Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CÜMHURİTET 14 Eylul 1939 I Kapııt Bezi ve iplik HASAN deposu müdüriyetinden Bazı Ticarethanelerde ve Piyasada HASAN G L Ü T E N mamulâtının ve Hasan Özlü Unlarının diğer bir müesseseye satıldığını ve bu sebeble badema işbu müstahzaratın çıkmıyacağma dair rakiblerimiz tarafından kasdî olarak işae edilen tezvîratın ve yalanlarm asıl ve esası olmadığını, biitün Hasan müstahzaratının cihanşümul olan şöhretile mütenasib bir surette gayet nefis olarak istihzar edilmesine devam edileceğini ve buhranı hazır sebebile fiatlarmda bir zam veya değişikliğin yapılmadığını ve yapılmıyacağını Hasan müstahzaratını seven ve meftun olan müşterilerine ilân Malatya Bez ve iplik eFbrikaları T. A. Şirketinden: Yeni tesisatla faaliyete geçen Adana fabrikamızm, Silindirli 75 ve 90 santim B. (Tip 2 çifçi) kaput bezi ve 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16, 18 numara vater iplikleri imalâtı piyasaya arzedilmiştir. Sipariş için Adana fabrikamıza veya Ankara Atatürk bülvarı And apartıman No. 4 daireye müracaat edilmesı. Çeşid Ankara Telgraf adresı: Emlâk ve Arsa alım satımı ve I Kiralık. Halen bizden acele satılık Apartıman ve dükkân isteniyor. Türk fındığı en besleyici maddeleri küçük bünyesine sığıştırmış mükemmel bir gıdadır. Ecnebilerin bilerek kapıştıkları kalori ve vitamin kaynağı fındıklarımızı FINDIKTARIMSATIŞ Kooperatifleri Birliği Yurdun her tarafında, her zaman her kesin emrine hazır bulunduracaktır. ALBER DE LEON Galata, Halilpaşa sokak Çanakçili (Eski Manukvan) han 10, Tel: 42071 Giresun Müstakil Vakıflar Memurluğundan: Gayrimamul kereste metre 3 Desi 12785 00 3182 00 1676 00 390 00 Cinsi eşçar Ladin Köknar Kavm Çam Zonguldak Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: Zonguldak VTâyeti içinde Bartm kasabasmda yapılmakta olan Cezaevinin 26886 l i n 47 kuruş keşif bedelli ikmali inşaatı işi vahidi fiat esasiîe mul ımmen miktariar üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltmebi 21 eylul 1939 perşembe günü saat 10 da Zonguldak Cumhuriyet Müddeiumuımliğinde toplanacak Eksiltme Komisyonu tarafmdan yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak Zonguıdik Nafıa Müdürlüğünde ve Cumhuriyet Müddeiumumiliği kaleminde görülebilir. Muvakkat teminat «2017» liradır. Eksiltmiye girmek istiyenler ihale gününden sekiz gün evvel bir istida ile Zonguldak Vilâyetine müracaat ederek şimdiye kadar en az 20000 lira keşif bedelli bu gibi inşaatı bir defada yapmış olduklarım ıspat ederek vesika ibraz edip vilâyet makammdan alınmış müteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasından bu yıl içinde almmış vesika ve teminstJarile birlikte teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evveline kadar yukarıda yazılı günde Komisyon Reisliğine vermeleri ilân. olunur. (6952) Beher metre mikâbm muhammen bedeli Kuruş 290 ) 290 ) 180 ) 400 ) Teminatı muvakkate Lira K. 2261 00 Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğünden: 1 2 Beher kilosu Kuruş 455,000 Yulaf . 5 43.877 Mısır 4 Müessesemiz hayvan yemleri için yukarıda cinsi ve miktarı, muhammen kıymetleri yazılı iki kalem hayvan yemi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 20/9/939 çarşamba günü saat 15 te Çiftlik merkezinde yapılacak; mecmuu için muvakkat teminat olarak «1840» lira alınacaktır. Şartnamesini görmek istiyenler, Çiftlik muhasebesinde ve Bursa Merinos Yetiştirme Müfettişliğinde, İstanbul Baytar müdürlüğünde görebilirler. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dahilinde mezkur, güpr de ihale saatinden bir saat evvel teklif mektublarını Çiftlik komisyonuna vermiş bulunmaları şarttır. (7Û56) Kiîosu Cinsj 18033 00 1 Yavuzkemal nahiyesinde vaki işletme plânı mevcud Kırık Vakıf ormanlarında ??8 ilâ 943 senelerine müretteb maktalardan tahammüle göre çıkacak «18033» metre mikâb muhtelif cins gayrimamul kerestelik ağaclar dört se^e üç ay zarfında ormandan kat ve imal edilmek üzere 24 ağustos 939 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile yeniden arttırrrm a çıkarılmıştır. 2 Kat'î ıhale istizana talikan 25 eylul 939 pazartesi günü saat 15 te Giresun Vakıflar İdaresinde yapılacaktır. 3 Bundan evvelki ayni satışa aid birinci arttırma ilânı hükümsüzdür. 4 Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiyenler Ankarada Vakıflar Umum Müdürlüğü Ziraat Orman Fen şubesinden, îstanbulda Vakıflar Başmüdürlüğünden ve mahallî Vakıflar İdaresinden alabilirler. İsteklfıerin tavin edilen gün ve saatten bir saat evvel teklif mektublarını Giresun Vakıflar İdaresinde İhale Komisyonuna vermiş olmaları lâzımdır (6593) Ambar inşaatı Toprak Mahsulleri Ofisinden: 1 Bor ve Sarıoğlan istasyonlannda yapılacak ambar idare binası ile buna müteferri işler götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye kcnulmuştur. K°şif bedelleri «Bor» için «52.387,47» elli iki bin üç yüz seksen yedi lira kırk yedi kuruş, «Sarıoğlan» için «78.189,86» yetmiş sekiz bin yüz seksen dokuz lira seksen altı kuruştur. 2 Eksiltme evrakı «7» yedi lira mukabilinde Ofis Umum müdürlüğünden alınabilir. 3 Eksiltme 19/9/939 tarihinde saat «15» te Ankarada Ofis binasında vapılacaktır. Teklif mektublarını havi zarflar makbuz mukabilinde Ofisin muhaberat servisine teslim edilecektir. 4 Muvakkat teminat miktarı «Bor« için «3.869,37» üç bin sekiz yüz altınış dokuz lira otuz yedi kuruş, «Sarıoğlan» için «5.159,50» beş bin yüz eîli dokuz lira elli kuruştur. 5 İstekliler teklif evrakı meyanma şimdiye kadar yaptıkları bu gibi işlere aid vesikaları ve eksiltmeye girebilmek için ihale tarihinden nihayet iki gün evvel Ofisten alacakları ehliyet vesikasını koyacaklardır. 6 1 inci maddede yazılı inşaat ayn ayrı kimselere ihale edilebilir. «4456» (7174) I 3 4 I Galatadan Fındıklıya ve Cibali Hasköy arasında, deniz kıyılarında büyük I bir drpo aranıyor. istanbul Tütün Gümrükte Periklis Lagutise müracaat. l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Telelou: 20331 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ M j Kiralık depo aranıyor DilTarih ve Coğı&fya, Fakültesi (Ankara Edebiyat Fakültesine) Talebe Kaydı Fakültede bu sene Felsefe Enstitüsü de tesis olunduğundan bir Edebiyat Fakültesinde mevcud olması lâzım gelen bütün ders zümreleri vardır. Bunlardar başka Alman, İngiliz, Fransız dil ve edebiyatları a y n birer ders zümıesi halindedir. Fakülteye kaydolunabilmek için lise mezunu olmak ve olgunluk imtihanmı vermiş bulunmak lâzımdır. Talebe kaydına 15 eylul 939 tarihinde başlanacaktır. Fazla izahat almak için Direktörlüğe müracaat edilmesi ilân olunur. (7253) HAVA ve KiMYA HARBi Korunması, Hastalıkları ve tedavisi İkbal Kitabevi Dr. Hasan Kadri Dirim ve Kimyager İzzet Kemal Erksalın bu mühim eseri 150 kuruştur. Bu GUnUn Kltabı Ankara Belediyesinden: 1 Su idaresi için alınacak olan 7382 lira 50 meneli 500 aded su saati 45 gün müddetle kapalı konulmuştur. 2 İhalesi 17/10/939 salı günü saat 11 de yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat 554 liradır. 4 Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün isteklilerin de 17/10/939 salı günü saat ona kadar cümene vermeleri ilân olunur. «4064» kuruş kıymeti muhamzarf usulile eksiltmiye Belediye Encümeninde Encümen kalemine ve teklif mektublarını En(6655) fTUZLA icmeleri | Van Belediyesinden: Van şehrinin Harita Genel direktörlüğü tarafmdan tanzim olunmuş olan 1/2000, 1/1000 ve 1/500 mikyaslarmdaki hali hazır haritalarının kullandırılması ve tesyiye münhanilerinin geçirilmesi bir ay müddetle eksiltmeye konmuştur. îhale 25 eylul pazartesi günü saat on dörtte Van Belediyesinde yapılacaktır. Bedeli keşif maktuan 2500 liradır. Muvakkat teminat 187 buçuk liradır. îsteklilerin vaktinde Belediyeler îmar Heyeti Fen şefliğinden iştirak vesikası almaları ve bunu teklif mektublarma koymaları lâzımdır. Mukavele ve şartnameler Ankara Belediyeler İmar Heyetinden, İstanbul ve Van Belediyelerinden parasız almacaktır. Teklif mektubları tayin edilen günde saat 15 e kadar Van Belediye Reisliğine verümeJi veya posta ile gönderilmelidir. Bu saatten sonra gelecek teklif mektubları kabul olunmıyacaktır. (7170) I Trenlerinin vapurları : 6,25 • 7,30 9 11 B M ^ H 12,30 13,15 • 15,45 19,10 dadır. Silifke Jandarma Okulu Arttırma ve Eksiltme Komisyonu Başkanlığından: 25/8/939 cuma günü saat «10» da ihalesi yapılacağı ilân olunan ekmeğe talib çıkmddığından yeniden eksiltmeye konulmuştur. 1 Eksiltmeye konulan iş «210000» kilo ekmektir. Tahmin bedeli «21525» lira olur. muvakkat teminat miktarı «1614» lira «37» kuruştur. 2 Eksiltme kapalı zarf usulile 15/9/939 gününe rastlıyan cuma günü saat «10* da Silifke J. okulu binasında toplanan komisyon tarafmdan yapılacaktır 3 Ekmek için konulacak unun ve ekmeğin evsafı ve şeraiti okul salonunda asıhdır. İstiyenlere bedelsiz verilir. 4 Eksiltmeye gireceklerden kanunî ikametgâhı ve Ticaret Odalarında kayıdlı olduklanna dair vesikalar aranılacaktır. 5 Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminat için sandık makbuzu veya banka mektublarile teklif mektublarını kanunun tarifatı dahilinde ve kapalı zarf içerfeinde ihale saatinden bir saat önce komisyona vermeleri lâzımdır. Bu saatten sonra verilecek mektublarm kıymeti olmadığı ilân olunur. (6838) FİNA ve PERFEKTO DUO ŞARABATi En meşhur Espanyol yıldızları istiklâl caddesi 310, Telefon: 4 3 9 7 7 ÎKuTURAN Ankara Valiliğinden: Keşif bedeli (38304) lira (90) kuruştan ibaret bulunan Bahçelievler mahallesinde yapılacak beş sınıflı ilk okul inşaatı 21/9/939 perşembe günü saat on beşte Vilâyet Daimî Encümeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Muvakkat teminatı (2872) lira (87) kuruştur. İsteklilerin teklif mektublarını. muvakkat teminat mektubu veya makbuzu, Ticaret Odası vesikası ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 8 gün evvel Vilâyet makamına istida ile müracaat ederek alacaklan fennî ehliyet vesikalarile birlikte sözü geçen günde asat on dörde kadar Daimî Encümen Reisliğine vermeleri, buna aid keşif ve şartnameyi hergün Nafıa Müdürlüğünde görebilecekleri. (6945) Diğer numaralarla yeni ve büyük program En şık monden dansözler C Cumartesf, pazar saat 17 de tekmil programla büyük WLM A T | M E IYI#% • ••^•E 1 J Maarif Vekilliğin den: Tarsus Belediye Reisliğinden: Belediyemize «150» lira aylık ücretle bir fen memuru alınacağından talib olanların d:r.lomalarile şimdiye kadar nerelerde çahştıklarını gosterir vesikalarmın tasdikli birer suretlerile ve bir kıt'a fotoğrafla Belediyemize müracaatîeri ilân olunur. (6990) Orta okul mezunlarından 19 yaşını geçmemiş olanlar arasında yapılacak bir müsabaka smavı neticesinde Ankara, İzmir, İstanbul Bölge San'at okullarının elektrikçilik şubesinin dördüncü smıflarına parasız yatılı talebe almacaktır. İsteklilerin 18 eylul 939 pazartesi günü akşamma kadar İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir Bölge San'at Okulları Direktörlüklerine müracaatîeri. «4434» (7250) Çocuklar, ihtiyarlarvehastalıktan yeni kalkanlar için gıda: Vitamin ve kalori cihetile çok zengindir, KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuklarda ıshal gibi barsak rahatsızhklarını mucib olmaz. Eşsizdir, mükemmeldir, sıhhî olarak hazırlanır, katiyyen bozulmaz ve kurtlanmaz. KANZUK BESLEYİCİ UNLARI Çeşitleri tamnmış eczane ve ecza depolarile büyük bakkaliyelerde vardır. İstanbul perakende satış yeri: Bahçekapı Zaman ıtriyat deposu Osmanlı Bankasından ÎLÂN Aile Sandığı Piyangosu: Osmanlı ' Bankasmca ihdas edilen «Aile Sandığı » piyangosunun keşidesi 25 cari tarihinde icra edilip atideki ikramiyeler tevzi edilecektir: 1 adet T. L. 1,000. lık = 1,000 4 adet T L. 250. hk = 1,000 500 5 adet T. L. 100. hk = 25 adet T. L. 50. hk = 1,250 50 adet T L. 25. hk = 1,250 85 iitramiye için T. L. 5,000. İşbu keşideye, nisan eylul 939 altı aylık müdet zarfmda <Aile Sandığit (Tasarruf cüzdanı) hesabında matlubu T. L. 50. den aşağı olmıyan her mudi ıgtirak edecektir Kanzuk pirinc unu Kanzuk patates unu Kanzuk yulaf unu Kanzuk mercimek unu Kanzuk bezelya unu Kanzuk irmik unuKanzuk nişasta unu Kanzuk çavdar unu. İ Umumî deposu: INGİLİZ KANZUK Eczanesi, Beyoğlu İstanbul izmir acentası Türk ecza deposu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog