Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

C Son dakika ) Atina 16 (Sabaha karşı) Başvekil Metaksasla yaptığı bir görüşmeyi mü. teakib dün tayyare ile Romaya giden Italyan elçisi Mussolini ile temas ettikten sonra gene tayyare ile Atinaya dönmüştür. Elçi, gece Başvekil Metaksası tekrar ziyaret etmiş ve uzun bir mülâkatta b.ulunmuştur. Onaltıncı yıl sayı: 5513 umhuri Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366. Tahrir heyeti: 24298. tdare ve Telgraı v e me Son dakika ) *tub ^ ^ ^ T t ^ f ^ m ^ : U*ML Uzakşarkta Yeni Vaziyet Protokol, dün Sovyetler Birligi Başvekili Molotofla Japonyanın Moskova elçisi tarafından imza edildi Bu mütarekeden sonra iki devlet arasında bir ademitecavüz paktı yapılmasının da muhtemel olduğu haber veriliyor Cephelerde dünkü harekât Şarkta Son gelen resmt tebliğler, birinci Alman ihatasmdan güçlakle ve zayiatla kurtulan Leh ordusuna karşı ikinci bir ihata hareketinin başladığını göstermektedir. Bu yeni hareket, Leh ordumnun büyük kısmını, Lehistanın simal ve cenubundan kıskac içine almayı istihdaf ediyor. Lukov Kaluzzin hattmda şiddetli bir muharebe başlamışttr. üınyatın haâutt isıagyonuhun bombardıman edildiği, Lublin'in yanmakta olduğu bildirilmektedir. Leh devlet merkezi Dinyetier nehri üzerinde kâin bir kasabaya naklolunmustur. Alman resmi tebliğine göre, Kutno ve Brett Litovsk zaptedilmiftir. İlerliyen Alman kuvvetleri, cenubda Leh Rumen hududunu kapatmaya çaItşmaktadır. Galiçyada bulunan kuvvetlerin Leh petrol kuyularını zaptettikleri de haber ver'lmektedir. matbaa fcısmı 24299 24290 ** 246 Cumartesi 16 Eylul 1939 evyork 16 (Sabaha karşı) Ameirleşik Devletleri Hariciye NeMoskova büyük elçiliğine, SovRusyada bulunan Amerikalılan al memleketlerine dünmeleri tavsiyasetinde bulunmasını bildirmiştir. Bu kararın Sovyet askerî hazırlıklarile alâkadar olduğu tahmin edilmektedur. Rusya ile Japonya, harbe nihayet veren bir mütareke akdettiler Lehistanda harab olan bir tren köprüsiîe Bir yol köprüsü ve Vistiil kenarında bir Alman zırhlı otomobili Başlayan harb Karşısında Türkiye aşvekilimiz doktor Refik Saydamın Türkiye Büyük Millet Meclisindeki izahlarını, biribirine sıkı sıkıya bağlı üç kısma ayırabiliriz: 1 Türkiyeye nispetle harb vaziyeti, 2 Türkiyenin ihtiyaten aldığı askerî •tedbirler, 3 Harb halinin millî umumî hayalla memleket iktısadiyatı üzerindeki tesirlerine karşı tedbirler. Evveiâ birınci kısım: Almanya ile Polonya arasında patlak vermesinin önüne geçilemiyen harb, otomatik bir şekilde İngiltere ile Fransanın Lehistan lehine ve Almanya aleyhine olarak ona iştiraklerini davet etmis, fakat İtalyanın iştirak etmemiş olması neticesi olarak şimdiki halde daha ziyade mevziî bir mahiyette Jcalmıştır. Malum olduğu üzere zuhuru muhiemel görünen ve maatteessüf nihayet hakikat olan bu harbde diğer birçok memleketlerle beraber Türkiyeyi de aiâkadar eden vaziyet, onun Balkanlara ve Akdenize sirayetile mukayyeddi, ve bu ihtimale karşı Türkiye münferid ve müşterek tedbirlerini almıştı. Lublin yanıyor! Leh Rumen hududu kapatıldı Vistülün şarkında şiddetli bir muharebe başladı, Almanlar, garb cephesinde Zigfrid civarındaki birkaç şehri daha tahliye ettiler Sovyet Rusya, Garba doğru harekete mi Paris 15 (a.a.) Havas ajansınm hususî muhabirinin bildirdiğine göre, Varşova ahalisi her vasıtaya müracaat ederek Almanlara mukavemet etmeğe azmetmiştir. Halk, sivil ahalinin her türlü askerî hareketten içtinab etmesi lâzım geleceğine dair Almanlar tarafından yapılan ihtan nazarı itibara almamaktadır. Bu itibarla erkeklerin Varşovadan tahliyesi derpiş edilmemektedir. Bilâkis Varşova belediye reisi Starzynski, hü kumeti gönüllü müfrezeleri teşkiline davet etmiştir. Bu davet yapıldıktan beş dalArkası Sa. 6 sütun 4 te[ Garbda Fransız kıt'alart, Sarbrück'ün şimali şarkisinde ilerleyerek Zigfrid hatttna sokulmaktadırlar. Moselle mtntakasında geri çekilen Almanlar, demiryolunu tahrib etmişlerdir. Sar mıntakar stnın şarkında Fransız kuvvetlerinin ileri hareketi devam etmektedir. geçecek ? Rusyada Lehistandan gelen bir vatandaşımız anlatıyor «Polonyalılar seferberlik haberini soğukkanlılıkla karşıladılar; buna çoktan hazırlanmış gibiydiler» Londra 15 (Hususî) Rusya ile Japonya Uzakşarkta devam eden harbe nihayet veren bir mütareke imzalamışlardır. Japonyanırı Morkova elçisi Togo ile Sovyet Başvekili Molotof bugün dört saat süren bir mülâkattan sonra mütare ke protokolunu imzalamışlardır. Yann yapılacak ikinci müîâkattan sonra resmî bir tebliğ neşredilecektir. Salâhiyettar mehafilde, mütarekeyi Danzig ve Koridor ihtilâflarını silâh müteakıb Sovyetlerle Japonya arasında kuvvetile halletmek için Almanyanın bir ademitecavüz misakı akdedileceği tePolonyaya taarruzundan önce Almanya min olunmaktadır. ile Rusya arasında bir ademitecavüz Polonya hududundaki askerî paktı imza edilmi? olduğu gibi İtalya da hazırlıklar bu Alman Leh harbine iştirak etmemiş Londra 15 (Hususî) Polonya hubulunduğundan Akdeniz emniyetinin bodudundaki Sovvet askerî hazırlıkları her zulmasına sebeb kaJmadı ve Balkanlar tarafta endişe uyandırmaktadır. Bazı mestatükosu da herhnngi bir bozukluğa uğhafilde Polonyayı paylaşmak hususunda ramadı. Onun için bizim memleketimiz Sovyetlerle Almanya arasında gizli bir de Avrupada başlayan harbden uzak ve anlaşma mevcudiyetinden şüphe edilonun dışında kalmış olmak vaziyetinde mektedir. bulundu. Sovyet gazetelerinin şayanı dikkat neşBaşvekiümizin beyanatmda bu vaz;riyatı bu şüphe'.eri bir kat daha takviye yetin ifadesini: (Türkiye halen baş etmiştir. lamış olan harbin haricindedir ) cümYanresmî Alman menabiinden verilen lesinde görmüş clduk, ki hakikatin olduhaberlere göre, Rusya garba doğru ha ğu gibi tespitinden başka birşey değildir. rekete gecmek üzeredir. Ayni menabie Temenni etmeli ki harb şimdiki vazi nazaran, Rusya ile Almanya arasında yetini muhafaza ederek mahdud sahasm müşterek hudud temini mevzuubahs deda kalsın. O takdirde onun hem umumi ğildir. Bugünkü Lehistan küçülecek ve YUNUS NAD1 Krakovi civannrJa bugünkü Polonyanın İArkası Sa. 3 sütun 4 te] . lArkası Sa. 6 sütun 1 de] Varşovadan son gelen yolculardan biri Galata rıhtınunda Harb vaziyetinin icablarına uyarak, su duklannı merak ederek bayanın yanına kesiminden biraz yukarısına, uzak yerler sokuldum: den görülebilecek şekilde kocaman bir (Lutfen sahifeyi çeviriniz) Rumen bayrağı resmeden Besarabya vapuru, Galata rıhtımına yanaşmak ü^ere idi. Kalabalık arasından orta yaşlı bir kadın, safları yararak ileriye doğru fırladı. Kadmcağız, belli ki büyük bir heyecan içinde idi : Yazan : NADiR NADI İşte onlar... dedi, gördünüz mü?. Rumanya vapurundan çıkmaları bu ka(5) inci sahifede dar hararetle beklenen yolcuların kim ol Yarıda kalan röportaj: 4 İ5TIKAMETİ İ5GALFDİ1EN İFH. TOPRAKLARI Lehistanda son harekâtın cereyan ettiği sahayı ve Alman ordularmın istikametlerini gösterir harita Danzig'le ilk temas
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog