Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

CDMHUBÎTET 24 Eylul 1939 TARlHl ROMAN Buhara Güneşî Yazan: ORHAN RAHMl Pasif korunma teşkilâtında çalışacakPolis Müdürü Muzaffer Akalının ev Avrupada fevkalâde vaziyetlerin hâdis larm kayıd ve tespiti işi bu ay sonunda olması dolayısile alelumum yiyecek, içe velki gün emniyet âmirleri'e başkomiser Bu, matem ve sükut emri idi. cek, yakacak ve kullanacak maddeler fi ler içtimaında polıse yeni direktifler ver nihayet bulacaktır. Pasif korunmada vaHalk, bulunduğu yerde durdu, di atlannda görüien yükselme hareketi, bil diği yazılmıştı. Muzaffer Akalınm zabı zife alacak 8,000 kişinin ismi tespit edilçÖktü ve binlerce kişi, birdenbire sustu hassa menşeleri ycrli olan ve yiyecek, içe ta memurlarımın alâkadar eden bu mühim dikten sonra her kazada sıhhî imdad, yangm söndürme ve zehirli gazları temizBir dakika sonra kapıda dört kişi daha ceğe taalluk eden maddeler üzerinde dur beyanatını hulâsatan kaydediyoruz: belirdi. Bunlardan ikisi papastı. Diğer makla beraber meneşleri haricî olan mad€ Polısın esas vasfı vakur ve disip leme ekipleri için kurslar açılacaktur. Bu ikis: bağırdılar: delerde bu maddelerin geldiği" memle linli olmaktır. Polise hiç yakışmıyan bir kurslara yukanda yazdığımız sekiz bin ki Beyimiz, bugün, Yeşiltepedeki me ketlerin vaziyetine göre değişen miktar şey varsa o da lâubalilik ve intizamsızhk şiye şeflik yapacak olanlar devam ettiri melerı ıçın sahnenin genişletilmesi icab' zarlanna gömülecektir, haberiniz olsun! larda devam etmektedir. Ticaret Vekâ tır. Polis kanun'ann tatbikma memur bir lerek vazifeleri öğretilecektir. Bunlar kurs ediyor. Bu ise şimdi bitaraf bulunan Vc o gün öğleden sonra, Buharada leti kontrol teşkilâh tarafmdan, yeni çı icra vasıtası olmak itibarile halk ile temas ları ikmal ettikten sonra kendi semtlerin garbdaki devletlerin topraklannı çiğnedeki ekiplere işlerini öğreteceklerdir. Emisli görülmemiş bir kalabalık, ağlaya kacak kanun ve gene bu kanun ile hüku sahası en geniş olan bir devlet teşkilâtıdır mekle kabildir. Şöyle ki, Fransız ordusukiplerin malzemes: peyderpey tamamlanaağlaya cenaze merasimine gitti. mete verilecek salâhiyetlerle kâmilen önîe Bu itibarla halk üzerindeki bırakacağı sevnun mevzi muharebesini bırakıp da harecaktır. Buhara Beyinin cesedi, altın bir tabu neceği şüphesiz bulunan ihtikâr hareketi gi ve saygı hisleri vazifesini iyi yapmak kât harbi yapabilmek için şimalde Belçita konmuştu. Her tarafı bayraklarla dole o zaman daha müspet şekilde mücadele hususunda büyük bir kolayhk ve kuvvet Zehirli gaz kurtları ka, Holanda ve Lüksemburg devletlerinatılmıştı. Onde bir tuğcu süvari bölüğü edebilmek için her gün piyasayı kontrol membaıdır. Polis, kendisinden namuslu Evvelki seneler teşkil edilmiş olan ze nin ve ortada İsviçrenin ve cenubda da yürüyordu. ettirmekte günlük fiatlar almakta gizli ve ve faziletli insanların ürkeceği bir mevcu L'rli gaz kursları, bu sene de tesis oluna îtalyanın arazisi üzerinden geçerek AI Hayvan durmuştu. Süvariler attan inya aşikâr stoklar tespit olunmaktadır. Gı diyet değil, takdir, hürmet ve emniyet tel cak, halktan evvelcn bu kurslara devam manyayı çiğnemeğe lüzum göreceğinden Tabutun arkasında papaslar yürüyor mişlerdi. Her ikisi de etrafı gözden gedu. Çünkü bu Bey, Türk olmakla bera cirdiler. Burası, ayni bahçenin kenarın daî maddeierden evvelce fiatları yükse kin eden bir kuvvettir. Her vatandaş po etmemiş olanlat bu sene devama mecbur korkuluyor. ber, hıristiyandı. Fakat, kansı hiçbir din da, tepenin dibinde bir yerdi. Pencere lenlerin başında yağlar gelmekteydi. Bu lis gördüğü zaman içtimaî nizamın masu tutulacaktır. Alman ordusu ise harekât harbini yapaym başına nazaran Urfa yağlarının fiat niyetini mütekeifil bir kuvveti yani başmtaşımıyordu. Papaslar ve etrafındaki siz, büyük, karanlık bir yer. mak için ilk teşebbüsü kendisine temin ŞEHtR IŞLERİ ermek isterse ya îtalyayı aradaki ittifak larında 5 kurusluk bir yükselme görül da bulmaktan dolayı içinde derin bir hugenc delikanhlar, buhurdanlıklan kaldıriranlı, burasınm bir zindan olduğunu mektedir. Bu fark, Mersin vapur seferle zur. emniyet ve gurur duymalıdır.» mışlar, ağır ağır bir dua okuyorlardı. muahedesinin üçüncü maddesi mucibince anlamıştı. Bu kadarla kalsa, zaran yokYıllık kongre rinin olmaması dolayısile nakliye müşküPoüs Müdürü, bundan sonra teftiş işAlayda Hakanın kansı yoktu. Genc harbe girmeğe davet ederek İtalyan orhı. Fakat birdenbire kemiklerine kadar Beledij'e memurlan cenaze teavün lâtından doğmaktadır. Gerek Urfa yağla lerinden bahsederek demiştir ki: kadm, sarayda, bir odada ıstırab içinde dusile birlikte Alplardan cenubu şarkî titredi: nnın piyasada yaprığı tesir, gerek top« İşlerin yolunda yürümesile memur cemiyeti azaları, dün Şehir Meclisi salo Fransaya hücumda bulunacak ve böyle kıvranıyordu. Etrafında kadınlar dolaşınunda yıllık kongrelerini akdetmişler Mahvolduk... lanma müşkülâtı dolayısile aybaşmdanberi ların disiplin ve inzibarmın temin ve muyor, dışanda salonda ihtiyar iki zat otubir harekete iştirak için îspanyayı da dir. Diye mınldandı. Süvariler onlan ge Trabzon ve Kars yağlannda da kiloda 3 hafaza hususunda teftişin rolü çok büruyordu. Dilber Han, doğurmak üzere harbe sokmağa çalışacak yahud Holanne bağlı olarak indirmişlerdi. Reisleri: Usküdarda teftişler kuruş yükselme vardır. Buna mukabil Ay yüktür. Memur âmirinin murakabesini idi. da, Belçika, Lüksemburg ve İsviçre mem Olduklan gibi yuvarlayın; sabah valık hattmın açılışı zeytinyağı fiatlanm daima yanıbaşında hissederse kendisini aÜsküdar kaymakamı Ihsan, dün be ' ketlerini çiğniyecektir. *** leyin hesablaşjpz. 2 kuruş düşürmüştür. Sabun fiatlan yük talete vermez ve vazifesine bağlılığını gev raberinde Üsküdar Belediye tabibi ile Gece vakti... Buhara kapılanndan iki Bu düşünce garbdaki bütün bitaraf Dedi. Her ikisi de, boşluktan, sert bir sektir. Bu yükseklik zeytinyağı fiatlann çetmez. Fakat teftişin ciddî olması lâzım mühendis ve Emniyet âmiri olduğu halatlı içeri giriyordu ve konuşuyorlardı: hükumetleri mütemadi endişe ve heyecan zemin üzerine yuvarlandılar. dan ziyade sutkostiğin haricden gelmesi dır. Takdir edtrsiniz ki kusur görmemez de mmtaka dahilinde teftişe çıkmış, Be Nerede eğleneceğiz Karaboğa? Kapı ağır ağır kapandı. Bir müddet dolayısiledir. Pirinç fiatlarile mercimek likle değil, ihtar ve ikaz edilerek tashih ediye ve zabıta nizamlanna uygun ha içinde bulundurmaktadır. Şimdi Alman Param yok ki söylesem! sustular. Etrafı tetkik ettiler ve dinledi ve bakla fiatlan normal hadde inmiştir. olunabilir. Teftiş hatalan derhal ve yc reket etmiyen birçok kimseleri cezalan yanm bu endişeleri teskin için teminat Bende var... verdiğine nazaran halihazırda harekât ler: Nal sesleri uzaklaşıp gitmişti. Çıt Fasulyede ise yeni mahsulün gelmesi do rinde düzelten bilinmiyen ve yanlış anla dırmıstır. harbini yapmak için ilk teşebbüsün bu Şu halde, eskiden bir defa ugradı yoktu. Burası tam bir zindan ve içerisi Kömür depoları inşaatı layısile düşüklük vardır. İstanbul piyasa şılan şeyleri anlatan yardımcı ve öğretici devlet tarafmdan gelmiyeceği zannolunağım bir hana gidelim... Fakat şehirde bü zifiri karanlıktı. sına yurdun her tarafmdan son senelerde bir vasıtadır. Hata ne kadar çabuk tasBir müessese, Belediyeye müracaat ebilir. Almanya nazırlarından Göbbels yük bir tenhalık var, bir sükut var; fariranlı kendini topladı: görülmemiş deıecede meyva gelmektedir hih edilirse teftişin kıymeti o kadar artar. derek 500,000 lira sermaye ile kömür Berlindeki ecnebi matbuat mümessillerikında mısm? Karaboğa, Karaboğa' ve fiatlar düşüktlır. Fiatlan yükselmekte Ben mütemadiyen teftişlerde bulunaca depolan inşası için müsaade istemiştır. ne yaptığı beyanatta Alman hükumetinin Oyle!.. Belki Arablann korkusu Diye seslendi. olan maddelerin başmda mum da var ğım gibi sizlerin de teşkilât üzerinde mun limanın yeri henüz taayyün etmemiş yahud Alman başkumandanlığının Bel buraları da basmıştır. dır. Bunda biraz da ramazanm yaklaş tazaman teftişlerde bulunmanızı istiyorum. olduğundan şimdilik müsaade verilme Ne var arkadaş? çika ile Holandanın bitaraflığını ihlâl etmiştir. Zannetmem. Türkler, düşman kamakta olması âmildir. Mahvolduk! Teftiş defterlerini sık sık getirterek âmirmek niyetinde bulunduğuna dair intişar pıdan girinciye ve kılıcı saplayıncıya ka Haydi! Alkını bozdun galiba!.. lerin teftiş vazifelerini ne suretle ifa et Konservatuarda talebe kaydı :den haberleri kat'î surette tekzib etmiş Kahve fiatlan dar korkmazlar; hatta sapladıktan sonra Ben aklımı bozmadım Karaboğa... tiklerini kontrol edeceğim. Bu kontrol tefKonservatuar müdürü Ziya, dün Be e Almanyanın ne evvelce ne de hali Kahve fiatlarında da tereffü görülmek tiş âmirleri hakkında sicillerine intikal e ediyeyp gelerek riyaset makamma ve ölürken bile korkmazlar. Mahvolduk diyorum sana... Kurtulamıhazırda böyle bir tasavvurda bujunmadır tedir. Ticaret Müdürlüğünün tespit ettiği decek kararlar vermeme müessir olacak Konservatuann \m kı; mevsrmme aid " ""••* *"' 1yi bak Karaboğa, bu yol başka yacağız.' ^1 gibİT atiyeiî de böyle birşeyi düşünmimiktara göre şehrimizde memleketin dört br. Seyrüsefer ve zabıtai belediye işlerinin mesai programını vermiştir. Yanndan Karaboğa lâkaydane cevab verdi: türlü, adeta bir bahçe içinden geçiyoruz. itjbjajcer Jiıpsfrv^tuara..jjntibaDİa.iale 'eceğini söylerniştir. Yarm sabah kurtuluruz... • • ayhk ihtiyacına kvfayet edecek kahve sto çok iyi tanzim ve idare edilmesini ehem•"' Bana da öyle geliyor. Ben buralarbe' kabuIune^İjaşlanacaktır. Mümes'siilerin sorduklan bir sıTare ce Kurtulamıyacağız, Karaboğa. Be j ku varsa da çok mühim gizlenmiş stoklar miyetle gözönün? aldık. Bu işlerle yalnız dan hiç geçmemiştim. ADLÎYEDE 'aben de Lüksemburg hükumetinin bita Dikkat edelim, başımıza bir felâ nim belimde Arab Emirinin mektubu var. olduğu muhakkak addedilmektedir. Güm belde zabıtasma tefrik edilenler değil, büaflığına da Almanyanın ayni suretle rirükte navlun ve tediye vaziyeti hallolu tün polis teşkilâtı meşgul olacaktır. İyi Onu görür görmez iş işten geçecektir. ket gelip çatmasm... Muizi öldüren Mehmed mü ayet edeceğini temin etmiştir. Bu sözler namamış ayrıca üç yüz bin çuval kahve polis, devlet vazifeleri arasında müdahaKaraboğa da: Korkma İranlı, yanlış bir îş yaparada Fransaya karşı harekât harbi yaşahede altına alınacâk le edeceği vaziyetlrri seçebilen ve bunlan Tuuu... dedi, Arabın uğursuzluğu vardır. sak bile, burada insanı Arablar gibi diri pabilmek için Almanyanın şimdilik bitaEvvelki gün öğleden sonra Yüksekgözünden kaçırmıyan polistir. Bir membizi buraya kadar takib etmiş... Yandık, diri yakmazlar. KÜLTÜR İŞLERt leketin medenî manzarasmın tesisinde za taldınmda çorabcı Muizi bıçakla öldü •af memleketlerin topraklanna dokunmıTam bu sırada karşılarında on kadar öyleyse... Mektubu görünce, ne desek ien seyyar simidci Mehmed hakkında 'acağını gösteriyor. Fakat Almanyanın bıtai belediye vazifelerinin iyi tanzim ve Maarif müdürü geldi atlı belirdi. Bunlar Buhara Beyinin mu nanmıyacaklar, bizi kazığa geçirseler de ki tahkikatı, Müddeiumumî muavini kendisile daha ziyade denizde harbede Önünıüzdeki ders yılı münasebetile ifa edilmesinin rolü büyüktür. Bu bahiste Orhan Köni, dün sabah bitiırmiş, Meh ceği îngilterenin umumî abluka karan hafızîanndandı. Sür'atle geliyorlardı. I ıakları var. mektehlerde yapılan hazırlıklarla mu içtimaî yardım mevzuuna, yani muhtac, medi sorgusu yapılmak üzere Sultan Ne yapacağız, onu söyle! ranh, iliklerine kadar terledi: Alman hükumetini bitaraflara karşı yeni Ne bileyim? Sen şehirlisin, aklın allim kadrolan etrafında izahat vermek hasta, kimsesiz ve yabancılara delâlet ve ahmed sulh ceza mahkemesine yolla bir vaziyet almağa sevkedeceği artık ta Eyvah, dedi, başımıza bir iş geleesada daha çok yatar, sizin kumaşmız üzere Ankaraya giden Maar.f müdüıü muzaheret hususuna, hasılı polisin cemi mıştır. hakkuk etmiştir. cek galiba! yetin şefkat ve muavenet kolu olmak hüona göre dokunmuştur. Çaresini sen bul. Tevfik Kut, dür avdet etmiştir. Mehmed, sorgusunda birbirini tutmaz Karaboğa, aldırış etmedi: Mekteblerde pasif korunma viyetine de nazarı dikkatinizi çekerim. Po ekilde ifade vermiş, aklından zoru ol Şöyle ki, Almanya neşrettiği bir tebYoksa her ikimizi de asarlar. Her fırtına geçer arkadaş. lis memurlannın inzibatî kusur ve suçlan duğu şüphesini uyandırmıştır. Söyle liğde hukuku düvel ahkâmı mucibince anİranlı: teşkilâtı îranlı biraz geri kaldı. Atlılar on metolursa yalnız kendileri için değil, âmirle iklerinin esasa aid ifade denilebilecek :ak hasım devletin askerî kuvvetlerinin Çare! Çare!.. Mektebler yarın açılacağından Maare ileride durdular. Bunlar baştan aşağı sısmı, cben Yugoslavyadan yeni gel cullanmasına mahsus olduğu sabit olan Diye mınldandı. rif müdürlüğü tarafmdan evvelce ha rinin teyakkuz ve murakabelerile vazife im. Muiz benim ahpabımdı. Niye gelZ'rhh, iyi giyinmiş, zorlu kişilerdi. OklaKaraboğa cevab verdi: zırlanan plâna göre, pasif korunma teş deki titizlikleri icin de bir miyar telâkki din sanki buraya, diye benimle alay et isliha ve eşyanın harb kaçağı sayılarak rmı çevirmişlerdi. İçlerinden biri bağır Arkadaş, ben uykuya vanyorum... kilâtma başlanacaktır. Bunun için bü ederek ona göre takib edeceğim. Kılık, u. Ben kızdığım halde o alaydan bir tür zapt ve musaderesi icab ettiği halde îndı: Sen düşün .taşın, çareyi bulunca beni u tün İstanbul mekteb müdürleri bu haf kıyafet ve tavn hareket ve karakolların ü vazgeçmedi. Bu sebeble bıçak çek gilterenin Almanyadan başka kendisine Hey yolcular, kımıldamayın! ta içinde Maarif müdürlüğünde umu temizliği hususunda, lâubaliliğe ve müsa ; m, üzerine saldırdım, amma onu öl rrücavir bütün bitaraf memleketlere gıKarabağo, yanlışlıkla bir yere, belki andırırsın... mî bir toplantı yapacaklardır. Talebe e mahaya kat'iyen yerverilmiyecektir.» İranlı çileden çıkmış gibiydi: dürmek istemedim, bacağma bıçak sa den yiyecek ve giyecek bütün eşyayi harb <3e Beyin arazisine girdiğini anlamıştı: kiplerinm hangi muallimleırin idaresinvurdum. Bıçak bacağına rasgelecek açağı ilân etmekle beynelmilel teamüle Ne dedin? Uykuya mı öalacaksın? de ve rasıl çalışacaklanna dair esaslı Bekliyoruz! ^erde, karnma rasgelmiş. Bunu istiye muhalif hareket ettiğini ileri sürmüştür. Bu dakikada, böyle zamanda, burada bir program yapılacaktır. Diye cevab verdi. ek yapmadığımdan beni cezaya çarp Bu hareketile îngilterenin İtalya, İspanha? MÜTEFERRtK maymız> demiştir. ya, Holanda, Yugoslavya, Yunanistan, İçinizden biri attan insin de yak Öyle ya, öyle ya; geberecek olurlaşsm! Sorguyu müteakıb hakkında tevkif 'skandinavya ve Baltık devletlerinin yiam, kara yere uykusuz gitmek iâtemem. Esnaf idare memurlarının Maarıf Vekâleti şehrimizdeki bazı müzekkeresi kesilen Mehmed, Adlî Tıb yecek ve giyecek işlerine müdahale ettiBu sözler, Karaboğayı, dağlar hanını, İranlı başka birşey söyliyemedi. Ne ortamekteb müdürleri arasında yeni ta müdürlüğünde müşahede altma alma ğini iddia etmiştir. Buna karşı Almanyavazifeleri ferman dinlemez adamı birdenbire kızdese nafile idi. Bu adamm soğukkanlılıyin vo nakiller yapmıştır. caktır. Bir yandan da sorgu hâkimli nın mukabelebilmisle lüzum görüp harb dırdı: Hamr.1, kayıkçı ve arabacı bölükle ğmı cehennemin ateşi bile kaynatamazHastaiığı dolayısile istifa eden Gazi ğnce tahkikata devam olunacaktır. rinde bulunan idare memurlarının vacaçağı listesini genişletmiş olduğunu ilân Babanızm uşağına mı söylüyorsuOsmanpaşa ortamektebi müdürü Ga dı. zfe ve salâhiyetlerile intihab şekillerinuz bunu!.. Mecidiyeköyü soygunculugu ?ylemiştir. İranlınm gözleri karanlıkta panl panl ni göstereı. bir talimatname hazırlan 1 bin yerine kendi arzusile Maarif müBu cevab biter bitmez, karşıdakiler, Bu tebliğ bitaraf devltlere denizde serdür nuavinlerinden Rüştü, yeni açılan muhakemesinin yeni safhası şıldıyordu. Düşünüyordu, iki saat kadar maktaöır. dörtnala üstlerine geldiler ve bir ok, kaBeşiktaş birinci erkek ortamektebi mübest ticaret yapmak haklannı aramalan Bir müddettenberi İstanbul Ağırceza geçmişti. Kapmm arahğından hafif bir Tüccar hamaHarı için bir tip ranlıkta kulağmın dibinden vızıldıyarak dürlüğüne Heybeliada ortamektebi mü mahkemesinde biır gasıb davası görü için bir ihtar teşkil etmektedir. Hakıkaten şık süzüldü. dürü Hsmdi Eyüb, hastaiığı yüzünden üyor. Bu muhakemede suçlu yerüıde şimal devletleri Kopenhagda akdettıklen geçti. elbise Karaboğa; Karaboğa! ıstifa eden Eyüb ortamektebi müdürü ki kişl vardır. Bunlar, Ahmedle Mak konferansta muharib devletler dahıl buKaraboğa tehlikeyî sezmişti. BirdenbiBelediye müstahdemin şubesi, eşyayi Diye seslendi. Karaboğa uyandı: Fazılır. yer ne Tekirdağı ortamektebi ,uddur. Kendileri İzmirden İstanbula [unduğu halde bütün memleketlerle mure kendini topladı. Yabancı bir şehirde, tieariyp hamallarına yeni şekilde elbi Ne var, aklma birşey mi geldi? iki kişinin böyle bir atlı müfrezesile çarseler yaptınlmasına kafar vermiştir. müdürü Sadı. Şehremini ortamektebi ;elen Mı stafa adlı birile vapurda tanı :ad veçhile ticaret yapmak haklannı bır Sabah yaklaşıyor, kapı arahğından Esnaf bunu muvafık görmekle beraber müdüriüğüne Kabataş lisesi muallim arak, bu adamı kandınp bir gece MeoS pışmağa kalkması akıl kân değildi. Esalerinden Hamdi Nazım, Heybeliada or idiyeköyü yoluna götürmek ve orada ikte korum a karar vermişlerdir. oluk ışıklar girmeğe başladı. tediye ve s<pariş şekillerine i'razda sen buna da imkân kalmamıştı. KaraboMaharrem Feyzi TOGAY Çare bulundu mu, yoksa ölecek bulunmuslardır. Bu cihet de tetkik o tamektebi müdüriüğüne Eyüb orta kollannı bağlayıp 76 lirasile nüfus cüzğa, atından yuvarlanıyordu. Karanlıkta, mektehi yardirektörü Şadiye, Göztepe anmı almaktan muhakeme ediliyorlar. miyiz? lunmaktadır karşılanndaki müfreze onlara ustalıkh bir Birşey düşündüm ama, bilmem o Dahiliye Vekilinin tetkikleri ortamekteb' müdüriüğüne înönü kız li Mevlud isminde biri de, suça iştirakten VİLÂYETTE kemend atmış ve her ikisini de yere indirsesi yardirektörü Bedriye tayin edil avava dahildi. Lâkin kendisi kaçmış, ur mu, yapabilecek miyiz? Dahiliye Vekili Faik Öztrak, dün sa mistir. misti. Karaboğa, bir hareket yapmak is>;r türlü bulunamamıştı. Davası da bu Tahrirat kâtibleri arasmda... Söyle bakahm, belki birşey yapa bah vilâyete gelmiş, vilâvette Vali ve tedi, fakat kımıldanıncıya kadar ayaklaÜNÎVERSİTEDE ebebl.> aynlmıştı. Son günlerde Mev Münhal bulunan 20 lira maaşlı Silivri ız. Belediye reısi Lutfi Kırdarla görüş rının da bağlandığını hissetti. ud de ele geçmiş. dün Müddeiumumi kazac. tahrirat kâtibliğine Çatalca ka Yanıma yaklaşro da disinle sırtım n'üştür. Dün sabah şeh,rimize gelmiş oKısa boylu, kamburu çıkmış biri, ona iğe getirilmiş, Sultanahmed üçüncü îkmal imtihanları lan Nafıa Vekili General Ali Fuad, zası taîvirat kâtibi Hilmi Yüksel, onun dan bağları koparabilir misin? iğildi. Bu, müfrezenin reisi idi. Bıyıkları Üniversitede talebe kaydına devam e ulh ceza mahkemesinde sorguya çekil yerine Şile kazası tahrirat kâtibi ŞereKaraboğa cevab vermeden kendi ken Vekili vilâyette ziyaret etmiştir. dilıyox. Her fakülte icab eden tedbirleri miş, «benim bir şeyden haberim yok r sipsivri, gözleri çukuruna kaçmış, dessas, BunIari sonra Jandarma umum ku almakta müsaid olmıyan dersaneleri, ur» demiştir. Tevk'f edilen Mevlud, eddhı, onuı yerine de Büyükçekmece dine bir cuval gibi yuvarlanarak yaklaşkurnaz bir adamı andırıyordu. nahiy^si kâtibi Mustafa Baykal tayin mandanı Korgeneral Cenvl Cahid, Da lâbora uarları tevsi ettirmektedir. Ahmed ve Maksudla beraber muhake Söyle bakalım uğru (haydud. hır tı. Tam İranlınm yanma varmiştı ki: edilmislerdiı. Be herif, dedi, neden böyle yapı hiliye Vekilini Vilâyette ziyaret etmişBütün fakültelerde yarından itiba me edılmek üzere Ağırcezaya gönderisi7) herif, dedi, buralarda ne işin var? tir. Vekiî, Vali ve Jandarma umum kuren ikmal inıtihanlanna başlanacaktır. ecektir. Karaboğa, yattığı yerden homurdandı: yoruz? mandanile birlikte eski Pol ; s müdiriyeti İmtihaıılar birinciteşrinin 20 sine ka Ne var Karaboğa? binas olan Tomruk dairesine gitmişler Kollanmı cöz de sana uğrunun kim Şüpheli bir ölüm dar bitir:lecek, Üniversitenin açılma İoleri keselim... ve tetkikatta bulunmuşlardır. Halen bu ve ne demek olduğunu öğreteyim. Şişlide oturan İbrahimin çocuğu beş Nflshası 5 karustur merasimi 31 birirciteşrinde yapılacak Ne ile? tiııada İstanbul Vilâyeti jandarma ta Muhatabı bir kahkaha sal.verdi: H tır Orta tedrisat müesseselerine lisan ylık Oyal, salmcakta uyurken ölmüş Dişle... Dur, ben evvelâ ellerinden bur kumandanlığı bulunmaktadır. Janür. Aciliye hekimi Enver Karan, cese Vay, dedi, senin kabadayılığm da dcima dikımhanes' ve diğer müessesat muallimi yetiştirmek üzere Ün'versite iin Morga kaldınlmasına lüzum gösterbaşlıyavım... var ha? ye bağlı olarak geçen sene açılan ya Senelik 1400 Kr. 2700 Kı Fakat bu doğru değil... Başımıza da bu nrada gezilmiştitr. 750 • 1450 • bancı düler kursuna bu sene 60 talebe miştir. Otops; yapılarak öîümün sebebi Alb aylık Karaboğa homurdanarak burnunu topyeni yeni derdler açarız! Dah'lîye Vekilinin bugün Ankaraya alınaeaktır. Bu talebelerin imtihanları hakkında rapor verilecektir. Tahkikat Üc avlık 400 • 800 • rağa sürdü. Çünkü o, kızdığı vakit, burapılıyor. (Arkast var) Bir ayhk 150 • lokttzt hareket etmesi muhtemeldir. da yarın yapılacaktiîr. emin olun, burnumu kaşırken beni öldürmüş olacaklar! Derdi. Reis, bir işaret fırlattı. Her ikisini de yakaladılar. Birer çuval gibi, karın üstü, atlanna bağladılar. İranlı, soğuk soğuk lerîiyor: Keskin sirke küpüne zarar! Bu herif de böyle öldürülecek. Kabadayı adam ama, belâyı kendi ayağına mum yakarak davet ediyor. Diye düşünüyordu. Şimdi ne olacaktı? Nereye gidiyorlardı? Ya Karaboğanın bir haydud olduğu anlaşılırsa? Ya bu tarafta da işlediği marıretler varsa? I • • • 1 tan aşağı sırmalı biri göründü. Elinde al tın bir boru vardı. Uzun uzun üfledi: Türkler, düşman kapıdan içeri girinciye kadar korkmazlar, hatta ölürken bile korkmazlar! Urfa, Trabzon ve Kars Muzaffer Akalın, emni Ekiplerde çalışacak olan Kadm, mütemadiyen onlan selâmh nu da aksine olarak kaşınırdı. Karaboğa, yağlarındaki fiat yükse yet memurlarının vazif e sekiz bin kişinin isimleri yordu. Sonra çekildi. Halk yavaş yava bunun için: tespit ediliyor lerini izah etti lişi dikkati celbediyor parçalandı... Saray kapısmın öniinde baş Bir gün bir kavgada geberirsem, îhtikârla mücadele Polis Müdürünün Pasif korunmada ve gizli stoklar yeni direktifleri vazife alacaklar [ Şehir ve Memleket Haberlerl ») Siyasî icmal Bitaraflarm müşkül vaziyeti •0 ehistandaki Alman askerî harekâtı nihayete ermiş bulunduğu resmen ilân edilmiş olduğundan artık harb karada Almanya ile Fransanm ve denizde de İngiltere ile Almanyanm arasma münhasır kalmıştır. Fransa üe Almanya arasmdaki 230 kilometrelik hudud bir tarafta modern seddiçin Majino ve diğer tarafta Almanların (garb sed duvan) dedikleri Zigfrid müstahkem hatlarile kapalı ve zorla geçilmesi adeta muhal bulunduğundan şarkta yani Lehistanda olduğu gibi gerek Almanların gerek Fransızlann harekât harbi yapabil L Ortamekteb müdürleri arasında nakil ve tayin Cumhuriyet Abone şeraiti} «;£*• ££
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog