Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

14 Eyiul 1939 Büyük davalaı (Baştarafı 1 inci sahifede) edildiği öğrenilmiştir. Deyli Ekspres gaBu mevaddın işlenmesi, daha şimdiden gemilerimize harb gemilerimiz refakat et zetesi, Amsterdam'dan Amerika konsolos üçte bire inmiştir. Hatta bazı yerlerde bu * mektedir. Alman tahtelbahirleri muvaf hanesine telefone edilmek istenilmişse de nispet, beşte bir tenezzül etmiştir. Ma fakiyetle takib ediliyor. Alman ticaret fi buna imkân hasıl olmamış olduğunu ilâve denlerden istifade hususu, ordu ihtiyacına losuna gelince, muhtelif denizlerde bir etmektedir. Diğer cihetten News Chro hasredilmiştir. buçuk milyon tonilâtoya baliğ olan gemi nicle gazetesinin Amsterdam muhabiBundan başka, Almanyanın bütün lerin bir kısmı yakalanmış, diğer bir kısmı ri, İngiliz konsolosu ile ailesine iyi mua hükumet dairelerinde çok şiddetli bir da bitaraf limanlara iltica ederek mah mele edilmekte olduğunu ve Amerika kon biitçe tasarrufu rejimi vazedilmiştir. Bu İngiliz bandıralı Athenia vapuiınu torsolosunun bunların bitaraf bir memleketı rejim, malzemede de tasarruf yapılmasına oilleyen Alman tahtelbahri hikkmda, bir pus kalmağa mahkum olmuştur.» Yazan: JEAN THOUVENİN Başvekil Çemberlayn bundan sonra üç gitmelerine müsaade edilmesine uğraştığın şamildir. İki kostümü olan bir kimse bir Fransız gazetesi şu malumat] veriyor: Âlman tabiyesini «kısa harb», Fran dan sonra, demokrasilerin ayni vasfı olan Polonya harb gemisinin İngiliz filosuna haber vermektedir. «Athenia vapuru, Berlirden veri'en üçüncüsünü satın alamaz. Yüzde 50 nissız İngiliz tabiyesini «nihaî zafere kadar bu sükun ve itidal içindeki azmi ve Paris iltihak ettiğini ve bu teşriki mesainin sebir telgrafın iddiaya yeltendiğı gibi mayHukukî bir karar petindeki ağır munzam vergiye gelince, devam» diye hulâsa edebiliriz. le Londra arasında, siyasî sahada mevcud mere verdiğini de bildirmiştir. Londra, 13 (a.a.) Hariciye Neza bu vergi, bilhassa asgarî varidata dokun ne carparak değil, torpillenerek batmıştir. Tayfanm ve kurtanlan yo^uların ifaHadisat öyle cereyan ediyor ki, Hit sıkı ittihadı askerî sahaya intikal ettıren İngiltere sulh tekliflerini nasıl reti, Bohemya, Moravya ve Slovakya il maktadır. deleri, buna şüphe bırakmam^ktadır. ler'in «Polonya işini sür'atle bitirip zafer Gamelin Gort plânını tebarüz ettirmek Danzig serbest şehrinin Alman işgali alkabul edebilir? Bund gazetesinin muhabiri, Hitler'in Esasen, geminin torpı'lendığ: mevkidekazandıktan sonra sulh yapacağım» şek lâzımdır. Londra, 13 (Hususî) Sulh teklif tına alınmış arazi parçaları addedilmeler tek bir ihtimali nazarı itibara almış olduki deniz derinliği olan 1 500 metrrde mayn linde bir karar verdiği zannı hasıl oluyor. Davamızda haklı olduğumuz için ve lerine dair şayialar deveran etmekte ber lâzım ge'eceğini bildirmiştir. ğunu ilâve etmektedir. Bu ihtimal de şubulunmasına imkân yoktur. Halbuki Hitler, hesablarında yanılmıştır. bu haklı davayı kazanacağımıza, haricde devamdır. İngiliz hükumeti, ancak sözleYeni Zelandanın göndereceği dur: Şu halde, hali harbin ilânı anmda, naEğer bu hususta elân tereddüdü var idiy de emniyet mevcud olduğu için, lehimiz rine itimad edilebilecek bir Alman hükukuvvetler «Halkm nihaî zaferin istihsaline yar sıl olur da bir Alman tahrelbahri, Şimal se, Çemberlayn'in, bazı noktaları tavzih deki hareketler, hakikaten cihanşümul metinin tekliflerini kabul edeceğini bildirLondra, 13 (a.a.) İstihbarat Needen nutkundan sonra artık hiç şüphesi bir mahiyet almaktadır. Hergün, haric miştir. Alman olmıyan memleketlere kar zareti yeni Zelandalılann kendilerinden dım etmek için fedakârlıkların son haddi Atlasmda, Hebrides adalarınm garbında ve Athenia vapurunun yolu üzeripde kalmamış olması lâzım gelir. den bize karşı gösterilen yeni sempati e şı taarruz tekniği malum olan Hitler, böy beklenen şekilde güzel bir cevab vermiş ne kadar gitmesi..» Bu muhabir, Hitler'in cepheye gitme bu'unabılir? Çemberlayn, ezcümle, İngilterenin, serlerine şahid oluyoruz. Fransada, İn le bir söz veremez. Teklif, ancak şimdiye odluklannı bildirmektedir. Askerlik büroİngilterenin, 3 eylul pazar giin'J saat Fransanın ve Polonyanın ancak tam bir gilterede ve bitaraf memleklerde oturan kadar yapılan haksızhklar tamir edildiği larının açıldığı ilk günden itibaren yeni Ze den evvel parti dahilinde bu demir rejizaferden sonra sulh imzalıyacaklarını ve ÇekoSlovakların, Almanya tarafmdan takdirde kabul edilir. Bu takdirde adalet landalılar büyük kütleler halinde askere mini kabulde fütura kapılacak olanlara 11 de Fransanın da, ayni gün saat 17 de o zafere intızaren, hiç telâş göstermeden, haksız olarak boğazlanan ÇekoSlovak üzerine müesses sulh imkânlan aranı yazılmak için müracaat etmişlerdir. Lâ karşı bilhasa şiddetli cezalar terettüb et harb ilân ettikleri malumdur. Athenia vapuru, Liverpol lirr.ansndan, harbi kazanmak üzere bütün imkânlar yayı, milletlerin kurtarılması için yapılan labilir ve İngiltere bütün milletleri tatmın zım olan birkaç bin askerin bugünler zar miş olduğunu istihbaratına atfen yazmakeylulün 2 inci günü saat 16 da hareket tadır. dan istifade edeceklerini söylemiştir. mücadeleye iştırak ettirmek üzere sılâha edebilecek ekonomik şeraitin tatbikını der fında toplanabileceği ümid edilmektedir. tmiş, Guebec ve Montreal istikametir.de Demek oluyor ki Hitler, diplomasi sa sarılmaları kararı sembolik bir hareket piş edebilir. Ayni suretle geçen mayısta teşkil edilen Hitlerin teftişleri j'o'a çıkmıştı. Eylulün dördüncü günü Almanlara göre hasmda, yıldırım harbi hulyalarını kay değildir. Bu hareket gösteriyor ki, müttemillî ihtiyat kuvvetlerinin miktarı da harb Berlin 13 (a.a.) Hitler, cephede sabahı, İnisytra Hull'ün 250 mil acı^mBerlin, 13 (Hususî) Ecnebi mat başladığı günden itibaren artmıştır. İhtiyat yapmakta olduğu teftişe devam ederek betmiştir. Ondan evvel de sinir harbini fiklerin harb hedefi, yalnız Polonyanın da torpillendi. Gemi, İndUpredpn Kanabuat mümessillerini kabul eden Hariciye kuvvetleri 18,000 den 30,000 kişiye çık bugün Lodz'a gelmıştir. kaybetmişti. istiklâlini temin değil, bütün mazlum mem daya giden vapurların İr'anda deniz'nleketlerin ve bu meyanda ÇekoSlovak Nezareti erkâmndan bir zat Hitler'in, za mıştır. Pragda da tütün yok den, Şimal kanah vasıtasile cıkarak îrlanmanı gelince Polonya hükumetinin sulh tek Almanya harbe dayanamaz, fakat yanm da kurtarılmasıdır. Toymisin bir başmakalesi Prag 13 (Hususî) Berlinden sonra danın şimal sahilini dolaşmak suretüe taİngiltere ve Fransa dayanabilirler. Al ÇekoSlovakyanm yabancı memleket liflerini nazan Itibara almağı reddetmiyeLondra, 13 (a.a.) Times gazetesi, burada da tereyağ ve süt bulunmamak kib ettikleri rota üzerinden yol alıyordu. manya, harbe, ekmek vesikasile girmiştir. lerde oturan eski liderleri tarafından vaki ceğini söylemiştir. umumî vaziyetten bahseden başmakaletadır. Tütüncü dükkânlan yalnız kibrit Nevyorka giden gemiler ise, Saint Ge^rİngiltere ve Fransada askerlerin iaşesi olan bu teşebbüs, ÇekoSlovakyada akisFransız İngiliz tesanüdü sinde diyor ki: ve gazete satmakla iktifa ediyorlar. Tü ge kanalından geçerek Cork'a uğrarlar ve mükemmel olduktan başka sivil halk da, ler bırakmıştır. Bir çok İsviçre gazeteleri «Almanların Polonyadaki ileri harekâParis, 13 (a.a.) Yarı resmî meİrlandanın cenubundaki Clear burnunu tün ve sıgaradan eser yoktur. hiçbir tahdide uğramamıştır. Prag'da ve Brün'de patlak veren ve 56 hafilin mütalealan, Fransız ve İngiliz şef tına rağmen, bu ilerlemenin siyasî neticedolaşırlar. Almanların, bir ay sonra, bugünkü eylul gecesi bütün memlekete sirayet eden lerinin Fransanın meçhul bir noktasında leri hakkındaki Nazi hesabları hayal ol ingiliz beyannamelerini okuyanlar Bir Alman tahtelbahrının, hf>r gün bir mahrumiyetlere inzımam eden ne gibi iğtişaşları haber veriyorlar. Çek zabıta yapmış oldukları görüşmelerin ehemmiye muştur. Çünkü, haydudun e'inde şikârını idam ediliyor çok yolcu ve yük gemisinin gectiği ve kenmahrumiyetlere daha katlanmak mecbu sının silâhları alındığı, Bohemyaya ve tini tebarüz ettirmektedirler. Bu görüşme bırakacak bir sulh yapmıyacaktır. AlmanKopenhag 13 (a.a.) Amsterdam dısi için daha kısa bir mesafe olan cenub riyetinde kalacakları cayi sualdir. Zira, Moravyaya yardımcı polis kuvvetleri gön lerin İngiltere ile Fransanın noktai nazar yanın ne kredisi, ne malzemesi, ne mane dan gelen haberlere göre, İngiliz tayya yolu üzerinde bekleyeceği yerde, daha ekmek vesikası bir semboldür. Alman derildiği bildiriliyor. Gene işitiyoruz ki larının tamamile yekdiğerinin ayni oldu viyatı mevcud değildir. Pesin parası da releri tarafından atılan propaganda kâ enha olan şimalî İrlanda yclu üzerinde yada, çamaşırdan kömüre, ete kadar, tı Skoda fabrikaları askerî idare emrine ve ğunu ve iki memleketin sadece yekdiğe pek azdır. Görinp'in tafrafuruş ifadele ğıdlarını okurken yakalananların hapis pusu kurması şayanı dikkattir. raş sabununa ve tencereye kadar herşey rilmiş ve her türlü sabotaj teşebbüsleri rine müvazi olarak değil, belki tek bir rine rağmen, A'manya, kendi istihsalâ ve hatta idam cezasile tecziye edilecekleBu da gösteriyor ki, Alman tahtelbahvesikaya tâbidir. İaşe mevaddı ise, esasen idam cezasını müstelzim bulunmuştur. memleket imiş gibi hareket etmeğe karar tından da pek memnun değildir ve eşya ri Alman halkına tebliğ edilmiştir. ri Almanyadan gelmiş değildir. Bu tahhakikisile uzaktan uzağa bile münasebeti Bu esaslı vakıalar Amerikada büyük vermiş olduklarını ispat etmiş olduğu söy mübadelesi imkânîarı da mahduddur.» elbahır, üç haftadanberi şimal dcnizlerinolmıyan kötü taklidlerden ibarettir. akisler yapmıştır. Kongrenin 18 eylul için lenmektedir. Dünkü görüşmeleri, mümade dolaşmaktaydı. Almanya, zarurî ihtiyaclanm nasıl te içtimaa daveti, bu şerait dahilinde gayet sil görüşmeler takib edecektir. Dünkü göİzlandanın Rekjavik şehrinde çıkan Bir İtalyan gazetesinin şayant min edebilecek? Bazı bitaraf memleketle manidar bir hâdise olarak karşılanmak rüşmelerden evvel General Gamlin ile GeFransız harb kabinesi kuruldu Aftenposten gazetesi, 15 ağustcs tarihli dikkat bir makalesi neral Ironside ve İngiliz Fransız hava re bel bağladığı ve Sovyetlerle yaptığı icab eder. Paris, 13 (a.a.) Daladye, kabinesayısmda 7,26 ve 7.27 işaretli iki Alman Roma 13 (a.a.) Giornale d'İtalia anlaşmadan büyük şeyler umduğu muhak Bu arada, gene Amerikada, albay kuvvetleri erkânı arasında bir takım tek sini aşağıdaki şekilde tadil etmiştir: ahtelbahrinin, simal denizlerinde dolaşgazetesi, müdürü tarafından yazılan başkaktır. Fakat, buralardan tedarik edeceği Stehlin'in emri altında, Büyük Harbdeki nik müzakereler yapılmıştır. Görüşmeleri Daladye: Millî Müdafaa, Harbiye, ıklarını ve Rekiavik limanına uğradıklamakalesinde îngiliz ve Fransız ricali tarr.evaddın bedelini, her zaman mübadele Lafayette filosuna benzer bir filonun te müteakıb neşredilen bir tebliğde göster Hariciye. rını kavdediyordu. rafından yapılan resmî beyanata bakılayolile ödiyemez. Para ve döviz olarak e şekkül etmekte bulunduğunu da zikret miş olduğu mukavemetten dolayı PolonDucos: Millî Müdafaa ve Harbiye Bu iki gemiye kumanda eden Von Fricak olursa, tam ve uzun bir harbe intizar ya ordusu tebcil edilmekte ve Fransa ile linde mevcud karşılık ise, 1914 tekinin mek lâzımdır. Müsteşarı. ed<fburg, 12 terfrtnuzda Wilhelmshafen lietmek lâzım geldiğini tebarüz ettirmekteîngilterenin Polonyaya mümkün olan her onda biri değildir. Bu itibarla. uzun bir Champetier: Hariciye Müsteşarı. manından hareket ederek Nor'eç sahit* dir. Bu rouharebe, doğrudan doğruya hiç türlü yardımı yapmağa karar rermiş olharbde, iaşe maddelerinin bedelini ödeGeorges Pernot: Abluka Nazırı. erî açiklarîndan geçip Norveçle Groen* Gorülüyor ki, müttefiklerin vaziyeti, bir İtalyan menfaatini tehdid etmemekte dukları ilâve edilmektedir. Salâhiyettar mek hususunda imkânsızlıkla karşılaşa Bonnet: Adliye. and arasında dolaştığmı, sonra da İzlan1914 tekinden, hele 1917 dekinden çok ise de sebebleri ve akışlarile birçok me mehafilde Polonyayı müttefiklerinden acaktır. Harbe devam için muhtac olduDelbos: Millî terbiye. danın garb sahılıne geldiğini sövlemişti. daha müsaiddir. Bugünkü vaziyeti, Bü yırmağı istihdaf eden Almanların çevirmiş seleler ihdas etmektedir ki bu meselelere ğu iptidaî maddelerden mahrumiyeti Süvarı, bu garıb seferın sebebini, tayfaRene Besse: Eski muharibler. yük Harbin en karanlık günlerile müka olduklan manevraya bundan iyi bir cevab meselâ Avrupanın başka bir şekilde tanşöyle dursun, bizzat Hitler'in itirazı veçyı talım ettirmek ve gemılerin mukaveAlphonse Rio: Deniz ticareti. zimi, kuvvetlerinin yeniden taksim ve tevverilemiyeceği beyan olunmaktadır. Franhile, Almanya, dahile istihlâkatı için yese edelim. Tietinı tecrübe etmek şeklinde izıh etmişDautry: Teslihat. 1917 de, Alman kıtaatı Fransız arazi sa ile İngilterenin ancak mahdud harekâtzini, hak ve iş vasıtalanna nispetle milletmuhtac olduğu gıda maddelerini ancak ti. Bu listeyi yerlerini muhafaza eden naer arasındaki münasebetler meseleleri gi% 81 nispetinde temin edebilmektedir. sinin üçte birini işgal etmiş bulunuyorlar ta bulunacakları fikrinin mevsimi geçmiş Bu vaziyet karşısmda, tahtelbahirlet zırlarla tamamlamak icab eder: bi İtalyanın esaslı menfaatlerine dokunan Alman milleti, mahrumiyete nekadar alı dı. Rusya yıkılmış, Brest Litvosk muahe olduğu mütaleası ileri sürülmektedir. Büsüvarisinin, daha o tarihte, torpilleme vaChautemps: Devlet Nazırı, meseleler karışmış bulunmaktadır. şık olursa olsun, yaşıyabilmek için bu desini imzalamıştı. Şark cephesi kalma yük Britanya imparatorluğunun bütün zifesile mükellef bulunduğu neticesi çıkaSarraut: Dahiliye Nazın, mıştı. Rumanya işgal edilmişti. Türkiye kuvvetleri, İngiliz kuvvetlerine iltihak etmaddelere kat'iyyen muhtacdır. Bunlar, umum Avrupa nizamı ve ada rılabilir. 7 mayıs 1915 tarihinde, V.20 Guy Lachambre: Bahriye Nazın, bize karşı harb ediyordu. İtalya, koskoca miştir. Fazla olarak İngiltere ile Fransa leti meselesi şeklinde hulâsa edilebılır. Buna mukabil, demokrasi milletleri, şaretli Alman tahtelbahri de, LusitaniaQueuille: Ziraat Nazırı, Avusturya Macar imparatorluğile boğu arasındaki iktısadî mesai birliği tamdır. Nazırlar meclisinin geçenlerde neşret yı, içindeki 1 198 yolcu ile berabeı, tıpk bugün olduğu gibi senelerce müddet da Mandel: Müstemleke Nazırı, şuyordu. İngiliz ve Fransız eksperleri, her iki memtıği bir tebliğde İtalyanın siyasî vaziyeti böyle habersizce ha, zarurî gıda maddelerini, ayni kolay Gentin: Ticaret Nazırı, Bugün ise Polonyalılar Alman taar leket iaşesini temin etmek ve Almanyanın lıkla tedarikte devam edeceklerdir. tarif edilmektedir. Paul Reynaud: Maliye Nazırı, ruzuna göğüs germekte ve düz bir hat ü iaşe teşkilâtını bozmak için Londrada işe *** Jules Julien: Muhabere ve Muvasala, Bu siyasetin gayeleri, ihtilâfın inkişazerinde, daha kısa bir cephede büyük Vis koyulmuşlardır. Rucart: Sıhhat Nazın, Polonya kuvvetlerinin geri çekilmesi tül muharebesine girişm^k üzere kuvvetfında ve bir neticeye varmasında birer aİngiliz gazetelerinin tefsirleri Pomaret: Mesai Nazın, keyfiyetine gelince, ehemmiyeti kabili in lerini toplamaktadırlar. İtalya, bitaraflımil olmaktan hâli kalamıyacak olan ve \Basmakaleden devaml De Monzie: Nafıa Nazın. Londra, 13 (a.a.) Bütün gazetekâr olmıyan bu hareketi, harbin devamı ğını teyid etmiştir. Balkan devletleri bitafakat Avrupanın hakikî menfaatlerile a doğan meseleleri hal için mütemadiyen Pariste yeni siperler kazılıyor bakımından mütalea edersek, 1914 te, rafhk kararı vermiş olmakla beraber, da ler Fransız İngiliz yüksek harb meclihenktar bulunan İtalyan menfaatlerinin çalışmaktadırlar. İstilâ ve tahakküm sisinin dünkü toplantısı hakında tefsirlerde Fransız kıt'aatının Marn'daki ricat haParis, 13 (a.a.) Askerleştirilmiş bir tanınması ve müdafaasıdır. Roma hüku yasetinin çoktau iflâs ettiğine artık bütün va mızdan sempati ile bahsediyorlar. Ve bulunmakta ve Çemberlayn'in geçen sene reketile mukayese edebiliriz. çok amele kıt'aları, dünden itibaren Pari meti, gündelik siyasî faaliyetini İtalyanın dünya inanmıştır. İçinde hürriyet fikri ihayet, bugün, Rhin'in öte kıyısındakiler, nı Hitler, Polonya işini biran evvel bitir Guillaume'ün 1914 te söylediği gibi, in 15 eylulde Berchesgaden'e giderken yap sın muhtelif mahallelerınde yeni sistem si ve Avrupanın menfaatlerine hasretmekte çapmayan bir kulübeye bilmem Tibet mek için sabırsızlanırken, biz işe henüz giliz ordusunu istihfaf edemezler. Deniz tığı gibi bu sefer şemsiyesini götürmediği perler kazmağa başlamışlardır. Bu siperler dir. İtalyan milleti, ayni müdafaa gaye çöllerinde raslanabilir mi? Hakikî ve objektii vaziyet böyle iken başlamış bulunuyoruz. Esasen bu süku lerde inkâr kabul etmez bir faikiyete sa ni kaydeylemektedirler. Deyli Ekspres ga halk için hava tehlikesine karşı sığınak va sine askerî ve mülkî hazırlığmı, disiplinin, net ve itidal, efkârı blöfle aldatmağa yel hib olan İngiltere, ümanlarımıza ihrac ha zetesi Çemberlayn'in bu sefer Hitler'e zifesini göreceklerdir. Duçe'nın eserlerine ve memleketin mu Alman propaganda vasıtalarının yukarıGeneral Gamelin, Daladye ile tenmiyen resmî tebliğlerimizden de belli reketine başlamış olan muazzam bir ordu karşı açılan âmansız bir harb azmini takkadderatma olan imanını da vakfetmek da anlattığım şeküde faaliyetlerine deviye etmek üzere seyahat ettiğini yazmakam etmeleri, dünya efkârı umumiyesini dir. görüştü tedir. ya maliktir. tadır. Deyli Telgraf gazetesi, Hitlerizme kazanmak bakımından hiçbir işe yaramıHalbuki Almanyada, efkârı umumiye, Paris 13 ( a . a . ) General Gamelin Bizi, kat'î bir itimad beslemeğe sevkeİtalyanın müstakbel hattı hareketi ne şark cephesi muzafferiyetleri adı verilen den sebebler bunlardır. Yeter ki, Çem karşı açılan mücadeleye sonuna kadar de bugün saat 1,30 da Başvekil ve Hariciye olacağı hakkındaki ecnebi tahminlerden acaktır. Bugün dünya efkârı umumiyesi haberlerle aldatılmakta ve Polonyadaki berlayn'in de işaret ettiği gibi, en fazla vam etmek lâzım geldiğini kaydetmekte Nazırı Daladye'yi ziyaret ederek on da bahseden Giornale d'İtalia direktörü, bü yi biliyor ki A'man devleti Avrupanın arkmda arazı ıstılâ etmeğe muvaffak olharekât bitirildikten sonra herşeyin, yo dayananların harbi kazanabileceklerine dir. Times gazetesi, yüksek harb meclisi kika gorüşmüştür. :ün bunların Avrupa kuvvetleri çerçevesi duğu takdirde mılyonlarca insan ıstırab nin verdiği kararın tesirleri sonradan göluna gireceği kanaati verilmektedir. şimdiden kanaat setirelim. içerisinde îtalyanın bırınci derecede olan çinde yüzecek ve üstelik Alman halkı da rüleceğini yazmakta, Fransayı İngiltereBinaenaleyh, Çemberlayn'in nutkun [ JEAN THOUVENİN rolünü tanımak demek olduğunu yaz aadete kavuşmıyacaktır. Millî şuurunu den ayırmak için sarfolunan gayretlerin maktadır. Göring, Hitler'e izahat verdi \ boşa gittiğini ilâve eylemektedir. am manasile kavramış bulunan kütleler Berlin 13 (a.a.) Alman istihbarat üzerinde müessir ve devamlı bir tahakYeniden silâh altına davet bürosunun bildirdiğine göre Göring şark iüm siyaseti kurmak mümkün olmadığını edilenler cephesinde Hitler tarafından kabul edilakm tarihin gcsterdiği derslerden öğRumen hududuna inen tayyareler Londra, 13 (a.a.) Bu hafta zarfın miştir. Mareşal, Hitler'e yüksek müda enmış bulunuyoruz. Bükreş 13 (a.a.) Cernantzi'den da askerî mükellefiyet kanunu mucibince faa komitesi reisi sıfatile aldığı tedbirler Km'Aetli ve raes'ud bir Almanya, bübildirildiğine göre dört Leh askerî tayyaaskerlik hizmetine alınmış olan ilk sınıfa hakkında izahat vermiştir. resi Leh Rumen hudud mıntakasında ün ınsanlığın samımî temennisidir. Kom' mensub 20,000 kişilik yeni bir grupun siGöring bundan sonra mezkur cephe;u milletlere hürnıet eden, realist ve açık âh altına davet edileceği bild.irilmektedir. de bulunan hava kuvvetlerini sırasile tef ıcaraya inmiştir. Rumen makamları bu ir iktısadî politika takib eden her Alman Pragdaki İngiliz konsoloshanesi tiş etmiş ve bu vesile ile son harekât esna ayyareleri musadere etmişlerdir. Tayya hükumeti bu neliceyi kolayca elde edememurları tevkif edildi sında yararlık göstermiş olan tayyarecile relerin mürettebatı bir temerküz kampına >ılır. evkpdi'mip'erdir. Londra, 13 (a.a.) Deyli Ekspres re demir salib madalyaları vermiştir. Fakat «dünvada herşeyden üstün bir Almanlar, Polonyadaki erzakı Almanyada alınan şiddetli gazetesinin Amsterdam'daki hususî muhaAlmanya», nihayet dört mısrahk güzel musadere ediyorlar tedbirler birinin bildirdiğine göre Prag'daki Gestabir marş olmak hakikatini hiçbir zaman Bern 13 (a.a.) Polonya sefaret aşamıyacaktır. pc teşkilâtı, İngiliz konsoolsu ile konsolosBern 13 (a.a.) Bund gazetesinin luk memurlarını ve bunların ai'elerini tev Berlindeki hususî muhabiri, topyekun hanesinin Pat Ajansına atfen bildirdiğine NADİR NADİ kif etmiştir. 16 kişi olan mevkuflar, İn harbin iktısadî reiimi hakkında izahat göre Polonyada bulunan Alman kıt'aları rzak musadere etmekte ve mümkün oldugiltere sefaretinde ikamet etmektedirler. vermektedir. Sefaretin kapıcısı, Amsterdam'a telefon Bu izahattan anlaşıldığına göre, AI ?u kadar ihtiyat stoklar vücude getirmeğe etmiş, fakat mevkufların sıhhdtte olup ol man makamatı, iptidaî maddelerle aşağı alısmaktadırlar. Ankara 13 (Telefonla) Beyruttan madıklanna dair malumat verememiştir. daki mamul eşyayı musadere etmek için Almanlar tarafından teşkil edilen huehrimize gelmiş olan Fransız şark orO aralık telefon başına gelen bir Gestapo jır kararname hazırlamaktadırlar. susî ekipler, rekolteyi kaldırmakta, bir .luları kumandanı General Weygand bu memuru, mevkuflar hakkında fazla maluDeriler, madenler, kimyevî müstahza yandan da patates, pancar ve muhtelif abah ssat 8 de tayyare ile şehrimizden İngiltere Londrada Hayd Park'm Lido'sunda banvo yapan gene kızlar mat verilemiyeceğini ve bunlann telefon rat, benzin ve emsalı... Daha şimdiden ebzerler ekmektedırler. Polonya ahalisi, hareket ettiler. General Weygand'm ihtiyata riavetPn küçük çantalar icinde gaz maskelerini de yanlarında I elmesinin yasak olduğunu bildirmiştir. An, pamuk, ve diğer mensucat mevad bu yüzden şimdiden açlık çekmektedir aat 10,52 de Beyruta varmış olduğu bulundurmaya ıhmal etmemektedirler Jmerika konsolosunun vaziyetten haberdar dının musaderesi karar altına alınmıştır. er. buradakı alâkadarlara bildirildi. Harbde Alman tabiyesi ve Fransız ingiliz tabiyesi J 11 Çemberlayn'in izahatı CUnîHUKIYtTI Athenia vapuru hâdisesi Irlanda açıklarında 15 ağustostanberi iki Alman denizaltısı dolaşıyormuş ** Fransada İtalyada Propagandalar ve hakikat C Almanyada Harb vaziyetinin garib akisleri Lehistanda General Veygand Beyruta gitti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog