığı bir millet değil, harbe devam eden istihsal edebildiSini ve diğer vüzdf 75 ini bir memleket vardır ve bu memlekete de dışarıdan gemilerile getirmek mecburiyeAlmanya istediği gibi kumanda edeme tinde olduğunu biliriz. mektedir.» Eğer İngilizler düsünürlerse anlarlar İstihbarat Nazırı Giraudoux kendisim ki, bugünkü iaşe sistemile ki ekmek ve un General Brauchitsch'in yerine koyarak miktarı sulh zamanınm vasatî miktann» muadildir Almanya çok uzun seneler şöyle bir muhakeme yürütmektedir: «Polonyada elde edilen muzafferiy?t dayanabilir.» I ehistailda Almanlar zehirli gaz atıyorlar mı?, Bern 23 (a.a.) Polonya sefaretinin bildirdiğine göre Alman ordusu gazli bombalar, kimyevî maddeler ihtiva eden bombalar ve daha bazı harb malzetaesi beklediği icin Varşova'ya hücum etmeyi Cernauti'den emin bir membadan öğrenilmiştir. Almanların Varşova'ya taarruz edecekleri iki gün evvel bildirilmişti. Alman matbuatı, bu bombalann kullanılmasını muhik göstermek maksadile Polonyalılann gaz kulandıkarına dair haberler işaa etmektedir. Varşova nasıl müdafaa ediliyor? Vilno şehri Litvanyaya verilecek Ziegfried hattının Sarbrück civarında aldığı şekli gösterir harta kalmıştı. 1918 den 1935 senesine kadar da Fransanın kontrolu altında bulunmuşlardı. Versay muahedesi harbde Almanların tahrib ettikleri Fransız kömür ma denlerinin tamirine kadar Sar kömür madenlerinin işletilmesi hakkını Fransaya bırakmıştı. Bu suretle kömür madenleri Fransızların olmuştu. Fakat arazisi olmamıştı. Çünkü arazi Milletler Cemiyeti tarafından reyiâm yapıhncıya kadar idare edilmişti. Reyiâm neticesinde halkı Alman olan bu mıntaka Almanyaya iltihak etmişti. Alman dilile konuşan Sar ahalisinin Alsasta olduğu gibi bir fatois şivesi yoktur. Bunun için 1928 de Sar mmtakasının reyiâma bile müracaat edilmeksizin Almanyaya iadesi için Briyan'la Stresemann arasmda görüşmeler yapıl mıştı. Lâkin bu görüşmeler akim kalmıştı. Hitler iktidar mevkiine gelinciye kadar bu vaziyet devam etmişti. Yalnız Fran sız askerleri mıntakadan çekilmiş bulunuyordu. 1935 te Ingiliz, Italyan, îsveç ve Holanda askerî kuvvetleri himayesi altında reyiâm yapılmıştı. Reyiâmda Sar halkının yüzde doksanı Almanya ile birleşmek lehinde reyini izhar etmiş, bu vaziyet karşısında Sar, 1 martta resmen Almanyaya teslim edilmiştir. Hitler, ansızm Sarbrück'e gelmiş ve irad ettiği nutukta Sar mıntakası Almanyaya iade edilince, Almanya ile Fransa arasmda hiçbir münazaa vesilesi kalmadığını beyan etmiştir. Şimdi ise tekrar Sar arazisi üzerinde Alman ve Fransız milletleri çarpışıyorlar. Londra, 23 (a.a.) «Daily Express» gazetesinin Brüksel muhabiri, oraya dün akşam gelen haberlere istinaden Sovyetler Birliğinin Litvanyaya Vilno'yu iade etmeğe karar vermiş olduğunu bildirmektedir. La Haye 23 (a.a.) Varşova'da oturan bir Hollandalınm memîeketine gönderdiği malumata göre, Alman askei rî makamları Varşova taarruzunu tacilde tereddüd etmekte ve sivil ahalinin ayn ayn her evde müdafaada ısrar ederek Aîmanlann ağır zayiata uğramalanndan korkmaktadırlar. Varşovamn tebliği Tampon vazifesini görecek devleti Leh Cernauti, 23 (a.a.) ""ir Polonya membaından verileu m * a göre Sovyetler Birliğile Almanya arasında bir tampon devlet kurulması meselesi Alman Sovyet müzaktrelerinin mevzuunu teşkil etmektedir. Polonyanın garb mmtakalarınm işgali neticesinde Almanyada millî ekalliyetler nispetinin iki misline çıkacagı söylenmektedir. Sovyet Macar kıt'aları hâdise mi? arasmda Budapeşte, 23 (a.a.) Sovyet kıt'alarınm kısmı küllisi henüz Rutenya hududuna gelmemisse de Sovyet ileri kıt'alarile Macar kuvvetleri arasında temas başlamıştır. Bu arada bazı hâdiselerin cereyan ettiği söylenmektedir. Çizilen hudud kat'i değil mi? Amsterdam, 23 (a.a.) Alman Sovyet hudud hattı bitaraf müşahidlerin hayretini mucib olmaktadır. Müşahidler, Sovyetlerin Bialystock Lvvovv hattını tecavüz edeceklerini zannetmemekte idiler. Bu vaziyete göre Almanlar Galiçyanın zengin petrol mıntakalarile Kalucz'deki potas madenlerini tahliye etmek mecburiyetinde kalacaklardır. Bununla beraber iki ordu arasmda çizilen hududun kat'î olduğu zannedilrr.emektedir. Varşova 23 (a.a.) Saat 23 te raijyoda beyanatta bulunan Miralay Lipinski, bilhassa demiştir ki: « Halihazırda Varşova ile Modlin, Polonya müdafaasının en mühim noktalannı teşkil etmektedir. Polonya kıt'alan kendilerinden üstun hava kuvvetleri ve zırhlı cüzütamlarla çarpışmaktadırlar. Polonya kıt'alanmn tamamile dağıtıldığına ve bu kıt'alarm büyük bir kısmınm esir edildiğine dair Almanlar tarafmdan verilen haberîer anlsızdır. Buna mukabil en büj'ük muharebelerin Modlin mıntakasında ve Varşova'da cereyan ettiği doğrudur. Bu mıntakada Polonya kıt'alan mukavemet etmektedirler. Bu kıt'alar Generaî Boronovski'nin kumandası altında bulunmaktadırlar. General Dabbiernaki ordusu, dıger bir mukavemet merkezi olan Rava Ruska mıntakasında bulunmaktadır. Varşova, bu iki ordu ile irtibaü muhafaza etmektedir. Lehlilerin müeadelesi Sovyetlerle Macarlar arasmda siyasi münasebet başladı Budapeşte, 23 (a.a.) Macaristanla Sovyetler Biıliği arasındaki diplomatik münasebetlerin yeniden başladığı bu sabah Budapeşteden resmen bildirilmektedir. Macaristanın eski Varşova sefareti müsteşan Kristoffy, Macaristanın Moskova elçiliğine tayin edilmiştir. Bu tayin hakkındaki istimzaca Moskovadan muvafık cevab verilmistir. Hâdiselerin akışı IBasmakaleden devam] dünya üzerindeki bütün prestijini kaybedivermişti. Artık 2 numarah politika başlıyordu: Şarka doğru yayılmak, Balkanlıra el atmak, Kafkasyadan aşarak Musula, îrana, Hindistana uzanmak, bir kelime ile sonu gelmiyen bir emperyalizm davası gülmek. Danzig meselesi ortaya atıldığı sıralarda Almanya hemen hemen tecrid edilmiş vaziyette bulunuyordu. Rusya ile anlaşması ihtimallerinden bahsedildi. Rejimleri bir tarafa bırakalım, hayatî menfaatleri birbirine karşı son derece aykın olan iki devletin uyuşabileceğine inananlar parmakla sayılacak kadar azdı. Şimdi görüyoruz ki (anlaşma) kelimesüe ifade edilen bu hâdise daha ziyade, Almanya tarafmdan katlanılmış muazzam bir feragate ve fedakârlığa benzemektedir. Polonya davasında garb demokrasi'erini korkutarak yeni bir Münih yapılab'leceğini tahmin eden Nazi hükumeti muvakkaien şarktan ve cenub şarkmdan vaz geçer görünmeye razı olmuş ve bugünkü garib vaziyete düşmüştür. Şimdi, hâdiselerin akışını önümüzdeki şartlar içinde mütalea ettiğimiz takdirde netice şüphesiz Almanyanın aleyhlne çıkacaktır. Yani nasyonal sosyalizm prensiplerine sadık kalan bir Almanya, hatta İtalyayı da harekete geçirmeğe muvaffak olsa bile, dünya servet kaynaklannın dörtte üçüne ve denizlere hâkim bu'unan garb demokrasilerini yenemiyecek ve bundan dolayı yenilecektir. Fakat, hâdiselerin akısını tanzim eden şartlar hep böyle mi kalacaklar? Bir Danzig yüzünden akla gejmiyecek fedakârlıklara katlanan Hitler, Almanyanın hayatı mevzuubahs olduğu zaman pelere kntlanmıyacak? Demokrasileri yıkmak uğrunda bu rejim kendi kendini de inkâra kalkamaz mı? Rumanyada kurşuna dizilen Demirmuhafızlar {Baştarafı 1 inct sahijede) Fransız matbuatıntn mütaleaları Paris, 23 (a,a.) Polonyanın Almanya ile Sovyetler arasında taksimi hakkında tefsiratta bulunan bu sabahki gazeteler Rusyanın hemen hemen bir tek kurşun atmadan bu kadar mühim bir pay almasına hayret ediyorlar. Gazeteler, Hitler'in bu kadar uysal olmasını Batı de\ letleri tarafmdan yapılan ablukanın tcvlid ettiği korkuya atfetmektedirler Gazetelere nazaran bu kor ku Führer'i Dan7İg, Koridor, Poznanya ve Silezya üzerindeki emellerinden vaz Cenaze bugün kaldtrdıyor geçmektense, Sovyetleri Avrupanın göbeBükreş 23 (Hususî) Maktul Başğine kadar sokmağa sevkeylemiştir. vekil Kalinesku'nun cenazesi yann millî Mallar fıkaraya dağıtılıyor! merasimle kaldırılacaktır. Şimdiye kadar Londra 23 (Hususî) Sovyet işgali öldürülen Demir muhafızların yekunu üç altma alınan Leh topraklannda Sovyet yüze baliğ olmaktadır. ekonomik sistemi tatbika başlanmıştır. îstanbuldaki ortodoks patriği Binjamin, Dükkânlar kapanmış ve mallar fıkaraya Rumanyanın başkonsolosu vasıtasile Rudağıtılmıştır. Vilno'da bugünden itibaren men hükumetine teessürlerini bildirmiştir. Sovyet ve Leh dillerinde bir gazete intiManidar bir haber şara başlamıştır. Berne 23 (a.a.) Geçen cuma sa bahı, îngilib Exchange Telegraph istihbarat ajansının enternasyonal vaziyet doAlmanya, Amerikanm kararını layısile Rumanyada bir kabine tebeddülü bekliyor ihtimaline dair Bükreşte bazı şayiaların Londra, 23 (a.a.) «Nevvschronicdolaştığı haberini vermiş olması dikkati le» gazetesine Kopenhag'dan gelen bir çekmektedir. Rumanva kabinesinde değişiklikler o habere göre, Varşovanın bu sabah obüslacağı hakkında son günlerde ve bilhas lerle tahribi hakkmda Almanlar tarafmsa Kalinesku'nun öldürülmesinden birkaç dan yapılmış oldn tehdid, bunun talbisaat evvel haber veren yalnız bu Ingiliz kınm toplanmış c'an Amerika parlâmentosunda tevlid edebileceği aksülâmeller kaynağı oimustur. dolayısile bugünlük yerine getirilmiyecekTaşla yaraladı tir. Gene aynı mülâhaza iledir ki, denizFatih*e oturan 13 yaşlarmda Erdo altı harbi tavsarrış ve Almanyada o kadar ğan, ayni mahallede sakin 10 yaşlarm methi yapılan 3000 bombardıman tayyada Tolonu taşla yüzünden yaralamıştır. resi havalanmamıştır. Amerikanın bir karar vermesine intizaren, Almanyanın JaBisikletle gezerken... ponya, Rusya ve îtalyayı ihtiva eden bir Sirkecıde oturan Muzaffer, evvelki ittifak vücude getirmeğe çalışması muhteakşam bisikletle Çukurbostan civarınmeldir. da gezerken kazaen bisikletten düşmüş, yaralanmıştır. Îsveç sularına inen Alman Ancak öyle zannediliyor ki, Demir mu hafız rüesasının mevkuf bulunduğu bazı kamplarda, katil haberi üzerine isyan tesebbüsleri vuku bulmuş ve teşebbüsler bastmlmıştır. Halk, hükumetin tedbirlerini tamamile tasvib etmektedir. Kalinesku ötedenberi Fransanın ve İngilterenin dostu olmuş ve Demir muhafız teşkilâtının faaliyetine nihayet verilelidenberi Almanların nefretini celbeylemişti. Bern 23 (a.a.) Polonya müdafaası kahramanlarının çete muharebeleri yapmakta gösterdikleri celâdet ve Alman kumandanının bu hareketi ezmek için maiyetindeki kuvvetlere nekadar şiddetli emir verdiği Alman îstihbarat Bürosunun asağıdaki telgrafmdan anlaşılmaktadır. Bu telgrafta bilhassa şöyle d nilmektedir: «Koylerin temizlenmesi i$i Graudenz, Konitz, Bromberg ve Posen mıntakalarında bulunan piyade ve süvari polis kuv\etlerine verilmistir. Almanlan katleden. ler, lâyık olduklan akıbete uğramıslardır. Şarkî yukan Silezva'da temizleme; işi bilhassa büyük bir dikkat ve siddetle yapılmaktadır. Lodz'da Alman polis kuvvetleri asilerin ve damlardan ateş edenlerin hakkından gelmişlerdir.» Alman İstihbarat Bürosu, mevziî çar! pışmalar esnasında bu sözde «polis» ler ] den birkac tanesinin kahramanca Öldük^ lerini itiraf etmektedir. Macaristana iltica edenl&r Budapeşte 23 (a.a.) Dün bütün gün mülteci akim devam etmiştir. Halen hududu geçen mültecilerin adedi 25 bin ve nakil vasıtalarının adedi beş bin olaj • a tahmin edilmektedir. •k Bütün Karpatlaralü bölgesi şimdilik en büyük mülteci bölgesidir ve K>7ilhaç cemiyetile diğer teşekküller mültecilere yardım için ellerinden geleni yapmakta dırlar. Mülteciler Ükraynadan feci çıkışîaı esnasında yüzlerce kimsenin öldüğüniij bildiriyorlar. Ailelerinin yok olduğunu öğrenen bazı mülteciler de intihar ef erdir. tncrilterede 7 Alman tahtelbahri batırıldı Londra, 23 (a.a.) Harbin başlaı gıcmdanberi în;?i'iz donanması tarafmda 7 Alman tahtelbahri batınldığı İstihbara^ Nezaretince bildinîmektedir. Almanvada tngiltere 13 iktısadî ayrıldı mmtakaya Lcndra, 23 (a.a.) îngilterenin bü« tün endüstri membalarını daha ziyade teks sif etmek maks?dile memleket 13 mmtai kaya ayrılacaktır. Bu sayede işçilerİB nakli kolaylaştmlmış, makine ve âletleriı imali arttrılmış olacaktır. Kısa vadeli ir tiyaclann temın edildiği şu sırada h met harb istihsalâtını uzun vade ile sefe ber hale koymag? çahşmaktadır. İstihba rat Nezareti tar=ıfmdan neşredilen bir tebliğde İngiltere ile müttefiklerinin zaferi elde etmek üzere geniş îngiliz membalan» na itimad edebilfcekleri kaydediîmektedir. İşte bazı faraziyeler ki, tahakkuk ettîk! Stokholm, 23 (a.a.) Motörü bozuTahtakalede Kahveler sokağında Ahleri takdirde insanlığın sonsuz feiâletlere tnedir. kahvesinde, Ahmedle karde^ı Ian bir Alman askerî deniz tayyaresi Îs.ürüklenmesi mukaddprdir. j Mehmed, kumar oynarlarken yakalanveç sularına inmiştir. Tayyare bir Isvec NAD1R NAD1 I mışlardır. tarafmdan îsveçin cenub gahilin Yakalananlar tayyaresi Londra ile Paris arasında hava seferleri Londra, 23 (a.a.) Londra ile Pa« ris arasında çünde'ik hava seferleri yeniden başlamıst"". (Lutfen sahifeyi çeviriniz)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog