Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

14 Eylftl 193s» |M EKTEPLER Beyoğlu Tunelbaşı Yeniyol ALMAN LiSESi r Şirketi Hayriyeden: TAM DEVRELt LİSE TÎCARET MEKTEBÎ Alnanca Öğretmek İçin İhzari Smıflar Derslere 15 eylul cuma günü başlanacaktır, Kayıd muamelesi 8 eylulden itibaren hergün saat 9 dan 12 ye kadar (Nüfus veya ikamet teskeresi, mahallî hükumet doktorluğunca tasdikli sıhhat raporu, çiçek ve tifo aşıs] kâğıdlan, 6 fotograf ve mekteb tasdiknamesi veya diplomasile) yapılır. Fazla malumat için 49488 ya telefon edilmesi. İkmal imtihanları 13 eyluldedir. Kadıköy Kız Enstitüsü Direktörlüğünden : Kayıdlara başlanmıştır. 15 eylule kadar hergün 9 12 ve 2 4 e kadar ilk ve orta mekteb mezunlan müracaat edebilirler. (6924) 1 Mevsim sonu münasebetile KÜÇÜKSU plâjı kapanmış ve bu plâja tahsis edilen seferler ilga edilmiştir. Ancak Anadoluhisarının Yeni mahalle cihetinde oturan sayın halkımızın ihtiyacı nazara ahnarak t a . rifede muharrer seferlerden yalnız atideki postaların kemakân Küçüksu Plâjına uğrıyacağı, sonbahar ve kış tarifelerinde de ihtiyaca göre seferler tahsis kılınacağı şimdiden ilân olunur. 2 17/9/939 pazardan itibaren Küçüksu Plâj iskelesine ugrıyacak seferler: Adi günlerde: 43, 75, 103, 151, 197, 237, 42, 92, 122, 180, 198 ve 222 numaralı seferler. Pazaı günleri : 427, 439, 459, 485, 519, 523, 541, 545, 571, 404, 430; 458, 488, 506, 516, 546, 562 ve 586 numaralı seferlerdir. 3 Pazar tarifesinde muharrer 416, 533 ve 563 numaralı seferler 17/9/939 dan itibaren lâğvedlimiştir. 4 Adi günlerde 9,15 te Yenimahalleden hareketle Sarıyer, Büyükdere, Tarabya, Yeniköy ve Plâja ve 12,15 te Plâjdan Beykoza kadar yapılmakta olan seferlerle 13,15 te Beykozdan Plâia, Üsküdar ve Köprüye yapılan seferler de 18/9/939 dan itibaren yapılmıyacaktır. Yeni MERHEMİ Alelumum cild hastahklannda tavsiye edilen en mükemmel merhemdir. Soğuk ve sıcaktan mütevellid cild çatlamalarında, eğzema ve ustura yaralarında muannid ve kapanmayan yaralarda faidelidir. ' Yenideri merhemi her eczanede bulunur. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu. İstanbul Haralambos ve Nikoli Çurgiroğlunun 23687 hesab numarasile Sandıgımızdan aldıkları (2000) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde 1 Hergün yatılı yatısız talebe kaydolunur. borclarını vermediklerinden haklarında yapılan takib üzerine 3202 numa2 Eylulün yirmisine kadar kayıdlarını yenilemiyen talebe yerine yeniralı kanunun 46 ncı maddesinin matufu olan 40 ncı maddesine göre satılden talebe alınacaktır. Istiyenlere tarifname gönderilir. ması icab edeıı Mahmudpaşada Sururi mahallesinin Molataşı caddesinde \ • ^ H ^ ^ ^ ^ H T l f n : 42 8 eeo /22 ••B^^^^^^^^ eski 1, 3, 5 mükerrer yeni 32, 34, 36. 38. 40 kapı, 309 ada, 6 parsel numaralı altında iki dükkân ve od.a mahallini müştemil kârgir hanm 144 LEYLT ve NEHARÎ hisse itibariyle 58 hissesi bir buçuk ay müddetle açık arttırmıya konmuştur Satıs Tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmıya girmek istiyen Ü590) lira pey akçesi verecektir Millî bankalarımızdan birinirı teminat mektubu da kabul olunur. Istanbul, Galata, Posta kutusu 1330 Birikmiş vcrgilerle çöp ve fener resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellâiiye rüsumu borçluya aiddir. Arttırma şartnamesi 21/9/939 tarihinden ıt'baren tetkik etmek istiyenlere sandık Hukuk İşleri servisinde OLGUNLUK İMTİHANLARINA HAZIRLAR açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat da şartnaKayıd muamelesi pazar gününden maada hergün mede ve takib dosvasında vardır. Arttırmıva girmiş olanlar, bunlan tetkik saat 9 dan 12 ye kadar yapılır. ederek satıhğa cıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi ö§renmiş ad ve lOkul 18 Eylul Pazartesl günU açılacaktır., itibar olunur. Birinci arttırma 27/10/939 tarihine musadif cuma günü Cağaloğlunda kâin Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması İzmir ve Çorluda istihdam edilmek üzere iki mimar alınacaktır. Bu icab eden gayrimenkul mükellefiyetile Sandık alacağını tamamen geçmiş mimarlara son baıem kanununa göre ücret verilecektir. olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile Keşif bedeli #32248» lira c l l , kuruştan ibaret bulunan Etlikte yapıTaliblerin mekteb diplomaları ve ellerinde mevcud diğer vesaikle Anarttırma 11/11/939 tarihine musadif cumartesi günü ayni mahalde ve ayni lacak beş sımflı ilk okul inşaatı 21/9/939 perşembe günü saat on beşte karada M. M. Vekâleti Hava Müsteşarhgı Zat işleri şubesine 15 eylul 939 saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gavrimenkul en çok arttıraVilâyet Daimî Encümeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile ekakşamına kadar müracaat etmeleri ilân olunur. «4366» (7030) nın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alâkadarlar siltmiye konulmuştur. ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair Muvakkat temjnatı «2418» lira c61» kumştur. iddialarını ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müspitelerile beraber İsteklilerin teklif mektubları, muvakkat teminat mektubu veya makbuzu, Ticaret. Odası vesikası ve eksiltmenin yapılacağı günden en az «8» daıremize bildirmeleri lâzımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla 20 lir; aslî maaşlı kadastro fen memur muavinliklerine bilimtihan lise hakları tapu sicillilerile sabit olmıvanlar satış bedelinin paylaşmasından haric gün evvel Vilâyet makamma istida ile müracaat ederek alacaklan fennî mezunlarından ahnacağı cihetle taliblerin bu hususta yedinde mevcud lise kahrlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 938/670 dosya numarasile ehliyet vesikalarile birlikte sözü geçen günde saat on dörde kadar Daimî diploması ve hüsnühal varakalarile birlikte 20 eylul 939 tarihine kadar Sand'eım/: hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. Encümen Reisliğine vermeleri. Kadıköyünde Kadastro Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (7218) Bu işe aid keşif ve şartnameyi hergün Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. «4268> (6946) [OKULLAR GÜNEŞi I *^m Beşiktaş . Yıldız : Eski (Şemsülmekâtib) ™ Gayrimenkul Satış Ilânı İstanbul Emniyet Sandiğı Direktörlüğünden: Samsun Orman Çevirge Müdürlüğünden: 1 Samsun Vilâyetine bağlı Vezirköprü kazasmm Soğucak Devlet ormanından çürük dahil (991) dokuz yüz doksan bir metre mikâb dikili çam ağacı bir sene zarfmda ormandan kesilip çıkarılmak üzere 6/9/939 tarihinden itibaren 6/10/939 tarihine kadar bir ay müddetle ve açık arttırma usulile satışa çıkarılrmştır. 2 İlk ihalesi 6/10/939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 t e Samsunda Orman Çevirge müdürlüğü binasında Orman Satış komisyonu marifetile yapılacaktır. 3 Arttırma muamelâtı 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde cereyan eder. 4 Dikili çam ağacımn beher metre mikâb muhammen bedeli tarife bedeli olan (4) dört liradır. 5 % 7,5 hesabile muvakkat teminatı (297) lira 30 kuruştur. 6 İstekliler bu husustaki şartname ile mukavelename formülünü her gün Orman Çevirge müdürlüğünde görebilirler. 7 Alıcıların belli gün ve saatte arttırmaya iştirak etmek üzere muvakkat temınata aid Ziraat Bankası makbuzile komisyonda hazır bulunmaları ilân olunur. (7169) Yuva İlk Orta Yatılı Yatısız Kız Erkek Sen Benua Fransız Erkek Lisesi Ihzarî Fransızca Kurları Vard»r Ankara Valiliğinden: M. M. V. Hava Müsteşarhğmdan : Kadıköy Kadastro Müdürlüğünden: D I K K A T Maslakta Askerî Prevantoryom Baştabibliğinden: Bir kalorifer ateşçisi ahnacaktır. îsteklilerin yukandaki adrese müra. caatleri. (7193) Ziraat Bonkasını takiben gelen sokağın başında Rıhtım üzerinde vaki «Fazlı Hanı» (Eski Gemlik kahvehanesi) mükemmelen yeni bir hale konmuştur. Binanm üst katları yazıhanelere ve alt kısımları acentalara ve düskânlara ayrı ayrı kiralanacaktır. ""'Talibler Birinci Vakıf hanında 21/22 numaraya müracaat edebilirler. Emniyet Sandıgı: Sandıktan alınan srayrimenkulü ipotek göstermek istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıytnetin % 40 ını tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile kolayhk göstermektedir. (7289) İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Galata rıhtımında yazıhaneler ve dükkânlar İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 11/9/939 tarihinde ihalesi yapılamıyan 1480 lira muhammen bedelli muhtelif nâkilli 600 metro kurşun kaplı santral kablosu 21/9/939 perşembe günü saat 16 da acık eksiltme suretile ihale edilecektir. Muvakkat teminat 111 liradır. İsteklilerin mezkur gün ve saatte Komisvona müracaatleri. Şartnamesi hergün Levazım Âmirliğimizde görülebilir. (7233) Cinsi Miktarı Çektirme 1 aded Çektirmeye konacak motör 1 aded Muhammen B. Lira K. 4480, 4200, % 7,5 teminat Eksiltme Lira K. Sekli Saatî 336, Açık eks. 14 315, , , 15 ı K. Deniz Ereğli Belediye Reisliğinden: 19. 22. 25 ve 28 tarihli Ulus, 17, 22, 25 ve 28 tarihli Cumhuriyet gazetelerile ilân ed:]en 5478 lira keşif bedelli Ereğli Belediyesi iskelesinin tamir ve tevsiı işi t?lib çıkmadığmdan 22/9/939 tarihine müsadif cuma g\nü saat 15 te ihale edilmek üzere yeniden kapalı zarf usulile ve ayni şartlarla eksiltmeye kcnulmuştur. (7321) Ankara Hukuk Fakültesi Dekanlığından: Fakülteye hususive hukuku grubu ile âmme hukuku grubu için birer doçent alınacaktır. İmtihanlar teşrinievvel nihayetinde yapılacaktır. Talib olanlann imtihan mevzularını almak için Fakülte Dekanh^ına müracaatleri rica olunur. «4471» (7229) I Karadeniz sahillerindeki yapı mahallerinde de yaptınlabilmek esa .......sına göre değiştirilen şartnamesi mucibince 1 aded çektirme ve bu çektirmiye konacak motör hizalarında gösterilen usullerle yenıÜe'h1 eksiltmiye kcnmuştur. II Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarında vazılıdır. III Eksiîtme 22/IX/939 cuma günü Kabataşta Levazım ve Mub»;=>at SubesindeKi Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Şartnampler hergün sözü geçen şubeden parasız almabilir. V îsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilân olunur. (6985) Miktarı azamî 100 lük tuz çuvah 600,000 aded 50 » » » 200,000 » Düz beyaz kanaviçe 100,000 met. Cinsi Eksiltme Muhammen % 7,5 çekli saati Be. teminatı Lira K. Lira K. 14 288,000, 21,600, Kapalı zarf 15 58,000, 4,350, » » 16 15,400, 1,155, » » Istanbul Mıntakası Sıtma Mücadele Riyaseti Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: İhalesi gününde talib zuhur etmediğinden mücadelemiz ihtiyacı için almacak (28) ton motörinin 25/9/939 da saat on dört buçukta pazarlık suretile mubayaasma karar verilmiştir. Tahmin edilen fiat (1960) liradır. Kanunî şartları haiz istekillerin vesikalan ve ilk teminat makbuz veya mektublarile ihale günü vakti muayyeninde KadıköV Moda caddesi (91) numaralı Sıtma Mücadele Riyaseti binasmdaki Komisyonumuza gelmeleri ilân olunur. (7182) İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : Çanakkalenin Köseburnu Çamburnu arası birinci kablosu ile Nâra Bigalı arasının 1 ve 2 nci deniz telgraf kablolarmın ıslahı için en az 15 en çok 30 gün müddetle bir vapur veya romorkörün kiralanması pazarlığa konulmuştur. Pazarlık 15/9/939 cuma günü saat 16 da B. Postane binası birinci katta Müdürlük odasında toplanacak Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Vapurun gündeliği 80 lira, muvakkat teminatı 180 liradır. Taliblerin olbabdaki şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur Müdürlük İdarî Kalem Levazım kısmına pazarlık gün ve saatinde îdare emrine tahsis edecekleri vapur veya romorkörün açık denizde açılması ve evsaf ve sür'atini gösterir liman şahadetnamesi, kablo işlerine elverisil bulunduğuna dair istanbul Liman Mıntaka Reisliğinin iş'arına atfen İdarenin müfettişi tarafmdan verilecek rapor. muvakkat teminat makbuzu ve 939 senesi Ticaret Odası vesikasile birlikte Komisyona müracaatleri. (7295) İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel îsîetmeleri Umum Müdürlüğünden: İlân 20 eylul 939 tarihinden itibaren Tünelin saat 21 de kapanacağı üân olunur. (7249) UMUM MÜDÜRLÜK Demir Saç Dolab Yaptırılacaktır Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden: 1 2020/1010/510 milimetre eb'adında ve beherinin muhammen bedeli (75) lira olan Simens Martin Duble Doçebe saçtan 100 aded dolabı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Muvakkat teminatı 562 lira 50 kuruştur. 3 Eksiltme 29/9/939 tarihinde perşembe günü saat 15 te Tapu ve Kadastro Umum Müdürlük Levazım Kaleminde müteşekkil Eksiltme Komisyonunca yapüacaktır. 4 Şartnameler Ankarada Umum Müdürlük Levazım Dairesinden parasız olarak verilir ve nümuneleri de bu dairede görülebilir. 5 İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeler ve 562,5 Jiralık teminat makbuzu ve banka kefalet mektublarile birlikte kanunun tarifatı ve şartnamedeki şeraite tamamen uygun ve noksansız olarak yazacakları teklif mektublarmı havi zarflan ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Reisine vermeleri. (7261) Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden: Keşif bedeli miktarı Lira K. Topkapı Sarayı Müzesinin tamiratı 3501,34 İşin nev'i Muvakkat teminatı Lira K. 263,00 l I Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. II Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksiltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. III Eksiltme 20/IX/939 çarşamba günü Kabataşta Levazım ve Mubayaat şuberirdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV (100) lük tuz çuvah şartnameleri (1440) kuruş 50 lik tuz çuvalı şartrameleri (290) kuruş mukabilinde ve 100,000 metre kanaviçe şartnamesi paıasız olarak Levazım Şubesi veznesinden ve Ankara, îzmir Başmüdürlüklerinden almabilir. V Çuval isine girmek istiyenler (ilân olunan miktann 1/4 ünden az olmamak şartile) daha az miktarda çuval teklif ettikleri takdirde verebilecekleri miktar üzerinden teminat yatırırlar. Vi Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektublarım kanunî vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunuA ihtiva edecek kapalı zarflarmı ihale saatlerinden bir saat evveline kadar mezkur komisyon başkanlığma makbuz mukabilinde vermeleri ilân olunur. (6853) İstanbul Vakıflar Direktörlüğü Ilânları Topkapı Sarayı Müzesinin şartname ve keşifleri mucibince tamiratı açık eksiltme ile eylulün 28 inci pazartesi günü saat 15 te ihale edileceğinden münakasaya gireceklerin yüksek mimar veva mühendis olması veyahud bunlarla teşriki mesai etmeleri, Nafıadan gerekli vesikaları hâmil olmaları şarttır. Münakasadan evvel Topkapı Sarayı Müzesine müracaatle mahallen görebilecekleri gibi şartname ve keşifnameleri öğrenebileceklerdjr. (7254) Tnpkapıda Beyazıdağa mahallesinde Hamarrodaları sokağmda eski 18, yeni 22, 24 No.lı arsanm mahlule aid 1/4 hissesi satılmak üzere hissedarlarma yapılan tebligattan hissedarlardan Adaletin ikametgâhmın tespit edilememiş olmasından mumaileyhimanın tarihi ilândan itibaren 31 gün zarfında bizzat veya bilvekâle müracaat etmediği takdirde hakkuım iskat edilerek talib olan hissedarına satılacağı ilânen tebliğ olunur. (7223) Muhammen aylığı 6 lira 1 1 1 1 2 50 kuruş Ağa 1 Gelincik 1 Perdahçılar 1 Yorgancılar 1 50 Kolancılar 1 50 Bedesten kapısı 1 Püskülcüler 1 Yanmtaş han 1 Keseciler 1 Hazırcılar 2 22 Muhafazacılar 2 Oda 50 28 Çuhacı han üst katta 2 29 Yukarıda yazılı mahaller 940 senesi mayıs sonuna kadar pazarlıkla kiraya verileceşinden istekliler 19 eylul 939 salı günü saat on beşe kadar Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Vakıf Akarlar Kalemine gelmeleri. (7222) No. 2 68/69 27 35 16 51/53 24 1 19 14 22 4 9 46 5 Cinsi Dükkân Semti ve Çadde ve mahallesi sokağı Karagümrük Değirmen Kazazlar Orta Çarşı Kok Satışı Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 1 Asgarî bir vagon olmak üzere 10000 tona kadar olan siparişlerde müessesemiz fabrikaları sahasında vagonda teslim kok kömürümüzün beher tonu 18,5 liradan satışa çıkanlmıştır. 2 10000 tondan fazla siparişlerde jnüessesemiz fabrikaları sahasında vagonda teslim tonu 18 liradan satılmaktadır. 3 Alâkadarların doğrudan doğruya Karabükte Müessesemiz Müdürlü^üne müracaatleri ilân olunur. (7284) Çemişgezek Belediyesinden: 1 Çemişgezek kasabasınm su isale ve tevziat işi kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Tahmin edilen keşif bedeli «20530» liradır. 3 Şartname, keşif, plân, müdel, Elâzığda Tunceli Nafıa Müdürlüğü ile Çemişgezek Beledivesinde görülebilir. 4 İhale 25/9/939 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 14 te Çemişgezek Belediyesi Encümeni tarafından yapılacaktır. 5 Muvakkat teminat miktarı «1539» lira «75» kuruştur. 6 îstekîilerin Tunceli Nafıa Müdürlüğünden bu işi yapabileceklerine dair bir vesika ile arttırma ve eksiltme kanununun 3 üncü madesindeki vesikalan ibraz etmeleri mecburidir. 7 Teklif mektubları 25/9/939 pazartesi günü saat 13 e kadar Çemişgezek Belediye Encümenine bildirilmelidir. 8 Postada gecikecek mektublardan Encümen mes'uüvet kabul etmez. Gazece ilân bedelleri, mukavele, vesair masraflar müteahhide aiddir. (7168) Üniversite Rektör lüğünden: İnkılâb tarihi ikmal imtihanı 21 eylul perşembe saat 8 de konferans salonunda yapılacaktır. Askerlik ikmal imtihanları 21 eylulden 15 birinciteşrine kadar vapüacaktır, (7175)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog