Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

BUyUk edib HALİD ZİYA UŞAKLIGİLİN yeni eseri: ihtiyar Dost Kitabcılardan isteyiniz. yil umhuri . rr« ı ÎSTANBUL CAGALOGLU CELALEDDİN EZtNE YAKUB ve ÖTEKİLER Bir rüya oyunu « Sovyetlere aslan payı verilmesiAlmanyada büyük bir hoşnudsuzluk uyandırdı Polonyanm taksimi 1. 0 0 L I Telgraf ve mektub adresl: Cumnurly«t, tstanbul Posta kutusu: tstanbul No. 248 Telefon: Başmuhanir ve evl: 22366. Tahrtr heyetl: 24298. İdare ye matbaa kısmı 24299 24290 24 tylÛI I "öO V.. Kitabcmızdan arayiniz. Lwow teslim oldu Paristen verilen haberlere göre, Almanlar Lehistanda 150 bin ölü ve yaralı vermîşler, 600 tayyare ve 700 tayyareci kaybetmîşlerdir Hâdiselerin Akışı r Felâketzedeler için tebernılar başladı Millî 2 0 milyon liralık tahsisat veriliyor Sarsıntılar devam ediyor, enkaz altındaki ölüler çıkarılmaktadır Zelzele faciası Dikili zelzele faciasında yaralananlardan bir kısmı Izmir Memleket hastanesinde ovyet Rusya ile Almanya ara' sında esaslı bir anlaşma yapıldığına dair ortada ciddî emareler Ankara 23 (Telefonla) •ORODNO görünmediği için Almanyanın demokrasıler karşısında yalnızbaşına harbedeceğiMilli Müdafaa ihtiyaclarma BİALYSTOK m ve netıcede mullaka mağlub olacağını sarfedilmek ve fevkalâde söyleyenler, hükümlerinde biraz fazla amembalardan hasıl olacak par celeci ve kat'i davranmışa benziyorlar. ralarla karşılanmak üzere Tarihin öyle zikzaklı ve istikrarsız bir 3628 sayılı kanunla ayrılan devrinde yaşıyorur ki, ne hâdıselenn gündelik seynm takib etmekle, ne de çarpı(58,917,000) liralık tahsUata şan kuvvetlenn esas istikametlerini arayıp ilâveten daha 20 milyon liraonlardan mana çıkarmaya uğraşmakla hahk fevkalâde tahsisatın Millî kikate varmış olamayız. Dolambaclı ve Polis Kâzımın yaralanmasile neticelenen evin çöktükten sonratd hali Müdafaa emrine verilmesi şaşırtıcı bir yolun üzerinde yürüyoruz. Biz insanları nisbî bir rahata kavuşturacak hakkındaki kanun lâyihası olan durak yeri nasıldır ve neresidir? MeçMeclis ruznamesine alınmış hul. tır. Bu büyük meçhulü kısmen olsun halledebilmek, nıhayet iaraziyeler dünyası içınde mes'ud tasnifler yapmaya bağlıdır. Nazi reıimi, Almanyayı nereye götürmek istedığıni daha iktidar mevkiine gelmezden çok önceleri kendisi de iyice bilLondra 23 (a.a.) Daily Express Izmir, 23 (Telefonla) Zelzele fa dır. Alâkadarlar bu kısımda birçok yamıyordu. Her şeyden evvel memleketin gazetesinin yazdığına göre, İtalya hü ciasının ehemmıyeti gün geçtikçe büyü banaların, işçilerin, amelenin bulunduğukomünizm tehlıkesinden kurtulması lâzımLehistanın Almanya ile Rusya arasında yeni taksimini gösterir harita kumeti Ankaraya muslihane fikirler mektedir. Bilhassa Dikılıdeki felâkelın nu söylemektedirler. Bundan dolayı da dı. Bu tehlike bakı kaldıkça harbden çok Paris, 23 (a.a.) Sovyetler Birliği hudud olduğu ve Almanya, Rumanyadan beslediğini göstermek için on iki ada dünku bıldirdiğimden çok daha feci bir binaların altından fazla cesed. çıkarılmazarar gören büyük sermayenin inkişafı ve dolayısıle geniş haîk tabakalannın rahata ne aslan payı veren hudud hattı hakkın uzakta kaldığı hatırlatılmaktadır. Bu \a daki kuvvetlerinin sulh zamanı kad *ekilde olduğu anlasılmıştır. Enkaz altın sı ihtimali vardır. daki Alman Sovyet itilâfının imzalan ziyete nazaran Sovyetler Birliğı Balkan rosundan fazla olan mevcudunu geri dan bugün de yeniden 60 kişi çıkarılmışZelzele devam ediyor kavusması ımkânsız görülüyordu. tır. Bu suretle iki gün zarfmda ölenlerin lara hâkimdir. Almanyanın Karadenize almaya başlamıştır. Izmir, Dıkıli, Bergama, Karaburun ve Almanya, dahiiî istikrarını bulmak ve dığına daır dün aksam neşredilen tebliğ, Bu tedbirini mühim bir taviz teş miktarı yüz onu bulmuştur. Enkazın kal havalisinde yer sarsıntıları hâlâ devam iktısadî emellerini tahakkuk ettirebilmek Moskovada büyük bir sevincle karşıhn doğru genişleme tehdidi kat'î olarak uzakmıştır. Sovyetlfr Birüğinin vaziyeti gerçi lastınlmıştır. Bundan başka, Sovyetler Bir kil ettiğini yazan mezkur gazete, İ dırılması ameliye«i ilerledıkçe bu rakamm etmektedir. Bu sabah Dikilide saat sekiz için ıki yoldan gıdebihrdi: 1 Tamamen millî bır politika takib kuvvetli idi, fakat nıüzakerelerin böyle liğinin şimdi orta Avrupada kuvvetli bir lalyanın Balkan memleketleri tara maalesef kabaracağı tahmin edilmektedir. ile on arasında ikisi siddetlice olmak üzere [Arkası Sa. 6 sütun 3 te\ ederek komşu devletlerle karşılıklı emni fevkalâde bir netıce vereceği ümid edil vaziyeti vardır Aîmanya garba doğru a fından Roma'ya karşı beslenen şüp Şehrin çarsı kısmı üzerinde çahşılmaktallllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllılllHI yet prensipleri dahilinde anlaşmak, bil memekte idi. Sovyetler Birlığinin Sarkı* tılmıştır. Almar.kr, şüphesiz Sovyetlerm heleri izaleye çalışmakta olduğunu IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIinıııııııııı \Arkasi Sa 5 sutun 3 te\ ilâve ediyor. hassa aynı derdlerin ıstırabını çeken ku Prusya, Macaristan ve Slovakya ile hem çük milletlerle sıkı ve samimî işbirliği yap ıiMnTiııııınmıınıınııınıııınınıııııııııiMinnııniMiniMiiınniM'MnNniMiıııııııııııııııUHiıiMiııniMilllımıullllllMlıııuııniMliMiıııitııuııiıııiMMMiıııııiHiHiMiıınıınııııtıııınııııııııııııııiıııııiHiılııuınMiııınıiıııiıııııiııı^ mak, onlann muzaheretini kazanmak. 2 Emperyaüst emeller peşinde koşmak. toprak ve nüfus davası gütmek. Nazi hükumetı. bu iki yoldan her ikisiRoma 23 (Hususî) Basvekil Mussolini bu sabah Palazzo ni de ayn ayn kullanmaya çalıştı. Çok Venezia'da Bolongna faşist murahhaslarım kabul ederek bir muhtemeldir ki, bugün içinde bocaladığınutuk irad etmiş ve ezcümle şunları söylemiştir: mız müphem ve karanhk vaziyet, bu iki « Yalnız Avrupamn değil, bütün dünyamn haritasım deyüzlü politikanm doğurduğu Almanlann ğiştirebilecek fırtınalı bir devir yaşamaktayız. ttalyan kabinesi, tabirile söylüyorum soysuz bir eserden eylulün birinde akdettiği toplanhda takib edeceği hattı hareketi baska bir şey değıldir. ilân etmiştir. Bu kararda hiçbir değişiklik husule gelmiş değildir. İlk zamanlar: ttalyanın bu kararı, milli menfaatlerimize, paktlarımıza, ve Bizim emperyalist emellerimiz yok. Alman milleti de dahil olmak üzere bütün milletlerin harbi Biz ırkımızın hududları içinde hür ve müsmevziileştirmek hususundaki arzularına tetabuk etmektedir. takıl yaşamaktan başka gaye gütmuyoruz! Lehistanda harb hitam bulduçuna ve bütün Avrupa henüz Diyorlardı. Komşu milletlerle sıkı ve bilfiil harbe girmediğine göre sulh teşebbüsü zamanı gelmiştir. samimî işbirliği yapmaktan bahsedıyorlarTarihin ve milletlerin dinamizminin mahkum ettiği vaziyetler dı. yeniden ihya edilemez. Hitler rejimi ilk seneler zarfmda etrafSovyeVerin Lehistanda müdahalesi üzerine tngiltere ile tan topladiğ. sempatik alâkayı bu poliFransantn Rusvaya ilânı harbetmemesi akli selim eseri olmakla tıkaya borcludur. beraber, avni hareke*te bulunan Almanyaya karşı ilânı harbeRen kıyılannın askerileştirümtsı, Adenlerin davasını cok müşkül bir safhaya sokmuştur. ttalyan vusturyanın ve Südetlenn ilhakı hep bu milletinin siarı sulha istinad etmek şartile her ihtimale karşı ha~ bdkımdan makul görülüyor, bıtaraf efzır bulunmak üzere askerî hazırlıklarınt tamamlamaktan ibakân umumiyeler Almanyaya bak venGeneral von Friç yorlardı. rettir.» ÇekoSlovakyanın ortadan kildınlmaBerlin 23 (a.a.) D. N. B., Hit sı vaziyeti değiştirdi. Bu hâdiseden daha ler'ın umumî karargâhından bildiriyor: Paris 23 (Hususî) tngiliz ve Fransız mehafilinde MussoBıikreşte katlolunan Calinescu ölüm döşeğinde... altı ay evvel: General von Fritsch, dün Varşova ölini tarafından irad edilen nutkun beynelmilel vaziyette hiçbir Bir tek Çekin tahakkiimümüz al nündeki muharebelerde ölmüştür. Hitler, Bükreş 23 (a.a.) Kalinesku'nun lerinin bundan sonra görecekleri ceza, değişiklik husule getirmediği, tngiliz ve Fransız Başvekilleri ta~ tmda yaşaması, ana prensiplerimizp taban Generale millî cenaze merasimi yapılmakatli neticesinde eyalet merkezlerinde ve budur.» raftndan irad edilen son nutuklarla mezkur iki devletin siyaset tabana zıd birşey olur. Biz yabanc» iste sını emretmiştir. Bükreşte birçok kimseler idam edilmiştir. İsyan çıkarmak istemişler mivoruz! lerini açıkça ilân ettikleri tebarüz ettirilmektedir. Fritsch'i 1934 tarihinde Alman orduŞımdiye kadar kaç kişinin idam edildiği Bükreş 23 (a.a.) Havas: KalinesDiye bağıran Nazi hükvmeti, mîista lan başkumandanhğında şimdi kuman Brüksel 23 (Hususî) ttayla Basvekili Mussolini'nin buhenüz malum değildir. Cesedler, birkaç ku'nun katlı üzerine yapılan tenkil harekil bir milleti bir anda haritadan <;lmekle dan von Brauchitch istihlâf etmişti. Hargün Romada irad etmiş olduğu nutuk, Belçika mehafilinde garb saat umumî meydanlarda teşhir edilmiş ketlerinin vüs'ati hakkında resmî hiç bir NAD1R NADt bin başlaması üzerine von Fritsch tekrar tir. Bunların boynunda şu ibareyi havi haber yoktur. demokrasilerile Almanya arasında bir sulh tavassutu şeklinde levhalar asıhdır: «JCatillerle vatan hainlArkası Sa 5 siıtun 1 dej hizmete ahnmıstı. telâkki çlunmuştuu [Arkası Sa. 5 sütun 2 de\ Yaralılar Izmir ve Balıkesir hastanelerine naklediliyor, hükumet, zelzele f elâketzedeleri için ciddî tedbirler aldı Italya 12 Adadaki fazla askerini geri alıyor General von Friç maktul düstü Varşova önlerinde Mussolininin nutkıı Rumanyada kurşuna dizilen Demirmuhafızlar Maktullerin boynuna «Vatan hainlerinin bundan sonra görecekleri ceza budur» yazılı levhalar asıldı r Paris, Londra ve Brükselde tefsirler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog