Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

14 Evîâi 1939 Leh fırkaları kuvayi külliye ile birleşmeğe muvaffak oldu (Baştaratt 1 inci sahifede) Warndt ormanında muvaffakiyetle başaBelveder safayım bombardıman etmisier nlan hareket gibi müteakıb harekât için En güzel, en zengin, en şık dir. bir temizleme mahiyetindeki bu harekâtın eşsiz bir genclik, güzellik Almanların Lehhtanda verdikleri vukua geldiği mıntaka, Fransız topraklave sinema mecmuası zayiat rında Sarreguemines kasabasmdan Al Zürih 13 (a.a.) Emin bir mem man arazisinde hududun iki kilometre ile22 nci sayısı dört renkli nefis bir badan bildirildiğine göre Almanlar, Po risinde kâin Hornbach kasabası arasında kapak içinde kâmilen renkli ve yüz lonyada ağır zayiata uğramışlardır. Za Blies suyunun sol sahüidir. Bu mıntaka, Gece maçlan turnuvasının üçüncü oyuresimle süslü. yiat miktarı neşredüen rakamlann fev tepeciklerle ve ormanlarla dolu bir mınta nu dün gece Fenerbahçe ile Şi?ü arasınkindedir. ölülerin ve yarahların miktar kadır ve tepecikler arasında Fransız ara da oynandı. Takviye edilmiş lşıklar altınaskerî makamlar tarafından neşredüen zisinden şimale doğru akan ırmaklar var da yapüan oyun şayanı hayret bir sür'at rakamlann o kadar üstündedir ki, dok dır. Bu ırmakların yatakları, ileri hare içinde baslamıs ve son dakikaya kadar aytorlar ve hastabakıcılar kâfi gelmedîğ ket için müsaid ilerleme yollan teşkil et nı sür'atle devam etmiştir. Sür'atli ve kıiçin birçok yaralılar bakımsızlık yüzün mekedir. tSarrebruck'e şimalden hâkim sa paslarla oyuna başlayan Fenerbahçe ilk den ölmektedir. bulunan ormanlı da^lardan ç'kan Blies dakikalarda üstüste yaptığı hücumlar saPolonyalı esirlerin nispeten az miktarsuyu, iki taraftan 350 metre kadar yük yesinde ikinci dakika Rasim vasıtasile ilk da olması, Polonya ordusunun nekadar seklikte tepeler arasından Fransız hudu golünü yapmıştır. Onuncu dakikada bir büyük bir şiddetle mukavemet ettiğini duna doğru akmaktadır. Blies suyu, Fran penaltı kaçıran Esadın vuruşundan bir göstermektedir. Viyanadaki hastanelerle dakika sonra Rasim Fenerbahçeye ikinci sız Sarreguemines kasabası önünde mektebler cepheden gelen askerlerle dogolü kazandırmıştır. Devrenin sonlarına Sarre'e dökülmektedir. Sarreguemines'in ludur. doğru Şişli takımı hâkimiyeti alarak birbiilerisinde, Blies on beş kilometre kadar Neşredüen resmî bir Alman tebliğinri üzerine birçok hücumlar yaptı ise de nespyrisefaine salihtir. Fakat mecrası çok de, bu vaziyete karşı bir tedbir oimak tice alamadı. Devre 2 0 Fenerbahçenin ivicaclıdır. Sarreguemines'den Blise ın DU sayısında: iizere kur'a efradının muayene tarihlerilehinde bitti. brucken'e kadar olan yol sekiz kilometreRıo Grande Gülü Tyron Po nin ileri alındıgî bildirilmektedir. İkinci devre ayni sür'atle başladı. Şişdir ve Blies, Bliesbrucken'de seyrisefaine wer'in hayatı Yeni bir filim: îşte linin merkezden yaptığı bir hücumda sol Polonyalıların mukavemetini salih olmaktan, yani askerlik bakımından gene o kadın Hardy'nin Lorel'den iç Diran 9 uncu dakikada bir gol yaptı. kırmak için... ayn olarak çevirdiği yegâne filim: ehemmiyetli bir mania teşkil etmekten 2 1 vaziyetten sonra maç daha büyük Berlin 13 (Hususî) Alman erkâ çıkmaktadır. Zenobia Holivud'da son mayo mobir heyecan içinde oynanmağa başladı. nıharbiyesi tarefından bugün neşredüen dalan Yıldızlık namzedleri 50 Hududla Blies suyu arasındaki mın Fenerbahçenin sıkı hücumları karşısında bin dolar kıymetindeki bacaklar bir tebliğde, Polonyahların mukamevetitakrnın Fransız kıt'alan tarafından işgakuvvetli bir müdafaa yapan Sişli son daSinema diyannda bir gezinti Jacnin her ne suretle olursa olsun kıniaca li, Saar arazisi dahüinde Blieskatel ve ki Kooper'in YILDIZ'ın bu saj'ida kikada Basrinin ve Fikretin yaptıeı iki goğı ve sivil halkın açık şehirlerde ve kasaZvveibrucken tarihî şehirlerile ileriye başhyan yeni roman Hikâye lü daha yiyerek maçı 4 1 mağlub olarak balarda bombardımdn edileceği büdiril doğru bir çıkıntı teşkil eden bu mıntakanın Hoş şeyler Derd ortağı Dedikobitirmiştir. mektedir. dular ve saire ve saire. Fransız kontroluna tâbi bir hale getir Gece maçîarı turnuvasının dördüncü oİngiltere mukabelebilmisilde miştir. NEFİS TABLOLAR yunu bu gece saat 9 da Galatasarayla bulunacak Almanlann dünkü resmî tebliğinde arasında vapılacaktır. Her yerde i s kuruş Londra 13 (Hususî) Bugün Ber kaydedilen şiddetli aksülâmelin sebebi bu linde neşredüen ve sivil halkın da bom olmuştur. Gene bu sebebledir ki umumi ŞEHÎR ÎSLERt Istanbul Altıncı Noterliğine bardıman edileceğini bildiren tebliğ hak yet itibarüe garb cephesi üzerinde sükutu Beşiktaşta Hayreddin îskelesinde kâknda kendisinden izahat istenilen Lord muhafaza eden Alman tebliğleri, bu Hademeler gece nöbetçi Halifaks Lordlar Kamarasında şunları mıntakada hiç olmazsa Alman tebliğinin ın Tayysre atölyemle diğer bilumum kalacaklar söylemiştir ve buna tabirüe «keşif kolları çarpışması» vukua Belediye muhasebesine bağlı 48 ta mşaat işlerime aid gümrük hakkuk ve tahsil şubesinden ekserisinin müteferri muamelâtı namma takib, ted« Hükumetimiz açık şehirleri bom sreldiğini söylemeğe mecbur kalmıştır. bardıman etmiyeceğine dair teminat ver Fransızlar Sarbrück'e S kilometre ahşab olması dolayısile Belediye hade vir ve intaca muhtelif tarih ve numa melerinin gece buralarda nöbetçi kal ralı vekâietnamelerle mezun ve salâhidi, amma bu teminat şarta bağlı idi. Düşyaklaştılar malan ve her hangi bir yangın tehlikemanın bu şartı nazarı itibara almadığı Paris 13 (Hususî) Fransız kıt'a sine karşı müteyakkız bulunmaları lü yetli vekilim bulunan Boğaziçinde Ta|görü!düğü takdirde hükumetimiz icab e:abya caddesinde 134 numarada güm arı tank ve zırhh otomobülerle Sarbrück zumu slâkadarlara bildirilmiştir. jfden her türlü tedbiri almakta kendisini şehrine beş kilometre yaklaşmışlardır. Belediye memurları için yeni rük komisyoncusu Hasan Boranın bu "serbest addedecektir.» aıfat ve salâhiyetleri görülen lüzum üŞehrin pek yakında düşmesi bekîenmektalimatname Açık şehrin bombardımamnı Ame* tedir. Şiddetli bir topçu ateşi hüküm süzerine kendisinden nezedilmiştir. Fi Belediye memur ve müstahdemininin rika tefiri de teyid ediyor rüyor. mabaid gerek gümrüklerde, gerekse tayini icin Belediyece yeni bir talimat Londra, 13 (Hususî) Varşovadaki Sarrebruck tehdid ediliyor name hazırlanmaktadır. Bu talimatna resmî ve hususî daire ve müessese ve Amerikan sefiri hükumetine gönderdiği Paris 13 (a.a.) Petit Parisien ga mede merruırlann yalnız terfii değil, ka bankalarda beni temsile, işlerimi taki»•aporda Almanlann açık şehirleri bom zetesinde Chalıes Morice, garbdaki asyıdlarının silinmesi, . nakil, becayiş, be, tedvir ve ınt. întaca, sıfat ve salâhiyeti bardıman ettiklerini tevid etmektedir. Se kerî harekât hakkında şöyle demektedir; tecziye, tahvil, tekaüdlüğe sevk gibi tâkalmamjş olduğunun kendisince ve afirin zikrettiği misallerde: B!r sanatoryo«Fransız kıt'alarının Sarrebruck'a doğ bi olactklan umumî hükümler de mev iâkadarlarca bilinmesi için işbu ihtarrnuj Alman tayyareleri tarafından bonv u hareketleri sarahatle genişlemekte ve cuddur. Talimatnamenin tatbikı için bir namenin bir suretinin mumaileyh Habardımanı neti^esinde on çocugun Öldügü, daha şimdiden faaliyeten mahrum kalmış memurin komisyonu teşkil edilecektir. muhacir dolu bir trenin, yaralı dolu dis»er Komisyon haftada bir gün toplanarak san Borana, birer nüshasmın Istanbul, lan bu büyük endüstri şehrini pek ciddî bu islerle meşgul olacaktır. bir trenin de bombardıman edildigi bildiHaydarpaşa, gümrük müdürlüğüne tebbir şekilde tehdid eylemektedir. rilmektedir. liğini, bir nüshasının ilân edilmek üzeîstimlâk edilecek yerler Alman tebliğinde topçu kuvvetlerimi8 eyîul tarihini taşıyan bu raporda sıı re Cumhuriyet gazetesine gönderilmeBelediyece teşkil edilen istimlâk koin Sarrebruck'taki hava meydanını bomhaL»r de verilmektedir: Bu sfbah saat 11 misyonlanmn faaliyete geçtikletini yaz sini ve tasdikli bir nüshasının da tarabardıman ettikleri itiraf edilmektedir. Bu de 4 Alman tayyaresi civar köylere 12 hakikati olduğu gibi itiraf etmiyen ilk iti mıştık. Bu komisyonlar vasıtasile Beya fıma iadesini saygılanmla dilerim. bomba atm", bombalardan biri de sefazıdda İnkılâb Müzesinin önündeki dükraftır. Çünkü topçu kuvvetlerimiz 24 saAdres: Beşiktaş Hayreddin Îskelesinr^hanenin 200 metre ÜTİsine düsrr>i'«tür. kânların kıymeti tespit edilmiştir. Muattenberi hava meydanmın şimali garbide Tayyare atölyesi sahibi Nuri DeHa'k, bu beklenmiyen ânî taarruz karşıamelesi tekemmül ettikte bunlar yıkıindeki mmtakayı ve Saint Arnnal'a ka J , paniçre uÇranrşbr.» acaktır. Koska caddesinde istimlâk mirağ ramına vekili Kâmil Üçer. s dar Sarrebruck'un dış mahallelerinı ateş •dilecek dükkânlara kıymet takdir edilBir bitarafın feci müşahedeleri altına almış buîunmaktadır. mektedır. Brüksel 13 (a.a.) Almanlar taraAlmanlann Sarrebruck'un arkasma, Yenikapı Kumkapı arasmda hat bofından işgal edüen bölgelerde turne ya şehrin şimalinde hazırlanan mevzilere kayundaki teneke mahallesinin Belediye pan bir bitaraftan Belçikaya gelen bir dar geri çekilmek mecburiyetinde kala arafmdan istimlâki takarrür etmiştir. mektub, ölüm ve nevmidî manzaralarını cakları "zaman uzak değüdir. Yakında buradaki binalann kıymetleri şöyle tavsif ediyor: espit edilecektir. Mezkur mahallenin ev Ahen şehri tahliye ediliyor «Müteaddid şehirlerde bir tek çatı velce Muhabere ve Münakale Vekâleti Amsterdam, 13 (a.a.) Allgemeen arafından istimlâki mutasavverdi. sağlam değüdir. Bütün köprüler tahrib eHendelsblad gazetesine göre, Aachen'in dümiştir. Yollar cesedlerle, yarı tahrib eMısırçarşısının istimlâki tahliyesi bugün öğleden sonra başlayacakdilmiş bir halde terkedilen hücum arabaMısırçarşısının istimlâki hakkında vetır. Gazetenin Alman Hollanda huduları ve kamyonlarla ve diğer vahşiyane rilen kararın Dahiliye Vekâletince tasmuharebe nişanelerile doludur. Kadın ve dundaki muhabiri şunları ilâve etmekte dik edildigi alman haberlerden anlaşılçocuklarla ormanlara kaçmış olan yaşlı dir: mıştır. Mezkur karar Belediyeye tebliğ 19 yaşından asağı erkeklerle bütün ka edilir edilmez istimlâk başlıyacaktır. köylüler açlık yüzünden köylerine dönmekte ve Alman kıtaatına mahzun, fakat dınlar şehirden ayrümağa mecburdur. Belediye muhasebecisi kin dolu nazarlarla bakmaktadırlar. Cep Bundan baska Aachen'de vücudleri eizem Ankaraya gitti heden Leh esirlerüe dolu kamyonlar gel olmıyan erkekler de şehri terketmekte muh Belediye muhasebecisi Muhtar dün mektedir. Evvelâ topçu, sonra da tay tardırlar. akşamki trenle Ankaraya gitmiştir. Muyareler tarafından bombardıman edildikAlmanlar bir köprüyü berhava basebeci, orada Belediye bütçesine aid ten sonra el bombalarile taarruz edilerek ettiler bazı münakaie işlerile meşgul olacaktır. ifgal edilen ve nihayet merhametsiz bir Lüksemburg 13 (a.a.) Almanlar Yapılacak münakale ile Belediye, İtfaişekilde sivil müdafilerden temizlenen köy Schengen karşısında Treves Metz de ye ve Belediye şubeleri için lüzumu oler i''amet edilmez bir hale gelmi«tir.» insa edilecektir. miryolunu havaya atmişlardır. Demir lan sığmaklar ^»^«^^ Varşova mukavemet ediyor parçaları Schengen'deki Lüksemburg Kalb sektesinden iki Ölüm Varşova, 23 (a a.) Havas ajansı, ınevkilerine kadar gelmiştir. Müezzin Ziya adında bir ihtiyar, dün geceyarısı verdiği biı telgrafta, Varşova İsviçre semalarında uçan Alman Topkauıdan Sirkeciye gelmekte olan nın mukavemete devam ettiğini büdirmektayyaresi tramvayjn sahanhğmda dururken bir tedir. Berne 13 (a.a.) Sall günü öğle denbire düşerek ölmüştür. Saç boyalan saçlann tabiî renkYağmurlar başladı lerim ıade eder. Ter ve yıkanden sonra bir A'mun tayyaresi Schaffouse Yap:lar. muayenede Ziyanın kalb sekmalîla çıkmaz, daima sabıt kaBerlin 13 (Hususî) Alman ajanairun üzerinde uçmuş ve İsviçre hava müdafaa tesinden öldüğü anlaşılmıştır. lır. Kumral ve sıyah renkli sıhhî bir tebliği Almanların Polonyada müşkü toplarının ateşı üzerine Almanya islikaFatihte Mustafakemal caddesinde osaç boyalarıdır. turan 70 yaşlannda Yasin adında bir lâta maruz kaldığını itiraf etmektedir. Bu metinde kaybolmuştur. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ ihtiyar da, Âksaray Valide camii önünmüşkülât hava vaziyetinden ve yağmağa j BEYOĞLtl tSTANBlTL den geçerken üzerine gelen bir fenalık başlayan yağmurlardan ileri gelmektedir. netice^i ölmüştür. Yapılan muayenede "•*••• Operatör Yasinin de kalb sektesinden öldüğü tespit ediimistii.. Her ikisinin defnine ruhBir tngiliz vapuru torpillendi 5at verilmiştir. Doıum ve kadın hastaiıkları Nevyork 13 (a.a.) «Clairlogie» isYaralanan amele mutehassısı Carb cephetindeki harekât mindeki îngiliz şüeni îrlanda sahilleri aTahmil ve tahliye amelesinden îsmail, Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddesi sahasının vaziyeti çığında torpillenerek batınlmıştır. Şilepi^ Salıpazarı a.;iklarmda demirli Habeş No. 22, Mavi yapı Paris 13 (a.a.) Havas Ajansı bil mürettebatı «American Shipper» ismindevapurvndan yapılan tütün tahliyesi esTelefon: 22683 diriyor: ki Amerikan vıpuru tarafından kurtarıinasında, balyalardan birinin vincin saGarb cephesinde, Rhin ile Moselle a mıstır. panınc sn kurtularak çarpması neticesi Sanib ve Başmuharnrt; Yunat Nadı rasında yapümakta olan esaslı harekât, Vapur, silepin mürettebatını kurtarmak belinden ve bacağmdan ağırca yaralanümumi nesrtuaU tdart eden Yae> Uier\ Sarre'ın şark'.nda 1 kilometre kadar uzun için geri dönereU 150 mil uzunluğunda bir rp'Ştir. MudUTüı Hikmet Münit Vlgen hığunda bir bölgede devam ey'emektedir. mesafe katetmck mecburiv«»hnH* tsmaıl, ka^avı müteakib hastaneye Bundan dört gün evvel Sarre'ın garbında tır. kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Cumnurtyet matbaası Gece maçları turnuvası VII M7 BUGUN CIKTI I IL1/IL T. IŞ BANKASI 1939 Küçük Cari Hesablar İkramiye Plânı Fenerbahçe Şişliyi diin 4 1 mağlub etti 32.000 Lîra Mükâfat = Kur'a keşide tarihleri: 1 Subat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eyîul, 1 Ikinciteşrin aded 2000 liralık » 1000 » » 500 » » 250 » » 100 » » 50 » » 25 » 435 İKRAMİYELER 2,000 5,000 4,000 4,000 6,000 4,750 6.250 32,000 Lira » » » » » » T. İş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. Niğde Valiliğinde n: 1 Eksiitmîye konan i ş : (Nigde Kavseri hududu) yolunun 37 ' f 000 44 + 000 Km. leri arasında ceman 3800 metrelik şose inşaatıdır. înşaatm keşif bedeli (27358) lira (10) kuruştur. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Bavmdırlık isleri genel çartnamesi D Tesvıyel türabiye ve şose, kârgir inşaata dair fennî şartname E Hususî şartname F Keşıt cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, ffrafik vesair evrak istiyenler bu şartname ve evrakı bedelsiz olarak Niğde Nafia Müdürlüğünde görebilirler. 3 Eksiltme 29/9/939 tarihinde saat (15) te Niğde Hükumet binası dahilinde Niöde Daimî Encümeninde yapılacaktır. 4 Eksıltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksıltmiye girebilmek için isteklinin (2052) lira muvakkat teminat vermesi lâzımd:r. 6 İsteklilerin eksiltme gününden en az sekiz «ün evvel Niğde Vilâyetine müracaat ederek ibraz edecekleri malî ve fennî referans mukabili J.Niğde Vilâyeti ehliyet vesikası, Komisyonundan alacakları eksiltmiye işti. rak vesikasını ibraz etmeleri şarttır. 7 Teklif mektublan yukarıda yazılı gaatten bir saat evveline kadar Niğde Daimî Encümen odasında Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş. olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. "'" * ~(720Ö) I Devlet Demiryolları İşletme U Müdürlüğünden: I Muhammen bedeli 4500 lira olan 150 aded saçtan mamul takım dolabın Komisyondaki nümunesine göre 29//9/1939 cuma günü saat (15) on beşte' Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usu; lile satın alınacaktır. ; Bu İşe flirnıek istiyenlerin 337 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat (14) on dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. • Bu işe aid, şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (7263) j Şeker nakliyatx için D. D./143 nutnaralı yeni bir tarife ihdas edilmiştir. Bu tarife 15/9/1939 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Fazla tafsilât için istasyonlara müracaat edilmesi. «4470» (7230) AGARAN SAÇLARA Eskişehir Belediye sinden: Cadde ve sokak tenviratmda kullanılmak üzere Belediyece almmasma lüzum görületî 973 lira muhammen bedelli 1275 aded ampül 29/9/939 tarihine raslıyan cuma günü saat on beşe kadar virmi gün müddetle açık eksiltmıve konulmuştur. Tsliblerin şeraiti anlamak üzere Belediyeye ve Münadilige ve ihale günü Beledivede hazır bulunmaları ilân olunur. (7283) Istanbul Belediyesi Ilânları Üsküdar • Şile yolunun Şile kasabası içerisine raslıyan 444 metre tulündeki kısmımn esaslı tamiratı açık eksiltmiye konulmuştur. îhale 18/9/939 pazartesi günü saat 14 te Daimî Encümende yapılacaktır. Muhammen bedeli 1045 lira 17 t u ı u s ve ilk teminatı 78 lira 39 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelât Mudürlüğü kaleminde görülebilir. Taliblerin 93S vılma aid Ticaret Odası ve buna benzer en az 800 liralık iş yaptıklannd dair ihaleden 8 gün evvel Nafıa Müdürlüğünden alacaklan ehliyet vesikaîarı ve ilk teminat makbuz veya mektublarile ihale günü mu( ayyen saatte Daimî Encümende bulunmaları. (6911) Muhammen bedel 646 Şehir Tivatrosu dıram ve ooeret kısımları koridor ve perdelerine konacak rekl'âm. 225 3000 Karaağac Müessesatı pacahanesinde üç sene zarfında birikecek bovnuz, tırnak vesairenin satışı. 37,50 500 Karaagac Müessesatı pacahanesinde birikmiş olan takriben 40.000 kilo bovnuzun satışı. 33,75 450 Fatih 45 inci okul binası yanmda 1 ve 5 No.lı ev. lerln enkaz satışı. 8,76 116,80 Aksarav van<»m yerinde Megihnasa caddesinde 25 inci adada 29,50 metre murabbaı yüzsüz arsanın satışı. Tahmin bedeîlerile İlk teminat miktarlan yukarıda yazılı lsler ayrı ayrı ank arttırmıya konulmuştur. thale 2/10/939 pazartesi günü saat 14 te Daimî Encümende vapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelât Mudürlüğü kaleminde görülebilir. Fatih 45 ı r d okul vanındaki evleri vıkmak istlvenlerin buna benzer en a? 400 liralık is vaotıklarma dair ihaleden sekiz gün evvel Nafıa Müdürlüğünden vesika almpjan lâzımdır. Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektublarile ihale günü muayyen saatte Daimî Encümende bulunmaları. (7287) İlk teminat 48,45 ı \ Garb cephesi j Denizlerde RIZA UNVER Pendik Ortaokulu Alım Satım Komisyonundan: 23/9/939 cumartesi günü saat on birde îstanbulda Beyoğlu îstiklâl cadesinde 349 Nolı Liseler Muhasebeciliği binasmda toplanan Okul Kcmisyonunda 495 lira 92 kuruşluk keşif bedelli okulumuz tamiratı tekrar açık eksiltmiye konulmuştur. Bu işe aid şartname ve nafıa şartlan Okulda görülür. îlk teminat 38 lira olup eksiltmiye iştirak edeceklerin en az 500 liralık bu ıje benzer iş vaptıklarına dair eksiltme gününden sekiz gün evvel îatanbul Vilâyetinden almmıs ehliyet ve 1939 yılı Ticaret Odası vesikalarile bellı gün ve saatte teminat makbuzu ile Komisyona gelmeleri. (7285)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog